Onsdagen den 13 december 2017 - klockan 00:35

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Innehåll tidigare nummer


2006-09-25

SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 24
24/11 2017 • Årgång 59

Vissa saker kan man inte förändra


Jan-Olof Jansson:
Predikan som en Guds gåva

En predikan behöver ha såväl ett tremendum, ett allvar över lagen och kampen och smärtan, som ett fascinosum, en glädje och fascination över Bibeln och den kristna tron. Om detta skriver Jan-Olof Jansson, Malmö, tidigare kyrkoherde i Högby på Öland.

LarsOlov Eriksson:
Om predikans hantverk

Om att vara predikant, om att förbereda sig och om att formulera sin predikan ger LarsOlov Eriksson här många goda, praktiska och jordnära råd. Det handlar om predikans hantverk och att det är roligt att predika. Alltför lätt problematiseras uppdraget men i grunden är det en härlig uppgift. Författaren är docent i Gamla testamentets exegetik och har tidigare varit rektor för Johannelunds teologiska högskola.

Tony Larsdal:
Folkfest hos festernas folk

Om fester och högtider i såväl Gamla som Nya testamentet skriver Tony Larsdal, präst och bibelöversättare. Det finns helt enkelt bibliska skäl för att Guds och Kristi efterföljare också är kallade att vara festfixare – som en liten upptakt till det kommande julfirandet.

Johan Thelin:
Hur Jan Redin blev fader Jan

I år firar Sodalitium Sancti Sigfridi, Växjö Stifts brödragemenskap, bildat 1947 av prosten Jan Redin, 70-årsjubileum. Vid Kristi lekamens konvent i Långasjö 15 juni ägnades dess tillkomst en särskild åminnelse genom att Johan Thelin, kyrkoherde em. i Nybro och Jan Redins svärson, med värme och humor berättade om sin svärfar.

REFLEX 
Markus Leandersson om storpastoratets nytta och nöjeFör predikan:

Andra söndagen i Advent (Per Uddling)
Tredje söndagen i Advent (Johan Kalin)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 23
10/11 2017 • Årgång 59Predikans kris och möjlighet


Markus Leandersson:
Predikan och Guds hemligheter
Markus Leandersson, präst i Falkenberg och medlem i SPT:s redaktion, skriver om predikan att den bygger på Ordet, inte på orden. Själva predikoförberedelserna handlar om Guds ord och om dagens nyheter, om bön, pedagogik och retorisk skicklighet. Men också om vilka åhörare vi förkunnar för.


Magnus Magnusson:
Prästen och läran
Magnus Magnusson, präst i Järpås församling, betonar vikten av att prästämbetet återupprättas som ett läroämbete. Det är prästens kallelse att vara Verbi Divini Minister, som med allvar, glädje och frimodighet går in under sitt uppdrag. En präst ska inte vara som folk är mest när det gäller Gud, för en riktig präst är inte folkets tjänare utan Guds Ords tjänare. Hans prioritet måste ligga på det senare, och endast då blir han reellt det han också skulle vara: folkets tjänare.


Mikael Löwegren:
En tillbakablick och en framtidsvision
I arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok i år gjorde Mikael Löwegren ett försök att, som han skriver, sammanfatta flera års läsande, funderande och bedjande om vart den allmänkyrkliga förnyelserörelsen ska gå. Artikeln i sin helhet finns på SPT:s hemsida. Här är en summering av dess innehåll.

 


REFLEX 
Johan Thelin om den svåra konsten att vara ingenting


För predikan:
Söndagen före Domssöndagen (Lennart Johnsson)
Domssöndagen (Stig Walldin)
Första söndagen i Advent (Rolf Pettersson)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 22
27/10 2017 • Årgång 59


Re-formation – i enhetens teckenAnders Arborelius:
Tillbedjan – en väg till enhet
Vid Kyrkomötets öppnande i Uppsala domkyrka den 3 oktober höll kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, ett hälsningsanförande. I sitt tal inbjöd biskop Anders kyrkorna till att gemensamt gå vidare på vägen till en djupare gemenskap. Också när det gäller reformationens hjärtefrågor skulle det vara möjligt att nå fram till en allt större samsyn. Biskopens utsträckta hand behöver i ödmjukhet tas emot av de reformerade kyrkorna för att enhetsarbetet ska kunna fortsätta.

Eero Huovinen:
Från konflikt till gemenskap
Vid arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses (aKF) kyrkodag i Uppsala den 2 september hölls detta föredrag utifrån det ekumeniska dokumentet »Från konflikt till gemenskap» inför det luthersk-katolska högtidlighållande av reformationsminnet 2017. Eero Huovinen var biskop i Helsingfors stift 1991–2010. Han har även varit professor i dogmatik och dekan vid den teologiska fakulteten vid Helsingfors universitet och är från 2008 luthersk ordförande i den luthersk-katolska enhetskommissionen. I sitt föredrag ger Huovinen tre nycklar till att närma sig dokumentet »Från konflikt till gemenskap» och understryker att vägen till all enhet går genom att kunna komma från konflikt till gemenskap.

Mariette Manktelow:
I enhetens tecken – rökelseträdets och rosens vittnesbörd
På ett lite oväntat men inspirerande sätt knyts här försonings- och enhetsarbetet mellan den romersk-katolska kyrkan och de lutherska kyrkorna till två växter, rökelseträdet och rosen. Dessa får vittna om Kristusvägen till försoning mellan de två stora kyrkofamiljerna. Genom att visa på rökelseträdets och rosens biologiska karaktär och med bibliska paralleller vill författaren stärka kyrkorna i enhetsarbetet. Mariette Manktelow är disputerad forskare i systematisk botanik, specialist på tropisk flora och Fellow of The Linnean Society of London.

Anders Rönnblom:
Förspel till reformationen i Sverige
På ön Almarestäket i Mälaren finns lämningar av ärkebiskopens borg. Platsen påminner Anders Rönnblom om det politiska maktspel som föregick reformationen i Sverige – en påminnelse om att kyrkan alltid varit en arena för politiska intressen. Författaren är docent och överläkare i gastroenterologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

REFLEX 
Gunvor Vennberg om blickars effekt


För predikan:
Alla helgons dag (Mikael Isacson)
Alla själars dag (Kjell Petersson)
Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet (Göran Simonsson)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 21
13/10 2017 • Årgång 59


Kyrkans partipolitiska fångenskap


Bengt Holmberg:
Om en kristen hållning till lidandet
Vid Oasrörelsens sommarmöte i år i Varberg höll professor em. Bengt Holmberg ett uppmärksammat föredrag för präster och pastorer, om varför tron på Jesus Kristus och ett liv i hans efterföljd så lätt leder till hat och förföljelse från omgivningen. Artikeln utgår från aposteln Petrus svar till de kristna i Mindre Asien. Vad de fick uppleva av förföljelse får kristna i många länder uppleva också i dag. Och en rätt herde ska kanske rentav räkna med att bli slagen.

Martin Landgren:
Den skillnad som utgörs av hoppet
Att leva med eller utan hopp gör skillnad. Här diskuteras utifrån exempel från film, litteratur och framför allt den amerikanske filosofen Richard Rortys essä Antiklerikalism och ateism, vad som händer i en värld som förlorat hoppet. I ljuset av detta framstår det kristna hoppet som något oerhört intressant. Kyrkan är mitt i vår samtid en hoppets gemenskap, vilket är djupt radikalt i vår tid. Hoppet utgör all skillnad i världen. Martin Landgren är komminister i Ulricehamn.

Peter Wickström: 
Trons paradoxer och ledarskap
Med utgångspunkt i den kristna trons nödvändiga paradoxer funderar kyrkoherden i Vetlanda, Peter Wickström, över ledarskapet i kyrkan. Vilka konsekvenser får den förändrade organisationsstrukturen med allt större pastorat för ledarskapet i kyrkan? Skribenten menar att de problem som uppstår i de nybildade enheterna har sin grund i att vi inte förstått att den ökande komplexiteten fordrar nya sätt att leda. Fler blir inblandade i det som förut bara rörde några få.

Björn Fyrlund:
Ikonens utmaning
Ikonen är teologi i bild. När ikonen förmedlar trons fundamenta, riktar den vår blick mot det som ligger bakom, mot den himmelska verkligheten, Guds egen. Den uppenbarar hur Gud trätt in i denna värld och försonat världen med sig själv genom Kristus. Ikonen utmanar till att se, upptäcka och söka sig djupare mot de teologiska grundsanningarna. Om detta skriver teol.dr. Björn Fyrlund, präst i Björketorps församling.

REFLEX 
Anna Greek i eftervalstankar


För predikan:
Nittonde söndagen efter Trefaldighet (Karl-Henrik Wallerstein)
Tjugonde söndagen efter Trefaldighet (Gunnar Blidö)


SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 20
29/9 2017 • Årgång 59


Vad är en församling?


Dag Sandahl:
Lutherska Världsförbundet 70 år

Vid Frimodig kyrkas årsmöte i Lund den 1 april 2017 presenterade docent Dag Sandahl några perspektiv på 70-åringen Lutherska Världsförbundet, som bildades just i Lund och som en följd av efterkrigstidens behov av ekumenik, internationellt stöd och hjälparbete. Samtidigt har LVF varit utsatt för politisk påverkan, vilken inte bör underskattas för att också förstå dess historia. Sandahl avslutar med ett antal frågeställningar till vår egen kyrka, om det folkliga engagemanget och det lutherska i en luthersk kyrka som vill vara evangelisk utifrån Luther själv.

Kai A. Johansen:
Måste vi missionera? Korset i kyrkans liv och uppdrag i världen

Missionen är enligt Kyrkoordningen en av församlingens grundläggande uppgifter. Kai A. Johansen, som är andrepastor i församlingen United i Malmö, visar här hur avgörande korset är i Luthers teologi om missionen. Det är genom att återvända till den radikala tron på evangeliets kraft som missionen blir levande för källan till mission måste alltid vara mer av Kristus. Korsets glädje driver kyrkan till mission och missionskallelsen driver henne tillbaka till korset. Då blir det Missio Dei – Guds mission genom oss.

Bo Johanneryd:
»Kristus är lagens ände» – om lag och evangelium i förkunnelsen

Till den klassiska lutherska förkunnelsen hör att rätt dela lag och evangelium, något som Bo Johanneryd, teol. dr och präst i Ljungby, påminner om i denna artikel. Alltför lätt förvandlas evangelium till lag eller uteblir helt, eftersom det som ligger i lagen uppfattas som mera förnuftsmässigt och rättvist än det som ligger i det villkorslösa evangeliet. Genom lagen har förkunnelsen en mindre anstötlig anknytningspunkt än det i alla tider anstötliga evangeliet. Den tragiska konsekvensen är att evangelium som är kyrkans största skatt förtigs. Det ska höras, det som annars inte blir hört i denna värld: evangelium om Jesus Kristus och räddningen genom honom.

REFLEX 
Berit Simonsson om änglarnas egenskaperFör predikan:

Tacksägelsedagen (Gert Andréen)
Artonde söndagen efter Trefaldighet (Göran Landgren)


SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 19
15/9 2017 • Årgång 59


Från kyrkoråd till kyrkomöte – en valfråga


Yngve Kalin:
Så gick det till. Hur pastoraten blev prästernas arbetsgivare och Svenska kyrkan fick direktval
Yngve Kalin, komminister em., Hyssna, var ledamot av kyrkomötet 1995–2001 och deltog således i det kyrkomöte som 1999 fastställde den kyrkoordning som fortfarande reglerar Svenska kyrkan. Här minns han två ödesdigra beslut, som i grunden förändrade kyrkan. Artikeln kommenteras på ledarplats.

Martin Jonsson: 
Att bygga församling
Hur bygger man församling? I denna andra artikel om det pastorala församlingsbygget delar Martin Jonsson, präst i Apelvikshöjds kyrka i Varberg, med sig av sina erfarenheter av att bygga församling med söndagens gudstjänst i centrum, med ett aktivt böneliv och där undervisningen och diakonin lever. Kristen tro levs och närs i en gemenskap. Det går inte att överleva som kristen på egen hand. Därför är uppdraget att leva och forma församlingens liv svårt att överskatta.

Maja Ekström: 
»Här är vi alla döda» – om 1900-talets lekmannamystiker i Gamla stan, II
I denna andra och avslutande del om Flodbergskretsen visar teologie master Maja Ekström på, dels den omfattande brevväxling som förekom mellan medlemmarna, dels på hur den djupa gudserfarenheten och utblottelsens väg var en samlande faktor för gruppen. Kretsen har, visar det sig, haft större och mer avgörande påverkan på kyrkans andliga liv i dagens Sverige än man kanske först anar.

REFLEX 
Per Dahl funderar över någonstansare och varsomhelstare


För predikan:
Femtonde söndagen efter Trefaldighet (Åke Eldberg)
Den helige Mikaels dag (Yngve Kalin)


SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 18
1/9 2017 • Årgång 59


Ett namn betyder så mycket – eller lite?


Axel Fors:
Lika kristen som en bilfirma – om församlingen som ett andligt hem
En levande församling är också ett andligt hem av tillhörighet, måltidsgemenskap, ansvarstagande och samhörighet över generationerna. Att bygga församling är därför också att medvetet forma den så att den blir ett hem. I förra numret av SPT skrev Niklas Adell om hur församling och präst lever och utvecklas tillsammans. Här kompletterar Axel Fors, präst i Ljungby Maria, detta genom att beskriva hur man i hans församling strävar efter att församlingen ska vara ett levande andligt hem.

Maja Ekström:
»Här är vi alla döda» – om 1900-talets lekmannamystiker i Gamla stan
På 1970-talet startade Artos bokförlag sin verksamhet med att som första bok ge ut Hjalmar Ekströms Den fördolda verkstaden. Ekström tillhörde den s.k. Flodbergskretsen, som från början av 1890-talet till 1930-talet utgjorde ett »nätverk» av mystikt intresserade kristna. Hjalmar Ekström har blivit den mest kände i Flodbergskretsen och representerar de mer okända mystikerna. Om denna krets, som indirekt påverkat det andliga livet inom kristenheten i Sverige mer än vi först anar, skriver här Maja Ekström, teologie magister, Lund.

Göran Landgren:
Lutherhjälpen – i bokfloden
Göran Landgren, kyrkoherde i Örby-Skene, rekommenderar här en av många böcker i årets bokflod om Martin Luther, Stephen J. Nicholls, Martin Luther – Hans liv, lära och inflytande 500 år senare. Nicholls, som har sin bakgrund i en presbyteriansk miljö, ger en utmärkt introduktion i Luthers liv, några av hans viktigaste böcker och därmed hans teologi. När man läser denna skrift får man lust att läsa Luther.

REFLEX 
Ann Lång om att det går långsammare att bygga än att riva


För predikan:
Trettonde söndagen efter Trefaldighet (Gösta Mellberg)
Fjortonde söndagen efter Trefaldighet (Bertil Göranzon)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 17
18/8 2017 • Årgång 59


Politiseringen av kyrkan


Niklas Adell:
A-laget – ett församlingsteologiskt omtänk
Prästen Niklas Adell i Linköping skisserar i denna artikel hur prästen och församlingen utvecklas tillsammans i bön- och gudstjänst. Prästen som själv lever bönens liv blir också församlingens coach – församlingen som också är sänd in i världen. Artikeln, som visar på församlingens och prästens platser och uppgifter såväl inåt som mitt i världen, är den första av tre pastorala artiklar om församlingsbyggande.


Folke T. Olofsson:
En enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka
Kyrkan är och förblir en gudsfolkskyrka, en gemenskap kring ordet och sakramenten. Som sådan har den en förblivande sändning, mission, en salt- och ljuskallelse, en jästfunktion, i ett folk och för ett folk. Om detta skriver docenten Folke T. Olofsson, och betonar nödvändigheten av att kyrkan bryter ateismens, nihilismens, naturalismens, konstruktivismens, sekularismens och konsumismens järngrepp för att ge människor inte bara ett värde och en värdighet i tiden, utan än mer ett hopp för evigheten.

Artikeln är en bearbetning av det föredrag som författaren höll på Frimodig kyrkas upptaktsmöte i Lund den 31 mars 2017.Jan Bergendorf:

Luthers syn på människa
Om man vill lära känna Martin Luthers teologi är antropologin en fruktbar infallsvinkel, då den ingår som en avgörande del i de två grundteman som präglade hans själskamp i klostret: vem är jag? och: vad innebär Guds frälsning för mig? Även om det finns en rad aspekter som är möjliga att lyfta fram när det gäller Luthers syn på människan står för hans teologi problemet rörande skuld och förlåtelse i centrum. Bredvid, också mitt i centrum, står tanken på människans absoluta trälbundenhet, att människan vad gäller sin frälsning är restlöst beroende av Gud. Om detta skriver teol. lic. Jan Bergendorf, tidigare sjömanspräst i Malmö.

I SPT nr 14/15 2017 har även Olof Andrén skrivit om Luthers människosyn.REFLEX 
Markus Leandersson hittar kyrkan på berget


För predikan:
Elfte söndagen efter Trefaldighet (Niclas Larsson)
Tofte söndagen efter Trefaldighet (Christian Braw)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 16
4/8 2017 • Årgång 59


Need of Urgency


Berit Simonsson:
Lovsången – ett kyrkans kännetecken

I denna sista artikel i serien om kyrkans kännetecken skriver Berit Simonsson, inspiratör i Oasrörelsen, om att lovsången tillhör Kristi Kyrkas DNA. Lovsången har med hjärtats inställning att göra men framför allt med Honom som är dess fokus. Lovsång höves oss – helt enkelt.


Mikael Löwegren:
Att vara kyrka i en ny tid

Mikael Löwegren, präst i Ljungby, diskuterar här Björn Gusmarks bok, Nya sätt att vara kyrka, en försvenskning av den engelska förebilden Fresh Expressions of Church. 2015 antog Kyrkomötet en motion om att nationellt arbeta med Nya sätt och ekonomiskt stöd kanaliseras via det rikskyrkliga projektet »Dela tro – dela liv». Recensionen vidgas till en diskussion om hur form och innehåll förhåller sig till varandra i kyrkan, då det trots de goda lärdomar som finns att hämta i Nya sätt också finns en pragmatism som riskerar att förlora kyrkans sakramentala grund. I den följande artikeln svarar Björn Gusmark på Löwegrens synpunkter.


Björn Gusmark & Tin Mörk:
Nya sätt att vara kyrka? Samtal pågår
Björn Gusmark och Tin Mörk, som sedan 2016 är anställda som projektledare och inspiratörer för Nya sätt att vara kyrka, svarar här på Löwegren synpunkter. De betonar att vad som behövs nu i Sverige är två saker. Att någon eller några vågar pröva Nya sätt att vara kyrka på riktigt, att göra det i Sverige i vår kontext. Samt att ett reflekterande samtal kommer igång som gör att Nya sätt kan gagna och inte förskingra Guds rike i Sverige. Med publiceringen av såväl Löwegrens artikel som det här svaret vill SPT bidra till det samtalet om hur vi bäst bygger församlingar i dag.Karl Erik Tysk:
Amoris laetitia – ett kontroversiellt dokument

I sin apostoliska förmaning Amoris laetitia säger påven Franciskus att skilda och omgifta kan få kyrkans hjälp att växa i nåd och kärlek. Detta har blivit ifrågasatt på många håll inom den romersk-katolska kyrkan, bl.a. av fyra kardinaler som ställt frågor med anledning av dokumentet. Karl-Erik Tysk, tidigare kyrkoherde i Ovansjö, diskuterar här såväl dokumentets innehåll som de reaktioner det väckt. På sid. 476 i detta nummer av SPT finns också en recension av Amoris laetitia.


REFLEX
Johan Thelin funderar kring vad som syns i betraktarens öga


För predikan:

Nionde söndagen efter Trefaldighet (Peter Bexell)
Tionde söndagen efter Trefaldighet (Bo Johanneryd)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 14/15
7/7 2017 • Årgång 59


Att fira mässa som det faller en in


Carl Axel Aurelius:

Kärlekens gärningar – tecknen efter andra tavlan
Biskop em. Carl Axel Aurelius skriver om kyrkans glömda kännetecken – de som är efter andra tavlan – om kärlekens gärningar. I vår tid, vars främlingskap för kristen tro blivit alltmer påtaglig, har dessa blivit desto viktigare. De behövs för att den vilsna människan ska våga sig in i den gudstjänstfirande församlingen för att ta del av dess tro och liv, ty kärlekens alla gärningar kan »hyvla ner trösklarna» in till det heliga. Detta är den åttonde och näst sista artikeln i serien om Kyrkans kännetecken.

Bo Johanneryd: 
Griftetalet
SPT:s serie kring kasualtalen avslutas med att vår redaktionsmedlem, komministern i Ljungby, teol. dr Bo Johanneryd delar med sig av erfarenheter kring griftetalet. Där som i all förkunnelse är Jesus i centrum.

Christian Braw:
Den mest oförutsedde
Christian Braw, präst och docent, skriver här om Peter Lorenz Sellergren och dennes omvändelse från rationalism och alkoholism till ett nyktert liv i Kristi nåd. Sellergren, som av egen erfarenhet visste vad anfäktelse var, kom att lära ut hur man kämpar den goda kampen till seger. Till kyrkan och prästgården i Hälleberga, där han verkade till sin död, kom andligt hungrande för att få vägledning och tröst.

Olof Andrén:
Simul iustus et peccator – syndare och rättfärdig
I denna artikel går Olof Andrén till Luther själv för att bättre förstå hur en människa samtidigt kan vara syndare och rättfärdig. Olof Andrén är teol. jubeldoktor, prost och senior cleri samt har varit kyrkoherde i Gävle Heliga Trefaldighet. I samband med sin 101-årsdag i januari i år predikade han och celebrerade mässan i S:t Ansgar i Uppsala.

Colin Podmore:
The Society och Forward in Faith
Colin Podmore är direktor för Forward in Faith, en rörelse inom Church of England som samlar dess anglokatolska medlemmar. Här presenterar han bakgrunden till bildandet av The Society, som etablerades i samband med den engelska kyrkans beslut att öppna biskopsämbetet för kvinnor. Artikeln är intressant inte minst som jämförelse med hur Svenska kyrkan valt att lösa frågan som präst- och biskopsvigning av kvinnor.

REFLEX 
Gunvor Vennberg diktar i sommartid om den pastorala idyllen


För predikan:
Sjätte söndagen efter Trefaldighet (Tom Randgard)
Kristi Förklarings dag (Hans Lundaahl)
Åttonde söndagen efter Trefaldighet (Sölve Hjalmarsson)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 13
26/6 2017 • Årgång 59


Rädslan för religion och religiösa friskolor


Magnus Persson:
Korset – ett kyrkans kännetecken

Magnus Persson är pastor i församlingen United i Malmö, som i april hade en konferens om Luthers tankar om kyrkans kännetecken. I den här artikeln visar han på hur Kristi kyrka känns igen på förkunnelsen om Kristus och honom som korsfäst för oss. Det är detta som är i centrum för tro, lära och liv. Men korset är en dårskap i världen, varför det är en fara för kyrkan att i förkunnelsen vilja trubba av korsets udd för att så också undvika lidandet i världen för Kristi skull.

Marco Aldén, 
Martin Fredh, Jonas Lockman-Lundgren:
Förkunnelse vid vigsel
Förkunnelse vid vigsel är inte någon lätthanterlig konst. Fokus ligger för de flesta närvarande på annat än prästens vigseltal. Det gör inte talet mindre nödvändigt, men utmaningen blir desto större. SPT vill hjälpa präster till inspiration för sina vigseltal. Jonas Lockman-Lundgren, komminister i Kalmar, Martin Fredh, komminister i Värnamo och Marco Aldén, komminister i Malmö delar med sig av några tankar och förslag. I SPT nr 8/2017 fanns en motsvarande artikel om förkunnelse vid dop och i ett kommande nummer blir det även en artikel om förkunnelse vid begravning.

Sofia Lilly Jönsson:
68-kyrkan dokumenterad

Johan Sundeens bok 68-kyrkan. Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989 har väckt berättigad uppmärksamhet. I denna recensionsartikel skriver Sofia Lilly Jönsson, frilansjournalist och kulturkritiker i bl.a. Svenska Dagbladet, om en bok vars ärende är angeläget – att beskriva den politiska färgning som kom att prägla Svenska kyrkan under decennierna efter 1968. I boken passerar flertalet av dem som haft centrala positioner som biskopar och forskare präglade av 68 revy, men som recensenten påpekar så är Svenska kyrkans maktelit idag knappast något vänstergarde utan snarare en övre medelklass som pryder sig med vänsterns symbolspråk.

REFLEX 
Anna Greek sätter betygFör predikan:

Tredje söndagen efter Trefaldighet (Bertil Hanberger)
Fjärde söndagen efter Trefaldighet (Magnus Magnusson)
Apostladagen (Tord Nordblom)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 12
9/6 2017 • Årgång 59


Ledare:
Om dop och kyrkotillhörighet


Peder Bergkvist:
Bönen – ett kyrkans kännetecken

Det finns i grunden något mycket viktigt i Luthers budskap om bönen, som om det togs på allvar både skulle kunna återinspirera Svenska kyrkan och leda fram till ett närmande mellan kyrkorna. Om detta skriver Peder Bergkvist, romersk-katolsk präst och föreståndare för Berget i Rättvik, och lyfter fram det ekumeniska livet på Berget som ett starkt vittnesbörd om att en försonande gemenskap med varandra i bön, vänskap och arbete, är möjlig. Artikeln är den sjätte i serien om Kyrkans kännetecken.


Biörn Fjärstedt:
Den svenska reformationen

En process som reformationen får bedömas inte bara efter hur den kom till utan också, och inte minst, efter sina följdverkningar. Det är ungefär som i bibelteologin. Skeendet måste följas längs markplanet, nära människor och platser för att bli begripligt, snarare än efter övergripande teorier. Biskop em. Biörn Fjärstedt reflekterar över reformationen och dess följdverkningar för Svenska kyrkan.


Malcolm Grundy:
The Church of England och Svenska kyrkan – en reformatorisk jämförelse
Canon Dr Malcolm Grundy, Church of England, visar på likheter och olikheter i reformationsförloppet i England och Sverige och vilka konsekvenser detta fått. Canon Grundy har sedan 1980 besökt och medverkat vid konsultationer i Sverige och är Visiting Fellow at York St John University.


REFLEX 
Berit Simonsson om att efter pingsten är ingenting längre lagomFör predikan:

Första söndagen efter Trefaldighet (Carl Magnus Adrian)
Midsommardagen (Gunnar Weman)
Den helige Johannes Döparens dag (Torbjörn Axner)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 11
26/5 2017 • Årgång 59


Vid livets slut – när människovärdet prövas


Bengt Holmberg:
Ämbetet – ett kyrkans kännetecken
I denna den femte artikeln i serien om Kyrkans kännetecken skriver professor Bengt Holmberg om ämbetet och ämbetsbärarens uppgifter i förkunnelsen, sakramentsförvaltningen, själavården och församlingsledningen.


Anders Rönnblom:
Läkaren och döden
Författaren är docent och överläkare vid institutionen för medicinska vetenskaper, gastroenterologi/hepatologi, vid Uppsala universitet.


Karl-Erik Tysk:

Kejsarens nya kläder
I denna recensionsartikel skriver Karl-Erik Tysk, tidigare kyrkoherde i Ovansjö, om biskop Martin Modéus herdabrev. Det kan läsas på tre nivåer: den estetiska, den allmänreligiösa och den specifikt kristna. Recensenten beklagar att den tredje nivån är undanskymd på bekostnad av den mer allmänreligiösa.


REFLEX 

Sofia Lilly Jönsson ber läsaren gå ner från åskådarläktaren


Brev till SPT:
Kan man säga för mycket om Maria?


För predikan:
Pingstdagen (Johan Danz)
Annandag Pingst (Åke Reinholdsson)
Heliga Trefaldighets dag (Dan Sarkar)

 
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 10
12/5 2017 • Årgång 59


Teser om teserna


Staffan Ljungman:
Bikten och boten – ett kyrkans kännetecken
Jesus har sagt »att Människosonen har makt här på jorden att förlåta synder», en makt som han lagt i lärjungarnas händer. Eftersom syndernas förlåtelse är vägen till evigt liv och salighet är botens sakrament livsnödvändigt. Som ett strålande bevis på Guds barmhärtighet i Jesus Kristus är och förblir det ett av Kyrkans kännetecken. Om detta skriver Staffan Ljungman, präst och författare, i denna den fjärde av artiklarna om Kyrkans kännetecken.


Sture Hallbjörner: 

Nåd och nåden
Vad är nåd? Frågan aktualiseras av det nyligen hållna präst- och diakonmötet i Göteborg. Vad som där sades om nåden har redan mött kritik i SPT:s spalter. Prosten, teol. lic. Sture Hallbjörner visar här hur nåden ger uttryck för Guds väsen. Den hör till uppenbarelsen av Gud. Som sådan är den självklar, evig, utan gränser, inte villkorad, inte föränderlig, inte greppbar och inte möjlig att förstå för intellektet men möjlig att ta emot.


Mikael Löwegren:

Bevara den andliga enheten – om varför kyrkan behöver gudstjänstböcker, II
I denna andra och avslutande del av Mikael Löwegrens artikel om den andliga enheten skriver han bl.a. att lika lite som det finns en nytestamentlig församlingsordning finns det en nytestamentlig gudstjänstordning. Slutsatsen blir, att för att bevara kyrkans sanna enhet behövs gudstjänstböcker med fullödiga ordningar som uttrycker kyrkans tro. Författaren är präst i Ljungby.


REFLEX 

Per Dahl undrar över vad som skall öppna våra ögon


Svar och genmäle om präst- och diakonmötet i Göteborg


För predikan:
Kristi Himmelsfärds dag (Tor Ekwall)
Söndagen före Pingst (Marco Aldén)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 9
28/4 2017 • Årgång 59


Förslaget till ny kyrkohandbokJakob Tronêt: 
Nattvarden – ett kyrkans kännetecken

En kyrka som vill leva i rikedomen i altarets sakrament, måste söka vägar att gestalta fullheten av nattvardens innebörd. Så kan kyrkorna i ekumenisk anda stärka eukaristins ställning och allmänkyrkliga gestaltning som ett steg på vägen mot de kristnas synliga enhet och som en manifestation av Kristi kyrka. Kristna som får leva och växa i ett sådant sammanhang kan då i nattvarden känna igen Herren Kristus när han bryter brödet. Om detta skriver Jakob Tronêt, kyrkoherde i Sigtuna och teol. dr, i denna tredje artikel i serien om de Kyrkans kännetecken som Luther nämner.


Mikael Löwegren: 
Bevara den andliga enheten – om varför kyrkan behöver gudstjänstböcker

Traditionen med stort T är kyrkans själva liv i Anden. Inom denna enda Tradition finns flera traditioner som är förmedlare av Kristusmysteriet: kyrkans heliga skrifter, liturgi, bekännelse och så vidare. Dessa traditioner har delvis olika konfessionella och historiska uttryck. De kan i sin tur brytas ner till mindre traditioner som riter, bönböcker, konst, katekeser, musik etc. Om detta skriver Mikael Löwegren, präst i Ljungby. Tillsammans med kyrkoherde Mikael Isacson driver han hemsidan liturgi.se. Artikeln, varav detta är första delen av två, är en lätt bearbetad version av ett av bidragen till festskriften till ärkebiskop Gunnar Weman Och allt folket sade: Amen! (Artos 2017).


Maria Löfberg: 
Varför så bråttom? Tankar om musiken i handboksförslaget
Inte minst från musikerhåll har kritiken mot handboksförslaget varit skarp. Maria Löfberg, som är tonsättare och kyrkomusiker i Falkenberg, konstaterar att även i det nu överlämnade förslaget är kritiken lika befogad som tidigare. Den musikaliska kompetensen har varit för svag, vilket även ärkebiskopen har medgett. Klokt vore därför att i stället för att hasta fram en halvbra svensk handbok pröva materialet i ytterligare fem år. Om man nu får ett bra material att pröva ...


Rolf Pettersson: 
Nåd i realtid

Inte minst från musikerhåll har kritiken mot handboksförslaget varit skarp. Maria Löfberg, som är tonsättare och kyrkomusiker i Falkenberg, konstaterar att även i det nu överlämnade förslaget är kritiken lika befogad som tidigare. Den musikaliska kompetensen har varit för svag, vilket även ärkebiskopen har medgett. Klokt vore därför att i stället för att hasta fram en halvbra svensk handbok pröva materialet i ytterligare fem år. Om man nu får ett bra material att pröva ...


REFLEX 
Ann Lång om de skyddsvärda träden
För predikan:

Fjärde söndagen i Påsktiden (Leif Nordlander)
Femte söndagen i Påsktiden (Daniel Wihlborg)
Bönsöndagen (Martin Jonsson)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 8
13/4 2017 • Årgång 59


Kristi herravälde över döden
Med livet som insats – en påskreflektion


Kjell Petersson:
Dopet – ett kyrkans kännetecken

Att dopet är ett av kyrkans kännetecken, och markerar närvaron av en kristen gemenskap, betonar Kjell Petersson, medlem av SPT:s redaktion i denna artikel. En konsekvens är därför att det är av stor vikt att beskrivningar av dopet gör rättvisa åt denna heliga handling. Artikeln är den andra i serien om de Kyrkans kännetecken som Luther nämner i Von den Konziliis und Kirchen.


Marco Aldén, Johan Kalin, 
Markus Leandersson:
Förkunnelse vid dop
Att förkunna vid dop är ofta en utmaning. Prästen ska på några minuter säga något substantiellt för en skara människor som ofta är ganska ovana vid kyrkan och kyrkans språk. Inspiration för detta behöver alla präster. I denna sammanställning av tankar och idéer delar Johan Kalin, kyrkoherde i Stenbrohult, Markus Leandersson, komminister i Falkenberg och, Marco Aldén, komminister i Bunkeflo, med sig av tankar, tips och idéer inför doptalen. Alla tre vill betona att det mesta, i alla fall det som är bra, har stulits från andra.


Biörn Fjärstedt:
Tid för omtag i bibelteologin

Bibeln kan inte läggas in på skräpkammaren. Den bärs upp av troende människor utanför de bibelkritiskt fångade kyrkornas sfär och känns fräsch och utmanande på platser där evangeliet vinner ny mark som i Afrika och Bortre Asien. Därför behövs en ny bibelteologi, en sammanhållen uttolkning av Guds besked i de Heliga skrifterna. En sådan är också på väg efter bibelkritikens misslyckande, ett omtag från den första kristenhetens tid. Om detta skriver biskop em. Biörn Fjärstedt.


Anders Alberius: 
Återanvändes Kristi kors?

Om korsets historia som relikfragment men också om korsets betydelse som de kristnas tecken framför andra, skriver här den förre domprosten Anders Alberius, f.n. vik. kyrkoherde i Svenska församlingen i London, inför firandet av korsets stora dag, Långfredagen.


REFLEX 
Markus Leandersson om nåd i realtid


Öppet brev till biskop Per Eckerdal om präst- och diakonmötet i Göteborg


För predikan:

Andra söndagen i påsktiden (Johan Thelin)
Tredje söndagen i påsktiden (Karl-Erik Tysk)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 7
31/3 2017 • Årgång 59

Mariologi och kristologi – kommunicerande kärl


Folke T. Olofsson:
Ordet – ett kyrkans kännetecken
I sin skrift Om koncilierna och kyrkan lyfte Martin Luther fram sju avgörande kännetecken för kyrkan: Ordet, dopet, nattvarden, ämbetet, bikten, bönen och korset. SPT kommer i en serie artiklar att lyfta fram vart och ett av dem för att se deras aktualitet i dagens situation.

Om Ordet, det första av kännetecknen, om Ordets kraft och om hur det möter oss, skriver här docent Folke T. Olofsson. I detta möte förverkligas vad som är människans kallelse och Guds avsikt med människan.Markus Hagberg:
De Maria numquam satis
Allt det som sker med Maria liksom de privilegier, som kyrkan givit henne i betraktandet av frälsningens mysterium, uttrycker djupast sett hur stor Gud är. Vad som har skett med Maria har skett för att upphöja Gud och göra hans heliga namn större. Därför kan man aldrig säga för mycket om Maria, vilket Markus Hagberg, präst i Varnhem och medlem i SPT:s redaktion visar på i denna artikel.


Stig Norin & Karl-Erik Tysk:
Sångernas sång
Höga visan har alltid varit en ifrågasatt bibelbok. Varför finns denna bok som lovprisar sinnlig kärlek i Bibeln? Gud nämns ju knappast i sammanhanget. Är det rätt att tolka den allegoriskt? Denna och andra frågor tas upp i en nyutkommen kommentar, som här presenteras av två recensenter, professor em. Stig Norin och kyrkoherde em. Karl-Erik Tysk.

REFLEX
Johan Thelin om det gudomliga slöseriet


För predikan:
Skärtorsdagen (Markus Klefbeck)
Långfredagen (Dag Sandahl)
Påskdagen (Thomas Holmström)
Annandag påsk (Per-Axel Magnuson)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 6
17/3 2017 • Årgång 59

Att vilja kyrkan väl – en kärleksförklaring


Johan Hansson:
Avförtrollning
Har en alltför rationell värld lämnat ett sådant tomrum efter sig, så att tron på olika väsen åter börjar få fäste? – Frågan ställs av Johan Hansson, komminister i Stigtomta-Vrena församling, som också menar att saknaden av mysteriet och helighet därför är ett av den svenska evangeliska kristenhetens problem idag. Kyrkan står inför utmaningen att möta den andliga längtan som finns idag, vilket hon gör när hon tydligt förvaltar den kristna trons mysterium.

Christian Braw:
Dikten spänner seglet
Med anledning av att Katarina Frostenson förra året fick Nordiska rådets litteraturpris för diktsamlingen Sånger och formler gör Christian Braw, präst och docent, en kort analys av hennes diktning och hur tron lyser fram i den.

Frank Orton:
Ukrainskt kyrksilver i Sverige – finns det mer?
Den här artikeln ägnas främst Ivan Mazepa, berömd kosackhövding och tsar Peters förtrogne och hans frikostighet gentemot den grekisk-ortodoxa kyrkan, som han under ett skiftande liv obrottsligt höll sig till, en frikostighet med en oväntad svensk anknytning. Frank Orton har varit domare, ombudsman mot etnisk diskriminering och är visiting Professor vid the Györ Faculty of Law, Ungern.


REFLEX
Berth Löndahl om våra ordrikedomar


För predikan:
Jungfru Marie Bebådelsedag (Stig Norin)
Femte söndagen i fastan (Alf Westergren)
Palmsöndagen (Mikael Löwegren)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 5
3/3 2017 • Årgång 59

I vems tjänst? För människors bästa?


Berth Löndahl:
Utkast till en vigselpastoral

I detta nummer av SPT presenteras flera artiklar om äktenskapet, vilket visar på dess komplexitet i vår tid. Det finns därför anledning att i församlingar fördjupa såväl den teologiska som pastorala reflektionen kring äktenskapet och dess portgång – vigseln. Att forma en medveten vigselpastoral har blivit alltmer angeläget, menar Berth Löndahl, SPT:s redaktör, i denna artikel. I ett kommande nummer kommer även en artikel om vigseltalet att publiceras.

Åke Eldberg:
Avskaffa det statliga äktenskapet!

Äktenskapet har i dagens samhälle spelat ut sin roll som särskild garant för fortlevnad och människors välfärd, menar Åke Eldberg, kyrkoherde i Björkvik. Kyrkan har däremot tankar kring äktenskapet, som går långt utöver statens – och allmänhetens. Livslångt, löftesbundet, ingånget i bön inför Gud, välsignat av Skaparen. Och fundamentalt heterosexuellt eftersom fortplantningen är det konstituerande mönstret.

Bertil Murray:
Äktenskap och familj i kristen belysning

Svenska kyrkan tycks vara oförmögen att i en tid av starka värderingsförskjutningar inom samlevnadsområdet ge kristen vägledning i frågan om äktenskap och familj, kanske orsakat av en ovilja att se på äktenskapet i sakramentala termer. Kyrkan behöver därför på nytt tillägna sig en genomtänkt syn på äktenskapet, framhäver den tidigare stiftsadjunkten i Uppsala Bertil Murray.

REFLEX
Anna Greek om bön som blir verklighetFör predikan:

Andra söndagen i fastan (Owe Johansson)
Tredje söndagen i fastan (Stefan Nylander)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 4
17/2 2017 • Årgång 59

Reformationsjubiléet 2017


Fredrik Brosché:
Luthers onda tankar och Kristus
I denna artikel om Luthers kamp med sina onda tankar lyfter författaren fram det nya i dennes kristologi – hur förlåtelse och förnyelse kommer då vi får möjlighet att uppleva Kristi kärlek och Kristi kärlek som Guds kärlek. Författaren visar på att den restlösa kapitulationen inför och överlåtelsen till Gud i Kristus genom Anden är hjärtpunkten i Luthers teologi, en viktig fokus när vi i år 2017 firar 500-årsjubileet av reformationen. Fredrik Brosché är docent och lärare i själavård och religionspsykologi vid Församlingsfakulteten i Göteborg.


Jan Bergendorf: 
Är nattvardens bröd bara en symbol?

Är Kristus närvarande i bröd och vin i bokstavlig mening eller inte, är frågan som Jan Bergendorf ställer i denna artikel. Han visar på hur Luther knyter samman inkarnationen med nattvarden. Inkarnationen betyder att Guds son blev människa, nattvard innebär att Kristus fortsätter att vara människa bland oss. I vår tid behöver vi beakta att Nya testamentet skrevs av och för människor som levde i nattvardens sammanhang. Nattvarden kan därför inte bara ses i ljuset av skriften utan även omvänt: Nya testamentet måste läsas i ljuset av nattvarden. – Jan Bergendorf har varit sjömanspräst och är teol. lic.


Birgit Stolt:
»Amen», »Halleluja» och »Hosianna» under teologihistorisk lupp
I denna recensionsartikel behandlas rubrikens tre ord utifrån en schweizisk doktorsavhandling om Mikroliturgie under kyrkans första tre hundra år. Birgit Stolt är känd för sin Lutherforskning och har bl.a. varit professor i tyska vid Stockholms universitet. Hon är också ledamot av Kungliga Vitterhetsakademien.


REFLEX
Berit Simonsson om hur tro uppstårFör predikan:

Fastlagssöndagen (Gunnar Hyltén-Cavallius)
Askonsdagen (Niklas Adell)
Första söndagen i fastan (Martin Fredh)
SVENSK

PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 3
3/2 2017 • Årgång 59


Tre förgångna år – konsekvenserna av en utredning


Emmanuel Youkhana:
Gud förnyar livet. En östlig reflektion över julen 2016
Sommaren 2014 var kristna första offren för ISIS systematiska utrensning. Detta var början på riktade attacker med syfte att utplåna de kristna från Syrien och Irak. För ett år sedan berättade många flyktingar i norra Irak att de väntar på att Mosul och Qaraqosh snart skall befrias. De skulle vilja återvända hem och åter bygga upp sina hus. Men ännu har deras önskan inte gått i uppfyllelse.


Deutsche Evangelische Zeitung har publicerat en hälsning från Emmanuel Youkhana, arkimandrit i Österns Assyriska kyrka och chef för den lokala hjälporganisationen CAPNI i norra Irak, med vilken EFS har ett samarbete sedan drygt två år. Översättning från engelskan är
gjord av Erik Johansson.Anders Alberius:
Den helige Brynolf av Skara
Av alla Skara stifts biskopar under 1000 år från Thurgot, som tillträdde 1014, till Åke Bonnier, som tillträdde 2012, finns ingen större än Brynolf Algotsson. Den 6 februari i år är det 700 år sedan han dog. Om dennes liv och livsgärning som biskop men också inom många andra områden skriver förre domprosten i Skara, Anders Alberius i denna artikel.Michael Öjermo: 
Det pågår ett folkmord i Sydafrika
Sydafrika befriades från apartheid 1994. Nelson Mandela var den nya nationens fader.Desmund Tuto talade om »The Rainbow Nation». Men det var mer än 20 år sedan. Situationen är på många sätt värre nu än under apartheid. Det pågår ett folkmord i Sydafrika, och tyvärr är svenska företag inblandade. – Det skriver Michael Öjermo, kyrkoherde i Tyresö, som i november 2016 deltog i en studieresa till Johannesburg och Kapstaden, anordnad av Svenska kyrkans internationella arbete.Tor Broström: 
Klimat och kulturarv
Vid doktorspromotionen i Uppsala domkyrka den 27 maj 2016 höll professor Tor Broström promotionsföreläsningen om det kulturarv som kyrkorna utgör. Broström är professor i Kulturvård vid Uppsala universitet – Campus Gotland och har välvilligt ställt sitt manuskript till SPT:s förfogande.REFLEX 
Sofia Lilly Jönsson undrar över medlemskapFör predikan:

Septuagesima (Ulf Jonsson)
Sexagesima eller Reformationsdagen (Björn Fyrlund)

 


Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan