Vasa - naturvetarskola sedan 1500-talet


2012-11-27

Sida ur Recknekonsten som kommer att tryckas efter 410 år
Sida ur Recknekonsten som kommer att tryckas efter 410 år

Landets första medicinska disputation och första räknebok på svenska hade sina rötter på Vasa

Vasaskolan startades 1557 som en prästskola och man skulle kanske kunna tro att naturvetenskap i detta sammanhang skulle vara kunskaper som de blivande prästerna inte hade något större intresse av. Men detta är bara en sentida fördom som vi skall skall försöka ta död på genom att berätta om två av prästeleverna som tyckte att naturvetenskap var mycket intressantare.

Hans Rizanesander
Hans Larsson Rizanesander
(från Rotskär i Älvkarleby) avslutade sina studier vid Vasaskolan kring 1590. Exakt vad han ägnade sig åt efter Gävleåren är oklart men vi vet att han studerade matematik och troligen juridik, men det senare är osäkert. Han har gått till historien som den förste läroboksförfattaren i matematik som skrev på svenska. Det fanns redan tidigare matematikböcker men de krävde omfattande språkstudier. Rizanesander  såg kanske behovet eftersom matematiken var viktig för alla de unga män skom skulle ägna sig åt handel. Troligen inrättades räkneklssser redan under 1500-talet och kanske var det dessa  som Rizanesander tänkte på när han i Reval (Tallin) skrev sin räknelära.
På grund av ekonomiska problem trycktes den aldrig men den finns bevarad i Uppsala universitetsbibliotek. Under senare år har Rizanesander återupptäckts av matematikhistorikern Reza Hatami. Se länkar till hans arbeten nedan.

Rizanesander återkom till Gästrikland bara några år efter att han skrev sin räknelära och var  underlagman i Gästrikland 1605-1650. Så till ett av hans räkneexempel:
 "En breffdragare geck ifrå Stockholm, kom till Gäfle then 7 dagen och han geck 3 mijl hwar dagh the andre ähn then förste: nu will Jag wetta, huru månghe mijl han geck thå then förste Daghen." Sträckan till Stockholm räknades vid denna tid till 24 mil.

Nicolaus Jacobi Gevaliensis
Det finns ännu tidigare exempel på naturvetenskapliga intressen bland Vasaelever.
Under slutet av 1500-talet låg undervisning och forskning nere vid landets enda universitet i Uppsala. Johan III startade därför Collegium regium Stockholmense. Detta var i första hand en teologisk utbildningsanstalt men det var där gävleeleven  Nicolaus Jacobi 1587 försvarade professor Laurentius Johannis Laelius teser ”De nutritione” (Om näringsupptagning). Vårt lands första disputation i medicin.

Så trots att Vasaskolan i första hand var en prästskola under sitt första århundrade väcktes redan från början intresse för naturvetenskap som består än i dag 1000 terminer senare.

Länkar till Hatamis arbeten: Nämnaren, lic. avhandling