Extern granskning av betalningsrutiner visar inga fler oegentligheter


Christer Falk 2014-12-02


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20180914143844-b55b8a2/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Revisionsbolaget KPMG har inte hittat några ytterligare oegentligheter i sin genomgång av kommunens samtliga betalningsrutiner. Det framkommer i de analyser som nu är klara. Det var efter att Bollebygds kommunen i våras upptäckte att en tidigare chef förskingrat pengar, som kommunchefen anlitade ett externt revisionsbolag för en oberoende granskning för att gå igenom och säkra upp alla system. KPMG har tagit del av register och transaktioner i kommunens ekonomisystem, personalsystem och i verksamhetssystem inom individ- och familjeomsorgen.

 

- Det har varit oerhört viktigt att låta en oberoende extern part genomföra denna omfattande granskning av alla våra system. Nu kan vi känna oss trygga i att det inte har förekommit fler oegentligheter än de vi upptäckt, säger kommunchef Anders Einarsson.


Fyra rapporter

Analysen har sammanställts i fyra rapporter; bisysslor, leverantörsbetalningar, utbetalningar inom individ-och familjeomsorgen och personaladminitrativa system. De resultat som framkommer i analysen visar på en del förbättringsområden, bland annat när det gäller riktlinjer och policydokument inom vissa områden, dokumentation kring hur systemen används samt rutiner för registering och kontroll i register.

 

Förbättringsåtgärder
De förbättringsåtgärder som framkommit har nu sammanställts i en kommungemensam handlingsplan. Åtgärderna i handlingsplanen ska föras in i alla nämnders verksamhetsplaner och i de berörda enheternas planer. Vissa åtgärder föreslås också tas med i nämndernas plan för intern kontroll. Handlingsplanen kommer att följas upp kontinuerligt, samt vid årsskiftet 2015/2016.

- Vi har haft brister i vår internkontroll och det var viktigt att vi tog tag i detta omedelbart, för att kunna säkerställa att det inte kan hända igen. Nu har vi en tydlig plan för att både göra hanteringen i våra system säkrare och för en mer systematisk uppföljning, säger Anders Einarsson.


Åtal väcks
Efter att oegentligheterna upptäcktes i våras polisanmälde kommunen den tidigare chefen. Sedan dess har polisen genomfört en omfattande utredning. Åklagare väntas väcka åtal innan årsskiftet.