Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Torsdagen den 9 april 2020 - klockan 00:16
MCPLAY - Toppbanner NY 2017
Kntnt Swedens checklista för Content Marketing-strategi

Så tar du fram en content marketing strategi – från affärsmål till kanal


Thomas Barregren/Kntnt 2014-06-27


Bara 1 av 10 som håller på med content marketing har en strategi för det. Inte konstigt att bara 4 av dem säger sig vara framgångsrika.

Att det är svårt att lyckas med content marketing, och egentligen med all marknadsföring, utan en regelrätt strategi är uppenbart. Så varför tar inte fler fram en strategi? Läs vidare för en ingående beskrivning av hur du skapar din strategi för content marketing.

Marknadsföring som process
Marknadsföring är en process som transformerar möjliga kunder till nöjda kunder i ett antal steg. I varje steg utför företag ett antal aktiviteter, som syftar till att få så många som möjligt av de potentiella kunderna att ta steget. Alla gör inte det, och utmed vägen blir det därför färre och färre potentiella kunder och till slut kunder.

Processen beskrivs med en modell. De allra enklaste och mest använda är AIDA och köparens resa.

AIDA beskriver processen som en serie steg som leverantören ska utföra för att omvandla köparen. Det är leverantörens perspektiv.

Köparens resa beskriver processen som en serie tillstånd som målgruppen antar mellan stegen. Det är köparens perspektiv.

Båda perspektiven är lika giltiga och viktiga. Men att bara fokusera på ett av dem är inte optimalt. En bra modell integrerar båda perspektiven.

För att omvandla en potentiell köpare till en nöjd kund måste leverantören i varje steg utföra aktiviteter som får köparen att gå från ett tillstånd till nästa. Vid content marketing är publicering av innehåll en väsentlig aktivitet i ett eller flera av dessa steg.

Content marketing
Content marketing är en metodik, det vill säga en uppsättning principer och aktiviteter, som syftar till att med innehåll förmå köpare att gå från ett tilstånd till nästa.

Principerna är:

1. Innehållet ska vara relevant, tilltalande och värdefullt för målgruppen.

2. Innehållet ska påverka målgruppen att förändra eller förstärka ett beteende i önskad riktning.

3. Innehållet ska fortlöpande produceras och regelbundet publiceras.

4. Innehållet ska publiceras i egna medier (men kan promotas i hyrd media).

Köparens innehållsresa
Innehållet som behövs i de olika stegen är väldigt olika. Det är stor skillnad på innehåll som ska fånga in potentiella kunder som ännu inte har upptäckt ditt företag eller ditt erbjudande, och innehåll som ska driva redo köpare till nöjda kunder.

Kntnt har tagit fram en modell som beskriver vad för slags innehåll som behövs längs köparens resa. Vi kallar modellen för köparens innehållsresa.

Affärsmål
Content marketing är alltså att fortlöpande och regelbundet publicera i egna medier innehåll som en målgrupp upplever relevant, tilltalande och värdefullt i syfte att påverka deras beteende i önskad riktning.

Det låter bra. Men varför? Varför ska du göra content marketing? Svaret är enkelt: För att bidra till att att företaget når ett affärsmål. Det kan vara att etablera sig på en ny marknad. Öka nyförsäljningen på en befintlig marknad. Öka merförsäljningen bland befintliga kunder. Eller något annat affärsmål. Eller kanske ett verksamhetsmål. Som att rekrytera fler medarbetare. Eller behålla dem.

Det första steget i en content marketing strategi är att identifiera vad det är för affärsmål eller verksamhetsmål som ditt företags content marketing skall bidra till. Formulera det klart och tydligt. Det har stor betydelse när vi skall förstå vilka målgrupper du skall jobba med, och var längs köparens resa du skall möta dem.

Primära målgrupper
Affärsmålet eller verksamhetsmålet uppnås inte bara av att formulera det. Några behöver göra något för att ni skall nå dit. Vilka är de?

I detta skede nöjer vi oss med att identifiera de som bidrar direkt till målet. De utgör din primära målgrupp. Om ditt företag skall etablera sig på en ny marknad så är de potentiella kunderna där din primära målgrupp. Om du skall öka försäljningen på en befintlig marknad så är både de potentiella och existerande kunderna där din primära målgrupp. Om du skall öka lojaliteten eller merförsäljningen bland existerande kunder så är de din primära målgrupp. Det är möjligt att ha flera primära målgrupper.

Vi skall eftersträva så homogena målgrupper som möjligt. Det är lättare att producera och nå ut med ett attraktivt innehåll till en homogen målgrupp.

Men vi skall också eftersträva så få målgrupper som möjligt. Det är tidskrävande och dyrt att producera innehåll till varje målgrupp i varje tillstånd längs köparens innehållsresa. För att hitta rätt balans mellan dessa motstridiga krav kan vi använda oss av följande tre regler för att bilda målgrupper:

• Medlemmar i en målgrupp skall efterfråga samma innehåll i varje tillstånd utmed köparens innehållsresa. Och samma innehåll skall också få dem att ta nästa steg i samma resa.

• Medlemmar i en målgrupp skall nås via samma medier.

• Medlemmar i en målgrupp skall vara tillräckligt många för att det skall motivera tiden och kostnaden som är förenad med att producera innehåll för målgruppen.

Påverkanskartläggning
Joe Pulizzi sa på Content Meetup 2014 att din målgrupp inte bryr sig om ditt företag eller era produkter. De bryr sig bara om sig själva.

Därför är det av yttersta vikt att förstå dina målgrupper. Inom reklam- och webbranchen har man därför länge använt sig av personas. En fiktiv person som representerar målgruppen. Men som personas ofta utformas ger de väldigt lite vägledning för content marketing.

Det du vill veta är vad som påverkar din målgrupp. Vad de tar intryck av. Och vilka de påverkar i sin tur. Det gör du genom en påverkanskartläggning.

Samla människor som känner de primära målgrupperna väl. Det kan vara personal ur säljkåren, i kundtjänst eller bland serviceteknikerna. Ge dem var sitt notisblock. Be dem att tänka sig in i målgruppens situation. De skall känna att "jag" är en person ur målgruppen. Be dem sen att tyst och för sig själva formulera så många meningar som möjligt som börjar med "Jag påverkas av…" under fem minuter. De skall skriva en menig per notislapp. När tiden är ute ber du dem en efter en att gå fram till en tavla och sätta upp och förklara sina lappar. Lappar som har samma andemenig grupperas tillsammans. Sammanfatta sen varje grupp med ett ord eller en kort mening. Fortsätt sen på samma sätt med nästa mening i denna ordning:

1. "Jag påverkas av…" Vem eller vad påverkar målgruppen?
2. "Jag upplever…" Vilka känslor väcker påverkan hos målgruppen?
3. "Jag funderar på…" Vad får känslorna målgruppen att börja fundera på?
4. "Jag söker information om…" Var letar målgruppen efter svar på sina frågor?
5. "Jag gör…" Vad gör målgruppen med sina svar?
6. "Jag influerar…" Vilka påverkar målgruppen i sin tur?

Fundera också på hur ni kan "lindra" saker som målgruppen upplever som problem. Och hur ni kan hjälpa dem att "vinna" fördelar.

Sekundära målgrupper
Efter att ha identifierat dina målgrupper och gjort en påverkanskartläggning av dem så behöver du fundera på sekundära målgrupper. Det är målgrupper som påverkar dina primära och därför kan vara ett sätt för dig att indirekt påverka dem. Det kan vara redan nöjda kunder, bloggare, journalister och många andra.

Du hittar kandidaterna till de sekundära målgrupperna i påverkanskartläggningen av de primära grupperna. Frågan är bara vilka av dem som har tillräckligt stort inflytande för att ha en reell påverkan. Och vilka av dem du kan påverka med innehåll. Välj bara ut dem, om några alls, som verkligen bidrar till affärsmålet eller verksamhetsmålet.

Om du har några sekundära målgrupper så gör du en påverkanskartläggning av dem också.

Effektmål
Du har nu identifierat både primära och sekundära målgrupper. Och du vet från påverkanskartläggningen vilka de influerar och vad de gör som följd av påverkan. Vilka av dessa beteenden vill du förändra eller förstärka med innehåll? Denna förändring eller förstärkning är den effekt du vill uppnå med content marketing.

Formulera för var och en av målgrupperna ett effektmål. Varje mål skall vara SMART:

• Specifikt: Den önskade effekten skall vara tydlig och entydig, och inte en schablon eller vara öppen för tolkningar.

• Mätbart: Det måste gå att på något sätt verifiera att effekten har uppnåtts.

• Accepterad: Alla som har något att säga till om saken måste acceptera målet.

• Realistisk: Det måste vara möjligt att uppnå önskad effekt med de resurser som finns tillgängliga.

• Tidssatt: Det måste finnas en tidpunkt när effekten skall ha uppnåtts.

Innehållsmatrisen och beröringspunkter
Var och en av de sex stegen i köparens innehållsresa är en möjlig beröringspunkt med varje målgrupp. Och eftersom varje steg är unikt och varje målgrupp är unik så är också varje beröringspunkt unik.

Vad som intresserar köparen och får hen att ta steget är olika i varje beröringspunkt. Därför måste innehållet anpassas – både ämnet som tas upp, och i vilken kanal det presenteras.

Med mer än en målgrupp behövs någon form av struktur för att hålla koll på allt. Innehållsmatrisen är en sådan struktur.

Innehållsmatrisen är en tabell med en rad för varje målgrupp och en kolumn för var och en av de sex stegen. Varje skärningspunkt mellan rad och kolumn representerar en möjlig beröringspunkt.

Även ett fåtal målgrupper ger ganska många möjliga beröringspunkter. Och varje beröringspunkt kräver fortlöpande och regelbunden publicering av innehåll som just den målgruppen i just det steget uppfattar som attraktivt, relevant och värdefullt innehåll. Därför är det inte möjligt, ens för en stor organisation, att bedriva content marketing i varje möjlig beröringspunkt. Det krävs prioritering.

Prioritera beröringspunkter
Målet är nu att välja ut de beröringspunkter som bidrar mest till varje effektmål. Ett litet företag bör inte ha mer än 1–2 beröringspunkter, och ett stort företag bör försöka hålla sig till 2–5 beröringspunkter.

Följande "regler" tar dig en bit på vägen. Sätt en fylld cirkel i de rutor du väljer att behålla och en tom cirkel i de rutor du väljer att ta bort.

1. Om effektmålet nås genom att bygga varumärke, skapa efterfrågan eller liknande så är det början av innehållsresan som du bör fokusera på. Välj bort följande steg: väcka önskan, övertyga, påskynda handling och tillfredsställa behov.

2. Om effektmålet nås genom att skapa, vårda och vidareutveckla leads (så kallad inbound marketing) så är det mitten av innehållsresan som du bör fokusera på. Välj bort följande steg: uppmärksamma, påskynda handling och tillfredsställa behov.

3. Om effektmålet nås genom att få till ett avslut eller liknande så är det köpet du bör fokusera på. Välj bort följande steg: uppmärksamma, intressera, väcka önskan och tillfredsställa behov.

4. Om effektmålet nås genom att kundlojalitet, merförsäljning, ambassadörskap eller liknande så är det slutet av innehållsresan som du bör fokusera på. Välj bort följande steg: uppmärksamma, intressera, väcka önskan, övertyga och påskynda handling.

5. Om påverkanskartläggningen visar att en målgrupp har inflytande på en annan (påverkanseffekt) så bör du hos den första målgruppen fokusera på steget tillfredsställa och hos den andra målgruppen välja bort de steg där den första har en avgörande påverkan. Om möjligt välj bort hela den andra målgruppen.

6. Om samma innehåll kan användas för samma målgrupp men i två olika steg (spillover-effekt) eller för två olika målgrupper med samma steg (synergieffekt) så behåller du den ena och väljer bort den andra beröringspunkten.

7. Om content marketing inte är effektiv i en beröringspunkt, till exempel att påverka journalister till att sälja dina saker, så ska du välja bort den.

8. Om content marketing har marginell effekt i en beröringspunkt eftersom befintliga aktivitet redan gör jobbet, till exempel säljare som påskyndar handling i kundmöte, så kan du välja bort den.

Du bör nu ha en tabell som liknar den nedan. Ett fåtal beröringspunkter är valda. Ganska många bortvalda. Och några vare sig valda eller bortvalda. Nu återstår bara att med sunt förnuft prioritera bland de valda och ännu ej valda eller bortvalda beröringspunkterna.

Målgruppsanpassad innehållsresa
Vi skall nu ersätta de fyllda cirklarna i innehållsmatrisen med information som är relevant vid innehållsproduktionen.

Börja med att kopiera beskrivningen av tillståndet och steget från den generella innehållsresan. Anpassa sen beskrivningarna för varje målgrupp. Beskrivningen skall svara på vad målgruppen letar efter i just det steget, var de letar efter det, och vad som skulle förmå dem att ta klivet vidare. Använd informationen i påverkanskartläggningen.

Ämnen
En av de största upplevda svårigheterna med content marketing är att komma på saker att producera innehåll om. Efter några månader har du ju tömt ut alla ämnen. Eller?

Lösningen är att ha regelbundna planeringsmöten för att spåna fram artikelidéer för kommande månader. Detta beskrivs i boken Content marketing – värdeskapande marknadskommunikation. Men för att dessa möten skall bli effektiva behövs 10–20 ämnen för vilka deltagarna spånar fram 2–5 artikelidéer per man vid varje tillfälle. Det är dessa ämnen som vi nu skall ta fram.

Börja med att identifiera 2–5 områden av innehåll som målgruppen söker efter. Du bör redan ha dem i målgrippens påverkanskartläggning under rubriken "Jag söker information om…".

Samla nu alla människor som känner målgrupperna väl. För var och en av de prioriterade beröringspunkterna, be dem att tänka sig in i målgruppens situation i just det tillstånd de befinner sig före steget. De skall känna att "jag" är en person ur målgruppen, och att "jag" just står i begrepp att ta det aktuella steget. Be dem sen att tyst och för sig själva formulera så många rubriker som de kan komma på i målgruppens ämnesområden på notislappar. När tiden är ute ber du dem en efter en att gå fram till en tavla och sätta upp och förklara sina lappar. Lappar som har samma andemenig grupperas samman. Sammanfatta sen varje grupp med ett ord eller en kort mening. Dessa blir dina ämnen. Målet är att få fram 10–20 sådana ämnen per beröringspunkt.

Skriv in ämnena i innehållsmatrisen för varje beröringspunkt.

Kanaler
Innehållet ska publiceras i egna medier (men kan promotas i hyrd media). Det är en av de fyra principerna som definerar content marketing. Men varför är det viktigt?

Content marketing går ut på att bygga en publik. Om du publicerar ditt innehåll i någon annans kanal, så bygger du deras publik, inte din egen. Och det kan straffa sig, som när Facebook ändrar spelreglerna. Men om du istället bygger publiken i dina egna kanaler, så är det din publik och din relation. Det betyder inte att andras kanaler, som Facebook eller native advertising, inte ska användas i content marketing. Tvärtom! Använd de kanalerna för att promota ditt innehåll och få folk att komma till din plattform.

Så därför blir nästa fråga vilka egna kanaler du skall använda för att tillhandahålla innehållet, och vilka andra kanaler du skall använda för att promota ditt innehåll. Besvara med hjälp av målgruppernas påverkanskartläggningar dessa frågor för var och en av beröringspunkterna.

Skriv in vilken kanal du använder som plattform för ditt innehåll och vilka kanaler du använder för att promota det i innehållsmatrisen för varje beröringspunkt.

Lär dig mer om content marketing
Denna artikel är en något modiferad versipn av artikeln Content Meetup: Så tar du fram en content marketing strategi – från affärsmål till kanal som finns på Kntnts blogg. Där hittar du också många fler artiklar som förklarar content marketing och annat som kanske intresserar dig.

Besök www.kntnt.com.

Tipsa en vän     Skriv utMarknadscheferna Nr 2 - 2018

Stefan Einhorn om konsten att göra skillnad


Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket ansvar har jag själv för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan...

Läs mer
Baserad på svar från 562 marknadsförare

Färsk rapport om marknadsförarnas arbetssituation


7 av 10 marknadsförare känner sig stressade över förväntningarna som finns på dem i deras yrkesroll. Det visar en färsk undersökning av marknadsförarnas...

Läs mer
Digital Brain Nordic

När Facebook och Google inte räcker till


Google och Facebook levererar fantastiska annonsprodukter för stora som små företag, enkelt att agera och enkla rapporter som är lätta att förstå. Men dessa...

Läs mer

Hur mycket vet du om den sociala generationen?


Johannes Gustavsson är 21 år och har redan mångårig erfarenhet av att jobba med digitala fenomen, som en av personerna bakom en av Sveriges första ungdomspoddar, en...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Lär dig förstå kundens beteenden

INGELA MAURITZON - Innovation Director, Danji

Att företag idag väljer att bygga sin verksamhet baserat på djup förståelse om sina kunder är för de mest framgångsrika organisationerna ingen nyhet. Det...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ska marknadschefen bygga B2B-lojalitet
...är det värt det och i så fall hur?


Studier visar att lojala kunder handlar upp till 6 gånger mer än de kunder som bedöms som nöjda. Men vad är det som påverkar kundupplevelsen och gör en kund...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Därför fungerar Experiential Marketing

JCP’s projekt The Restaurant för Volvo tog Experiential marketing till sin spets.

Experiential marketing, upplevelsemarknadsföring, har de senaste åren blivit stort både i Sverige och internationellt. Traditionell reklam handlar om att verbalt och visuellt...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Samma utmaningar oavsett bransch


”Vilka är dina största utmaningar som marknadschef just nu? Och vilka utmaningar har dina kolleger?” De två frågorna lockade mer än ett dussin marknadschefer...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

”Probably the best team in the world”
– svenska Red Reserve utmanar världslagen

Red Reserves lag i Call of Duty, med bland andra Matthew ”SKRAPZ” Marshall , rankas som ett av världens bästa.

Nu utmanar ett svenskt företag världens stora inom esport. Med topprankade lag har Red Reserve, som är noterat på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget), på kort tid...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Bättre försäljning om hela företaget arbetar med Social Selling

Patrik Nordkvist, grundare av Försäljningschefen, hjälper individer och företag att öka sin försäljning och vinst. Han har över 20 års erfarenhet som försäljningschef och VD på flera snabbväxande bolag och är kursledare på IHMs nya kurs Digital and Social Selling.

En av de största förändringarna inom marknad/sälj är användandet av sociala medier för försäljning och marknadsföring. Här dyker ord som Content...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Kompetensutveckling och ledarskap driver företagens talanger

CAMILLA WALLANDER VD, Berghs School of Communication

När gamla karriärvägar blir återvändsgränder och talang är en färskvara blir det allt svårare att framtidssäkra kompetens som arbetsgivare. Då...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Inte tryggt för hjärnan att vara olika

ANNA TEBELIUS BODIN Föreläsare, Harvard Graduate och sakkunnig om hjärnan.

Varför har det blivit så populärt att dela in människor i kategorier? I vår hjärnas strävan att överleva söker den trygghet. Det gör oss lika...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Marknadschefens nya guide till design


Design är ett substantiv. Det beskriver en slutleverans i form av en behållare eller en visuell presentation av något. Men design är också ett verb. En process. Det ä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

GKSS MATCH CUP SWEDEN


CREATE AGENCY SWEDEN - nya arrangörer av GKSS Match Cup Sweden, tog emot stafettpinnen från tidigare års arrangörer med siktet riktat mot fler affärsmöjligheter,...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Så kan ditt företag möta morgondagens medarbetare

Katarina Vinterskog, Verksamhetschef Transfer Väst

Samtidigt som unga ofta känner en hård press att göra ett klokt yrkesval präglas många företag och offentliga verksamheter i dag av en intensiv talang- och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Från dörr till dörr

VERKSAMHETEN. Koncernen har cirka 7 000 anställda i ett 20-tal länder på fyra kontinenter och en årlig omsättning om 9,5 miljarder kronor. De viktigaste marknaderna utgörs av Kina, Singapore, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. De största kunderna är verksamma inom Automotive, Electronics, Fashion & Lifestyle, Industrial och Health Care & Life Science.

Hur tar man sig från ett klassiskt tryckeri till ett hypermodernt distributionscenter i Singapore, utan att tappa varken kontakten med sina rötter eller blicken mot framtiden? Följ...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Unik säljmetod hjälpte Henrik Gyllander

HENRIK GYLLANDER Global exportchef, Future.

Ett digitalt utbildningspaket, skräddarsytt för att marknadsförare, entreprenörer och säljare ska få maximal tillväxt. Låter det intressant? Faktum är...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

En digital mötesplats i byrådjungeln


Resan började för drygt 2,5 år sedan när Sebastian och Oskar drog igång BONZAI Business Developer. Nu tar duon nästa steg och lanserar AgencyMatch, en digital...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

KRAFTEN I MEDARBETARFILMER


#EmployerBrandingVideos - Ett kostnadseffektivt sätt att nå igenom bruset


Visste du en sak. Det är inte ett företag som gör affär med ett annat företag. Det...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Ha en vision om hur du vill bo och leva


Vi jobbar hårt. Vi sliter och presterar, den ena deadlinen efter den andra. Vi planerar nästa projekt innan det pågående når sin slut. Och vi drömmer...Om livet som...

Läs mer
Ny forskning

Digitala produktupplevelser kan sudda ut gränserna mellan fysisk och digital handel


Handeln har idag stora utmaningar. Fysiska butiker lägger ner samtidigt som e-handel brottas med felköp, returer och utländsk priskonkurrens. Nu visar forskning från...

Läs mer
Möte med Marknadscheferna i Malmö

Varumärkesbyggande genom CSR


Marknadschefernas frukostmöte på Saturnus i Malmö blev en intressant och viktig förmiddag. Nyfikenheten på hur man kan bidra i stort och smått till en hållbar...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Danji)

KÄNSLA - Den saknade parametern.


Känslor dyker just nu ofta upp i kölvattnet av falska nyheter, inflytande och jakten på uppmärksamhet. Sentiment och känslor ses som motsatsen till logik och är fö...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018

GKSS MATCH CUP SWEDEN - Bygger näringslivets svar på Almedalen.


Den 4e till 8e juli kommer World Match Racing Tour till Sverige och Marstrand.


För 24e året bjuder Marstrand, strax norr om Göteborg på seglingstävlingar i världsklass....

Läs mer
Marknadscheferna Nr 2 - 2018

Gyllene höst och magisk vinter på Öijared


Arkitekten Gert Wingårdh ritade Öijareds klubbhus, en byggnad med marken som tak. Något helt nytt. Både landskap och byggnad. Öijared gav honom Kasper Sahlinpriset 1988....

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Elanders Sverige)

Globalt företag med lokal förankring

Mattias Olofsson, VD för Elanders Sverige, ser ljust på framtida satsningar.

Allting började med en statlig telefonbok för över 100 år sedan. Sedan dess har Elanders växt på höjden och framförallt på bredden. Idag är...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Perspective Communication)

E-sporten tar plats i finrummet.

>> Red Reserve AB Skandinaviens första noterade e-sportbolag.


Nu tar e-sporten plats i finrummen på allvar. Det som för några år sedan var något som ungdomarna sysslade med framför datorn och tv-skärmen är idag...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (JCP)

Så lyckas du med INFLUENCER MARKETING


Influencer Marketing, ett av branschens mest använda och omskrivna begrepp de senaste åren. Främst handlar det om att identifiera personer som besitter förmågan att...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Meg 2018/Bokmässan)

Han testar boken på läsarna - medan den skrivs

Stora bilden: Joe Posner, videochef på Vox, medverkar vid Meg 2017Lilla bilden: Alfred Ruth (Foto: Sofia Runarsdotter)

Alfred Ruth är journalisten som blev framgångsrik IT-entreprenör. Nu är han investerare och författare som vill sprida kunskap och göra världen bättre. Och...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Perspective Communication)

Varför skriver media om vissa företag  (och inte om andra)?

ANDERS EKHAMMAR. PR-konsult och partner på Perspective Communication.

Det är ingen slump vad media bevakar eller skriver om. Till att börja med måste vi klargöra vem som är medias uppdragsgivare – det är mediekonsumenterna, lä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Inspiration Company)

Lojalitetsprogram för återförsäljare och partners som konkurrensmedel.

Staffan Wikström, marknadschef på Release Finans.

I en allt mer komplex köp- och säljvärld söker vi alla efter de bästa sätten att fånga och bibehålla kunden. Men det finns sätt att påverka dina...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Berghs School of Communication)

Berghs uppgraderar din personal med ny kunskap

Linn Tornérhielm, COO och affärsområdeschef för Berghs Professional. Linn utvecklar befintliga och nya kurser och format för yrkesverksamma kommunikatörer. Linn har ett förflutet från den digitala världen och har arbetat med datorspel och andra digitala produkter och tjänster på förlag och byråer sedan mitten av 90-talet.

I ett kommunikationslandskap där kompetensbehov förändras i samma takt som medieutvecklingen står marknadschefen idag inför en utmaning när det handlar om att tä...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (Dear Friends)

All makt åt användarna.

Man brukar säga att ärlighet varar längst, och för dagens företag är det uttrycket viktigare än någonsin att leva upp till.

Nordic Wellness var tidigt ute med att lansera en träningsapp åt sina medlemmar, men med ett par år på nacken var det dags att se över dess funktionalitet. Under arbetet...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (United Spaces)

Coworking - ett framgångskoncept


Portarna till det första coworking spacet slogs upp redan år 2000, långt före sin tid var de då firma Göran Garberg-Lars Rydén. Begreppet ”...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (krönika)

Ett jobb med extra allt


Tacksam, hedrad, ödmjuk. Det var ganska tydligt en gång i tiden: det var den arbetssökande som skulle känna sig utvald om hon mot all förmodan drog det längsta...

Läs mer
Marknadscheferna Nr 1 - 2018 (IHM Business School)

LOHAS
- värderingar styr deras köp.


Världens mest trendiga livsstil stavas LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability. Med 40% av Sveriges befolkning i sitt grepp är denna köpstarka grupp en faktor som påverkar...

Läs mer

Välkommen till Öijared
- EN EGEN VÄRLD.

Undvik fallgroparna när du väljer byrå

Vad gör vi åt det största hotet mot svensk tillväxt?

SÅ ENKELT - når du alla Sveriges marknads- och försäljningsansvariga

Mäklare hakar på ny säljtrend

Den analoga hjärnan i en digital tillvaro

Nej, Facebook dör inte i år heller!

E-sporten värd miljarder kronor
– var finns de svenska företagen?

Vi fick tillgång till all världens data. Du kan aldrig ana vad som hände med varumärket.

Analyser för bättre kundkännedom.

Så tar du fram videor som andra vill dela på sociala medier

Varumärkessyfte
– vad, varför och hur?

Företagsrock GBG _ management by music

Du där, klarar ni verkligen av morgondagens utmaningar?

Therese Manus om World Public Relations Forum 2018

Reklam har aldrig varit viktigare.

Digitaliseringen ställer krav på hantverket.

BONZAI cases

Livsstilsanalys - mer information om de egna kunderna inför bearbetning av en ny marknad.

Allt fler marknadschefer anser att videoinnehåll inte längre bara är ett alternativ - det är snarare ett måste för en framgångsrik marknadsstrategi.

Alltid matchdag hos Marketmatch
- hur gig-ekonomin skapar nya möjligheter inom marknad.

Så skapar du attraktiva videoannonser för sociala medier.

Med kunden i fokus.

Hur skulle vår email se ut om vi lät Millennials bygga den idag?

Därför ska du som marknadschef hålla koll på medierna.

Att göra rätt (och inte fel!)
- viktigare än någonsin

Förena marknad & sälj och använd drivkraften till att fokusera på befintliga och potentiella kunder.

ETNOGRAFI - ett effektivt sätt att skapa en genuin kundrelation.

Framtiden för e-handeln:
Fysiska butiker?

Marknadsföring som gör skillnad.

Gamification för ökad kundlojalitet
Ny standard gör marknadschefen till hjälte!

Adjöss traditionellt kontor. Hej utvecklande mötesplatser!

Rätt byrå för uppdraget.
(Marknadscheferna och BONZAI BD inleder exklusivt samarbete).

Hur du höjer engagemanget på ditt företag utan bättre chefer.
(Ett alternativt sätt)

"Var en rebell inom ramen"

Alla pratar om rörligt - men är det rätt?

Frölunda Torg satsar på upplevelsebaserad marknadsföring

Packat & klart.

DÅLIGA MÖTEN – Nutidens största tidstjuv och arbetsmiljöfråga.

Sexton marknadschefer i Båstad med Nyström, Järryd, Pernfors och Tideman

Ingen vill vara vän med någon som är perfekt.

NKI vs. Kundlojalitet och kundupplevelse

Sätter avtryck på säkerheten.

Enhetlig varumärkeskommunikation jorden runt.

Vad är Micro-Moments?

10 SAKER SOM KÄNNETECKNAR EN MODERN MARKNADSAVDELNING

MOBILANNONSERING
– relevant, effektivt och prisvärt.

Information som går in istället för ut

För dig som funderar på en kundklubb:
ALLA B2B-KUNDER ÄR OLIKA!

5 nya trender inom e-handel

Rörande e-commerce

Varför vill inte alla öka sin försäljning med 64 procent?

Kombinationen av professionell SEO och PR:
Optimerar ditt bolags kommunikation

Hur får du dina medarbetare att leva varumärket?

”Det är dags att kommunicera jämställt”

Säljtratten är en glasstrut – fyll den med smaskigt innehåll

Undersökning av Bohmans Nätverk & Marknadscheferna

FRAMTIDENS MARKNADSORGANISATION - Digitaliseringen stöper om marknadsorganisationen

Bild: Pickit

Är du säljchef? Då kanske du har anledning att bevaka din position, om du inte vill bli överkörd av din kollega marknadschefen. När Bohmans Nätverk för tredje...

Läs mer

Nytt koncept för effektivare möten.

”Pennpojken” väg mot världsrekord

Svenska marknadschefer ökar budgeten 2017 – men övergången till digitala medier går långsamt

Marknadschefskongressen i november 2017 – En heldag med framtidsfokus på turné till Stockholm, Göteborg och Malmö

Fyra saker transformativa ledare gör

SKILLNADEN MELLAN NÖJD OCH LOJAL KUND KOSTAR DITT FÖRETAG PENGAR!
…kanske hundratusentals, eller t.o.m. miljontals kronor

Nya trenden: Organiserade nätverk. – en unik knutpunkt

Marknadsförarens parlör 2017. Från buzzwords till fraser med mening

Automatisera framtiden

ÄR NI I FRAMKANT?

VARUMÄRKESMÖTET

Scandic – ett möteshotell i högsta klass. Helene Arvidsson om strategier och struktur när det kommer till möten.

VAD VÄNTAR DU PÅ? DIGITALISERA NU ELLER FÖRLORA ALLT!

FINN FEM FEL

”Detta är briljant, men kunden kommer aldrig att gå med på det ”

Svaret är enkelt!

THE END OF THE EXPERT

REKLAMFÖRAKTET

Viktigt att tänka på när du väljer konferenshotell. Tänk noga igenom syftet och se till att boka tidigt.

YTA ELLER PSYKOLOGI?

BUSINESS TO CONSUMER – UTVECKLA DIN SÄLJORGANISATION

Övervinn reklamtrötthet

Ägardirektiv – ägarnas möjlighet att tydliggöra sin vilja

VAD HINDRAR SMÅ BOLAG ATT UTVECKLAS OCH VÄXA? FÖRUTOM ATT SKAFFA KAPITAL?

Historisk digitalisering

Stora utmaningar för dig som säljer via återförsäljare!

MITT AFTONBLADET.SE ÄR INTE SAMMA SOM DITT AFTONBLADET.SE

Ny undersökning visar: PRODUKTMEDIA ÄR EN AV DE STARKASTE REKLAMBÄRARNA

VÄLPLANERAD PR & KOMMUNIKATION – eller först när Uppdrag granskning ringer?

Tillhör du de 4 procenten?

FRAMGÅNG FÖR ALLA PARTER I MÅNGFILIAL- & FRANCHISEFÖRETAG

HUR FÅR MAN UTMÄRKELSEN ”NÖJDAST KUNDER” FRÅN SVENSKT KVALITETSINDEX (SKI) - SJU ÅR I RAD?

Värderingarna styr hur dina kunder förblir dina kunder.

Slaget om Kundlojaliteten

Så når du omnikanalsnirvana.

Marknadschef, hur modig är du?

Ökad lönsamhet via värderingstyrd franchise.

Impossible? It is possible.

Så hanterar du den nya köpprocessen inom B2B

Från ruinens brant till miljardomsättning via franchise – en kostnadsfri bok från Madicon

”Ett framgångsrikt event börjar med att förstå målgruppen”

VÅGA GÅ BORTOM KUNDVÅRDSSYSTEM

VIVA DIGITALA KUNDER!

Ledarskap i konfliktsituation

Bestående resultatförbättringar i mångfilialföretag/organisationer.

Så blir din reklam mer lönsam

EN WEBB FÖR ALLA

PUL 2.0: SÅ PÅVERKAS DU AV EU:S NYA DATASKYDDSFÖRORDNING

DEMOKRATISERA DATA En hållbar datadriven utveckling

MAGKÄNSLA = VARUMÄRKESEKONOMI

Från leverantör till samarbetspartner:

Så kan insikt ge nya möjligheter

VI TAR BEFÄLET!

Content Marketing B2B i tandvården

Bridging the digital skills gap

Här är årets bästa kommunikatörer

Nå framgång genom att koppla ihop marknad, sälj och kundsupport

De 10 viktigaste digitala affärstrenderna 2016

The Golden Age of Marketing

H2H ÄR SOM H2O – OMÖJLIGT ATT VARA UTAN

Stora bolag ökar sin marknadsföringsbudget

Varför jobbar inte marknad och sälj ihop?

KONSTEN ATT SKAPA STARKA UPPLEVELSER

Den digitala Transformationen

Reklamen är död! Länge leve reklamen!

MCPLAY: Kunskapskanalen enbart för marknadsförare

Prototyping är att våga MISSLYCKAS – SNABBT

EN DIGITAL(ISERAD) MARKNADSCHEFS Bekännelser

Maxa nyttan av sociala medier med content marketing

Våga släppa kontrollen

Har din byrå tekniken i blodet? – Grattis.

Verktyget som skapar en EN HÅLLBAR ORGANISATION

INVESTERING & DIGITALISERING skapar förutsättningar för innovation och ökat kundvärde

Situationsanpassad marknadsföring kräver ny kompetens

Vilka kunskaper bör en marknadschef ha?

RYKTET om det papperslösa samhället är ÖVERDRIVET

Marknadschefens Innovationsutmaning

Dagen då jag klippte mitt bensinkort i två delar

DIGITAL INHOUSE – 2016

En ny sheriff i Vilda Västern

Vår hypotes var att svenskarna halkat efter i den digitala världen. Men stämmer det verkligen?

Om konsten att kapitalisera på godhet.

Dina medarbetare är nya tidens mediekanaler

Personlig utveckling- nyckeln till lyckad försäljning

3 vanliga frågor om det sociala medielandskapet

”Det krävs att du har ett bredare kommunikativt perspektiv i dag”

Undvik fallgroparna vid content marketing

Publikrekord för segelfesten

Nya affärsområden ger ökad framgång

Digitaliserad marknadsföring kräver Helhetstänk

0 till 100 miljoner med verklighetsanpassad IT

ANALYSER som ger konkret AFFÄRSNYTTA

Världens bästa kommunikationsskola blir ännu bättre

Varför misslyckas innovativa produkter?

Smak för marknadsföring

Så använder du LinkedIn för att hitta nya kunder

Vinn racet om din kunds uppmärksamhet på den digitala arenan

CEO’s Need To Get Serious About Sales

Magkänsla = Varumärkesekonomi – 10 tips

Våga vara först!

Zlatan blir fransk storpolitik – då tar PSG:s väloljade PR-maskineri raskt över taktpinnen

Ditt namn säljer

Sociala medier äger- nästan

Två gillar, en ogillar – en gammal, bra sanning

Att mäta digital ROI. På riktigt.

Ökande digital marknadsföring och önskan om digital integritet: EN PARADOX?

Vem är smart i det digitala kaoset?

Shitstorm & Native Advertising

Storytelling knyter känslor till produkten

Skapa känslan med rätt bild

Innovationens betydelse för Sverige

Skydda ditt varumärke

Scener ur ett äktenskap

Säljchefens Förvandling

Så når du ut med ditt budskap

Marknadsanalys – för att KUNSKAP ÄR MAKT

E-gifting – ett nytt sätt att ge

It-budgeten har fått nya ägare. Är du en av dem?

Nya rön skapar nya märkesutmaningar.

Att vara och verka i en digital värld

Ljus framtid för utomhusreklam

Gott nytt kommunikationsår

Så kommer 90-talisterna att påverka framtidens konsumtion.

Do you feel it?

Hur arbetar du med ditt platsvarumärke?

Hur blir du BFF med dina kunder - om ett värdebaserat erbjudande.

Så undviker du att göra din reklam osynlig.

Tryckt media – viktigt för framtiden?

Förändring är ett måste och ny strategi är satt! Varför händer ingenting?

Ingen kedja är starkare än den svagaste länken

Hur kan vi öka det digitala kunnandet på marknadsavdelningarna?

Marknadschef?
Lär dig mer om ekosystem!

Våga ta din marknadsföring till nästa steg!

Så lär du känna dina kunder på djupet

Hur växer jag som marknadschef?

Riksdagsval och bolagsstämmor är urvattnade. Nu är det kvartalsrapporter och opinionsundersökningar som gäller!

Öka engagemanget med App Push

Många gör bra saker men få får uppmärksamhet

Banner VS Native ads

Marknadsplan- steg för steg

Innehållet är viktigare än tekniken

FRAMGÅNG genom att ställa RÄTT FRÅGOR

De 96,4% vi inte talar om.

Native advertising – något för dig?

Vi är ett stort bolag, men vi har inte tid att vara tröga

Reklamationer och kundmottagare i affärsutvecklingens tjänst!

Läs om dig själv i tidningen

Are you talking to me? Personligt om Personligt.

Fusk och stöld i kreativitetens tjänst

Försäljning, för viktig att överlåta till säljarna?

Film som väcker känslor

Nya medielandskapet ställer större krav på kunskap och proffsighet

Ett motvilligt äktenskap?
Som blir bättre och bättre.

Receptet för framgångsrik
e-postmarknadsföring.

Hur fyller vi tomrummet efter kunden vi glömt?

Passion – en framgångsfaktor enl. Harvard Business School

Så tar du fram en content marketing strategi – från affärsmål till kanal

Det räcker inte att hålla tiden för att bygga kollektivtrafikens varumärken

Ett möte med mig själv.

TRE TIPS för marknadschefer som vill tro mindre

Marketmatch 1
MCPLAY höger
Mest lästa