Måndagen den 23 juli 2018 - klockan 07:59

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Publicerade recensioner


2006-09-26

SPT 14-15/2018

Mika Lidén: Psaltarpsalmer. 
Samuel Eriksson (red.): Anglican chant på svenska, l-lll. 
Reibjörn Carlshamre: Godhet och nåd 1–3.  (Per Rönnblom)


Tord Fornberg (red.): Skrift och tradition. Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk (Markus Hagberg)

Jeppe Bach Nikolajsen: Kirkens rolle i et pluralistisk samfund (Christian Braw)

Otfried Czaika: Then Swenska Psalmeboken 1582 (Per Olof Nisser)

John Behr: Kristusmysteriet – Liv genom död (Berth Löndahl)

Simo Heininen: Mikael Agricola. Hans liv och verk (Leif Nordenstorm)

SPT 13/2018

Mässbok (Marco Aldén)

Johan Herbertsson (utg.): 1689 års katekes av Olaus Swebilius (Andreas Wejderstam)

SPT 12/2018

Henry Sire: Dictator pope (Anders Rönnblom)

Daniel Hjort: En guide till Matteusevangeliet (Gabriel Bengtsson)

Mattias Lundberg: Martin Luthers egna toner och ord om musik (Kerstin Odeberg)

SPT 11/2018

John Sjögren: Återställelsens glädje. En essä om att komma hem (Björn Fyrlund, Berth Löndahl)

Prästen i kyrkan. En bok för Svenska kyrkans prästerskap med förord av ärkebiskop Gunnar Weman (Carl Sjögren)

Handbok för predikanter. Kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen: Homiletiskt direktorium (Bo Johanneryd)

Erasmus av Rotterdam: Om den fria viljan (Karl-Erik Tysk)

Bertil Hanberger: Himmelskt och jordiskt (Gustaf Björck)

Syster Sofie O.P.: Älska och gör det du vill (Markus Leandersson)

SPT 10/2018

Torbjörn Aronson, Kjell O. Lejon, Hans Lindholm, Rune Söderlund: Confessio Augustana; Augsburgska bekännelsen Nyöversatt och kommenterad (Gustaf Björck)

Dionysios Areopagita: Paradoxernas Gud – verk i urval (Marco Aldén)

SPT 9/2018

Mikael Niemi: Koka björn (Markus Hagberg)

Sensus fidei i kyrkans liv (Markus Hagberg)

Timothy Snyder: Om tyranni – tjugo lärdomar från tjugonde århundradet (Berth Löndahl)

Hans Mattsson – Christina Hanke: Sökte sanning, fann tvivel (Anders Brogren)

SPT 8/2018

David Fagerberg: Den liturgiska människan. Alexander Schmemanns vision för kyrkan, gudstjänsten och världen (Marco Aldén)

SPT 7/2018

Kjell Ove Nilsson: Att få det rätt med Gud: Vad säger Luther och Paulus egentligen (Gustaf Björck)

Kristina Lundberg: Conflicting values – everyday ethical and leadership challenges related to care in combat zones within a military organization (Gustaf Björck)

Simon O. Pettersson: Svenska konservativa profiler (Gustaf Björck)

God’s Word for You (Thomas Holmström)

Joel Halldorf: Biskop Lewi Pethrus. Biografi över ett ledarskap. Religion och mångfald i det svenska folkhemmet (Kjell Petersson)

SPT 6/2018

Ann-Ida Fehn och Hedvig Larsson (red.): Kyrkomödrar (Judith Fagrell)

SPT 5/2018

Athanasios av Alexandria: Tre tal mot arianerna. Svensk översättning i urval och inledning av Olof Andrén (Markus Hagberg)

SPT 4/2018

Leif Nordenstorm, Tiit Pädam (red.): Och hela folket sade Amen. Perspektiv på gudstjänst och kyrka. Festskrift till ärkebiskop emeritus Gunnar Weman (Björn Fyrlund)

Timo Laato: Varför kommer väckelsen (inte) (Gustaf Björck)

SPT 3/2018

Martin Berntson: Kättarland. En bok om reformationen i Sverige (Sofia Lilly Jönsson)

SPT 2/2018

Julhälsningar 2017 till församlingarna i Göteborgs stift (Gustaf Björck)

David Gudmundsson, Alexanders Maurits, Martin Nykvist (red.): Classics in Northern European Church History over 500 Years Essays in Honour of Anders Jarlert (Christian Braw)

Carl Axel Aurelius & Steffen Kjeldgaard-Pedersen: Nåd och frid i Kristus! Martin Luther i ljuset av hans brev (Christian Braw)

SPT 1/2018
Jan Eckerdal: Kyrka i mission – att gestalta kristen tro i en efterkristen tid (Kjell Petersson)

Sundeen, Johan: Att tjäna är människans storhet: Idéhistoriska essäer om Birger Forell (Gustaf Björck)

Karl-Erik Tysk: Var trogen intill döden så ska jag ge dig livets krona. Minnesteckningar över präster och diakoner i Skara stift 2013–2017 (Anders Brogren)

Mikael Winninge (red.): Dödahavsrullarna. Svensk översättning (Daniel Gustafsson)

Mikael Mogren: Varför har prästen så konstiga kläder? (Jan Svensson)

Åsa Hagberg: Maria, en livsberättelse (Katriina Fyrlund)

Birgitta Jönsson: Gisela Trapp... om mig är ingenting att säga (Katriina Fyrlund)

SPT 24/2017

Markus Leandersson: 2000 år av storasyskon (Björn Fyrlund)

Markus Hagberg (red.): Ecclesia semper reformanda. Texter om kyrkan, kyrkans liv och kyrkokritik. arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2016 (Christian Braw)

Johan Tyrberg: En levande relation. Bibeltankar om bön (Marco Aldén)

Docat – vad skall vi göra? Katolska kyrkans sociallära (Marco Aldén)

SPT 22/2017

Jens Wallin: En guide till Johannesbreven och Judasbrevet (Gabriel Bengtsson)

Håkan Sunnliden: Jakobs brev. En bibelteologisk kommentar (Karl-Erik Tysk)

Christian Braw: Islossningen. Peter Lorenz Sellergrens teologi och hans själavård. En berättelse och ett mönster (Judith Fagrell)

Christian Braw: Islossningen. Peter Lorenz Sellergrens teologi och hans själavård. En berättelse och ett mönster (Gunnar Weman)

SPT 21/2017

Martin Luther: Jag tror, lär och bekänner (Christian Braw)

Erik Petersson: Furste av Norden. Kristian Tyrann  (Markus Hagberg)

Sune Garmo: Här slutar allmän väg (Jan Svensson)

SPT 20/2017

Luca Cesarini: Fátima. 100 år av pilgrimsfärder (Markus Hagberg)

Sven Arne Flodell: Ett hoppfullt tecken. Från elitism till holism. Stiftelsen Sverige och Kristen Tro 1916–2016 (Gunnar Weman)

SPT 19/2017

Sten Tesch, Ola Kyhlberg & Gunnar Weman (ledningsgrupp): Skiftet. Vikingatida sed och kristen tro. Ett mångvetenskapligt perspektiv på kristnandeprocessen i Mälarområdet (Leif Nordenstorm)

Olof Brandt: Korset och kapitälet – de fornkristna kyrkorna och monumentaliteten (Gunnar Weman)

Magnus Friedrich Roos: Med doft av salighet Betraktelser för varje dag i en månad (Johnny Hagberg)

Erik Kennet Pålsson: Jacques Maritain. En biografi (Gunilla Gren Eklund)

SPT 18/2017

Rune Imberg: Bibelläsaren som förändrade världen. Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare (Markus Hagberg)

Christian Braw: För Kristi ära. Hjärtat i Augsburgska bekännelsen (Karl-Erik Tysk)

Sven Thidevall: Kampen om samhällsreligionen. Dagens Nyheters djävulskampanj 1909 (Kjell Petersson)

Karl Axel Lundqvist: Arjeplogsväckelsen 1905, I same- och nybyggarland med Svenska kyrkan och EFS i samverkan 1889–1916 (Leif Nordenstorm)

SPT 17/2017

Peter Halldorf: Att älska sin nästas kyrka som sin egen. Manifest för kristen enhet och ett ekumeniskt perspektiv på Petrusämbetet (Kjell Petersson)

SPT 16/2017

Franciskus: Glädjen att älska. Påve Franciskus apostoliska uppmaning Amoris laetitia, om kärleken i familjen (Björn Fyrlund)

SPT 14/15/2017

Syster Faustina: Guds barmhärtighet i min själ: syster Faustinas dagbok (Karl-Erik Tysk)

Nina Burton: Gutenberggalaxens nova. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution samt om Albrecht Dürer, Hans Holbein d.y., Paracelsus. Martin Luther, Thomas More, Michel de Montaigne, diverse pedagoger, anatomer, encyklopeder, påvar och rebeller (Markus Hagberg)

Maria Vretemark: Kristna vikingar i Varnhem (Leif Nordenstorm)

SPT 13/2017

Johan Sundeen: 68-kyrkan, Svensk kristen vänsters möten med marxismen (Sofia Lilly Jönsson)

James Sire: Världsåskådningsatlas. En kartläggning av olika sätt att se på världen (Leif Nordenstorm)

SPT 12/2017

Yngve Stolpe: Stenarnas stund. Positionsbestämningar. Teologi för hemlösa (Leif Nordenstorm)

SPT 11/2017

Martin Modéus: Levande tillsammans med Kristus (Karl-Erik Tysk)

Tomas Orylski: Om gudlösheten. En granskning av samtida fransk ateism (Jan Bergendorf)

Richard Wottle (red.): Att göra Guds ord verkligt. En festskrift till biskop Biörn Fjärstedt (Magnus Magnusson)

SPT 9/2017

Maria Ottensten (red.): Nåd i realtid (Rolf Pettersson)


SPT 8/2017

Larsolov Eriksson & Torbjörn Larspers (red.): Carl Olof Rosenius – Teolog, författare, själavårdare (Bengt Holmberg)

Patrik Hagman, Joel Halldorf: Inte allena. Varför Luthers syn på Nåden, Bibeln och Tron inte räcker (Karl-Henrik Wallerstein)

SPT 7/2017

Birger Olsson: Dina och Shekem i Barsta. Ett fiskekapell i Höga kusen från 1600-talet och dess takmålningar (Leif Nordenstorm)

Göran Skytte: Förklaringsboken – svåra ställen i Bibeln (Christian Braw)

Simon Sorgenfrei: Sufism i Sverige – En lägesrapport från Stockholm, Göteborg och Malmö (Leif Nordenstorm)

SPT 6/2017

Bengt Kristensson Uggla: Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse (Peter Bexell)

Björn Göransson: Maria Elisabeth Hesselblad. Ett helgon från Sverige (Luca Cesarini)

Leif Andersen: Kroppen & Ånden 2. Sjaelesorgens samtale (Gustaf Björck)

Niklas Holmefur: Den osynliga religionen: Analys av policy för svensk utvecklingspolitik 2010–2014 (Gustaf Björck)

SPT 5/2017

Fredrik Santell: Svenska kyrkans diakonistyrelse. Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938 (Dag Sandahl)

Erik Långström: Biblia Pauperum – målningarna i Husaby kyrka (Bengt Stolt)

SPT 4/2017

Bengt Stolt: Kaplanen Herman Hedberg: ett liv i tillbedjan och själavård (Andreas Wejderstam)

Biörn Fjärstedt: Återspeglingar längs marken. Sju läsningar i Nya Testamentet (Jan Bergendorf)

SPT 3/2017

Åke Bonnier: Vinden blåser vart den vill – och jag visste det inte. Ett brev från biskop Åke Bonnier
om den heliga Anden (Karl Erik Tysk)


Åke Åredal: Mäster Fritz (Leif Nordenstom)


Johan Herbertsson: Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684– 1989 (Gustaf Almkvist)

Birgitta Rengmyr Lövgren. I skuggan av de okända: Såsom okända, fastän vi äro väl kända. Några porträtt (Gustaf Björck)

Anders Bergman: Humanismens födelse (Markus Hagberg)


SPT 2/2017

David Qviström: Evangelium för troll. Hopp och ansvar i flyktingkrisens tid (Markus Hagberg)

Tord Larsson: Evangelierna och den vita duken. En bok om Pasolinis, Stevens och Gibsons filmer om Jesus (Leif Nordenstorm)

Stephan Borgehammar.(red.):Perspektiv på kyrkans år. Svenskt gudstjänstliv, årgång 91 (Örjan Blom)

Glenn Hægerstam: Den sanningssökande människan (Björn Fyrlund)

Johannes Imberg: En guide till Kolosserbrevet och Filemonbrevet (Gabriel Bengtsson)

SPT 1/2017

David Lindèn: Hemming Gadh. Vasatidens gudfader (Markus Hagberg)

SPT 26/2016

Antje Jackelén: Samlas kring hoppet (Anders Brogren)

Fredrik Heiding S.J. & Magnus Nyman (red.): Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv (Leif Nordenstorm)

Svenrobert Lundquist: Mästarnas tid. Konstskatter i gotländska kyrkor (Markus Hagberg)

Sofia Morberg Jämterud: Human Dignity. A Study in Medical Ethics (Björn Fyrlund)

SPT 24/2016

Det stora uppdraget. EFS mission 1866–2016 (Bengt Holmberg)

Carl Olof Rosenius: Husandakt. Betraktelser för varje dag ett helt år (Hakon Långström)

SPT 23/2016

Andrew Brown & Linda Woodhead: That Was the Church, that Was: How the Church of England Lost the English People (Mikael Löwegren)

Irenæus: Mot heresierna. I urval och översättning av Olof Andrén. Med inledning av Per Beskow (Gunilla Gren-Eklund)

Astrid Andersson Wretmark: Fader Johannes på Valamo (Katriina Fyrlund)

Staffan Söderlund och Marie Sjöström: S:t Olavsleden, Pilgrimsfärd från hav till hav. En guide (K-G Fridman)

SPT 22/2016

Torbjörn Aronson: Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige (Kjell O. Lejon)

SPT 21/2016

Stefan Gustavsson: Behöver tron försvaras? (Magnus Magnusson)

Lev Gillet: Den brinnande busken (Marco Aldén)

Påven Franciskus: Lovad vare du. Påve Franciskus encyklika Laudato si` angående omsorgen om vårt gemensamma hem (Tom Randgard)

SPT 20/2016

Louise Hagberg: När döden gästar. Svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning (Markus Hagberg)

SPT 18/2016

Mikael Mogren: 100 frågor om Gud och 200 svar. (Jan Svensson)

SPT 17/2016

Vision och verklighet. Förbundet för kristen enhet 50 år (Magnus Magnusson)

Caroline Gustafsson: Delaktighetens kris – gudstjänstens pedagogiska utmaning (Gustav Natt och Dag)

Anton Geels: Det fördolda livet. Mystikern Hjalmar Ekström – liv och lära (Leif Nordenstorm)

Sune Garmo: Reformationstidevarvet – sett från Siljans horisont (Jan Svensson)

SPT 16/2016

Henrik Tobin: Ett gemensamt kosmos – perspektiv på musik, liturgi och teologi (Berth Löndahl)

SPT 14-15/2016

Marie Rosenius: Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen
mellan kyrka och stat (Leif Nordenstorm)

Klas Hansson: Kyrkan i fält: Fältpräster i det svenska försvaret – organisation, principer och
konflikter i ekumenisk belysning sedan 1900 (Gustaf Björck)


SPT 13/2016

Carl Axel Aurelius: Luther i Sverige. Den svenska Lutherbilden under fyra sekler (Markus Hagberg)

Susanne Wigorts Yngvesson: Frihet till samvete (Per Dahl)

Magnus Norell: Kalifatets återkomst – orsaker och konsekvenser (Anders Rönnblom)

Rowan Williams: Vara kristen (Marco Aldén)

Sture Hallbjörner: På väg mot det oundvikliga. Reflektioner, övningar och förberedelser under vandringen (Gunnar Weman)

James Martin: Jesus – en resa genom hans liv (Örjan Blom)

SPT 12/2016

Jonathan Lindström: Biskopen och korståget 1206 – Om krig, kolonisation och Guds man i Norden (Anders Alberius)

Thomas E. Woods: Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen (Markus Hagberg)

SPT 11/2016

Joel Halldorf: Kyrkan på torget – offentlig teologi i en postsekulär tid (Marco Aldén)

Bertil Albrektson: Newton och bibeln. Essäer om bibeltexter, tolkningsfrågor och översättningsproblem (Markus Hagberg)

SPT 10/2016

Folke T. Olofsson: Credo – en personlig kristen tro. Del 3: Anden (Peter Bexell)

Mikael Mogren: Omvänd till verklighet. Herdabrev till Västerås stift (Jan Svensson)

På väg genom livet. Sånger och psalmer av släkten Vodinh (Anders Brogren)

Leif Andersen: Kroppen & Ånden: Sjaelesorgens basis (Gustaf Björck)

Niclas Blåder: Lutheran Tradition as Heritage and Tool. An Empirical Study of Reflections on Confessional Identity in Five Lutheran Churches in Different Contexts (Kjell O. Lejon)

Walter Kasper: Påven Franciskus. Ömhetens och kärlekens revolution (Marco Aldén)

Fredrik Brosché: Heliga hållpunkter i höghastighetssamhället (Tom Randgard)

SPT 9/2016

Folke T. Olofsson: Credo – en personlig kristen tro. Del 2: Sonen (Biörn Fjärstedt)

SPT 7/2016

Folke T. Olofsson: Credo – en personlig kristen tro. Del 1: Fadern (Inger Lindeskog)

Ulf och Birgitta Ekman: Den stora upptäckten – vår väg till den katolska kyrkan (Jakob Tronêt)

SPT 5/2016

Björn Gusmark: Vilja, våga, växa – om församlingsutveckling som nödvändighet och möjlighet (Björn Fyrlund)

Lennart Sjöström (red.): Prästliv på olika kontinenter. En vänbok till Sven Arne Flodell (Anders Brogren)

SPT 4/2016

Peter Bexell: Kyrkornas mysterium. Tid – Rum – Liv – Gudstjänst (Gunnar Weman)

Olof Edsinger: När minoriteten tar majoriteten som gisslan. Om identitet och sexualitet i queerteoriernas tidevarv (Kjell O. Lejon)

Stefan Gustavsson: Skeptikerns Guide till Jesus, del 2. Om Jesu identitet och uppståndelse (Magnus Magnusson)

Nabeel Qureshi: Jag sökte Allah och fann Jesus (Åke Eldberg)

Bengt Ericson: Den härskande klassen. En bok om Sveriges politiska elit (Anders Brogren)

SPT 3/2016

Elena Balzamo: Den osynlige ärkebiskopen. Essäer om Olaus Magnus (Markus Hagberg)

Gunnar Sundin: Förundran att förstå det som är större och ogripbart (Harry Nyberg)

Henrik Höjlund: Märk Gud (Göran Landgren)

Bengt Stolt (medverkan av Jakob Lindblad): Vamlingbo kyrka (Markus Hagberg)

Maria Küchen: Söndagarna (Andreas Wejderstam)

SPT 2/2016

KG Hammar: Släpp fången loss! »Gud» bland metaforer och apofatiska provisorier (Anders Brogren)

Broder Birger: Psaltarpsalmer för kyrkoårets sön- och helgdagar (Marco Aldén)

Roger Andersson (utg.): Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas Uppenbarelser, Bok I (Stig Norin)


SPT 1/2016

Grethe Livbjerg: Teresa av Avila. Vänskapens mystiker (Marco Aldén)

»I dag konung, i morgon död». Matthias Steuchius likpredikan över Riksänkedrottningen Hedvig Eleonora och Änkehertiginnan Hedvig Sofia (Gustaf Björck)

SPT 26/2015

David Thurfjell: Det gudlösa folket (Kjell Petersson)

Patrick Kavanaugh: Bach, Gud och Beethoven (Anders Brogren)

Josef Maureder S.J.: Att bli människa och leva ett rikt liv (Leif Nordenstorm)

Linda Bergling: Ni ska vara heliga för jag är HELIG. Österländsk andlighet och biblisk kristendom (Leif Nordenstorm)

SPT 24/2015

Magnus Evertsson: Liknelser och läsningar. Reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10–15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985–2013 (Bengt Holmberg)

Karl Rahner: Andliga texter (Leif Nordenstorm)


SPT 23/2015

Göran Agrell & Peter Strömmer: Ordet vid bordet – Martin Luthers bordssamtal (Bertil Persson)

SPT 22/2015

Johan Tyrberg: Kallad till kärlek – herdabrev till Lunds stift (Marco Aldén)

Carl Henrik Martling: Biskops vederlike. Minnen och reaktioner (Lars Aldén)

Darren Oldridge: Mörkrets furste. En liten bok om djävulen (Markus Hagberg)

Erik Aurelius, Mikael Winninge (red).: Boken om oss alla (Magnus Magnusson)

SPT 21/2015

Dietz Lange: Nathan Söderblom och hans tid Kjell Petersson)

Dan Sarkar: Men då kom nåden springande (Gunilla Gren Eklund)

SPT 20/2015

Bengt Jangfeldt: En rysk historia (Christian Braw)

Markus Hector: Guds vänliga hälsningar. En inblick i kristen tro (Johan Kalin)

SPT 19/2015

Fredrik Modéus: Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan – ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan (Gunnar Weman)

Carl Johan Gardell och Stefan Simander: Fallet Engeström. Mannen som plundrade det svenska kulturarvet (Markus Hagberg)

Kyrkans föremål – beskrivande lexikon (Örjan Blom)

SPT 18/2015

Gustaf Björck: Förändring av Missionssynen? Perspektiv på Svenska kyrkans mission 1945–2000 speglad av Ledning och Missionärer (Bengt Holmberg)

Bo Johnson: Den bibliska berättelsen (Gunnar Weman)

Nathalie och Per-Erik Aronsson: Jakobsbrevet (Gabriel Bengtsson)

SPT 17/2015

Matrikel för Svenska kyrkan 2015 (Nils Marelius)

Ingmar Nylund: Löftet från Havsrandsöarna. Händelser under Klosterlasses vistelse i Norden år 1606 (Gustaf Björck)

SPT 15/16/2015

Mikael Mogren: Hemma i heliga rum (Jan Svensson)

Per Pettersson: Utmaningar för Svenska kyrkans identitet. När behovet av kyrkan ökar men söndagsgudstjänsterna minskar (Kjell Petersson)

Barbro Lindqvist: En drottnings bikt och andra berättelser om katolskt liv i 1800-talets Sverige (Andreas Wejderstam)

Svante Lundgren: Hundra år av tveksamhet. Osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion (Markus Hagberg)

Nicholas Ayo CSC: Herrens bön (Bengt Holmberg)


SPT 14/2015

Björn Håkonsson: Lyckliga i alla sina dagar – en relationsbok för kristna par (Inger Lindeskog)

SPT 13/2015

Hakon Långström: Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan. Predikningar för höstens sön- och helgdagar (Gustaf Björck)

Gunnar Weman: Henry Weman. Domkyrkoorganist och körledare i kyrkomusikaliskt spänningsfält (Carl Sjögren)

Cristina Grenholm: Vår tro som min. Levande trosbekännelse (Gustaf Björck)

Jonas Lindberg: Religion in Nordic Politics as a means to Societal Cohesion: An Empirical study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012 (Gustaf Björck)

Bo Lundmark: Såvitt jag minns (Andreas Wejderstam)

SPT 12/2015

Helige Porphyrios liv och tankar. Svensk översättning av Gerondissa Christodoli (Olof Andrén)

Johannes Sandgren: Jesus och Muhammed (Åke Eldberg)


SPT 11/2015

Martin Berntson (red.): Vägen mot bekännelsen – Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540–1595 (Örjan Blom)

