Fredagen den 23 mars 2018 - klockan 21:41

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Tidigare ledare


2006-09-25

SPT 5/2018


Att värna det heliga

Till kyrkans kallelse hör att förvalta det heliga. Inte nog med detta. Ett av kyrkans fyra karakteristika är helighet. Enligt trosbekännelsens ord är kyrkan inte bara en, katolsk och apostolisk, utan också helig – hon är radikalt annorlunda än en förening, institution eller folkrörelse.

Hennes uppdrag är alltså annorlunda. I världen ska hon vittna om vad som inte är av världen, det heliga. Hon ska gestalta detta i sitt liv, i förvaltandet av nådemedlen. Genom att hon är sakramental uttrycker hon den Heliges närvaro och håller den i vördnad. Därtill är hon kallad.
Kyrkans helighet har inte sin grund i att hon skulle vara fullkomlig utan i att hon är Guds. I all sin ofullkomlighet är hon helgad och avskild för och av Herren. I eukaristins liturgi riktas blicken mot det heliga. Det eviga, osynliga och himmelska tar gestalt i världen. Genom brödet och vinet, detta enkla och begränsade, räcks oss det obegränsade, det outsägliga och oändliga – Kristi kropp och blod.

Känslan för det heliga, för tillvarons mysterium, tillhör människans utrustning. Hon bär på en intuitiv längtan efter och aning om denna helighet. Professorn i religionspsykologi, Owe Wikström, definierar helighet som »den kategori i människans yttre kulturella och inre subjektiva värld som förmedlar och upprätthåller erfarenheter av något som hon uppfattar som okränkbart, hemlighetsfullt och kraftladdat och som hon därför regelbundet återvänder till och skapar symboler och riter kring» (Om heligheten, 1993).

I det postmodernas kultur har dock vördnaden för det heliga marginaliserats. Detta är det sekulära samhällets kanske största förlust. I stället upptas vår tid av det tekniska och materiella, av vetenskapens möjligheter och konsumtionens lyckolöften, en förändring som journalisten Göran Rosenberg beskrivit sålunda: det som i dag »ger livet dess värde är inte dess omätbara helighet utan dess högst mätbara lycklighet» (Plikten, profiten och konsten att vara människa, 2004).

Den utvecklingen oroar. När en människa inte längre håller något heligt, håller hon inte heller sig själv helig. Då uppfattar hon sig själv funktionellt, så att den enskilde värderas utifrån vad hon presterar och hur lyckligt och meningsfullt hennes liv uppfattas. Hennes värde ligger inte i att hon är människa, utan i vad hon gör.

Detta stärker egoism och individualism. Om människans värde sjunker, finner den enskilde till sist bara ett värde inom sig själv, i sina behov och rättigheter. Markis de Sade drog den yttersta konsekvensen av detta när han hävdade begärets rättigheter, »vad är alla varelser på jorden vid sidan av ett enda mänskligt begär».

Därför är kyrkans kallelse att visa på det heliga och den Helige mer avgörande än någonsin. Varje kyrka, varje gudstjänst och varje klockringning vill påminna världen om det outgrundliga och mana till tillbedjan. Därför är det olyckligt om kyrkan frestas att inför omgivningens oförståelse dölja heligheten, så att den djupa vördnaden i liturgin och inför sakramenten tonas ned. Risken är att när samhället saknar språk och referensramar för det heliga, blir även kyrkan obekväm med det.

Så har representanter för Svenska kyrkan vid upprepade tillfällen under det senaste året gått vilse. Kritiken har varit förödande mot de fadäser som gjorts − tacosfredag, henbarnet Jesus − för att bara nämna två av de mer uppmärksammade exemplen. Humor i helgade hyddor kan behövas, men här handlar det om något helt annat.


Den kritik som har framförts träffar ändå inte helt rätt. Allvarligast är att Svenska kyrkan själv genom sina talespersoner − oavsett om de är kommunikatörer, präster eller andra representanter − visar oförståelse för det heliga och den Helige. I ängslig nit har man trivialiserat kyrkans tro och försökt anpassa den till dagens ideologiska agenda.

En annan tendens är att man i välmenande omsorg gör gudstjänster mer sentimentala än heliga eller i pedagogisk ambition låter begripligheten dölja det obegripliga. Helighet är något annat än det inställsamma och tillrättalagda.

Inte heller låter den sig fångas med nya provsymboler vilka blir mer yta än djup. Pedagogiken får dölja heligheten. Ambitionen att förklara infantiliserar mottagaren och distanserar till det oförklarliga. I denna bristande känsla och respekt för det heliga tenderar tystnaden att tystna i kyrkorummen och prästerligt småprat får avdramatisera mässans liturgiska språk. Prästen blir då mer programvärd, som förklarar gudstjänstens moment, än en som fullgör representatio Christi.

Varken tröstevisor eller andlig sentimentalitet väcker den genuina känslan för det heliga. Snarare blir sådant ett substitut för den kärva helighet som uttrycks i Bibeln, en helighet rik på kärlek och barmhärtighet. I Jesajas reaktion, då han i en vision ställs inför Guds tron (Jes. 6), blir detta tydligt.

En annan förebild i att närma sig den Helige finns i Petrus möte med Jesus efter sin stora fiskelycka, ty »då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: ’Lämna mig, herre, jag är en syndare’ » (Luk. 5:8). Bävan över den egna ofullkomligheten förenas med dragningen till och längtan efter den Helige.

Den ryske filmregissören Andrej Tarkovskij menade att »det sköna förblir dolt för dem som inte söker sanningen». Det kan sägas också om heligheten, att det heliga förblir dolt för dem som inte söker sanningen. Kanske är detta inte bara samhällets utan också vår kyrkas dilemma, att i den postmoderna eran söks inte längre sanningen, för man förväntar sig inte att den finns. Men när människan inte längre vare sig söker eller tror att sanningen finns, förlorar hon även heligheten. Då förblir heligheten dold.

Trots att känslan för det heliga dämpats i vårt samhälle – eller kanske just därför – finns en djup längtan efter helighetens återkomst. Många motiverar sitt medlemskap i Svenska kyrkan med att man vill bevara landets många kyrkobyggnader. Kanske vill man detta varken av kyrkoantikvariskt intresse eller av hembygdskänsla utan därför att man anar, att här finns ett helighetens tecken invävt i varje by, stad och samhälle.

Detta måste Svenska kyrkan ta på djupaste allvar. Hon behöver återfinna heligheten, leva, gestalta och visa på den. Hon har mycket att lära av de kyrkor som andas detta i liturgi och kyrkorum. Den ängslan som smugit sig in att inte passa in i samhälle och tidsanda, att inte göra och tycka rätt och korrekt, den får vika undan. Som kyrka får hon vila i det annorlunda, i att vara platsen för det heligas närvaro. Då blir hon ett hem för både sökare och trosvissa.

I varje kyrkorum borde den röda lyktan lysa som ett tecken på ett radikalt annorlunda »red light district» − kungörelsen av Kristi kropps närvaro i brödet och en påminnelse om att här är helig mark. Kyrkan ska vara en plats för fromhet, tystnad och stillhet. Där ska den heliga liturgin firas så att doften av det heliga sprids inte bara i kyrkorummet utan ut över världen.
SPT 4/2018

Vår kyrkas förlorade söner och döttrar

Jesu liknelse om den förlorade sonen har en märklig aktualitet för Svenska kyrkan. Där finns ett otal förlorade söner och döttrar, en gång döpta men som ändå valt att lämna henne. Varje gång utträdesstatistiken publiceras blir det skrämmande klart att många döpta valt att ta ut sin förmögenhet för att ge sig bort till främmande land. Men utvandrarna är ännu fler. Även bland de kyrkotillhöriga finns många som glömt att dopet ger nåd och barnaskap hos Gud.

Motiven för att lämna kyrkan är synnerligen skiftande. En stor grupp motiverar sitt utträde med att de inte tror på Gud och att de är likgiltiga för allt vad kyrka och religion heter. För en annan grupp handlar det om ekonomin: man tycker att det är för dyrt att vara kyrkotillhörig och använder hellre pengarna till annat. Ytterligare andra kan ha blivit upprörda över något kyrkligt missförhållande, ibland lokalt men alltför ofta högre upp i hierarkin. Slutligen finns de som lämnar därför att de upplever att det inte finns plats för dem inom Svenska kyrkan. Dessa är ofta uppgivna över kyrkans inre sekularisering och över att sådana trend- och nischteologier tagit över som närmast är otro och heresier. Man väljer då att konvertera till en kyrka där man känner igen den tro som traderats genom tiderna.

Vad gör då Svenska kyrkan för att behålla dessa aktiva medlemmar som vill mycket och som inget hellre vill än att se ett levande gudstjänst- och församlingsliv? Och vad gör kyrkan för att motivera dem som väljer att utträda av ekonomiska skäl eller för att man inte alls tror? Hur tas de årligen ca 90 000 utträdesblanketterna emot och vilka åtgärder vidtas? En haverikommission borde ha varit tillsatt för flera år sedan, men bättre sent än aldrig. Vi behöver utbildningar, argument, strategier för att möta alla utträden och i stället förmedla en aha-upplevelse av hur fantastiskt det är att vara medlem i Svenska kyrkan.

Därför är det oroande att det inom Svenska kyrkan oavsett nivå finns en påtaglig vilsenhet om vägen framåt. Uppdraget är detsamma i alla tider. Vittnesbördet är detsamma, tron är densamma, Herren är densamme. Ändå råder en ofta pinsam tafatthet i famlandet efter vad som kan attrahera en bredare skara, en ängslan för att inte vara korrekt, samtidsanpassad och älskad av folket, allt medan kyrkans kärnvärden säljs ut. Gång på gång gör vår kyrkas informatörer och kommunikatörer självmål och orsakar ännu fler utträden.

Kyrkans företrädare påpekar gärna att Svenska kyrkan fortfarande är Sveriges största medlemsorganisation. Mer uppgivet kan det inte sägas: Kräftgången förväntas fortsätta. Därmed förstärks också bilden av kyrkan som en förening och en av många folkrörelser, vilka man kan vara med i eller lämna utan större betänkligheter, så som det är med andra föreningar med välgörenhet på schemat. Som medlem stöder man en verksamhet som man tycker är positiv, och att gå in eller ur är en enkel procedur.

Kyrkan är emellertid något annat och större än en välskött förening. En förening byggs nerifrån. Den vilar på medlemmarnas engagemang. Kyrkan är däremot en del av Guds frälsningshistoriska handlande. Hon är sänd i världen med ett alldeles bestämt syfte: att göra Jesus känd, trodd, bekänd och älskad. Kyrkan är en sakramental gemenskap, som med och genom de heliga handlingar som Kristus själv instiftat skapar en församling med Ordet, dopet och nattvarden i centrum. Alla som genom dopet tagits upp i Kristi kropp har sin plats i denna sakramentala gemenskap. Därför är det sorgligt att bortåt 90 000 döpta varje år lämnar kyrkan.


Sorgligt är det därför att ett avslutat medlemskap oftast är ett tecken på att det dop som en gång markerade inträdet i kyrkan inte ses som den tillgång det är. Dopets rikedom kan beskrivas på olika sätt, och det är kyrkans teologiska uppgift att göra sådana beskrivningar. En i vår lutherska tradition mycket auktoritativ beskrivning ges i Lilla katekesen, där det om dopet sägs att det »ger oss syndernas förlåtelse, räddar oss ifrån döden och djävulen och ger evig salighet åt alla dem som tror på Guds ord och löften». Till detta skulle man kunna foga att dopet inlemmar den döpte i den Kristi kropp som kyrkan är.

När nu allt fler föräldrar väljer att inte låta döpa sina barn, och allt fler döpta väljer att lämna den kyrka där de döpts, får detta konsekvenser. Den allvarligaste är att vad Gud genom Jesus Kristus gjort och gör för att frälsa varje enskild människa betyder i dag allt mindre för de flesta. I kyrkans strävan efter att behålla sina medlemmar behöver oavvisligen ingå att främja och stärka vars och ens tro på Jesus Kristus. När den kristna tron blir avgörande i en människas liv blir förmodligen också medlemskapet en ganska naturlig konsekvens.

Affischer och enkäter har ställt frågan till en bred allmänhet: »Vad vill du att kyrkan ska göra för dig?» Bakom en positiv vilja att svara mot mänskliga behov döljs emellertid något annat, en kyrkans inre identitetsförlust och osäkerhet över huruvida evangeliet om Jesus Kristus är relevant. Men den fråga kyrkan måste ställa är en annan: »Vad vill Gud göra för dig genom kyrkan?»

Utifrån den frågan gäller det att finna strategier och modeller som främjar evangeliets spridande. Och kanske ska det inte vara en fråga utan ett erbjudande: »Det här vill kyrkan göra för dig, det här är vad Kristus har gjort för oss.» Detta är kyrkosamfundens stora uppgift, att vittna om evangelium, att förkunna omvändelse och tro för var och en, att peka på att Gud är nådig och barmhärtig.

Nu verkar Gud också utanför kyrkan, i sin skapelse. Men skapelsen behöver frälsas − därför kom Jesus som människa till jorden, därför instiftades kyrkan så att det glada budskapet om att frälsning är möjlig ska höras bland alla folk. Frälsning, räddning, befrielse är ord med stort betydelseomfång, men i dem ryms det mest centrala. Den frälsning, räddning och befrielse som kristen tro talar om är personlig. Jesus riktar sig till enskilda människor. Lika avgörande är, att frälsningen och befrielsen innebär att en förändring är möjlig. Den förlorade sonen eller dottern kan komma till insikt och inse att livet hos Fadern är ett mycket bättre liv än det som levs borta från Gud. Frälsningen är personlig, och Gud vill att alla människor – varje människa − ska räddas och komma till insikt om sanningen, 1 Tim. 2:4.

Att påstå att det på många håll inom kyrkan finns en blygsel över evangeliet är närmast ett understatement. Men när Paulus for land och rike runt, när martyrernas blod flöt på arenorna, då var det för att vittna. Martyrernas blod flyter än i dag på många håll i världen, för att det inte går att kompromissa med evangeliet om Jesus Kristus. Evangeliet är inget att skämmas för. Markus inledde sitt evangelium med orden: »Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.» Dessa ord är evigt giltiga för varje förlorad son och dotter – och vem är inte en sådan?
SPT 3/2018

Skapa ett råd för evangelisation!

Svenska kyrkans centralstyrelse hade mellan 1965 och 1982 namnet Svenska kyrkans centralråd för evangelisation och församlingsarbete. Det var under statskyrkotiden, då det organisatoriska och administrativa hantverket sköttes av ecklesiastikdepartementet, senare utbildningsdepartementet. Under samma tid fanns ett särskilt organ för utlandsmissionen, Svenska kyrkans missionsstyrelse.

Det bakomliggande syftet med centralrådet för evangelisation, CEF, och missionsstyrelsen var, att CEF skulle hjälpa stift och församlingar med att förkunna evangelium inom landet och missionsstyrelsen utanför Sveriges gränser. Detta gick i sin tur tillbaka på tanken att kyrkan enligt missionsbefallningen i Matteus 28 är sänd att sprida evangelium till alla folk. Mission handlade om att nå ut till folk och folkgrupper som inte tidigare hört evangelium, evangelisation om att stärka tron hos de redan döpta.

Idag finns varken något centralråd för evangelisation eller någon missionsstyrelse. Enligt den kyrkoordning som började gälla vid millennieskiftet, då Svenska kyrkans band med staten löstes, ska alla församlingar vara missionerande, liksom att de ska fira gudstjänst, undervisa och bedriva diakoni. Syftet med allt församlingarna gör är enligt Kyrkoordningens andra kapitel »att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas».

Allt detta låter rätt och riktigt, men tyvärr har det inte blivit som det var tänkt. Tvärtom tycks allt färre i vårt land leva i tro på Kristus, medan de kristna gemenskaper som våra församlingar skulle vara blivit allt färre i strukturutredningens spår. Dessutom finns en stor osäkerhet inom kyrkan om vad mission egentligen handlar om. Det gamla missionstänkandet ledde till att kyrkor och samfund sände ut missionärer, som byggde skolor och sjukhus och planterade församlingar. Nu har detta på många håll ersatts av tanken att mission handlar om Guds sändning i och till världen. Det gäller inte längre att frälsa vilseförda själar utan att arbeta för alla människors lika värde och värdighet.

Guds sändning till världen sträcker sig dessutom vidare än kyrkans gränser. Mission har börjat stavas dialog med människor av annan tro. Medan man ägnar sig åt denna dialog minskar andelen döpta och konfirmerade i Sverige stadigt, och minskningen fortsätter. Kyrkokansliets prognoser förutser att andelen tillhöriga till Svenska kyrkan år 2030 ska ha sjunkit till 45 procent av befolkningen. Andelen döpta av de barn som föds år 2030 kommer att vara ca 20 procent. Minskningen av de kyrkotillhöriga som år efter år rapporteras i media kommer att fortsätta även efter år 2030.

Det är uppenbart att Svenska kyrkan – tillsammans med övriga kyrkor i vårt land – befinner sig i en mycket allvarlig situation. Numera är det en minoritet av befolkningen som låter döpa sina barn och vars tonåringar konfirmeras, samtidigt som kyrkogångsseden håller på att vittra sönder. Den traditionella vägen in i kyrkan, att döpas som barn, konfirmeras som tonåring och som vuxen vara aktiv, fungerar inte längre, utom för ett fåtal.

En mindre del av de sjunkande siffrorna kan förklaras av den höga invandringen, men detta förtar inte allvaret i situationen. Av siffrorna att döma klarar Svenska kyrkan inte av att fullgöra sin uppgift att föra människor till tro på Jesus Kristus. Att övriga kyrkor och samfund i landet befinner sig i en liknande situation är ingen tröst.

Det som hittills gjorts nationellt, i stiften och församlingarna har inte på långt när varit tillräckligt. Kyrkans ärende, att göra Jesus Kristus känd, trodd, bekänd och älskad, verkar inte prioriteras. Aktivitet på skapelsens plan tycks värderas högre än det som sker på andra trosartikelns plan. Men skapelse och frälsning står inte i konflikt med varandra. Det är samme treenige Gud som handlar – som skapare och som frälsare.

Att Gud vårdar sin skapelse och att vi människor har en kallelse att vara Guds händer och fötter i detta arbete är inte ifrågasatt. Det som möjligen kan diskuteras är i vilken utsträckning kyrkan ska agera i detta arbete. Varje kyrkomedlem är också sekulär medborgare och har därmed ansvar även i den egenskapen – ett ansvar som i vår demokrati kanaliseras genom de politiska partierna. När kyrkan agerar på skapelsens plan finns risk att fokus hamnar på vad människan, enskilt och i grupp, ska göra. Men detta är inte evangelium, utan lag.

Under det gångna reformationsfirandet har bl.a. Martin Luthers lilla katekes uppmärksammats, den som ju ingår i varje psalmbok. I förklaringen till den andra trosartikeln lyfts Jesu frälsande gärning fram. Där får man veta att Jesus Kristus »har förlossat, förvärvat och vunnit mig, förtappade och fördömda människa ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld… med sitt oskyldiga lidande och död, för att jag skall vara hans egen och leva under honom i hans rike…». Enligt Kyrkoordningens skrivning är syftet med det som görs i kyrkan »att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro». Det är Jesus Kristus och hans frälsande och nyskapande gärning som ska lyftas fram i församlingarnas gudstjänster, undervisning, diakoni och mission.

Därför borde kyrkostyrelsen, i samråd med biskopsmötet, ta initiativ till en stor satsning på evangelisation och församlingsbyggande. Detta kan lämpligen ske genom att inrätta ett Råd för evangelisation. Till detta råd bör inbjudas ett brett urval av personer från rörelser och sammanhang som har visat att man kan arbeta evangeliserande, som EFS, aKF, Credo, OAS-rörelsen för att ta några exempel, och från församlingar där man lyckats bygga fungerande gemenskaper. Uppgifterna för rådet skulle kunna vara att lyfta fram olika strategier för evangelisation, att fungera som resursbank, att erbjuda församlingarna kompetens i den fortbildning som behövs för att bli och vara evangeliserande.

Kyrkostyrelsen kommer under innevarande mandatperiod att arbeta med ett program för lärande och undervisning. Satsningen är avsedd att stärka kunskapen i kristen tro i församlingarna och att ge förutsättningar och redskap till fördjupning. Detaljerna i detta arbete har ännu inte blivit kända, men det är positivt att frågorna om lärande och undervisning äntligen lyfts fram.

Så vitt man kan se är programmet främst avsett för att fördjupa kunskaperna hos dem som redan är engagerade. Detta är givetvis positivt men inte tillräckligt. Stora delar av befolkningen, och den andelen ökar från år till år, vet inget eller mycket lite om vem Jesus från Nasaret är, om att han är svaret på människors rop till Gud om förbarmande, nåd och barmhärtighet, eller om att Gud genom Jesus Kristus möter försöken i andra religioner att finna en nådig Gud. Det är just därför våra församlingar behöver satsa på evangelisation.
SPT 2/2018

Hur förändra det som blev fel

1900-talets svenska kyrkohistoria är på många sätt en berättelse om en kyrka som tycks både ha och ha haft obegränsade resurser och möjligheter men ändå förlorat nästan allt. I början av förra seklet var i stort sett alla svenskar medlemmar i Svenska kyrkan. På många sätt förändrades de yttre förutsättningarna.

Det gäller hela västerlandet men i vårt land kanske på ett särskilt tydligt sätt. I Sverige var kyrkan nära sammanflätad med nationalstaten. Kristendomskunskap var obligatoriskt ämne i skolan. Prästen var såväl kyrklig som civil ämbetsman och kyrkliga handlingar (»förrättningar») var en del av civilsamhället. Byarna byggdes kring kyrkan. Församlingslivet och bygemenskapen var identiska.

Urbaniseringen förvandlade kyrkans roll, och församlingsbegreppet fick omprövas. Det ökade materiella välståndet, klassresorna, informationsflödet, migrationen och många andra faktorer har omformat vårt samhälle på ett genomgripande sätt. Sverige är idag sekulärt och pluralistiskt, och religionen har förpassats till det privata. Hur gjorde Svenska kyrkan sina val under denna förändringstid? Och varför gick det så fel?

Svenska kyrkan införlivades i folkhemsbygget. Nationalkyrkan blev på ett annat sätt än frikyrkorna och den romersk-katolska kyrkan en del av samhällsbygget. Ur strikt samhällsperspektiv var det svårt att se den reella nyttan av andlighet. Däremot fick kyrkan en viktig uppgift att fylla som moralisk kompass, förvaltare av högtidlighet och diakonal resurs. På så sätt fann till exempel konfirmationsundervisningen, de kyrkliga handlingarna, diakonin och kyrkans krisberedskap sina motiverade plattformar.

När kyrkan tvingades att motivera sin existens, söktes svaren ur ett nyttoperspektiv. Omprioriteringen ledde till att det perifera blev centralt. Kyrkans uppgift blev alltmer spretig och otydlig, vilket märktes på flera sätt. Under 1900-talet övertog församlingshemmen kyrkans plats, dvs. vardagsaktiviteterna blev mer än gudstjänsten den sammanhållande faktorn i församlingsgemenskapen.

»Att vara kyrka» kunde definieras med allt och inget. Församlingshem fylldes av allt som främjade mänsklig gemenskap. Få saker var fel och skadliga, men i takt med att gudstjänsten förlorade sin ställning blev kyrkan definierad och motiverad av sina aktiviteter. Trivsel blev ett tydligare kännetecken än omvändelse. Tron blev mer inriktad på människan än på Gud.
I ett Sverige som byggde ett jordiskt folkhem fanns högre värdeord än helighet. Tron hade i väckelsens bakvatten blivit individualistisk, församlingen utbytbar och trons nytta började väga tyngre än dess sanningshalt. Svensken tillbad inte längre Gud för Guds egen skull, utan bara så länge det gav henne något. Kyrkans existens definierades inte utifrån att Jesus satt den in i världen, utan av vilken nytta den gjorde.

I ett alltmer blomstrande föreningssverige blev också Svenska kyrkans självbild att hon bestod av sina medlemmar, snarare än att hon var en del av den stora allmänneliga kyrkan. Partipolitiseringen av Svenska kyrkan förstärkte den bilden.

Teologin utgick alltmer från samtidens behov än från uppenbarelsen. Bibelns fanns visserligen kvar i den alltmer perifera gudstjänsten, men när gudstjänsten knappast längre var navet i församlingen och präglade församlingsgemenskapen, miste Bibeln sin auktoritet. En gudstjänst, som förminskats till en aktivitet bland många på det kyrkliga smörgåsbordet, blir inte normerande för församlingen. Panduros pysseltips fick väga tyngre än bibelordet när terminens barngrupper planerades, och konfirmandboken räckte gott för ungdomarna. Konfirmationsbibeln överlevde mer som en högtidlig present.


Kyrkans teologi fick en omvänd ordning. Istället för att ha Bibel och bekännelsedokument som utgångspunkt präglades Svenska kyrkans teologi av det motsatta, att samtidsdebattens frågor fick de svar som rådande opinion krävde av kyrkan, och därefter hittades lämpliga motiveringar från bibel och tradition, även om konsekvensen blev att bekännelsen fick justeras eller t.o.m. ändras.

Så gjorde sig till slut växtvärken påmind. Kyrkans kostym blev för stor, med alla byggnader, anställda och aktiviteter. Det stora 1900-talsprojektet strandade i det mångkulturella, efterkristna Sverige.

I uppvaknandets tid kommer frågan: Hur kunde det gå så fel? Hur kunde en kyrka som hade nästan ett helt lands befolkning i medlemsregistret, som var en integrerad del av samhället, hade oproportionerligt stora ekonomiska tillgångar, med en solid teologisk grund som vilade på urkyrkans arv, reformationens återupprättande och väckelserörelsernas förnyelse, teologiskt och andligt kollapsa på det sätt vi ser idag?

När Svenska kyrkan byggde bort kyrkligheten med alla församlingshem, anställde bort det personliga församlingsengagemanget och sålde ut sin teologi till politiken var det inte av illvilja eller dumhet. Men som så många gånger förr visar kyrkohistorien att kyrkan växer i fattigdom och världslig maktlöshet, men krymper när världslig rikedom och makt blir styrmedel.
Kyrkan är till sitt väsen något annat än en förening, ett parti, ett företag eller en kommunal organisation. Kyrkan byggs genom gudsförtröstan, genom människor som söker Gud för Hans egen skull. Kan detta århundrade bli ett sekel när kejsarens nya kläder avslöjas, och kyrkan i vårt land vågar vara det salt hon är kallad att vara? Vi hoppas det. Kyrkorna behöver vara rum för det heliga. Församlingen får gärna vara en trevlig gemenskap men framför allt en helig gemenskap. Då behöver somligt återupptäckas och annat lämnas.

Kyrkan behöver den teologi som växer ur tillbedjan, en teologi i urkyrklig mening som formas i levande kristen gemenskap i längtan efter den Oändlige och som känner värmen av Hans kärlek. En teologi som inte nöjer sig med att söka det rätta utan som också vill mätta. En teologi som inte nöjer sig med att vara intressant, utan som förmår formulera människans existentiella frågor och visa den solida grund som är oss given. Svenska kyrkan behöver tankesmedjor, samtalsfora, författare och församlingsteologer som formulerar Kyrkans teologi för människors skull.

Om Svenska kyrkan ska vara kyrka även i framtiden behöver hon återfå respekten för sina grundläggande dokument, både de som förenar henne med den världsvida kyrkan och de som uttrycker hennes särskilda bidrag till kyrkofamiljen. Bibelordet är inte utbytbart och vår bekännelse är inte förhandlingsbar. Det skall få konsekvenser för hur vi ska vara kyrka.
Med världsliga mått mätt går Svenska kyrkan en dyster framtid till mötes med sjunkande medlemssiffror och marginaliserat samhällsinflytande. Men den Kyrka som Jesus instiftat mäter inte framgång på det sättet. Vetekornets lag lär oss något annat. Därför vågar vi frimodigt hoppas på Kyrkans framtid också i vårt land.
SPT 1/2018

Semper reformanda?
Om kyrkans evangeliska katolicitet

Det lär vara så att på medeltiden uppfattade man tidens gång på motsatt sätt jämfört med i dag. Man betraktade tiden som när man ror en eka med blicken riktad mot den sträcka man rott – mot det förflutna. Och med ryggen vänd mot roddriktningen – mot framtiden. Så var det helt enkelt därför att det förflutnas landskap var det enda om vilket man kunde veta någonting. Historien kunde överblickas, beskrivas och analyseras, medan framtiden låg höljd i total dimma. Om framtiden visste man då som nu ingenting trots alla försök till spådomar och förutsägelser.

I skärningspunkten mellan de båda riktningarna vill SPT verka för att främja Svenska kyrkans liv på alla dess nivåer. Var står kyrkan nu? Vilka vägar har hon gått och vilken väg bär vidare? Utan historia blir kyrkan vilsen, utan framtidsvisioner blir hon handlingsförlamad. SPT:s strävan är därför såväl att förstå kyrkans liv i samtiden som att visionärt försöka skönja hur kyrkan ska möta kommande tider. Det är inte en fråga om vad vi väntar av kyrkan utan om vad Kristus väntar av henne, inte om hur kyrkan ska anpassas till samtiden utan om hur Kristus sänder henne in i varje ny tid.

SPT:s perspektiv är med nödvändighet större än Svenska kyrkan så som Kristi kyrka är större än någon nationalkyrka. Ändå är det i Svenska kyrkans sammanhang som SPT står. Det är där SPT vill ge inspiration till levande församlings- och gudstjänstliv likaväl som att vara en profetisk röst rakt in maktens korridorer.

Det gångna året – reformationsjubileets år – har gett anledning att reflektera mycket över nuet, över de senaste femhundra årens kyrkohistoria likaväl som att försöka skönja vägen vidare. Redan under själva reformationsårhundradet vände man tillbaka till kyrkans första tid. Ingen reformation sker på djupet utan att återknyta till det ursprungliga, till det en gång givna, men som genom tidens utnötningsprocess förvandlats intill oigenkännlighet.

Detta återvändande till reformationens grundtankar och än mer, till kyrkans tidigaste källor i Skriften, hos kyrkofäderna och de tre symbola, tycks dock ha förflackats till någon sorts bejakande av kyrkans ständiga förändring – ett semper reformanda. Men är det verkligen reformationens avgörande insikt att kyrkan måste befinna sig i ständig förändring, en fras som närmast förefaller ha nyttjats som ursäkt för att Svenska kyrkan troget ska spegla just samtiden? Som kyrkostyrelsens vice ordförande uttryckt saken: »Kyrkan är ju en del av det omgivande samhället och kan inte stå kvar i åsikter som inte hänger med samhällsutvecklingen.»

I vilket fall så använde inte Luther »någonsin den numera ofta brukade frasen ecclesia semper reformanda (est), varmed man i regel har velat framhäva en ständig förändring som kyrkligt program ... En för Luther begriplig och användbar innebörd hade frasen endast haft om man därmed velat understryka kyrkans förpliktelse att alltid besinna sig och gripa tillbaka på kyrkans ursprung och grundval. Troheten mot en sådan förpliktelse utesluter inte förändring, men vänder upp och ner på vad som är gammalt och vad som är nytt» (Aurelius/Kjeldgaard-Pedersen, Nåd och frid i Kristus! Martin Luther i ljuset av hans brev. Verbum 2017, s. 16).


En kyrka i sann och djup förändring är som kronan vilken utvecklas därför att rotsystemet är intakt. Utan rötter förtvinar kronan, utan krona multnar rötterna. Detta återvändande till rötterna är förutsättningen för att möta framtiden – och möta den i ekumenisk öppenhet. De fem imperativen, som den luthersk-katolska enhetskommissionen tog fram för att klargöra hur dessa kyrkor i dag ser på reformationens tvistefrågor och som undertecknades vid högtidlighållande av reformationsminnet i Lund den 31 oktober 2016, måste tas på allvar. I fokus för imperativen står kyrkans enhet, att stävja splittringen för att i stället söka enheten, sträva efter den och så »gemensamt återupptäcka kraften i evangeliet om Jesus Kristus för vår tid».

I sitt hälsningsanförande vid öppnandet av årets kyrkomöte anknöt kardinal Anders Arborelius till reformationen »som en reform av många för Kristi kyrka ... Hon måste ju leva i ständig omvändelse till evangeliet och förnyelse under Andens ledning. Hon är alltså Ecclesia semper reformanda. Hon är botgörerska på pilgrimsvandring ... Det räcker inte med en enda reform eller reformation utan det är en ständig väg till en allt djupare Kristusefterföljelse, till allt mer broderskap, vittnesbörd och tillbedjan.»

Kallelsen till en djupare Kristusefterföljelse är sant ekumenisk. Förutsättningen för all enhetssträvan ligger i att försöka urskilja i vilken riktning hon förs av trons djupa ström – av »regula fidei».

Den ekumeniska kartan har under de senaste åren alltmer ritats om. De liberalteologiska kyrkosammanhangen saknar livskraft medan de samfund som är medvetna om rötterna, om den klassiskt kristna tron tillämpad i nutiden, växer. I detta är SPT tydlig, vilket framgår av programförklaringen i varje nummer, att SPT »vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation och kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.»

För bara drygt ett par decennier sedan bidrog ärkebiskop Bertil Werkström på sitt ödmjuka sätt till att relationen påtagligt förbättrades mellan den romersk-katolska kyrkan och Svenska kyrkan. Den senare kunde till och med nämnas som en brokyrka mellan den katolska och de reformerade kyrkorna. Idag tycks dock detta trots alla stolta deklarationer vara alltmer avlägset. Därför är det mer angeläget än någonsin att SPT, med sin betoning av det apostoliska och allmänkyrkliga – katolska – fortsätter att både kritiskt analysera utvecklingen inom Svenska kyrkan och ge inspiration, mod och vilja till förnyelse. Det allmänkyrkliga/katolska arvet är större än någon enskild kyrka eller samfund men måste medvetet bevaras, fördjupas och förnyas. För enhetens skull.

Kyrkan byggs och levs underifrån. Så vill SPT vara en viktig källa för att inspirera församlingar och enskilda som vill leva i genuin svensk- och allmänkyrklig anda – i sann evangelisk katolicitet. SPT vill bidra till teologisk fördjupning för att främja en kyrka där friheten och glädjen i Kristus lyser fram och evangeliets svindlande nådesfröjd erbjuds dem som hungrar och törstar efter rättfärdighet – en kyrka som lever evangelisation, som undervisar utifrån Skriftens levande Ord och vilar i tillit till sin Herre. En kyrka som är Kristi kyrka, som till människors bästa är en trogen tjänare åt Kristus.

SPT 26/2017

Kom och se!

Och från Kejsar Augustus utgick en befallning, att alla i Betlehem, i Judéen, skulle låta skattskriva sig. Och Josef sade ... »Denna Herrens dag skall bli som han vill.» Och han sadlade sin åsna och satte henne [Maria] upp på den ... Och de närmade sig Betlehem och det var tre mil kvar. Då vände Josef sig om och såg att hon såg sorgsen ut och sade: »Kanske besväras hon av det som är i henne.» Åter vände Josef sig om, och då fick han se att hon skrattade. Och han sade till henne: »Maria, vad är det med dig, eftersom ditt ansikte den ena stunden skrattar och den andra ser sorgset ut?» Och hon svarade honom: »Josef: jag ser två folk för mina ögon, ett som gråter och klagar, och ett som är glatt och jublar.»

När de kom halvvägs, sade Maria till honom: »Josef, lyft ner mig från åsnan, ty barnet tränger på och vill komma fram.» Och han satte ner henne och sade till henne: »Vart skall jag föra dig och din opasslighet i skydd? Ty det är en öde plats.»

Och han fann där en grotta och förde henne in i den och lämnade henne hos sina söner och gick ut för att söka efter en hebreisk hjälpkvinna i trakten av Betlehem.

Men jag, Josef, gick omkring och gick inte omkring. Och jag såg upp mot himlavalvet och såg det vara orörligt. Och jag såg upp mot skyn, och jag såg den stelnad. Och himmelens fåglar upphörde att röra sig. Och jag såg på jorden och fick se en gryta och några arbetare sitta runt omkring den och deras händer var i grytan. Men de som tuggade tuggade inte, och de som tog upp något tog inte upp, och de som förde något till munnen, förde ingenting till munnen, utan alla hade sina ansikten vända uppåt. Och jag såg att man drev sina får, men fåren stod stilla. Och jag såg på flodens vatten, och jag såg getterna och deras mulor mot vattnet men de drack inte. Men plötsligt sattes allt igång igen.

Och jag såg en hjälpkvinna som just kom ned från berget, och hon sade till mig: »Man, vart går du?» Och han svarade: »Jag söker en hebreisk hjälpkvinna.» Och hon svarade och sade till mig: »Är du från Israel?» Och jag sade till henne: »Ja.» Hon sade: »Och vem är hon som skall föda i grottan?» Och jag sade: »Min trolovade.» Och hon sade till mig: »Är hon inte din hustru?» Och jag sade till henne: »Hon är Maria som uppfostrades i Herrens tempel. Jag fick henne genom lotten till hustru. Men hon är inte min hustru utan är havande genom helig Ande.» Hjälpkvinnan sade: »Är detta sant?» Josef sade till henne: »Kom och se.» Och hon gick med honom.

Och hon gick in i grottan och ett mörkt moln överskyggade grottan. Och hjälpkvinnan sade: »Idag är min själ upplyftad, ty mina ögon har idag sett underbara ting, ty frälsning är född åt Israel.» Genast försvann molnet från grottan, och ett starkt ljus visade sig i grottan, så att ögonen inte kunde fördra det. Och mer och mer försvann ljuset, till dess att barnet visat sig. 

Och det kom och fick sin moder Marias bröst. Och hjälpkvinnan utropade: »Vilken stor dag det är idag för mig, att jag fått se denna förut aldrig skådade syn.»

Ur Jakobs Protevangelium kap. 17–19.
Urval och översättning av Bertil Gärtner. Proprius 1972


Soli Deo Gloria!

Ett datum betyder så mycket. Förmodligen är det i vår tid omedvetet och en sedvana vars betydelse blivit bortglömd – detta att den enkla notisen i en dagstidnings sidhuvud berättar om Jesus. Om Jesu födelse. Om Jesus som Herre och Konung.

Almanackor och årskalendrar har som utgångspunkt Jesu Kristi födelse, den dag då det nyfödda barnet besteg Davids tron intill evig tid. Att vi förmodligen firar Hans födelse på fel datum spelar ingen roll, poängen är att den firas och blivit det nav kring vilken världens tideräkning rör sig.

Det finns födelsedagar och födelsedagar. Jesu jordiska födelse kan vi pricka in hyfsat rätt i almanackan för att fira den varje jul genom tvåtusen år. Ändå är Jesus född av evighet, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud. Och ändå sann människa. Detta frälsningshistoriska och paradoxala samtidigt. Samtidigt Gud av Gud och människa av människa. Samtidigt född av evighet och född i ett torftigt stall för sisådär 2017 år sedan. Samtidigt Sonen i Treenigheten och Marias son i världen.

Radikaliteten i vem Jesus Kristus är får vare sig förminskas eller döljas. Änglarna visste det, varför de första orden som sjungs i julevangeliet handlar om Guds ära: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden. Platsen där det skedde kunde kanske ha varit bekvämare, ett stall med åsnespillning på jordgolvet och usel belysning är inte idealet för någon förstföderska. Men trots att all ära tillhör Gud, ödmjukade sig Gud genom att Jesus blev människa som vi, levde som vi och dog som vi. Det skedde för att vi en dag inte bara skall ha en jordisk födelsedag utan också en himmelsk.

Det tillhör julpredikningarnas rekvisita att peka på julens kommersialisering. Säkert sunt och sant. Ändå är det inte vare sig varuhusens bjällerklang eller julbordets överdåd som starkast hotar julens innersida. Det är när kyrkan själv gör evangeliet otydligt, när Jesus Kristus blir en spinnande knäkatt mer än lejonet av Juda (Upp. 5:5), när presentationen som Herrens ängel gav det nyfödda barnet glöms: »I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.»

Med Jesus träder Gud ut ur sin anonymitet. Från den dagen gäller vad Johannes skriver i introduktionen till sitt första brev: »Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det ...»

Detta är Kyrkans och varje julpredikants uppdrag: Att vittna om Honom som var till från begynnelsen, född före all tid, ja, att livet självt blev synligt i Honom. Jesu födelse var den första verkligt globala händelsen. Även om själva födelsenatten ägde rum i en avkrok som Betlehem några kilometer utanför Jerusalem, så fick hans födelse snart globala konsekvenser. Ty Gud vill alla människors frälsning, en frälsning som räcks oss genom Frälsaren Jesus Kristus.

SPT:s redaktion önskar läsarna en Välsignad Kristi Födelses fest!

Soli Deo Gloria!
SPT 25/2017

Att leva med handboken

Så har då Svenska kyrkan fått en ny kyrkohandbok. Vad som nyligen endast var ett förslag har med marginella ändringar blivit den kyrkohandbok som fr.o.m. pingstdagen 2018 ska forma gudstjänstlivet.

Med all säkerhet kommer man att förhålla sig lika olika till slutresultatet som debatten kring förslaget visat. På många håll tas handboken emot med förväntan, på andra med bävan och oro. Det stora gemensamma jublet och den samfällda glödande entusiasmen vill inte riktigt infinna sig. I kyrkomötesdebatten lyste inläggen som jublade över en god teologi med sin frånvaro. Glädjen över ett vackert, hållbart språk uttrycktes inte. Inga röster hävdade att musiken utgjorde kvalitativa höjdpunkter.

Snarare har intrycket varit att förslaget tvingats fram och att tjugo års arbete och överväganden till sist måste ge resultat. Men tid och pengar, arbete och insatser ger inga garantier för att produkten blir bra. Än mindre det absurda i att det är en partipolitisk majoritet dominerad av Socialdemokraterna och Centerpartiet som beslutat om hur Kyrkan ska fira sin gudstjänst.

I arbetet med kyrkohandboken har det funnits en pedagogisk ambition att göra mässan begriplig och tillgänglig. Men enkelhet är en sak, förenkling en annan. Många språkliga uttryck är triviala och pratiga, somligt i musiken håller inte god kvalitet. Kanske är detta en konsekvens av att man valt fel inriktning? Att man försökte finna gudstjänstuttryck som fungerar mer för dem som inte är där än för de trogna gudstjänstfirarna? Men för en levande gudstjänst krävs annat – en djup vilja och längtan att förhärliga Fadern och Sonen och Anden bortom alla teologiska vindkantringar och språkliga tidsuttryck.

Begriplighet och tillgänglighet är vällovligt, men när det prioriteras framför helighet och förundran inför det outgrundliga går någonting förlorat. I mässan måste det finnas »en avsiktlig gåtfullhet» (Basileios den Store). Församlingen firar den vänd mot Gud, inte mot människor. En kyrkohandbok vars syfte mer är att få människor att komma till kyrkan än att tillbe och förhärliga Gud leder fel.

Kanske är detta orsaken till att såväl språket som teologin i mycket blivit otillfredsställande. Lex orandi, lex credendi – så som kyrkan ber, så tror kyrkan. Ett otydligt språk ger en otydlig teologi och en otydlig teologi ger ett otydligt språk. Så finns i kyrkohandboken tveksamheter vad gäller t.ex. realpresensen. Det går att kryssa sig genom alternativen, så att kristologin blir oklar och att uttrycken för vem Gud är otillräckliga jämfört med Bibeln, traditionen och ekumenisk konsensus.

Till den nya Kyrkohandbokens förtjänster måste sägas att den ger möjlighet att fira högmässan mycket nära 1986:an. Kritiken mot den senare var, när den antogs, i stort sett obefintlig. Mottagandet var entusiastiskt, och den implementerades snabbt i nästan alla församlingar. Nu, mer än trettio år senare, fungerar den fortfarande mycket väl. Att så mycket av 1986:an finns kvar är glädjande och ger goda möjligheter.

Hur ska vi då leva med den nya handboken och förhålla oss till de många olika alternativen som gör att huvudgudstjänsten kan firas i otaliga varianter? Situationen är egentligen inte ny. Alltsedan den försöksverksamhet som tog sin början på 1970-talet har varje församling och präst ställts inför att det finns olika alternativ att välja mellan. Så var det redan i 1942 års handbok, även om alternativen var få, ibland uppdelade på de skilda kyrkoårstiderna.


Med försöksverksamheten på 1970-talet ökade antalet alternativ, vilket följde med in i 1986 års handbok, där olika förkortade ordningar för huvudgudstjänsten fick större plats – söndagsmässa, söndagsbön, familjemässa och olika temagudstjänster. Sammantaget har detta gjort att sedan 1986 kan en huvudgudstjänst se ut på skiftande sätt. Ännu mer påtagligt blir det om man tar med de dispenser som domkapitlen varit frikostiga med att dela ut. På åtskilliga ställen både i 1986 och 2018 års handböcker anges dessutom att vissa moment kan formuleras lokalt, t.ex. kyrkans förbön.

Till detta kommer att alltsedan 1940-talet har det getts ut alternativa missalen, flera av dem på uppdrag av arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse. Så vitt känt kommer ett nytt sådant missale ut nästa år, samtidigt med den nya handboken.

Å ena sidan är det många som förordar en större enhetlighet, därför att det skapar samhörighet inom kyrkan, liksom att man känner igen sig från en församling till en annan. Å andra sidan har de beslut som tagits både nationellt och på stiftsnivå pekat i en annan riktning. Det utrymme inom vilket det är tillåtet att göra ändringar och/eller skapa nya och egna ordningar har ökat under tal om, att olika församlingar ska ges möjlighet att skapa lokala gudstjänstordningar. Ett växande utbud av lokala mässor har blivit följden.

Det är och kommer även i fortsättningen vara lätt för enskilda församlingar och för varje präst att fira gudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning på mycket varierande sätt. Med andra ord: både 1986 och 2018 års handböcker ger präster och musiker, vilket det oftast gäller när det handlar om att utforma församlingens gudstjänstliv, stor frihet vid skapandet av de lokala ordningarna.

Åtminstone två krav kan och måste man ställa på gudstjänstfirandet i församlingarna. Det ena är att det ska finnas en igenkännbar struktur i de mässor och gudstjänster som firas. Det andra är att de liturgiska texterna ska vara allmänkyrkliga, om man så vill katolska. Referenspunkten ifråga om gudstjänstens allmänkyrkliga karaktär är BEM-dokumentet från 1982, där den ekumeniska konsensus kring både dop och nattvard som finns, konkretiseras. Docent Christer Pahlmblads förslag till en reviderad mässordning för Svenska kyrkan, Mässa för enhetens skull (Artos 2014), är ett exempel på hur mässan kan utformas utifrån BEM-dokumentets slutsatser. En gudstjänst som är uppbyggd på detta sätt gör att också besökare från andra kyrkor känner igen sig.

Ett krav för mässan är således att dess struktur ska kännas igen från söndag till söndag i kyrka efter kyrka. De moment som återfinns i alla de stora kyrkornas mässfirande bör därför alltid finnas med: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus och Agnus Dei.

Den nya handboken ställer större krav än tidigare på den enskilda prästen och församlingen. Till dem har nu anförtrotts att välja bland texter och alternativ i handboken som är allmänkyrkliga, som hör hemma i mässans igenkännbara struktur och som är såväl förankrade i kyrkans historia som tidlöst slitstarka. Det är detta som kan bära kyrkan och församlingarna också i tider som våra.

SPT lär få anledning att återkomma i frågan.
SPT 24/2017

Vissa saker kan man inte förändra

När det kyrkliga Europa kokade av reformationens förnyelse rymdes flera ingredienser. För Martin Luther blev synen på Bibelns auktoritet den grund på vilken han byggde sina teser och tog spjärn emot, när han ifrågasatte helgondyrkan, avlatshandel, celibat, skärseld och mycket annat. Att översätta Bibeln till folkspråket och kunna trycka hela eller delar av Bibeln i större upplagor gjorde att bibelordet kom närmare den vanliga människan. Bibelordet, menade han, kunde stå på egna ben utan att tolkas, förklaras eller utläggas.

Luther ifrågasatte påvens överhöghet och traditionens självklara ställning och såg Bibeln som det fundament, som kunde avgöra och garantera vad som var av Gud och vad som var människoverk. Det var inte en brytning med kyrkan och kyrkans tradition som var reformationens ärende. Tvärtom, men traditionen måste stå i samklang med bibelordet och det är bibelordet som kan behöva korrigera kyrkans liv och inte tvärtom.

Men något har hänt inom flera lutherska kyrkor i allmänhet och inom Svenska kyrkan i synnerhet. Bibeln har en självklar plats i gudstjänst- och församlingsliv, men i många stycken betraktas den inte längre som auktoritet. Guds ord blir ett inlägg bland många andra i det som får forma kyrkans och den kristnes liv. Det som tilltalar får stort utrymme och bekräftar. Det som ifrågasätter, varnar och utmanar behandlas däremot styvmoderligt.

Den förskjutning av bibelsynen som skett blir tydlig när vi hör Anders Arborelius svar i Nyhetsmorgons intervju efter hans utnämning till kardinal inom den romersk-katolska kyrkan. Journalisten undrade om det fanns möjlighet att Katolska kyrkan, liksom Svenska kyrkan, ska gå mot en mer öppen hållning och följa med strömmen i samhället i olika moralfrågor och etiska ställningstaganden. Arborelius svarar: »Den katolska kyrkan är en kyrka som bygger väldigt starkt på den bibliska traditionen. Det betyder att vissa saker kan man inte förändra.»

Grundbulten i reformationens förändringsarbete, längtan efter att gå tillbaka till källorna och grunda sina teologiska ställningstaganden i Bibeln med motiveringen att där hittar vi det som är fast och visst, det som inte går att förändra, märks idag tydligare och mer självklart i den romerska katolska kyrkan än i den lutherska Svenska kyrkan. Kyrkoordningen är dock tydlig om Bibelns ställning: »Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, som gestaltas i gudstjänst och liv, är grundad i Guds heliga ord, såsom det är givet i Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter.»

I praktiken tycks dock detta inte ha avgörande betydelse när kyrkomötet beslutar. Argumentationen utgår då bara alltför sällan från Skriftens ord, något som i dag även gäller i mycken förkunnelse. Det finns således en motsättning mellan Svenska kyrkans grundläggande dokuments syn på Skriften och hur den tillämpas.

Hur blev det så här och hur återfår Bibeln sin reformatoriska ställning i vår kyrka utan att vi hamnar i biblicism, som snarare riskerar att försvaga än försvara Guds levande Ord?

Den historisk-kritiska bibelforskningen vid förra sekelskiftet bidrog till att luckra upp synen på Bibeln som en särskild skrift, som Guds uppenbarelse. I ett land, som så starkt var präglat av enhetsstaten där kyrka och samhälle var ett, tenderade kyrkan att söka sin identitet mer i att vara samhällsnyttig än kallelsetrogen. Framväxten av folkrörelserna och de politiska partiernas representation i kyrkan förstärkte nyttotänkandet på samma sätt som i samhället. Att kyrkan skulle vara med sin tid och vara en del av samhället blev oantastliga paroller. Begreppet folkkyrka förvandlades omärkligt från att betyda en kyrka för folket till att avse en kyrka av folket. Folkets röst mer än Guds ord definierade riktningen och därmed också ställningstaganden i såväl inomkyrkliga frågor som värderingsfrågor.

När Bibeln under 1800-talet började tryckas i stora upplagor och blev tillgänglig för i stort sett alla, vilket säkert skulle uppskattats av Martin Luther, blev den samtidigt frikopplad från kyrkan. Den Bibel, som vuxit fram i kyrkans sammanhang som ett lyssnande och igenkännande av Guds röst, har blivit en fristående skrift. Det goda i detta är att varje människa kan få del av bibelordet, men frågan är om Bibeln kan förstå


Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan