Skolutredningen


2008-04-16


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Vi måste göra vår röst hörd! Ge dina synpunkter här! Skicka med insändarlänken till höger eller med kommentaren nederst.Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
________________________________________________________

Det finns andra som kan anamma en helhetssyn


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Kommentar till JanAnders Palmqvists insändare i BLT den 16 april, om politikernas enighet kring beställningen av Skolutredningen.

JanAnders Palmqvist redovisar en hel del sakliga synpunkter kring den kommunala organisationen och den demokratiska process som startat kring skolutredningen.
JanAnders avslutar sin insändare med att man inte ska misskreditera de som är beredda att ta ett helhetsansvar som kommuninvånarna har rätt att kräva. I den följande meningen förklarar JanAnders sedan att "det är både bra och självklart att föräldraföreningar och samhällsföreningar argumenterar för sin sak utan att nödvändigtvis ta hänsyn till konsekvenser på andra områden. De förtroendevaldas uppgift däremot är att lyssna, läsa, samtala, bilda sig en uppfattning och redovisa densamma utifrån en helhetssyn".

Detta kan också ses som en misskreditering av den inneboende kompetensen hos ovan nämnda föreningsbildningar. Vi är många i dessa föreningar och ad hoc-konstellationer, med olika professionsbakgrund, som tillsammans kan just lyssna, läsa, samtala, bilda oss en uppfattning och redovisa densamma utifrån en helhetssyn. Finns bara det demokratiska underlaget tillgängligt i form av de offentliga handlingar, som utredningen bygger på, så finns det goda förutsättningar för att även föräldraföreningar och samhällsföreningar ska kunna vara en del av den breda uppslutning som JanAnders eftersöker.

JanAnders förtydligar i insändaren även att politikerna "har ett ansvar att hantera medborgarnas pengar på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt".
Att vara förtroendevald innebär att man åtnjuter någons förtroende. Detta förtroende sträcker sig en liten bit längre än till enbart medelsförvaltning. Förtroendet gäller även barnens lärandemiljö, möjligheten till en kvalitativ boendemiljö även utanför stadkärnan etc. J

Jag är fullt medveten om att den "kommunala kostymen" måste anpassas efter befolkningsstrukturen och skatteunderlaget, men varken det första eller det andra kommer att gynnas av en undernärd landsbygd och en kommunal förvaltning med tendens till "byråkratisk anorexi".

Nej, fram för helhetssynen och den förtroendeingivande dialogen, där landsorten och tätorten bedöms utifrån likvärdiga premisser i sann demokratisk anda. Låt processen ha sin gång och, om så krävs, låt frågan bli en del av nästa val. En röst från Backaryd, Bräkne-Hoby eller Hallabro är lika mycket värd som en från Johannishus, Listerby eller Ronneby. Sista ordet är säkerligen inte sagt kring skolutredningen, nu återstår att se hur demokratin i Ronneby kommun fungerar.

// PerL


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
________________________________________________________

Kommunens skolutredning ett olyckligt förslag


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Ronneby kommuns utredning om skolorganisation och lokalanvändning föreslår indragning av de tre högsta årskurserna i Bräkne-Hoby fr.o.m. 2010. Utredaren säger att en ekonomi i balans är ett självklart övergripande mål. Man kunde ju i stället tänka sig att för en skolutredning så borde de pedagogiska målen vara de mest självklara att framhäva. Det har alltså inte skett.
Detta är märkvärdigt eftersom det inte alls stämmer med utredningen ”Strategi 2010” som antogs i juni 2006. Då beslöts att Backaryds och Hallabros verksamheter förs till Bräkne-Hobys rektorsområde. Och man slog fast att på det viset garanteras kontinuitet i F-9 spåren framöver. Det betydde att kommunen beslöt att ha tre F-9 skolor i Ronneby, Kallinge och Bräkne-Hoby. Utredaren säger att det i dag, två år senare, finns erfarenhet från beslutets verkställighet. En erfarenhet som tydligen ligger bakom förslaget att plocka bort F-9 skolan i Hoby! Hur rimligt är det att efter två år kunna påstå något sådant, samtidigt som man tidigare talat om vikten av kontinuitet?
Kommunen beslöt mycket framsynt för åtta år sedan att Hoby skulle ha en F-9 skola d.v.s.
en modern skola där elevens utveckling ställs i centrum. Trygghet genom kontinuitet i kontakten skola och föräldrar och i kontakten lärare och elev genom skolåren och goda kunskaper efter en avslutad grundskola, detta är F-9 skolans grundtanke, liksom att eleverna utvecklar bärande normer och värderingar.
Tillkomsten av F-9- skolan har vitaliserat västra kommundelen. Engagemanget för skolan ledde snabbt fram till organisationen Bygd i samverkan som 2007 i konkurrens med 4000 utvecklingsgruper av Hela Sverige ska leva utsågs till årets utvecklingsgrupp. I Bräkne-Hoby pågår ett brett utvecklingsarbete för att trygga bygdens framtid, naturligtvis till nytta för hela kommunen. I det förra året avslutade Leaderprojektet redovisades över 7000 ideellt arbetade timmar.
Grupper och föreningar tar nu itu med att grundligt bearbeta det olyckliga förslaget om ny skolorganisation och kommer att höra av sig. Om politikerna missar att tillvarata den kraft och vilja som finns på landsbygden, förkastar de också framåtsyftande idéer och en utveckling som skulle föra Ronneby kommun in på nya positiva banor.

Klas Wennerberg


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
________________________________________________________


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Angående förslaget att bryta sönder en väl fungerande F-9 verksamhet genom att flytta 7-9 från Bräkne-Hoby till Ronneby.
Nils Ingmar Thorell har enligt BLT 2008-04-05 lagt fram förslaget att eleverna skulle få månadsbiljett på tåget då de måste resa till Ronneby. Och det är väl bra så långt även om skillnaden mot att åka buss är väl inte så stor. De som bor i centrala Bräkne-Hoby går idag fram och tillbaks till skolan på en kvart, det blir ungefär samma tid till järnvägsstationen. Sedan tillkommer någon extra timme fram och tillbaks från skolan på tåget. Vad han glömmer är alla de som inte bor inne i Bräkne-Hobys centrala delar. Elever från Backaryd, Hallabro, Silpinge, Harkniven eller Järnavik som redan idag har långa restider med buss för att komma till skolan. Mig veterligen går det inga tåg på dessa ställen vilket betyder att de skulle fortsätta att åka buss men nu till järnvägsstationen i Bräkne-Hoby istället. Sedan följer då tågresan och en uppfriskande promenad på nästan en kilometer för att komma till skolan. För att tidsmässigt få samman detta måste det dessutom gå dubbla bussar för upphämtning/avlämning då det inte kan anses rimligt att låta de yngre komma så tidigt till skolan så att de kan åka med samma buss som de tågresande eleverna. Redan idag har det förekommit mycket problem med busstransporter och om det skall dubblas lär problemen inte minska.

Insändargruppen


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
________________________________________________________


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20200311142944-903d173/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Läs övriga reportage om den hotande nedläggningen här:

Kampen om skolornas framtid
Kampen om Hobyskolans framtid börjar
Första insändaren publicerad