Z historii iEARN w Polsce


Marek Grzegorz Sawicki 2004-08-04

I*EARN jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla młodzieży całego świata. W swobodnym przekładzie na język polski I*EARN oznacza "Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych". "I*EARN jest to wspaniałe połączenie techniki i pedagogiki poprzez telekomunikacje. Wierzymy, że telekomunikacja poprzez program wspierający taki jak I*EARN jest początkiem zmiany w podejściu do edukacji. W tym roku po raz pierwszy w Polsce wzorem innych krajów realizujących dłużej od nas programy I*EARN-u powstaje w Warszawie pierwsza społeczna szkoła, której program nauczania bedzie oparty na programie I*EARN-u. "


Co to jest iEARN

I*EARN jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla młodzieży całego świata. W swobodnym przekładzie na język polski I*EARN oznacza "Międzynarodowa Sieć Pomysłów Edukacyjnych".
Trudno jest streścić jednym zdaniem idee edukacyjne I*EARN, choć istnieje takie hasło: Młodzież może zmienić świat wykorzystując globalną telekomunikację. Hasło brzmi wzniośle, lecz jest w pełni uzasadnione.

Program I*EARN rozpoczął swą działalność w 1988 roku. Pomysłodawcą i pierwszym sponsorem tego przedsięwzięcia jest Amerykanin Peter Copen i fundacja jego imienia. Peter Copen postanowił zrealizować ideę swobodnej wymiany myśli między młodzieżą z ZSRR i USA. Po pokonaniu wielu trudności powiodło mu się i młodzież rosyjska z amerykańską mogła połączyć się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) ze sobą. Początkowo połączono kilka szkół amerykańskich z kilkoma rosyjskimi. Dziś, pod koniec 1996 roku uczestniczy w programie młodzież z ponad 1500 szkół z 47 krajów z całego świata. Liczba krajów, szkół oraz organizacji młodzieżowych stale rośnie. Polska faktycznie przyłączyła się we wrześniu 1996 r.

I*EARN jest zestawem programów edukacyjnych przeznaczonym dla młodzieży z całego świata. Obejmuje zarówno uczniów szkół podstawowych jak i średnich (7 do 19 roku życia). I*EARN służy także wychowawcom i nauczycielom jako zestaw bardzo atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych. Programy I*EARN są zorientowane na młodzież, niekoniecznie zgrupowaną w szkołach, z programów tych może korzystać młodzież zrzeszona w dowolnej organizacji młodzieżowej, przebywająca dłużej w szpitalu, z domów opieki itp.

Programy I*EARN przynoszą wiele korzyści edukacyjnych i wychowawczych: uczniom, nauczycielom, wychowawcom, szkole, rodzinie i społeczeństwu.

Uczniowie: rozwijają umiejętności związane z porozumiewaniem się, wypowiadaniem swoich opinii i poglądów, prezentowaniem własnych przemyśleń. Nabywają umiejętności prowadzenia debat i dyskusji. Sztuka kompromisu, współpraca w grupach, między grupami, łatwiejsze odnalezienie swojej roli w zespole - to kolejne pożytki uczestnictwa w programach I *EARN. Uczą się wrażliwości na cierpienia innych, na sprawy społeczne, zagrożenie środowiska, w którym żyją. Uczą się odpowiedzialności za swoje słowa i czyny - w wielu programach uczniowie stawiani są wobec konieczności zajęcia stanowiska w określonych sprawach oraz podejmowania stosownych działań. Uczestnictwo w pracach nad projektami pozwala młodzieży na "otwarcie oczu" na problemy w większej, często globalnej skali zjawisk. Pozwala to na zmianę perspektywy widzenia świata, stwarza jego obraz bardziej zbliżony do rzeczywistości. Rozwija zainteresowania naukami przyrodniczymi, społecznymi, historią. Poszerza zainteresowania różnymi dziedzinami wiedzy - tak w ramach przedmiotów szkolnych, jak i dziedzinami nie wykładanymi w szkole - wiele projektów ma interdyscyplinarny charakter. Wyrabia systematyczność pracy - związane jest to z prowadzeniem obserwacji zjawisk przyrodniczych i społecznych. Uczniowie wydają własne czasopisma i opracowania projektów, często w formie broszur, filmów wideo lub wystaw artystycznych. Ponadto mają możliwość spotykania się na specjalnie organizowanych obozach międzynarodowych i krajowych. Pożytków płynących z bezpośrednich kontaktów nie sposób przecenić.

Nauczyciele: dzięki programom I*EARN mają dodatkową możliwość przeprowadzania ciekawych, niestereotypowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, kiedy potrzeba gromadzić i porządkować dane, przeprowadzać wywiady, dokonywać porównań i zestawień - zwłaszcza w skali międzynarodowej - I*EARN jest niezastąpiony. Szybkość, bezpośredniość i aktualność informacji i opinii jest niezwykła.

Nauczyciele lingwiści mają możność konfrontacji języka wykładanego z językiem żywym, potocznym. Motywacja uczniów do pracy nad językiem jest nieporównanie większa jeśli znajduje on bezpośrednie zastosowanie. Programy I*EARN są znakomitym środkiem stymulującym zainteresowania uczniów nie tylko w sferze języka.

Nauczyciele przyrodnicy mają możliwość rozszerzenia zakresu obserwacji przyrody dzięki współpracy z innymi grupami obserwatorów w kraju i zagranicą. Systematyczna obserwacja zjawisk przyrody umożliwia tworzenie banków danych. Stanowi to nieocenioną pomoc dydaktyczną i angażuje aktywność uczniów. Powoduje, że uczniowie łatwiej uczą się jak opisywać przyrodę i występujące w niej zjawiska. Wymiana myśli i poglądów wpływa wyraźnie na uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody i automatycznie przywołuje postawy opiekuńcze wobec środowiska.

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie korzystają z gotowych programów (np. Dawni Mieszkańcy, Pewien Dzień Mojego Życia, Oblicza Wojny, Holokaust i Ludobójstwo, Wykorzenianie Biedy i Ubóstwa, Władza Obywateli). Wywiady z ludźmi starszymi, kontakty z żywymi świadkami minionych wydarzeń wywołują większe zaangażowanie osobiste uczniów i nauczyciela. Odmienne perspektywy widzenia tych samych faktów i zjawisk powodują, że historia jest bliżej życia. Zaangażowanie społeczne i obywatelskie wymagane przez uczestnictwo w projektach I*EARN jest najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem nauczania o społeczeństwie współczesnym (WOS). Wycieczki w składzie międzynarodowym dają nauczycielom możliwość rozwijania u uczniów umiejętności prezentacji własnej, narodowej historii innym, często odmiennym kulturowo i cywilizacyjnie ludziom.

Nauczyciele plastyki i muzyki mogą zestawić własny i młodzieży sposób postrzegania piękna i kanonów estetycznych z innymi, często dla nas egzotycznymi wizjami artystycznymi. Mogą dokonać oceny wspólnych wartości, a także docenić istniejące różnice wzbogacające mozaikę kulturową.

Nauczyciele religii mają wielką szansę na rozbudzenie u swoich uczniów postaw tolerancji i wzajemnego poszanowania przez zapoznanie ich z różnorodnymi postawami i konfrontację systemów nieraz bardzo odmiennych wartości.

Nauczyciele matematyki i informatyki mają tu możliwość rozwijania kreatywności uczniów poprzez układanie przez nich i rozwiązywanie ciekawych zadań, nietypowe zastosowania matematyki (np. życiorys przedstawiony za pomocą liczb, statystyka dnia powszedniego itp.) Abstrakcyjne pojęcia matematyczne w służbie praktycznego zastosowania stają się atrakcją, tradycyjnie trudne i nudne zagadnienia jak rachunek zbiorów, logika formalna, rachunek prawdopodobieństwa, czy statystyka i teoria liczb mają tu zaskakujące zastosowania w porządkowaniu obrazu świata.

Wychowawcy: mogą wykorzystywać projekty I*EARN do prowadzenia zajęć na godzinach wychowawczych. I*EARN oferuje tematy dla młodzieży ważne i podejmowane przez samą młodzież:

Choroby takie jak: bulimia, anoreksja, AIDS,
Choroby społeczne: alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu.
Toczą się dyskusje o problemach samotności, ludzi starych, niepełnosprawnych, o prawach człowieka i ich nieprzestrzeganiu, o nietolerancji i przemocy, o prawach dziecka. (Podsumowania tych dyskusji znajdują się w półroczniku "The Contemporary").
Możliwość pracy w grupach, z całą klasą, konfrontacja poglądów między grupami i na skalę międzynarodową pozwala osiągnąć właściwą perspektywę dla spraw lokalnych

Z historii iEARN w Polsce..

W Polsce pierwsze szkoły: LXIV LO im. St. I. Witkiewicza z Warszawy i LO PP Prezentek z Krakowa rozpoczęły uczestnictwo w programach I*EARN we wrześniu 1996 r.

Polacy uczestniczyli w pracach nad projektami: " One day" - Pewien dzień w moim życiu - porównania na skrzyżowaniu kultur. Konkretnie, mlodzież z całego świata wymieniała się opisami dotyczącymi obchodów świąt Bożego Narodzenia. Zaowocowało to wydaniem wspólnego magazynu "The Christmas Traditions"...

Z historii iEARN w Polsce


"W Polsce pierwsze szkoły: LXIV LO im. St. I. Witkiewicza z Warszawy i LO PP Prezentek z Krakowa rozpoczęły uczestnictwo w programach I*EARN we wrześniu 1996 r. Polacy uczestniczyli w pracach nad projektami: " One day" - Pewien dzień w moim życiu - porównania na skrzyżowaniu kultur. Konkretnie, mlodzież z całego świata wymieniała się opisami dotyczącymi obchodów świąt Bożego Narodzenia. Zaowocowało to wydaniem wspólnego magazynu "The Christmas Traditions".

Nasi uczniowie i nauczyciele biorą też udział w projekcie: "Holocaust/Genocide Project" - Holokaust i ludobójstwo, w tematach: Zagłada Żydów w Polsce oraz przygotowywanym właśnie przez uczniów polskich - Tybet ginąca kultura. Owocem tych prac będą publikacje uczniów na łamach rocznika " The End of Intolerance", który ukaże się w czerwcu 1997 r.
Następnym projektem, w którym uczestniczymy jest "I*EARN Lewin". Jest to międzynarodowa antologia twórczości uczniowskiej wydawana przez 4 grupy uczniów z Australii. Uczniowie piszą opowiadania, układają wiersze w języku angielskim, a także po polsku. (Przewidywane jest w przyszłości wydanie takiego zbioru w naszym języku). Tematyka jest różnoraka: od autobiografii w różnych formach, osobistych refleksji na interesujące młodzież tematy po krytyczne uwagi dotyczące poczynań własnych i świata dorosłych. W ostatnim, styczniowym wydaniu "Lewin a Global Anthology" zamieszczona jest twórczość naszych uczniów. "The Contemporary" - Współczesność to jeszcze jeden magazyn, współredagowany przez młodzież. Stanowi on półroczne podsumowania rozmaitych dyskusji i wymiany myśli uczniów, a także ich nauczycieli. W styczniowym numerze z 1997 roku, w dziale Sprawy społeczne, w ramach wielkiej debaty o problemach palenia tytoniu, prawach palaczy i niepalących znajdują się wypowiedzi uczniów z LXIV LO z Warszawy. Zamieszczono także wypowiedzi nauczycieli w dziale poświęconym znaczeniu religii we współczesnym świecie.

W ramach projektów "First Peoples" i "Faces of War" - Dawni Mieszkańcy oraz Oblicza Wojny uczennice z LO PP Prezentek i uczniowie z LXIV LO przeprowadzili kilkadziesiąt wywiadów ze starszymi ludźmi, członkami swoich rodzin, kombatantami I i II wojny światowej, uczestnikami Powstania Warszawskiego - zaowocuje to kolejnymi publikacjami w języku angielskim i polskim.

W Trójmieście dwie szkoły rozpoczeły działalnośc w IEARN od kwietnia 1997. S1 to XIV LO w Gdasku oraz SP nr 1 w Gdyni. Uczniowie tych szkół uczestniczyli w projektach takich jak:

- Tree in my live ( Drzewo mego życia) - projekt pokazujący różne spojrzenia młodzieży na drzewo jako: pomnik przyrody, drzewo genealogiczne swojej rodziny, drzewo z którym są zwi1zane różne losy własnego życia , a również niektóre z opracowan; w tym temacie polegały na napisaniu wiersza na temat drzewa lub namalowanie obrazu za pomocą komputera lub recznie np. farbami. Wszystkie prace zostały nastepnie zebrane i przedstawione w specjalnym biuletynie pod tym samym tytułem.

- My special place - projekt w którym młodzież uczestnicząca opisuje szczególne wrażenia według miejsca z którymi jest związana uczuciowo czy tez emocjonalnie.

Jest prowadzonych szereg tematów dyskusyjnych na temat wystepowania przemocy woród młodzieży , praw kobiet czy też łamanie praw dziecka, a także problem szerzącej sie narkomanii woród młodzieży.

W Szkole Podstawowej nr 1 w Gdyni dużym zainteresowaniem cieszył sie projekt "Holocaust". Temat ten był poruszany w ramach lekcji angielskiego w klasach ósmych i nastepnie uczniowie pisali opracowania na ten temat wysyłając je za pomocą poczty elektronicznej do osoby tzw. koordynatora tego tematu.
W opracowaniach tych znalazły sie nawet wywiady przeprowadzone z ludźmi którzy doświadczyli tego tematu na swojej skórze poprzez pobyt w obozach koncentracyjnych .

Na wspomnienie zasługuje również projekt "Teddy Bear" opracowany przez nauczyciela z Australii a z dużym powodzeniem realizowany w SP w Barczewie (woj. Olsztynskie) i to w klasach I-III.

Projekt ten polega na wysłaniu a zarazem otrzymaniu od zaprzyjaźnionej szkoły, którą sie losuje z pośród szkół wchodzących do tego projektu, misia który codziennie odwiedza innego ucznia w klasie a nastepnie opisuje jak przeżył ten pobyt i co go spotkało w domu ucznia, który odwiedził. Oczywiocie wrażenia te zostają wysłane drogą poczty elektronicznej do uczniów szkoły z której sam pochodzi.

W tym roku SP 1 z Gdyni opracowała projekt "Stara chata" opisujący stare odchodzące w zapomnienie chaty wiejskie z którymi wiążą sie czasami wspaniałe, a czasami tragiczne losy ich mieszkanców. Projekt ten cieszy sie dużym zainteresowaniem nie tylko u nas ale i w dalekich krajach np. Południowej Ameryki. A oto projekt wykonany przez jednego z uczniow SP nr1 w Gdyni: http://www.ids.gda.pl/~sp1gdy/projekt2.htm

Drugi projekt opracowany przez nauczyciela biologii z mojej szkoły p.Jadwige Pióro jest projektem składającym sie z dwóch cześci:

pierwsza encyklopedyczna opisująca różne zjawiska przyrodnicze i nosi ogólną nazwe "Poradnik młodego biologa"

druga nosi nazwe "Eksperymenty" i polega na przeprowadzeniu doświadczen na roślinach i zwierzetach, a nastepnie podzieleniu sie swoimi spostrzeżeniami.
Ten temat projektu bedzie rozbudowany na inne przedmioty jak fizyka czy też chemia.

Obecnie ze szkół Trójmiasta w ramach I*EARN działają także nastepujące szkoły :
Liceum Jezuitów z Gdyni, SP nr 7 i SP 34 z Gdyni, Gimnazjum nr 1 z Gdyni, które w tym roku włączyły sie do prac I*EARN-u.

Uczniowie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych spotkaniach I*EARN-u.

W zeszłym roku takie spotkanie odbyło sie na Wegrzech, a w tym roku w dniach 14.05-18.05 w Estonii. W naszym kraju odbyło sie w tym roku 23.04-26.04 tzw. woorkshop dla młodzieży i nauczycieli w którym uczestniczyło 40 osób nie tylko z Polski ale i krajów sąsiednich.

Koordynatorem krajowym I*EARN -u jest p. Marek Grzegorz Sawicki , doktorant Wydziału Chemii UW, do którego można zgłaszac chec przystąpienia swojej szkoły do I*EARN-u pod adresem sawicki@ids.edu.pl.

I*EARN jest to wspaniałe połączenie techniki i pedagogiki poprzez telekomunikacje. Wierzymy, że telekomunikacja poprzez program wspierający taki jak I*EARN jest początkiem zmiany w podejściu do edukacji. W tym roku po raz pierwszy w Polsce wzorem innych krajów realizujących dłużej od nas programy I*EARN-u powstaje w Warszawie pierwsza społeczna szkoła, której program nauczania bedzie oparty na programie I*EARN-u. "