KAP:s verksamhetsberättelse 2003


2004-02-03


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Styrelsen har under året bestått av Ann S Pihlgren (ordförande), Malin Granberg (kassör), Margareta Schele-Kunze (tillika FIMEM-representant) och Sonja Ericson. Suppleanter har varit Anita Roney och Inger Nordheden. Styrelsen har haft två styrelsemöten, ett i Stockholm och ett i Botkyrka.

Under 2003 har Kooperativet Arbetets pedagogik fortsatt sitt aktiva utvecklingsarbete i enlighet med den plan för fortsatt utveckling, livaktighet och expansion som arbetades fram under verksamhetsåret 2002. Två välbesökta nätverksmöten har hållits under året, ett på Freinetskolan Vandraren i Sundbyberg, som också innefattade föreningens årsmöte samt ett nätverksmöte på Freinetskolan Kastanjen i Botkyrka. Intresset för Freinetpedagogik i samband med föreläsningar på lärarhögskolor, med praktikanter och kandidater har fortsatt öka under året. Under året tillkom en fri förskola i kooperativets organisation.

Antalet betalande medlemmar är i år i stort sett detsamma som förra året. Medlemsregistret gicks igenom under året, en betalningspåminnelse skickades ut till alla de som inte betalat och medlemsregistret rensades därefter. Det faktiska medlemsantalet är idag 45 enskilda medlemmar samt skolor/förskolor och överensstämmer numera med antalet betalande medlemmar. Under året har också de skulder som rörelsen haft till den internationella rörelsen betalats och medlemsantalet har även där korrigerats, så att föreningen efter i år betalar korrekt medlemsavgift till FIMEM. Föreningens budget är p.g.a. dessa åtgärder ansträngd, men en förbättring torde inträffa under nästa verksamhetsår, då skulder och medlemsantal har korrigerats.

En rad utvecklingsarbeten har bedrivits under året:
 Tidskriften Kaprifol gjordes om till nättidning, kopplad till hemsidan och fick också en syster, Kaparen, ett snabbare debattorgan på nätet.
 Nätverksträffarna inriktades företrädesvis på ett kompetensutvecklande innehåll.
 Kooperatörsavgiften avskaffades.
 Under året har styrelsen i samarbete med Ljusdals kommun gått vidare i planerna att utreda möjligheterna att starta ett gymnasieinternat med Freinetinriktning i Ljusdal.
 Underlag och ansökan angående ett betygsprojekt har insänts till Skolverket för behandling.
 Hemsidan har reviderats och hemsidesadressen har förändrats till www.freinet.se.
 Styrelsen har i samarbete med ett förlag undersökt möjligheten att ge ut en landsomfattande gratistidning riktad till pedagoger, där skulle KAP producera artiklarna.
 Styrelsen har också initierat ett arbete med att ta fram ett antal idéer till marknadsförings- och informationsmaterial som vi har behov av att kunna dela ut till intresserade pedagoger, föräldrar m.m.