Startskott för handlingsplan mot klamydia


Gudrun Renberg 2007-02-21

Viveca Urwitz, chef för Enheten för hivprevention vid Socialstyrelsen.
Bild:Gudrun Renberg
Viveca Urwitz, chef för Enheten för hivprevention vid Socialstyrelsen.

Under två dagar i januari samlade Hivenheten och Smittskyddsenheten vid Socialstyrelsen en blandad grupp preventörer från sjukvård, skola och frivilligorganisationer till en konferens i Sigtuna om klamydiasituationen. Den nya nationella hiv/sti-strategin sätter upp konkreta delmål för hiv, men inte för övriga sti, där klamydiaökningen är den största frågan. Behovet av en handlingsplan upplevs av många som stort.

Viveca Urwitz är sedan maj förra året chef för Socialstyrelsens hivenhet. Hon beskriver en del av bakgrunden till konferensen.
– Även om det förebyggande arbetet för övriga sti, och vissa blodburna sjukdomar har mycket gemensamt riktar det sig till olika grupper. Så en handlingsplan för klamydiaprevention behövs som komplement, och vi behöver ta ett samlat grepp. För det är inte är lätt att stoppa en epidemi som är så utbredd och samtidigt så osynlig. Att enheten för hivprevention kan arbeta tillsammans med Smittskyddsenheten i denna fråga är en viktig förutsättning för att kunna skapa en samlad handlingsplan, säger Viveca Urwitz.

Nödvändigt med samarbete
De 30-tal deltagarna var smittskyddsläkare, venereologer, gynekologer, forskare, kuratorer, verksamma vid Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet, mans- och ungdomsmottagningar, skolor och frivilligorganisationerna rfsu och rfsl. När Hivaktuellt lyssnade runt vid de gruppdiskussioner som hölls var engagemanget stort, och alla verkade eniga om behovet av detta steg.
– Det här är jättebra, en viktig start för en strategi för hur vi gemensamt ska hantera klamydia. Det har inte funnits förut, vilket man kan tycka är konstigt för många andra länder har ju det. Och eftersom sexuell hälsa är multidisciplinär till sin natur måste vi bara samarbeta kring detta och resurserna finns – vi ska bara samordna dem. Där har Socialstyrelsen en viktig roll, säger Carina Bjartling, gynekolog och forskare i kvinnors reproduktiva hälsa vid Centrum för sexuell hälsa i Malmö.

Arbetet och diskussionerna skedde i workshopform, med en speciell projektplaneringsmetod som grund – lfa-metoden, eller Logical Framework Approach.

lfa används över hela världen som en av flera projektplaneringsmetoder, exempelvis av fn, Sida och eu. Centralt är att den är målstyrd, inte aktivitetsstyrd, och fungerar som instrument för målstyrd planering, uppföljning och utvärdering av projekt. Modellen ska användas flexibelt i dialog med alla intressenter, och i alla cykler av planeringen.

Allt i enlighet med modellen är projektet nu igång men långt ifrån färdigt.
– Målsättningen är att utforma operativa mål för klamydia och en handlingsplan. Arbetet ska nu fortsätta under 2007 i mindre delprojekt med olika inriktning utifrån det vi kom fram till i Sigtuna, säger Ann-Britt Thörn, Enheten för hivprevention, och projektledare för klamydiahandlingsplanen.