Tillstånd oklart in i det sista


Cajsa Carrén 2007-02-21

Båda sprututbytena vid infektionsklinikerna i Lund och Malmö fortsatte efter nyår trots att tillståndsgivningen var oklar in i det sista. Sprututbytena här är landets första och hittills enda projekt för att ge narkomaner möjlighet att byta till rena sprutor. Det började i Lund redan 1986 och ett år senare startades ett liknande projekt i Malmö.

I juli 2006 trädde den lag i kraft som ger samtliga landsting i landet möjlighet att söka tillstånd för att låta narkomaner byta injektionssprutor. Syftet är att undvika blodöverförda smittor och även andra sjukdomar samt få motivera missbrukarna till behandling.

Landstingen måste ansöka vartannat år med början vid senaste årsskiftet. I början av december hade inga sådana ansökningar kommit in.

Enligt den nya lagen ska landstingen samråda med samtliga kommuner inom sitt område innan ansökan inges. När Region Skåne kom in med en kortfattad ansökan, daterad den 13 december, hade inget sådant samråd skett. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson har landstinget inte haft tid att genomföra sådana samråd med sina 33 kommuner sedan lagen trädde i kraft.
– Vi kommer att komplettera ansökan, men övriga kommuner kan inte påverka Region Skånes uppfattning att vi vill fortsätta bedriva sprututbytesverksamheten i Lund och Malmö, förklarar Malou Schönström, handläggare hos hälso- och sjukvårdsledningen.

I den inlämnade ansökan fattas också redovisning av hur behovet av avgiftning och vård av missbrukare kommer att tillgodoses.
– De avancerade kraven kostar miljontals kronor och är omöjliga för en infektionsklinik att följa upp, menar överläkare Bengt Ljungberg i Lund.

Han betecknar lagen som en ogenomtänkt kompromiss och är inte heller förtjust i att endast personer som är bosatta i landstinget får delta i verksamheten.
– Hur ska missbrukarnas besökare från övriga landet bemötas? Och de icke-svenska? Det är väl bra att man tar hit sina kamrater så vi inte får hit smitta, säger han.

Specialmärka sprutor svårt och dyrt
Bengt Ljungberg vänder sig också emot den del av lagtexten som säger att utlämnade sprutor och kanyler ska vara märkta så att ursprunget går att fastställa.
– Det kunde vi göra med en specialsändning i början av projektet men att kräva speciell märkning i dag skulle också kosta för mycket, menar han.

I mitten av december kom så ett remissförslag angående Socialstyrelsens föreskrifter om sprututbyte. Remissvaren skulle vara inne den 21 december och i början av januari förklarade juristen Anders Alexandersson att de ska vara färdigbehandlade i slutet av månaden. Under tiden har alltså Region Skåne fått tillstånd att driva verksamheten vidare.

Chefen för infektionskliniken i Malmö, överläkare Torsten Holmdahl, var i december ganska förvissad om att sprututbytet inte skulle avbrytas trots den knappa förfaringstiden.
– Det är viktigt inte minst för hivpreventionen att vi får fortsätta. Jag tror att andra landsting vill studera oss som bedrivit försöksverksamhet innan de följer efter med egna ansökningar.