Olle Sahlström: Vi möts i lärkans sång. En resa i vandrarprästen David Petanders fotspår (Anders Brogren)

Carole Martinez: Viskningarnas borg (Leif Nordenstorm)

SPT 10/2015

Thomas C. Oden: A Change of Heart – A Personal and Theological memoir (Göran Landgren)

Svante Nordin: Sven Stolpe. Blåsten av ett temperament (Markus Hagberg)

Torben Kjær: Matthæus Evangeliet, 1 (Magnus Magnusson)

Mohamed Omar: Skymning öfver Upsala (Thomas Hermansson)


SPT 9/2015

Mats Furberg: Jesu barnbarn. En väg till filosofin (Anders Brogren)

Trons hemlighet – vägledning i de kristna grunderna. Teologiska nätverket i Pingst (Christian Braw)

Kalle Holmqvist: Gråkoltarna. En historia om klasskamp (Anders Brogren)

Linda Alexandersson: Möte med Johannes (Magnus Magnusson)

Anders Piltz: Tidebok. 114 marginalanteckningar (Mikael Nordin)

Olof Edsinger: Domen: Evangeliets bortglömda dimension (Gustaf Björck)


SPT 7/2015

Linnéa Åberg: En guide till Första Korinthierbrevet (Gabriel Bengtsson)

Ingmar Karlsson: Arvet från Bagdad. Hur det grekiska vetandet bevarades och berikades (Markus Hagberg)

Lamin Sanneh: Summoned from the Margin. Homecoming of an African (Anders Brogren)

Tomas av Celano: Den helige Franciskus levnadshistoria (Leif Nordenstorm)


SPT 6/2015

Carin Hamar: Så kallad präst (Åke Eldberg)

Inge Löfström: Stigen utmed stranden: En minnesbok: Essäer, artiklar, dikter prosa (Gustaf Björck)

SPT 5/2015

Ragnar Norrman: Biskopar i Uppsala1594–2014. Porträtt och korta biografier (Markus Hagberg)

Luca Cesarini: Med Birgitta i Det heliga landet. En pilgrimsresa på 1300-talet (Markus Hagberg)

Annika Sandén: Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring 1600 (Markus Hagberg)

Patrik Hagman: Om sann gemenskap (Marco Aldén)

Gunnar Granberg: Kyrkan i Gamla Uppsala. Från katedral till församlingskyrka (Gunnar Weman)

SPT 4/2015

Jakob Tronêt: Förverkligad katolicitet. Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet (Peter Bexell)

Torbjörn Larspers: Konfessionalitet och medbestämmande. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922 (Rune Imberg)

Lina Mattebo (red.): Feminism och kyrkan – på spaning efter jämställdheten (Tobias Bäckström)

Nya testamentet och Psaltaren. Svenska Folkbibeln 2014 (Bengt Holmberg)

Erik Kennet Pålsson: Enhetens synliga kyrka – en katolik bemöter frikyrkofolket (Bo Zetterlund)

SPT 3/2015

Marie-Louise Flemberg: Filippa. Engelsk prinsessa och nordisk unionsdrottning. Santérus förlag, Stockholm 2014 (Markus Hagerg)

Biörn Fjärstedt: Människor, platser och en doft av jord. Artos, Skellefteå 2014 (Marco Aldén)

Eek, Jonas: Här en strand: människan i liturgin. Verbum, Stockholm, 2013 (Mikael Isacson)

SPT 2/2015

Johnny Hagberg (red:): Skara stift 1000 år. Skara stiftshistoriska sällskap, Skara 2014 (Richard Wottle)

Allan Willny: Tidens stygn. Gaudete förlag, Helsingborg 2014 (Gustaf Björck)

David Heith-Stade: The Rudder of the Church. A Study of the Theology of Canon Law in the Pedalion. Diss. CTR Lund 2014 (Björn Fyrlund)

SPT 1/2015

Jonas Jonsson: Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst. En biografi. Verbum, Stockholm 2014 (Maria Eckerdal)

Spänningen i livet. DVD utg. av Insamlingsstiftelsen Stengrunden 2014. Produktion: Stig Ekelund, Rolf Hamark, Anna Ehde Malmberg (Anders Brogren)

Biskop Sarapion av Thmuis böner. Artos, Skellefteå 2013 (Marco Aldén)

Håkan Möller: Lyx och mode i stormaktstidens Sverige. Jesper Swedberg och kampen mot perukerna. Atlantis, Stockholm 2014 (Markus Hagberg)

Per Stobaeus: Josef. Om Jesu far i bibeln och den kristna traditionen. Artos, Skellefteå 2014 (Judith Fagrell)

Torbjörn Aronson: Högkyrklighet och kyrkopolitik. Kretsen kring Svensk Luthersk kyrkotidning fram till ca 1895. Artos, Skellefteå 2014 (Kjell Petersson)

SPT 26/2014

Seung-bog Cho: En korean i folkhemmet. Podium förlag, 2014 (Carl Johan Erixon)

SPT 25/2014

Carl Axel Aurelius: På helig mark – Pilgrimen i historia och nutid. Artos bokförlag, Skellefteå, 2014 (K-G Fridman)

Legenden om Barlaam och Joasaf. Övers.: Barbro Styrenius. Artos, Skellefteå 2014 (Leif Nordenstorm)

SPT 24/2014

Johnny Hagberg (red.): Haquin Spegel – en antologi. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 76; Gotlands kyrkohistoriska sällskaps skriftserie 3; Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stifts skriftserie 14. Skara 2014 (Gunilla Gren-Eklund)

Påven Franciskus: Jag tar bussen med de andra. Påven Franciskus med egna ord. Libris, Örebro 2014 (Mikael Löwegren)

Peter Halldorf: Den heliga mässan. Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, 2014 (Marco Aldén)

Lennart Karlsson: Ecce Homo. Om passionsdramat i svensk medeltidskonst. Historiska Media, Lund 2013 (Markus Hagberg)

Martin Wärnelid: En guide till Galaterbrevet. Bibeln idag 2014, Uppsala (Gabriel Bengtsson)

SPT 23/2014


Hjalmar Ekström: Nu lever inte mera jag utan Kristus lever i mig – Hjalmar Ekströms brev, liv och mystik. Gaudete förlag, Helsingborg 2014 (Magnus Olsson)

Heli Aaltonen: Fey e Esperanza. Women’s Road to Leadership and Ministry in the Lutheran Church of El Salvador 1952–2009. Åbo Akademis Förlag 2013 (Dag Sandahl)

Carl-Erik Sahlberg: Predikningar i katedralen. Semnos förlag, Värnamo 2013 (Åke Reinholdsson)

Philip Jenkins: The next Christendom. The coming of global Christianity. Oxford University Press 2011 (Kjell Petersson)

Christer Hedin: Läran om den helige Ande hos Gregorios av Nyssa. Artos, Skellefteå 2014 (Marco Aldén)

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm: Boerna. Hjältarna som blev skurkar. Carlssons bokförlag, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)


SPT 22/2014

Birger Sjungargård: Livsmässa i folkton. Hyllning till Erik Axel Karlfeldt (1864–1931), med illustrationer av Jerk Werkmäster. PEDAK, Järvsö, 2014 (Bengt Holmberg)

Svante Lundgren: Jesus med judiska ögon. Artos. Skellefteå 2014 (Leif Nordenstorm)

Anne-Mette Pleijel Johnsson: I min Faders blomstergård. GAudete, Helsingborg 2014 (Katriina Fyrlund)

SPT 21/2014

Åke Bonnier: Resan – ett herdabrev. Verbum, Stockholm  2014 (Karl-Erik Tysk)

Flemming Baatz Kristensen: Mødet mellem himmel og jord – På vandring gennem gudstjenesten. Lohses forlag, 2010 (Christian Braw)

Martin Modéus: Gudstjänstens kärnvärden – om relationer, värden och form i gudstjänsten. Verbum, Stockholm 2013 (Mikael Nordin)

SPT 20/2014

Ola Wikander: Gud är ett verb. Tankar om Gamla Testamentet och dess idéhistoria. Norstedts, Stockholm 2014 (Stig Norin)

Agneta Conradi Mattsson: Som spindeln i nätet. Kristina Laurensdotter av Aspenäsätten, centrum i sin egen släktkrets. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, Skara, 2014 (Anders Brogren)

Kerstin Hesslefors Persson, Maria Ottensten och Carl Magnus Adrian: Tro & Liv. Texter för reflektion och samtal. Argument. Varberg 2014 (Åke Eldberg)


SPT 19/2014

Christina Lundström (red.): Amor Meus Crucifixus Est. Pilgrimsikon i vår tid. Artos, Skellefteå 2013 (Katriina Fyrlund)

Ellis Potter: 3 teorier om allt. Övers.: Malin Davidsson. CredoAkademin, Falun, 2014 (Anders Brogren)

Omi Söderblom: I skuggan av Nathan. Texter av Helge Söderblom. Verbum förlag. Falun 2014 (Maria Eckerdal)

Efraim Syriern: Hymnerna om tron. Övers.: Sten Hidal. Artos, Skellefteå, 2014 (Marco Aldén)

Johannes Sandgren: Symbolon. Om samspelet mellan tro, förnuft och handling. Artos, Skellefteå 2014 (Åke Eldberg)


SPT 18/2014

David Larsson Heidenblad: Vårt eget fel: moralisk kausalitet som tankefigur från 00-talets klimatlarm till förmoderna syndastraffsföreställningar. Doktorsavhandling, Lunds universitet. Agerings bokförlag, 2012 (Andreas Wejderstam)

Per Beskow: Möten och minnen. Artos, Skellefteå 2014 (Biörn Fjärstedt)

Dan Nässelquist: Public Reading and Aural Intensity. An Analysis of the Soundscape in John 1–4, Lund 2014 (Biörn Fjärstedt)

Jan-Olof Aggedal (red): Britt G. Hallqvist – diktare och teolog. Arcus och Stiftshistoriska Sällskapet i Lunds stift, 2014 (Anders Alberius)

Syster Sofie O.P.: Stairway to heaven – en andlig resa. Artos, Skellefteå 2013 (Katriina Fyrlund)

Anders Piltz: Som regnet och snön. Artos, Skellefteå 2013 (Mikael Nordin)

Andreas Linderyd & Carl Henric Svanell (red.): Tro – en politisk kraft. Verbum, Stockholm 2014 (Tobias Bäckström)

Naomichi Masaki: He Alone is Worthy!: The Vitality of the Lord’s Supper in Theodor Kliefoth and in the Swedish Liturgy of the Nineteenth Century. Församlingsfakultetens skriftserie 12. Göteborg: Församlingsförlaget, 2013 (Mikael Isacson)


SPT 17/2014

Björn Fyrlund, Markus Hagberg, Sture Hallbjörner (red.): Biskop Bertil undervisar. Hittills outgiven bibelundervisning av Bertil E. Gärtner. arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse årsbok 2012. Artos, Skellefteå 2013 (Gunilla Gren-Eklund)

SPT 14/2014

Adèle Schreiber: Den gröne mannen. Dialogos förlag, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Colm Tóibín: Marias testamente. Norstedts, Stockholm 2014 (Markus Hagberg)

David Gudmundsson: Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611–1721. Universus, Malmö 2014 (Markus Hagberg)

SPT 13/2014

Eva-Lotta Grantén: Utanför paradiset – arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. Verbum 2013 (Kjell Petersson)

Otfried Czaika: Sveno Jacobi. Boksamlaren, biskopen, teologen. En bok- och kyrkohistorisk studie. Kungliga biblioteket, Skara stiftshistoriska sällskap, Finska kyrkohistoriska samfundet, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Egied van Broeckhoven: Vänskapens sakrament. Inledning och bearbetning av Dominik Terstriep, Veritas förlag, Stockholm 2013 (Björn Fyrlund)

SPT 12/2014

Lennart Lundmark: Tvivlarens guide till Nya testamentet. Fri Tanke, 2013 (Bengt Holmberg).

Ingvar Bengtsson: »Detta öppna brev». Spiritualitet och regelverk i prästbrev inom Svenska kyrkan. Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 55. Artos, Skellefteå 2013 (Markus Hagberg)

Mikael Löwegren (red.): Låt er förvandlas – kallad till efterföljelse i hela livet. Årsbok för ignatiansk spiritualitet. Polanco, Föreningen Kompass 2013 (Marco Aldén)

Jan Carlquist: Allt är faktiskt inte Guds fel. Lite har vi oss själva att skylla. GAudete, Helsingborg
2013 (Björn Fyrlund)


SPT 11/2014

Claes Theliander (red.): Kyrka och tro på medeltidens Gotland. Gotländskt arkiv 2013. Meddelande från Föreningen Gotlands Fornvänner, Årgång 85, Fornsalens förlag, Visby 2013 (Markus Hagberg)

Bertil Åhman: Daniel Ndoundou: Väckelseledare i den Evangeliska Kyrkan i Kongo. Uppsala universitet, Uppsala 2014 (Gustaf Björck)

Paul Glynn: En sång för Nagasaki. Berättelsen om Takashi Nagai, en kristen vetenskapsman som överlevde atombomben. Fredestad förlag, Ängelholm 2013 (Leif Nordenstorm)

Lena Petersson: Kärlekens måltid. Arcus förlag, Lund 2013 (Mikael Nordin)

Michael G. Baylor: The German Reformation and the Peasants’ War: A Brief History with Documents. Bedford/S.t Martin’s, 2012 (Simon O. Pettersson)


SPT 10/2014

Michele Mazzeo: Den lyssnande Maria. En väg att se och följa Jesus. Veritas förlag, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Lars Eckerdal: När fikonträdet skjuter blad. Några sånger under tiden. Bibliotheca Theologiae Practicae 92. Artos, Skellefteå 2013 (Carl Sjögren)

Stephan Borgehammar (red.): Med skilda tungors ljud: Körsång och gudstjänstspråk (Årsbok för Svenskt gudstjänstliv; 88). Artos & Norma, Skellefteå 2013 (Gustaf Björck)

Stefan Gustavsson: Skeptikerns Guide till Jesus, del 1: Om evangeliernas trovärdighet. CredoAkademin, 2013 (Magnus Magnusson)


SPT 9/2014

Henrik Ågren: Erik den helige – landsfader eller beläte? En rikspatrons öde i svensk historieskrivning från reformationen till och med upplysningen. Sekel bokförlag, Lund 2012 (Markus Hagberg)

Bengt Pohjanen (övers.): Filokalia II. Artos, Skellefteå. 2013 (Mikael Nordin)

Kari Tarkiainen & Ülle Tarkiainen: Provinsen bortom havet. Estlands svenska historia 1561–1710. Svenska litteratursällskapet i Finland och Bokförlaget Atlantis, Helsingfors och Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Susanna Åkerman: Fenixelden. Drottning Kristina som alkemist. Gidlunds förlag, Möklinta 2013 (Markus Hagberg)

Eva Fjellander: Myndighetsperson, själasörjare eller driftkucku: En studie av prästgestalter i svenska romaner 1809–2009. Artos & Norma Bokförlag, Skellefteå 2014 (Gustaf Björck)

SPT 8/2014

Gunnar Hyltén-Cavallius: Timmerstockarnas knäppta händer. En andlig läsning av Tomas Tranströmers dikter. Hålegården, Billinge, 2013 (Christian Braw)

Anders Göranzon: The Prophetic Voice of the South African Council of Churches after 1990 – Searching for a Renewed Kairos. Studia Missionalia Svecana CXI. Kapstaden 2011 (Gustaf Björck)


SPT 7/2014

Åke Eldberg: Det ointagliga tornet. Om kristen tro och Jehovas vittnen. Gaudete förlag, Helsingborg 2013 (Evelina Johansson)

Carl Henrik Martling: Tjänst i heligt rum. GAudete förlag, Helsingborg 2013 (Markus Hagberg)

SPT 6/2014

John Henry Newman: Hjärta talar till hjärta. Catholica, 2013 (Marco Aldén)

Kent Andersson: I Skuggan av Rom. Romersk kulturpåverkan i Norden. Atlantis, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Jan Svanberg: Medeltida byggmästare i Norden. Bokförlaget Signum, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

SPT 5/2014

Christer Jonsson, Eva Sjöstrand, Bengt af Geijerstam: Änglar och drakar. En gotländsk kulturskatt. Gotlands museum (utg.), Visby 2013 (Markus Hagberg)

Ann Aldén: Mission i vår tid: Här och nu är allting möjligt. Verbum, 2013 (Gustaf Björck)

Paul Veyne: När världen blev kristen 312–394. Daidalos, Göteborg 2013 (Markus Hagberg)


SPT 4/2014

Ekenberg, Anders, Jonas Holmstrand, Mikael Winninge (red.): 2000 år med Paulus. Bibelakademiförlaget, Uppsala 2013 (Biörn Fjärstedt)

Walter, Sofie: »Det var en plågsam stund, en stund af indre smärta.» En psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning mellan åren 1858–1861. Artos, Skellefteå, 2013 (Rune Imberg)

Påven Franciskus: Behåll ert hopp! Predikningar i urval och översättning Ylva-Kristina Sjöblom. Veritas förlag, Stockholm 2013 (Björn Fyrlund)


SPT 3/2014

Jacques Philippe: Tid för Gud. Vägledning till ett liv i bön. Catholica, Ängelholm 2013 (Leif Nordenstorm)

Dom Xavier Perrin o.s.b.: Vad du är skön Maria. GAudete, Helsingborg 2013 (Markus Hagberg)

Hakon Långström: Inställningar: Predikningar för fastetid och påsktid. Bokförlaget TEMAMET 2013 (Gustaf Björck)

Ritwa Herjulfsdotter: Mariaväxter i folktron. Skara stiftshistoriska sällskap, Skara 2013 (Katriina Fyrlund)

Magnus Malm: Kännetecken – att söka Guds närvaro i en kaotisk tid. Artos, Skellefteå 2013 (Marco Aldén)

SPT 2/2014

Arne Cajdert (red.), Gratia Dei 1962–2012. En jubileumsskrift. Artos, Skellefteå 2012 (Markus Hagberg)

Dan Korn: Kejne. Verkligheten bakom 1950-talets rättsröteaffärer. Carlssons bokförlag.0 Stockholm 2013 (Markus Hagberg)
SPT 1/2014

Mats Kumlien: Finns det ett kristet synsätt på abort? Uppsala Faculty of Law. Working Paper 2012:2 (Markus Hagberg).

Björn Fjärstedt: Brev om hopp i en uppbruten tid. Artos & Norma bokförlag, Skellefteå 2013 (Magnus Magnusson).

Eskil Franck: Giv mig, min son, ditt hjärta. Fri tanke. Stockholm 2013 (Markus Hagberg).

Marta Axner: Public Religions in Swedish Media: A Study of Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001–2011. Uppsala 2013 (Gustaf Björck).

Vibeke Hammarström, Bror Holm och Ann Törnblad: Kyrkoherde & kvinna. 25 kvinnor om ledarskap. Argument förlag i samarbete med Kyrkans Akademikerförbund. Varberg 2013 (Inger Lindeskog)

Mikael Mogren: Livets helighet. Verbum, Stockholm 2013 (Jan Svensson).

SPT 26/2013

Rune Söderlund: Kristi lag, naturlig lag och antinomism. Församlingsfakultetens skriftserie nr 11. Församlingsförlaget, 2012 (Bo Johanneryd)

Berth Löndahl: Mysteriet. Om ett förlorat leende, livets frågor och mässan. Artos, Skellefteå 2013 (Björn Fyrlund)

Christopher Hibbert: Borgia. Berättelsen om 
en ondskefull familj, Norstedts, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Liao Yiwu: Gud är röd. Narin förlag 2013 (Anders Brogren)

Jorge Mario Bergoglio och Abraham Skorka: 
Pope Francis on Faith, Family, and the Church in the Twenty-First Century. On Heaven and Earth; Översättning till engelska 2013 av spanskt original från 2010. Image, New York (Björn Fyrlund)


SPT 25/2013

Richard Wottle (red.): Kyrkornas ö. Årsbok 2012–2013 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap. Visby 2013 (Andreas Wejderstam)

Gunnar Sundin: Läs Bibeln med påskglasögon! Två studier kring en bibelsyn som utgår från tesen: Trons tempus är presens. Nomen förlag. www.books-on-demand.com (Harry Nyberg)

SPT 24/2013

Jan-Olof Johansson: Pilgrimsfärd för färd i heligt land. Verbum Förlag, Stockholm. 2013 (Christina Forsgren Norin)

SPT 23/2013

Marie Lennersand, Åsa Karlsson och Henrik Klackenberg (red.): Fragment ur arkiven. Festskrift till Jan Brunius. Skrifter utgivna av Riksarkivet 37. Stockholm 2013 (Markus Hagberg).

Tobias Bäckström: I närkamp med Jesus. GAudete förlag, Helsingborg 2013 (Åke Eldberg).

SPT 22/2013

Emma Tribell: Livet & Frälsarkransen samt Konfirmandarbete med Frälsarkransen. Verbum, Stockholm, 2011 (Åke Eldberg).

Tove Andersson: Det sanna, det goda och det sköna. Dimensioner av Pavel Florenskijs ontologi. Artos, Skellefteå 2008 (Biörn Fjärstedt).

Guy Jonquière S.J.: 35 andliga övningar enligt Ignatius av Loyola. Artos, Skellefteå 2012 (Leif Nordenstorm).

SPT 21/2013

Patrik Hagman: Efter Folkkyrkan. Artos, Skellefteå 2013 (Marco Aldén)
YouVersions bibelapp, https://www.youversion.com/sv (Anna Eklund)

Anders Jarlert, Drottning Victoria. Ur ett inre liv. En existentiell biografi, Carlssons 2012, Stockholm (Andreas Wejderstam)

Tryggve Mettinger, I Begynnelsen. En forskare tolkar Bibelns urberättelser och tar en promenad i astrofysikens universum. Bibelakademiförlaget, Svenska Bibelsällskapet 2013 (Bengt Holmberg)

SPT 20/2013

Latinska ord, citat och uttryck för teologer och andra. En sammanställning av Gereon Gustavsson. Artos, Skellefteå 2011.

Sten Edgar Staxäng: Jag heter Sten Edgar – minnen, människor, möten. GML Förlag, Stockholm 2013.


SPT 19/2013

Prinsessan Estelles bönbok. Verbum förlag AB 2013 (Katriina Fyrlund)

Johanna Dahl: En guide till Första och Andra Petrusbrevet. Bibeln idag, Uppsala, 2013 (Gabriel Bengtsson)

SPT 18/2013

Dorotheos av Gaza: Undervisande tal och brev i urval. Översättning: Per Rönnegård. Artos, Skellefteå, 2012 (Marco Aldén)

Peter Halldorf: Med evig kärlek. Artos & Norma bokförlag, Skellefteå 2012 (Magnus Magnusson)

Johan Sundeen: Reflektioner från periferin. Böcker, bildning och idédebatt. Borås Tidning och Högskolan i Borås (utg.), Borås, 2012 (Markus Hagberg)

SPT 17/2013

Christian Braw: Himmelrikets skrin. En berättelse om Ingvar Hector och den kyrkliga förnyelsen. Artos & Norma Förlag, Skellefteå 2013. Växjö Stiftshistoriska Sällskap, Skrifter 19 (Ove Lundin).

SPT 15/16/2013

Torsten Kälvemark: Vägen mellan öst och väst, minnen, gränser, samband. Artos, Skellefteå 2012 (Katriina Fyrlund)

Bengt Arvidsson: Till sakralt bruk. Kyrkobyggnaden i lundabiskopen Mads Jensen Medelfars (1579–1637) liv och teologi. Kulturteologiskt förlag, Lund, 2012 (Markus Hagberg)

Birgitta Rengmyr Lövgren: »Vår vänskap når över tidens gräns». Mystikern från Kumla Anders Collin 1754–1830. Stockholms stiftshistoriska kommittés skriftserie nr 1. Förlaget Temamet, Göteborg. 2013 (Örjan Blom)

Allan Willny: Innan tuppen gal. GAudete Förlag, Helsingborg, 2013 (Staffan Ljungman)

SPT 14/2013

Simon Sebag Montefiore: Jerusalem: biografin. Övers. Ulf Gyllenhak. Norstedts, Stockholm, 2011 (Åke Eldberg)

Joel Halldorf, Tålamod och längtan. 30 texter om vuxen tro. Argument. Varberg 2013 (Leif Nordenstorm)


SPT 13/2013

Arne Jernelöv: Talade Gud till oss eller var det bara inbillning? Skara, 2012 (Karl-Erik Tysk).

Hans-Olof Boström: Biskopsporträtt i Karlstads stift. Stiftshistoriska Sällskapet i Karlstad, Karlstad, 2012 (Anders Brogren).

Henrik Roelvink: Låt mig »avlägga räkenskap» … Om mitt liv som franciskan och präst. Veritas förlag, Stockholm 2012 (Karl-Erik Tysk).

Eva Helen Ulvros, Anita Larsson, Björn Andersson: Domkyrkan i Lund. En vandring genom tid och rum. Historiska Media, Lund 2012 (Markus Hagberg).

SPT 12/2013

Oloph Bexell (ed.), The meaning of Christian liturgy: recent developments in the Church of Sweden. Grand Rapids: W.B. Eerdmans, 2012 (Mikael Isacson).

Anders Mogård: Förtröstans hermeneutik. Nathan Söderbloms Lutheranvändning och traditionsbearbetningens problematik. Artos, Skellefteå, 2012 (Leif Nordenstorm)

SPT 11/2013

Hans Stiglund: Gränsland, Verbum, Stockholm 2012 (Karl-Erik Tysk).

Kyrka i Sverige: introduktion till svensk kyrkohistoria av Martin Berntson, Bertil Nilsson och Cecilia Wejryd. Artos, Skellefteå, 2012 (Andreas Wejderstam).

En svenska i Jerusalem och den svenska skolan 1922–1948: A Swede in Jerusalem Signe Ekblad and the Swedish school 1922–1948. Svenska Jerusalemsföreningen, 2012 (Gustaf Björck).

SPT 10/2013

Vivi-Ann Grönqvist (red.): Siri Dahlquist: psalmförfattare, prästfru och teolog. Artos & Norma bokförlag, Skellefteå. 2012 (Andreas Wejderstam)

Michael Collins m.fl.: Illustrerad Bibel. Återberättad och förklarad. Översättning och fackgranskning: Anders och Margareta Brogren. Norstedts förlag, Stockholm, 2012 (Stig Norin)

Jan Carlquist: Curlingmammor, självmordsbombare, detektiver och feminister. Konsten att se vad det verkligen står. GAudete förlag, Helsingborg. 2012 (Ylva Willborg)


SPT 8/2013

Växjö Stiftskalender 2012/2013, red.: Johan Thelin m.fl. 200 sidor (Bengt Holmberg).

SPT 7/2013

Kungarnas ära och kungarnas lag. Två etiopiska dokument. Kebra Nagast & Fetha Nagast: I.
I översättning från engelskan av Carl Henrik Martling. Artos, Skellefteå, 2012 (Markus Hagberg)


SPT 6/2013

Reine Toth: En guide till Uppenbarelseboken.Bibeln idag, Uppsala, 2012 (Gabriel Bengtsson)

Gregorios av Nyssa: Kateketiska föreläsningar. Artos, Skellefteå, 2012 (Marco Aldén)


SPT 5/2013

Sigmund Ernhofer: Enchiridion. Det är den lilla och rena katekesen 1591 jämte Sannfärdig ögonskenlig, förmerad och välbegrundad försvarsskrift 1591. Skara stiftshistoriska sällskap, Skara, 2012 (Anders Brogren).

Bengt Pleijel: Att älska Sverige tillbaka till Gud: Paulus brev till svenskarna med kopia till Rom. Helsingborg: GAudete förlag, 2012 (Gustaf Björck).

Linda Alexandersson (red.), Diakonens lilla gröna. Argument förlag. 2012 (Elin Santell).


SPT 4/2013

Sture Hallbjörner: Han öppnade deras ögon. Om bibelns enhet, GAudete förlag, Helsingborg, 2012 (Biörn Fjärstedt)

Broder André Gouzes OP: Messe de Rangueil. Gudsfolkets körliturgi. GAudete förlag: Helsingborg, 2012 (Niklas Adell).

Anders Piltz: Den signade dag. Den nordiska dagvisans ursprungsfunktion. Texter, analyser, hypoteser. Artos, Skellefteå, 2012 (Sverker Jullander).SPT 3/2013

Växelverkan – mellan erfarenhet och teologi. Årsbok för ignatiansk spiritualitet. Polanco 2012. Red: Mikael Löwegren. Föreningen Kompass, 2012 (Marco Aldén).

Alf Härdelin: Symfoniska röster. Kyrklig trosförmedling genom tiderna. Artos, Skellefteå 2012 (Gunnar Weman).


SPT 2/2013

Markus Hagberg (red.): Om konsten att dö [Jean Gerson, Ars moriendi]. Skara stiftshistoriska sällskap, 2009 (Pekka Heikkinen).

Anna Lihammer: Vikingatidens härskare. Historiska media, Lund, 2012 (Rune Imberg).

Linda Alexandersson (red.): Herdens lilla svarta. Argument förlag, 2012 (Mikael Isacson).

Jørgen Straarup – Mayvor Ekberg: Den sorglöst försumliga kyrkan – belyst norrifrån. Artos, 2012 (Kejll Petersson).


SPT 1/2013

Jean-Pierre de Caussade, Överlåtelsen åt Guds försyn. Artos, Skellefteå 2012 (Marco Aldén)

Bill Johnson, Chris Gore med flera, i urval av Pam Spinosi, An Apple for the Road. Wisdom for Life (Helena Svensson)

Vesto, Janne, Bertil E. Gärtnerin kristologia.Pro gradu-studie i dogmatik, Helsingfors Universitet, 1992 (Katriina Fyrlund)

Syster Veronica OP: Trosbekännelsen. Veritas förlag, Stockholm, 2012 (Markus Hagberg)


SPT 26/2012

Sven-Åke Selander – Gunilla Selander – Stig Alenäs: Prästgård och prästgårdsliv i Lunds stift 1850–2011. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift, årsbok 2012 (Anders Brogren)

Ellen Merete Wilkens Finnseth, Mörkersyn – En vandring med Job. Översättning Mikael Löwegren. GAudete förlag 2012 (Björn Fyrlund)

Johan Cato: När islam blev svenskt: Föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 1975–2010. Lunds Universitet, 2012 (Gustaf Björck)

Dagens lösen 2013. Bokförlaget Libris, Örebro. 2012 (Anders Brogren)


SPT 25/2012

Hans Wahlbom (red.): De ändrade relationernas århundrade. Lunds stift under 1900-talet. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift, årsbok 2011 (Anders Brogren)

Tomas Fransson. Inte bara kyrkans. Jesus i kulturen. Artos. Skellefteå 2012 (Leif Nordenstorm)

Martin Lennartsson, En guide till Efesierbrevet.Bibeln idag: Uppsala, 2012 (Mikael Isacson)

Västgötadelen av Monumentum Sveo-Gothorum.Efter handskriften F.h.9 i Kungliga Biblioteket, utgiven och kommenterad av Benny Jacobsson. Föreningen för Västgötalitteratur.2012 (Anders Brogren)


SPT 24/2012

Mikael Nordin. Psalterium. Artos. Skellefteå 2011 (Mikael Isacson)

Tidegärden. Kyrkans dagliga bön. App. Utgiven av Gabriel Fjellander 2011–2012 (Mikael Isacson)

SPT 23/2012

Lars Adaktusson, Världens bästa story. Ekerlids förlag, Falun 2011 (K-G Fridman)

Julia Sigurdsson & Sune Zachrisson: Aplagårdar och klosterliljor. 800 år kring Vadstena kloster. Artos förlag 2012 (Göran Grefbäck)

Göran Burén, Mordet på Folke Bernadotte.Leopard förlag, Stockholm. 2012 (Anders Brogren)

Kyrka, kultur, historia – en festskrift till Johnny Hagberg. Redigerad av Markus Hagberg, Lena Maria Olsson och Sven-Erik Pernler. Skara stiftshistoriska sällskap, Skara 2012 (Örjan Blom)

SPT 22/2012

Church Growth in Britain – 1980 to the Present. Ashgate 2012 (Kjell Petersson)

Carl-Johan Axskjöld – Ragnar Hellborg – Per-Olof Söderpalm: Undren i Exodus. Resonemang mellan teologer och naturvetare. Tre Böcker Förlag AB, Göteborg. 2012 (Anders Brogren) 


Arztgeschichten der Bibel (sammanställda och kommenterade av Jan-A. Bühner), Deutsche Bibelgesellschaft, 2005 (Per-Erik Åbom)


SPT 21/2012

En munk från östkyrkan [Lev Gillet], Var min präst. Silentium, Sturefors 2012 (Marco Aldén)


Allan Emrén, Fotspår i Kosmos. Nuchem Research AB. 2012 (Anders Brogren)


Bertil Hanberger. Livsnöden och livsnåden. GAudete Förlag. Helsingborg 2012 (Leif Nordenstorm)


Nytt liv i Kristus. arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2011. Red. Markus Hagberg Artos, 2012 (Christian Braw)


SPT 20/2012

Youcat. Svenska. Katolska kyrkans ungdomskatekes.Med förord av påven Benedikt XVI Översättning: Håkan Hammarén. Catholica,Ängelholm 2012 (Markus Hagberg)

Dop. Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv, årg.86/2011, Red. Stephan Borgehammar. Artos 2011 (Kjell Petersson)

Markus Hagberg Maria Guds och Kyrkans  moder. GAudete förlag, 62 s (Ylva Willborg)


SPT 19/2012

Karl Johan Lundström - Ezra Gebremedhin: Kenisha. The Roots and Development of The Evangelical Church of Eritrea 1866-1935 (Rune Imberg)

Bengt Stolt: Glimtar från gotländskt kyrkoliv - ett kvartssekel i minnets ljus (Örjan Blom)

Samtal med Josemaria Escrivá (Marco Aldén)

Cecilia Wassén (red,): Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse (Anders Brogren)

Mia Lövheim - Jonas Bromander: Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv (Christer Hugo)

Bo Johnson: Den bibliska berättelsen (Biörn Fjärstedt)

SPT 18/2012

Joel Halldorf, Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen. Artos, Skellefteå, 2012 (Andreas Wejderstam).

Biörn Fjärstedt, Spåren efter Jesus, Artos,Skellefteå 2012 (Sture Hallbjörner).


Gunnel André: Det står skrivet. Med inblickar mellan raderna. Kommentarer till den svenska evangeliebokens gammaltestamentliga texter. Bibelakademiförlaget, Svenska Bibelsällskapet, Uppsala 2011 (Gustaf Björck).


SPT 17/2012

Erasmus av Rotterdam. Dårskapens lov. Artos & Norma bokförlag. Skellefteå 2012. (Leif Nordenstorm)

Per Eckerdal, Skakad, inte rörd! Ett herdabrev till kyrkans folk i Göteborgs stift. Argument Förlag 2012. (Karl-Erik Tysk)

 

Jonas Jonson, Gustaf Aulén: biskop och motståndsman. Artos, Skellefteå, 2011. (Andreas Wejderstam)

Alla tiders bok. Del 1 Vägen väntar, Del 2 Vandra vidare, Del 3 Mot ett mål. Svenska kyrkans lekmannaförbund. 2011. (Gustav Börjesson)


SPT 15-16/2012

Hans Lagerberg: Per Meurling – en intellektuell vildhjärna. Ordfront 2011 (Anders Brogren).

Matthew C. Harrison: Liten bok om stor glädje. Övers.: Fredrik Sidenvall, Pär Eliasson. Församlingsförlaget, Göteborg 2012  (Anders Brogren).

Barbro Lindqvist, Stölden av Birgittas skalle och andra katolska äventyr i 1600-talets Sverige, Fredestads förlag, Ängelholm 2012 (Markus Hagberg).

Johannes Chrysostomos (översättning av Olof Andrén), Den Outgrundlige, Artos, Skellefteå 2011 (Mikael Nordin).


SPT 14/2012

Hans Hellström, Erik den helige. Sveriges skyddshelgon, Veritas förlag, Stockholm 2011, Birgittaföreningens skriftserie nr 4. (Markus Hagberg)

Roland Rahn, Märkligt kyrksilver i Skara stifts kyrkor. Skara stiftshistoriska sällskap. Skara 2011. (Örjan Blom)

Ingegerd Källström, Vägen vid källan: om ett möte (eget tryck, [2012]). (Mikael Löwegren)

Klara av Assisi, Skrifter och dokument, utgivna av Henrik Roelvink. Veritas förlag, Stockholm 2012. (Jan-eric Jonsgården)

Ann-Marie Nilsson, Sånger till fyra kyrkofester i Skara stift, Skara 2011 (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 62). (Alf Härdelin)


SPT 13/2012

Första Moseboken Genesis illustrerad av R.Crumb, Kartago Förlag, Stockholm 2009 (Markus Hagberg)

Hanna Källström, Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden: Linköping och Lund. Bibliotheca Theologiae Practicae 89. Artos, Skellefteå 2011 (Leif Nordenstorm)

Peter Kreeft, Börja be på nytt, Catholica, Ängelholm,135 sidor (Mikael Nordin)

Harry Lenhammar, Swedenborgaren Tybeck – den avsatte prästen. Skrifter utgivna av svenska kyrkohistoriska föreningen. II ny följd. 66. Artos, Skellefteå 2011 (Markus Hagberg)SPT 12/2012

Jan-Olof Johansson, Glädje för hela folket. Hyltebruk 2011. (Karl-Erik Tysk)

Peter Stenumgaard, Illusionen om vetenskapen, XPMedia, Stockholm 2011. (Allan Emrén)


SPT 10/2012

Uppsala domkyrka I-VI. Volym 227-232 av Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium.
Grundat av Sigurd Curman och Johnny Roosval 1912, utgivet av Vitterhetsakademien och
Riksantikvarieämbetet. Red. Herman Bengtsson.Uppsala 2010. (Bengt Stolt)

Timothy Keller: Varför ska jag tro på Gud? Övers. Mats Wall. Credoakademin 2011. (Magnus Boäng)

Fredrik Heiding S.J.: Pilgrimens berättelse,Artos & Norma bokförlag, Skellefteå. 2011. (Mikael Nordin)

Per Beskow: Helgonen. Hjältar, martyrer, heliga dårar och andra. Artos & Norma bokförlag. Skellefteå 2011. (Leif Nordenstorm)

Lisbeth Nilsson, Resa till år 33, Books-on-Demand 2006. (Jakob Tronêt)


SPT 9/2012

Barbro Carlsson, Sture Gustafson, Hans Hellström (red.), Det icke förhandlingsbara. En debattbok mot dödshjälp, Veritas förlag, Stockholm. (Ylva Willborg)

Markus Hagberg (red.), Folkets kyrka eller en kyrka för folket? Om det ockuperade folkkyrkobegreppet.arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2010, (Andreas Wejderstam)

Antje Jackelén, Gud är större. Ett herdabrev för vår tid. Arcus 2011, (Karl-Erik Tysk)


SPT 7/2012
Caroline Sörgjerd, Reconstructing marriage in a changing legal and societal landscape. Challenges of new cohabitation models in Sweden. Uppsala universitet, Juridiska institutionen, 2011(Gustaf Almkvist).

S

Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan