Måndagen den 14 oktober 2019 - klockan 06:30

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

L Ö P S E D E L N


L Ö P S E D E L N


2009-05-15

 
 

SPT
NR 21
11/10 2019 • ÅRGÅNG 61


LEDARE

ACT Svenska kyrkan och missionen


ARTIKLAR

KARIN JOHANNESSON
Sekularisering och andligt sökande.Om dialogen mellan Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan.
Reformationsåret 2017 medförde att dialogen mellan de lutherska kyrkorna och den romersk-katolska kyrkan intensifierades. I Sverige har en sådan dialog förts i flera grupper mellan Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan. Karin Johannesson, biskop i Uppsala stift, förmedlar här sina personliga reflektioner utifrån dessa samtal. Utgångspunkten är de s.k. fem imperativen, den gemensamma utmaningen som alla kyrkor delar inför ett samhälle där två tendenser i relation till tron är synliga – å ena sidan sekulariseringen, å andra sidan ett ökande andligt sökande. Författaren ser ett särskilt svenskt bidrag i denna kombination av sekularisering och andligt sökande som ett framträdande drag i vår svenska helighetskontext.

CHRISTINE ZYKA

Från konflikt till gemenskap – Fem ekumeniska imperativ
Författaren förmedlar ett romerskt-katolskt perspektiv på reformationsåret 2017 med de fem imperativen som då antogs som ett enhetens uttalande av såväl den romersk-katolska kyrkan som av de lutherska kyrkorna. Här betonas att det är viktigt att varje kristen själv inser att sökandet efter enhet också har ett namn, nämligen Kristus. Dialog kräver därför inte bara öppenhet mot andra utan än mer mot sanningen själv. För att kunna föra en av kristen tro präglad dialog måste de som för samtalet själva vara Kristussökande. Författaren, som liksom Karin Johannesson deltog i de gruppsamtal som efter 2017 fördes i samtalen mellan Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan, är vice rektor och lektor i filosofi vid Newmaninstitutet i Uppsala. Efter artikeln finns en kompletterande presentation.

BIÖRN FJÄRSTEDT

Det som varit nära att dö – om missionen i kyrkans liv
Missionsarbetets inriktning har radikalt förändrats under det senaste decenniet. Att Svenska kyrkans Mission och Lutherhjälpen förenades i Svenska kyrkans internationella arbete var en början. När nu ett nytt namn etableras, ACT Svenska kyrkan, tycks missionen i dess egentliga mening lysa med sin frånvaro. Biskop em. Biörn Fjärstedt, som under tio års tid (1981–91) var direktor för SKM, skriver här om hur grundläggande missionen är i de nytestamentliga texterna och för kyrkan. Och undran finns där: Vad hände? Hur och varför försvann missionen ur Svenska kyrkan trots att den enligt kyrkoordningen är en av kyrkans huvuduppgifter? Ytterligare tankar kring ämnet finns i ledaren för detta nummer.

BJÖRN FYRLUND

I stället för ett linjetal. Några randanmärkningar kring aKF i går, i dag och i morgon.
Vid Kyrklig förnyelses (aKF) årsmöte den 30 augusti i Stockholm sammanfattade Björn Fyrlund sin tid i arbetsgemenskapens styrelse genom att »I stället för ett linjetal» ge några reflektioner kring högkyrkligheten och aKF.

REFLEX

Maria Löfberg är ute och cyklar under bönestunden


FÖR PREDIKAN

DAG SANDAHL
Artonde söndagen efter Trefaldighet


CHRISTIAN BRAW

Nittonde söndagen efter Trefaldighet


Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan