Svalt intresse för sprututbyte


Ewa Katarina Holbye 2007-02-21


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Sedan halvårsskiftet 2006 har landstingen möjlighet att söka tillstånd för sprututbytesverksamhet. Men med undantag för de verksamheter som redan bedrivs i Malmö och Lund har ännu inte en enda ansökan kommit in till Socialstyrelsen.

För att minska spridningen av hiv och hepatiter har sprututbyte bedrivits på prov i Malmö och Lund sedan 1986 respektive 1987. Under de år försöket pågått har diskussionerna om för- och nackdelarna med att erbjuda intravenösa missbrukare rena sprutor och kanyler stundtals varit infekterade.

I april 2006 röstade dock riksdagen igenom lagen (sfs 2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler som trädde i kraft den första juli. Därmed står det landstingen fritt att själva avgöra om de vill införa sprututbytesverksamhet eller inte.

För att pejla inställningen har Hivaktuellt gjort en rundringning till några av landets landsting. Den visar att intresset överlag är svalt för att inte säga obefintligt.
Argumenten mot sprututbyte är tämligen samstämmiga. Grundinställningen är negativ, bland annat för att man anser att verksamheten skulle bidra till att legalisera missbruket.
– Jämfört med många andra länder har vi i Sverige en låg spridning av hiv bland narkomaner. Det bidrar till att frågan om sprututbyte ges låg prioritet, tror Hans Fredlund, smittskyddsläkare i Örebro läns landsting.

Föreskrifter för sprututbyte på gång
Landsting som vill bedriva sprututbytesverksamhet ska ansöka om tillstånd hos Socialstyrelsen. Ett antal krav måste vara uppfyllda för att ansökan ska beviljas.

I sin bedömning beaktar Socialstyrelsen bland annat resurserna för avgiftning och missbruksvård, hur samarbetet med andra aktörer i vården och socialtjänsten ska se ut samt hur verksamheten ska kvalitetssäkras.

Verksamheten ska bedrivas i samverkan med en infektions- eller beroendemedicinsk klinik. Personalen ska ha psykosocial kompetens och erfarenhet av arbete med missbrukare.

Tillstånd för sprututbytesverksamhet kan utfärdas för högst två år i taget. Förekommer missförhållanden kan tillståndet återkallas.

Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika ger detaljerade uppgifter om ansökningsförfarande, krav på bemanning, kvalitetssäkring och rapporteringsskyldighet. Föreskrifterna är under utgivning och kommer inom kort att finnas tillängliga på www.socialstyrelsen.se.


Fler intravenöst smittade i Stockholm
Smittspridningen i missbrukarkretsar ökar i Stockholm. Under 2005 smittades 20 personer med hiv via intravenöst missbruk. 2006 hade antalet nyupptäckta fall i gruppen ökat till 30 personer.
– Materialet är för litet för att man ska kunna tala om ett trendbrott säger biträdande smittskyddsläkare Ingela Berggren på landstingets smittskyddsenhet.
Innan en närmare analys gjorts vill hon låta det vara osagt om det handlar om en faktisk ökning eller om ökningen beror på att det så kallade mörkertalet minskat.