Fredagen den 15 februari 2019 - klockan 21:00

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

L Ö P S E D E L N


L Ö P S E D E L N


2009-05-15

 
 

SPT
NR 4
15/2 2019 • ÅRGÅNG 61


LEDARE

Lagen om Svenska kyrkan


ARTIKLAR

KARIN JOHANNESSON
Thérèse av Jesusbarnet och Martin Luther
Nåden i centrum. Såväl Martin Luther som Thérèse av Jesusbarnet har detta som sin grundläggande tro och livserfarenhet. Trots olikheten i deras yttre livssituation är nådens genomgripande och livsförändrande karaktär avgörande för dem båda. För Thérèse var det en i yttre mening ganska marginell händelse en julnatt i tonåren som öppnade för Kristi nåd. För Luther var det genom vardagliga studier av Romarbrevet han drabbades av nådens insikt i Kristus. Författaren är docent i religionsfilosofi vid Uppsala universitet och biskop electus i Uppsala stift. 2018 publicerade hon boken Thérèse och Martin – Karmel och reformationen i nytt ljus.

PATRICE MAHIEU

Martin Luther ur en romersk katoliks synvinkel, II
I denna andra del av sin artikel om Martin Luther fokuserar författaren, som är romersk-katolsk präst och broder i benediktinklostret Solesmes i Frankrike, på problem med Luther ur romersk-katolsk synvinkel och på Andra Vatikankonciliets insikter om Luthers grundsatser. Avslutningsvis visar han på vad vi i våra olika kyrkotraditioner gemensamt kan lära oss av Luther. – Artikeln är översatt av Axel Fors.

KARL-ERIK TYSK

Några iakttagelser ur ett efesiskt perspektiv
Med utgångspunkt från en av antikens största städer, Efesos, låter författaren oss möta flera röster såväl från den hellenska antika kulturen som från den tidiga kyrkans tid. Vi möter likheter och skillnader mellan Herakleitos och aposteln Johannes, inte minst om hur begreppet Logos tolkades. Författaren är kyrkoherde em.

REFLEX

Johan Thelin låter förruttnelsen ha sin gång


FÖR PREDIKAN

MIKAEL LÖWEGREN
Sexagesima

BENGT HOLMBERG

Fastlagssöndagen

STAFFAN LJUNGMAN

Askonsdagen


Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan