Socialstyrelsen ska utreda insatser för hivpositiva barn


Hivaktuellt 2007-02-21


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Med utgångspunkt i den nationella hivstrategin, proposition 2005/06:60, träffades i december en överenskommelse mellan staten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om riktlinjer och utgångspunkter för fördelningen av det anslag som budgeterats för de preventiva insatserna i landet för 2007.

Där finns bland annat anvisningar som särskilt gäller barn som är hivsmittade eller har anknytning till personer som är smittade. Det anges att bidrag ska ges till insatser för dessa barn i regionala projekt med riksintresse, som till exempel verksamheten Hivskolan vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge (se sid. 20). Det står också att frågan ska belysas ytterligare inför 2008 års överenskommelse.

När man nu ska se över hur de verksamheter av riksintresse som fått statligt bidrag hittills bidrar till att uppfylla den nationella hivstrategins mål och delmål behöver en del utredning göras. Där nämns särskilt det som görs för barn som är smittade och barn med anknytning till smittade personer, och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att genom-föra en kartläggning och en analys av de insatserna.

Hela överenskommelsen mellan staten, Socialstyrelsen och SKL kan läsas på Socialstyrelsen webbplats www.socialstyrelsen.se/hivsti under rubriken ”För landsting och kommuner”.