Lördagen den 20 oktober 2018 - klockan 13:06

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SPT
NR 21
12/10 2018 • ÅRGÅNG 60


LEDARE

Kommunicera mindre, evangelisera mera!


ARTIKLAR

MATTIAS LUNDBERG
Vad tror vi att psalmboken är?
Vad har psalmboken varit i Svenska kyrkans liv och liturgi? Utifrån den frågan visar författaren, som är professor i musikvetenskap i Uppsala, hur synen förändrats sedan titeln »Psalmbok» första gången dök upp. Ursprunget är psaltarpsalmer och psaltarparafraser som utvecklats till att bli vad som i dag är psalmer i Den svenska psalmboken. Författarens konklusion är, att för att kunna formulera och konkretisera vad psalmboken ska vara, måste vi först ha en uppfattning om vad den har varit, därefter varför den kommit att bli vad den nu förefaller vara, och till sist vad den har potential att bli. Artikeln är viktig, inte minst inför ett eventuellt framtida arbete med en ny psalmbok.

ERIK ECKERDAL

Den evangelisk-katolska kyrkan, II
Kyrkan i sig är katolsk. Teol. dr Erik Eckerdal skriver i denna avslutande del av sin artikel om den evangelisk-katolska kyrkan att en följd borde vara att Borgågemenskapen som helhet borde benämnas Den evangelisk-katolska kyrkan. Detta skulle tydliggöra samhörigheten mellan de lutherska kyrkor som undertecknat Borgådeklarationen, betona det faktum att kyrkorna i sig är katolska och samtidigt synliggöra deras särart genom bestämningen evangeliska.

MARTIN LANDGREN

Akademisk och kyrklig teologi i prästutbildningen
I den här artikeln tar författaren, som är komminister i Ulricehamn, upp skillnaden mellan synen på Bibeln i de religionsvetenskapliga institutionerna och i den kyrkliga traditionen. För prästvigning krävs en lång akademisk utbildning samtidigt som denna inte ger mycket utrymme för kyrkans egen trostradition med dess syn på Bibeln. Författaren föreslår att Svenska kyrkan borde utreda sin prästutbildning med sikte på hur man kan vägleda prästkandidaten djupare inom den kyrkliga bibelteologi, som är nödvändig för predikan och undervisning. SPT har tidigare vid flera tillfällen berört frågan, senast i ledaren i nr 17/2018.

REFLEX

Markus Leandersson om svampplockningens fullhet

FÖR PREDIKAN

JAN BERGENDORF
Tjugoförsta söndagen efter Trefaldighet

HANS LUNDAAHL

Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan