Lördagen den 20 januari 2018 - klockan 23:53

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SPT
NR 2
19/1 2018 • ÅRGÅNG 60


LEDARE

Hur förändra det som blev fel


ARTIKLAR


CARL AXEL AURELIUS

Evangelisk katolicitet och de reformatoriska kyrkorna
»Evangelisk katolicitet» är ett uttryck med gamla rötter. I en tidigare artikel (SPT 1/2018) visade biskop em. Biörn Fjärstedt hur ordet »katolsk» var ett tidigt använt och välkänt begrepp i kristen tradition och blev en nyckelterm för kyrkan i trosbekännelserna. Biskop em. Carl Axel Aurelius kompletterar här med hur begreppet »evangelisk katolicitet» användes av inte bara Nathan Söderblom, med vilken uttrycket är förknippat, utan redan så tidigt som i början av sextonhundratalet av Johann Gerhard. Denne talar om det evangeliska som katolskt, helt i enlighet med att reformatorerna självklart såg sig som katolskt kristna. Slutsatsen för vår tid blir att det från luthersk synpunkt finns goda skäl att hålla fast vid bestämningen evangelisk-katolsk.

JOHAN SUNDEEN

Den röda ungkyrkligheten
Johan Sundeens bok om 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989 har med rätta rönt stor uppmärksamhet. Författaren gör här själv några iakttagelser kring mottagandet, dels den positiva respons som den fått, men även att det kan noteras att 68-kyrkan inte har resulterat i några avböner av dem som sedan blivit professorer och biskopar men som i 68-vågen t.ex. fullt ut stödde kulturrevolutionen i Kina och andra kommunistiska diktaturer. Johan Sundeen är docent i idé- och lärdomshistoria och verksam vid högskolan i Borås.

Artikeln är en bearbetad version av en presentation vid en konferens om »Arvet efter 1968» vid Lunds universitet den 7 december 2017. Boken var recenserad av Sofia Lilly Jönsson i SPT 13/2017.


INGER JOHNSSON

De som kom efter apostlarna II – om Polykarpos
I SPT 1/2018 presenterade Syster Inger i Klaradals kloster, Sjövik, Ignatios av Antiokia. Här fortsätter presentationen av några av kyrkans fäder med Polykarpos, en yngre samtida till Ignatios. Reformatorerna uppfann ingen ny lära utan återvände till källorna och då inte bara till bibeln och de tre symbola utan också till kyrkofäderna. För många av dem var bekännelsen till Jesus Kristus en fråga om liv eller död. Så svarade Polykarpos då han av domstolen gavs möjligheten att avsäga sig sin tro: »I åttiosex år har jag tjänat Kristus, och han har aldrig gjort mig orätt. Hur skulle jag kunna smäda min konung, som har frälst mig?»

MAGNUS FREDRIK ROOS

Regler och anmärkningar för en människa som allvarligen önskar att bli salig
Magnus Friedrich Roos (1727–1803) tillhör de klassiska andliga författarna. I Svenska kyrkan har hans Bönbok och Betraktelser och för morgon och afton brukats av de troende. Nyligen publicerades ett utdrag ur betraktelserna i nyöversättning av Hakon Långström under titeln Med doft av salighet (Artos förlag 2017). Roos var präst i den evangeliska kyrkan i Württemberg i sydvästra Tyskland och står i dess pietistiska tradition från Albrecht Bengel. Gunnar Rosendal lyfter fram Roos tillsammans med Johann Arndt och Christian Scriver som »rätte lärare» i sin bok med denna titel (1932). Pietismen byggde på den lutherska ortodoxins fasta lärogrund, men siktade på livets och hjärtats förnyelse.

Till uppbyggelse och eftertanke och efterföljelse publiceras här några av hans råd...

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan