Söndagen den 18 mars 2018 - klockan 22:22

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SPT
NR 6
16/3 2018 • ÅRGÅNG 60


LEDARE

Moralismens seger


ARTIKLAR

MARIA ECKERDAL
Yngve Brilioth och katoliciteten
Yngve Brilioth utmanar den svenska kyrkan att betrakta sig själv som en katolsk kyrka, vars mässa och liturgiska liv över huvud taget måste uttrycka en samstämmighet med det katolska. En katolsk kyrka behöver en katolsk liturgi, skriver Maria Eckerdal, komminister i Sigtuna församling. Hennes doktorsavhandling En katolsk liturgi för en katolsk kyrka – Yngve Brilioths liturgiska reformsträvanden 1914–1942 handlade om just detta.

ERIK J. ANDERSSON
Missionsmotiv – förr och nu
Erik J. Andersson, missionsledare i Evangelisk Luthersk Mission (ELM-BV), lyfter fram fem missiologiska paradigm under kyrkans historia. Utan att värdera de olika paradigmen visar författaren på att det mest avgörande är att kyrkan återvänder till den bibliska grund som kristna syskon i olika tider pekat på som utgångspunkt och drivkraft för att i bön och arbete verka för att fler människor och folk ska få höra och ta emot evangeliet.

ERIK JOHANSSON

Den nödvändiga missionen
Till varje församlings grundläggande uppgifter hör mission. Tre dokument, Kyrkornas Världsråds Tillsammans för livet, Lausannerörelsens dokument från 2010 Kapstadsöverenskommelsen och Lutherska världsförbundets (LVF) från 2004 Mission i kontext kan vara ett intressant och relevant underlag för församlingarnas studium om mission både lokalt och globalt. Ett viktigt perspektiv är att vittnesbördet om Kristus presenteras så att det inte kränker eller nedvärderar utan snarare förklarar och uppenbarar vem Gud är. Tydligt är också att vi själva inte kan genomföra mission av vår egen kraft, utan att vi är helt beroende av den Helige Andes vägledning och förvandling. – Erik Johansson är internationell missionssekreterare inom EFS.

REFLEX

Ann Lång om ordlös mening och meningslösa ord


FÖR PREDIKAN

JONAS LOCKMAN-LUNDGREN
Skärtorsdagen


OWE JOHANSSON

Långfredagen


NIKLAS ADELL

Påskdagen


BJÖRN FYRLUND

Annandag Påsk

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan