Söndagen den 27 maj 2018 - klockan 05:37

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
  Nästa »L Ö P S E D E L N

 
 


SPT
NR 11
25/5 2018 • ÅRGÅNG 60


LEDARE

Kyrkan – ett heligt rum


ARTIKLAR

KJELL O. LEJON
Toleransens kristna resonansbotten
Tolerans har blivit ett modeord i västvärlden. Få känner emellertid till ordets bakgrund, det vill säga de bakomliggande tankarna och deras historiska rötter. Alltför sällan sätts västerlandets kristna kulturarv samman med just toleransbegreppet. Kjell O. Lejon, professor i Linköping och rektor vid Johannelunds teologiska högskola, visar i denna artikel att grunden för ett gott samhällsbygge finns i den judisk-kristna traditionen. Där finns värden och principer som är avgörande för att bygga ett samhälle där tolerans i genuin bemärkelse präglar såväl det sociala som det politiska livet.

MIKAEL LÖWEGREN

Svenska kyrkans vägval – evangelisk katolicitet
Under några år kring millenieskiftet gjordes de vägval som i dag präglar Svenska kyrkan. Från att på ett särskilt sätt ha bidragit till världskristenheten som evangelisk-katolsk brokyrka lät sig Svenska kyrkan alltmer bli infogad bland de övriga liberala protestantiska kyrkorna i väst. Viljan att hålla samman kyrkan oavsett olika meningar i ämbetsfrågan förändrades så att de riktningar och rörelser som strävade efter att förvalta den evangelisk-katolska visionen i allt högre grad blivit marginaliserade, skriver Mikael Löwegren, präst i Ljungby.

CHRISTIAN BRAW

Evolutionens spjutspets
Begreppet utveckling är inte okomplicerat. Talet om framsteg måste relateras till ett mål. Om ett mål saknas kan förändring lika väl vara framsteg som bakslag. Docent Christian Braw reflekterar kring detta utifrån frågeställningar som huruvida atombomben är ett framsteg jämfört med stenyxan eller om den brittiska överklassen är evolutionens spjutspets som Charles Darwin tänkte sig. Fast utgångspunkten är norrmännens självuppfattning.

REFLEX

Johan Thelin pekar på den vita faran


FÖR PREDIKAN

LEIF NORDLANDER
Första söndagen efter Trefaldighet
DANIEL WIHLBORG
Andra söndagen efter Trefaldighet

Läs mer

Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan