Ingrid Burman (v) ordförande i nya hivrådet


Gudrun Renberg 2006-08-24


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20220309150924-df93a67/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Regeringen har utsett Ingrid Burman (v), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet, till ordförande för det nationella råd som ska bildas för den svenska hivpreventionen. - Det ska bli oerhört spännande att arbeta med den här frågan, säger Ingrid Burman till Hivaktuellt. Jag hoppas att erfarenhet som socialutskottets ordförande kan bidra positivt.

Regeringen antog i december 2005 en ny nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Enligt strategin ska en ny enhet för hivprevention inrättas vid Socialstyrelsen och det arbetet inleddes under våren. Enheten ska ha en samordnande funktion för landets hivpreventiva arbete och kommer att ha en relativt fristående roll inom Socialstyrelsens ram.
Till detta ska skapas ett råd med en bred representation från de olika sektorer av samhället som arbetar med frågan. Detta är ännu inte gjort, utan ska göras nu när ordföranden för rådet har utsetts av regeringen.
Ingrid Burman har en bakgrund som jurist och ombudsman på TCO. Sedan tolv år är hon riksdagsledamot för vänsterpartiet, och sedan åtta år ordförande för riksdagens socialutskott.
Hon har inte specifikt jobbat med hiv/aids men har genom socialutskottets arbete kommit i kontakt med området och haft mycket kontakt med representanter för hälso- och sjukvården, patientgrupper samt frivilligorganisationer.
Ingrid Burman menar att frågan om hivprevention behöver lyftas upp.
- Antalet smittade har ökat något igen, så det är viktigt. Liksom sekundärpreventionen, det att människor som i dag är hivpositiva får stöd och hjälp och att smittspridningen minskar.
Burman tror också att den nya organisationen med ett brett sammansatt råd är bra.
- Det kommer att skapa referensramar mellan olika aktörer, som sjukvård och frivilligorganisationer. Kanske blir det ett arbetssätt som kan tjäna som förebild även för andra frågor.