Lagar och regler kring content marketing och native advertising


Erik Ullberg/Christel Rockström 2014-09-23


Vilka juridiska faktorer avgör om redaktionell marknadskommunikation i form av exempelvis content marketing eller native advertising är att anse som reklam eller information? Om det är reklam, hur ska man i så fall agera?

SVAR: För svensk del regleras frågeställningen främst av marknadsföringslagen. Om marknadsföringsåtgärden riktar sig också mot andra marknader än den svenska berörs självfallet reglerna också i andra länder.

Marknadsföringslagen definierar marknadsföring som »reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare«. Detta är en bred definition som potentiellt täcker alla marknadsföringsåtgärder som syftar till att öka försäljningen av varor eller tjänster.

Bedömningen om ett meddelande utgör marknadsföring/reklam görs enligt svensk rätt utifrån om meddelandet har ett kommersiellt syfte och rent kommersiellt innehåll. När både syftet och innehållet är kommersiellt, omfattas framställningen av marknadsföringslagens krav. Det är möjligt att endast delar av meddelandet utgör reklam och omfattas av marknadsföringslagen, medan andra delar inte gör det. Vid tveksamma fall ska tryck­ yttrandefrihetsgrundlagarna ges företräde och meddelandet inte anses utgöra reklam.

Som lekman förstår jag content marketing som att tanken är att sprida material som levererar mervärde till mottagaren genom kanaler och platt­ formar som företaget självt äger (genom nyhetsbrev och hemsida etc.). Native advertising sprids däremot normalt sett genom betalt utrymme och främst i form av annonsering. Syftet med båda åtgärderna torde för företag vanligtvis vara kommersiellt. Men renodlade content marke­ting­åtgärder kanske inte alltid har ett lika tydligt kommersiellt innehåll som native advertising många gånger har. Den avgörande frågan om aktuell content marketing och native advertising faller in under marknads­föringslagen blir alltså om dessa har ett kommersiellt syfte och innehåll. I fall som prövats rättsligt har omständigheter som att ett företags produkter beskrivs i positiva och okritiska ordalag samt hänvisning till ett företags hemsida talat för att innehållet är av kommersiell natur.

Förutom krav på att marknadsföring inte får vara vilseledande eller annars i strid med god marknadsföringssed ställer marknadsföringslagen krav på att marknadsföringen ska utformas och presenteras så att det tydligt och omedelbart framgår att det är fråga om marknadsföring, så kallad reklamidentifiering. Framställningen ska som utgångspunkt tydligt skilja sig från övrigt redaktionellt material där framställningen publiceras. Man kan t.ex. göra en tydlig markering om att det är en annons. Det ska vidare tydligt framgå vem det är som står bakom marknadsföringen, det ska finnas en sändarangivelse. Det kan i undantagsfall räcka med ett välkänt varumärke men i de flesta fall bör företagets namn framgå, och när det anses lämpligt, även kontaktuppgifter.


Du når Erik på erik.ullberg@wistrand.se eller 031-771 21 76


Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv.