Lördagen den 7 december 2019 - klockan 11:10
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Kommunala programmet för Växjö kommun


2018-05-08

Rättvisa, frihet och utveckling för alla!

1. Trafik, energi, klimat och miljö

Vänsterpartiet i Växjö kommun tycker att klimatmålen måste gå före kortsiktiga vinstintressen. Det finns en stark rörelse och folklig opinion för att ta klimatförändringarna på allvar och påbörja en omställning mot ett mer långsiktigt hållbart samhälle, så även i Växjö kommun.

Vänsterpartiet i Växjö kommun vill att utsläppen från livsmedels- konsumtionen inom kommunens måltidsorganisation ska minskas genom lägre köttkonsumtion och ökad satsning på hållbar växtbaserad, närproducerad och närlagad mat. När mat lagas nära dem som ska äta bidrar det till färre transporter och skapar bättre måltidsupplevelser.

Persontrafiken i kommunen och i synnerhet i Växjö tätort måste ställas om från bil till gång-, cykel- och kollektivtrafik. Gång- och cykelvägar ska hålla minst lika hög standard som bilvägar och ska prioriteras vid snöröjning och halkbekämpning. De ska också ha bra belysning. Huvudcykelstråk ska så långt det är möjligt göras avbrottsfria så att de är prioriterade i korsningar med annan trafik. Kollektivtrafiken ska bli bättre, billigare och i en framtid gratis vilket kommer att minska utsläpp och buller i staden, minska slitaget och öka framkomligheten på vägnätet.

Den miljövänligaste energin är den som inte används. Växjö kommun ska därför arbeta aktivt med energieffektiviseringar i hela kommunkoncernens fastighetsbestånd. Växjö kommun ska också investera i förnyelsebara energikällor som t.ex. solceller. Privatpersoner och företag ska uppmuntras att göra detsamma.

Restaureringen av sjöarna i Växjö kommun ska fortsätta. Expansionen av staden ska ske varsamt så att grönområden lämnas kvar, gärna i

sammanhängande stråk och som ”gröna lungor”, rekreationsområden och som habitat för djur- och växtliv. Växjö kommun ska investera i tak med växter, s.k. ”gröna tak” där det är lämpligt för att öka växtligheten i staden och för att underlätta dagvattenhanteringen. Privatpersoner och företag ska uppmuntras att göra detsamma.

Vänsterpartiet i Växjö kommun verkar för:

       

 • att andelen hållbar, växtbaserad, närproducerad och närlagad mat i skola och omsorg ska öka

 

 • att persontrafiken i kommunen ställs om från bil till gång-, cykel- och kollektivtrafik

 

 • att kommunen ska investera i förnybara energikällor

 

 • att restaureringen av sjöarna i Växjö ska fortsätta

 

 • att Trafikplats Fagrabäck ej byggs utan att prioritet läggs på avbrottsfria cykel- och gångvägar

 

 • att alla klimatutsläpp ska mätas, även de som är importerade genom konsumtion av varor producerade i andra länder.

 


2. Jämställdhet, mångfald och integration

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det betyder att vi vill att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha lika rättigheter och möjligheter. Vår feministiska politik genomsyrar alla våra politiska förslag och syftar till att vi ska uppnå jämställdhet. För att vi ska få ett jämställt samhälle krävs politisk vilja och konkreta förslag. Gemensam kvinnokamp har gett oss rösträtt, aborträtt och sexuella rättigheter.

#Metoo-rörelsen har visat att det finns mycket kvar att göra när det gäller  hot, hat, sexuella trakasserier, psykiskt och fysiskt våld mot kvinnor. Vänsterpartiet i Växjö kommun har lämnat flera förslag för att bryta med de dåliga strukturerna och maktmissbruket, det arbetet kommer vi att fortsätta med.

Vänsterpartiet i Växjö kommun står för en generös flyktingmottagning, asylrätt och en humanistisk människosyn. Vi anser att mångfald är positivt för samhällsutvecklingen. Vi ser en fruktansvärd situation i flera länder och delar av världen, som gör att flyktingströmmar uppstår. Klimatförändringar hotar på sikt att skapa ännu större folkomflyttningar.

De människor som är på flykt och kommer till Växjö kommun ska ges redskap att integreras i samhället. Vi gör det genom ett mottagande med respekt för individerna, stöttning till utbildning, arbete, bostäder, fadderpersoner och genom att träffas och prata med varandra. Integration är ömsesidig.

Vänsterpartiet i Växjö kommun verkar för:

 

 • att ge extra stöd till föreningslivet för arbete som stimulerar mångfald och integration

 

 • att alla kommunanställda kontinuerligt ska få HBTQ-utbildning och få kunskap om bemötande av HBTQ-personer

 

 • att ensamkommande flyktingungdomar ska få stanna i kommunen under hela asylprocessen

 

 • att stödja frivilliga fadderpersoner, familjehem och vänfamiljer som tar emot ensamkommande  

 

 • att svenska för invandrare ska drivas i kommunal regi.

 

3. Bra bostäder åt alla

Bostaden spelar en viktig roll i människors liv. Vänsterpartiet i Växjö kommun menar att alla människor ska ha möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader.

Det har byggts många bostäder i Växjö de senaste åren, och byggandet fortgår. Unga, nyanlända, studenter, pensionärer och andra med begränsade ekonomiska förutsättningar efterfrågar billiga hyresrätter.  Trots det har det mestadels byggts bostadsrätter och villor. Långt ifrån alla har de ekonomiska resurser som krävs för att köpa sig en bostad idag.

Växjö kommuns mål är att inom några år vara 100 000 invånare. För att nå det målet krävs ett hållbart byggande med planering av fler lägenheter, vilket också bidrar till bättre fungerande flyttkedjor. Äldre personer kan lämna sin villa för en hyresrätt med rimlig hyra och på det sättet möjliggöra för barnfamiljer att köpa en villa.

Under de senaste 8 åren i Växjö har det planerats för ca 5 200 bostäder men endast drygt 3 000 har blivit byggda (57%). De flesta färdigställda bostäder utgörs av bostadsrätter och småhus. Vänsterpartiet i Växjö kommun menar att detta måste mötas med ett politiskt ansvarstagande. Vi vill se en bostadspolitik som är inriktad på att unga människor ska kunna flytta hemifrån när de vill, där boendekostnaderna passar vanliga plånböcker och där våra orter och stadsdelar inte delas upp i fattiga och rika områden.

Behovet av mark ska säkras genom strategiska förvärv i hela kommunen.

Vi vill att all planering ska ske i ett långt perspektiv där hänsyn tas till ett hållbart boende och att befintliga infrastruktursatsningar utnyttjas.

Nya och gamla invånare ska kunna välja mellan olika upplåtelseformer och bostäder som passar olika skeden i livet. Det ska finnas planer för minst 800 nya bostäder per år där de kommunala bostadsbolagen ska ha en beredskap att bygga minst 500 per år.

 Vänsterpartiet i Växjö kommun verkar för:

 • att göra det likvärdigt att bygga och bo i hyres- eller bostadsrätt och äganderätt

 

 • att kommunala hyresrätter inte ska säljas ut

 

 • att planeringen för nya bostäder är likvärdig i hela kommunen. Det gäller att ta fram detaljplaner, tomter och att ha hög beredskap för efterfrågan

 

 • att det ska byggas minst 2 000 hyresrätter under mandatperioden

 

 • att centrum både bevaras och förnyas.

 

4. Kultur och fritid

Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga för människors livskvalitet. En kommuns kultur- och fritidsutbud är en av de viktigaste sakerna när folk överväger att flytta från en ort till en annan. Satsningar på kultur och fritid ökar helt enkelt en kommuns attraktionskraft.

I Växjö har vi idag ett både omfattande, mångkulturellt och mångsidigt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Tillkomsten av Arenastaden har gett såväl elit- som breddidrotten bra förutsättningar. Inom kultursektorn finns det riksbekanta Det Fria Ordets Hus och den rikskända orkestern Musica Vitae. Vårt brokiga och breda föreningsliv utgör sedan länge garanten för att barn och ungdomar kan få utlopp för sina olika intressen och fallenheter. Växjö kommuns årliga Kulturnatt vittnar om bredden inom kommunens föreningsliv.

Ridsporten är en verksamhet som har fått stå tillbaka de senaste årtiondena.  Här krävs en ordentlig satsning för att inte några av kommunens ridklubbar tvingas till nedläggning på grund av arbetsmiljö- och eller djurskyddsskäl. Vänsterpartiet i Växjö kommun prioriterar därför en satsning på ridsportens utveckling.

Vänsterpartiet i Växjö kommun verkar för:

 

 • att projektera och ge förutsättningar för en ny simhall med bl.a. en 50-metersbassäng

 

 • att medverka till att en fritidsbank inrättas i kommunen. En verksamhet där unga och gamla kan låna idrotts- och fritidsutrustning av olika slag

 

 • att på sikt ta bort avgiften för simskolorna

 

 • att ge kultur- och idrottsföreningarna bättre förutsättningar genom att tillskapa ett föreningarnas hus

  

 • att påverka privata byggherrar att leva upp till det kommunala 1%-målet för konstnärlig utsmyckning vid nybyggnation

  

 • att öka stödet för kulturaktiviteter till boende på äldreboenden

  

 • att göra fler badplatser tillgängliga för personer med funktionsvariationer

 

 • att på sikt göra Kulturskolan gratis för alla barn.

  

5. Demokrati, öppenhet och dialog

För Vänsterpartiet i Växjö kommun är det viktigt att alla medborgare känner sig lyssnade till och att de kan påverka utvecklingen i samhället. En väl fungerande demokrati innebär att alla människors röster är lika mycket värda och att olika åsikter och erfarenheter är välkomna.

Det är viktigt att tillvarata kommuninvånarnas kunskap och kompetens. Genom regelbundna möten mellan medborgare och politiker i alla kommundelar skapas förutsättningar för delaktighet. Internet är en bra kanal i syfte att fånga medborgarnas frågor och idéer. Det ska vara enkelt att nå både politiker och tjänstemän för att därigenom öka möjligheten för alla att kunna påverka processer och beslut.

Beslut som fattas av politiker och projekt som drivs av kommunen ska i möjligaste mån vara öppna och tillgängliga för kommunens invånare så att de på ett enkelt sätt kan följa utvecklingen i kommunen.

Vänsterpartiet i Växjö kommun vill satsa på medborgarkontor, både i Växjö och på mindre orter i kommunen (Åryd, Braås, Rottne, Lammhult, Gemla, Ingelstad). Genom medborgarkontor ökar vi tillgängligheten och fler invånare får möjlighet att ta del av information samt guidning i byråkratiska frågor. Kontakt med bemannade medborgarkontor underlättar för nya invånare att etablera sig och gör det även lättare för invånare på landsbygden att komma i kontakt med myndigheter samt att få samhällsinformation.


Diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning ska motarbetas och insatser måste göras redan när barn är små för att på sikt slå sönder de patriarkala strukturer som finns i samhället.

Det bör finnas ett tak för ersättning till politiker, politikers levnadsvillkor ska inte skilja sig från folk i allmänhet.

 

Vänsterpartiet i Växjö kommun verkar för:

 • att utveckla dialogen mellan medborgare, politiker och tjänstemän
 • att medborgarkontor ska finnas i såväl Växjö som på mindre orter

 

 • att resurser riktas till de områden där de behövs bäst

 

 • att det finns genusutbildningar för pedagoger

 

 • att kommunfullmäktiges möten teckenspråktolkas.

 

6. Utbildning

Vänsterpartiet i Växjö kommun arbetar för en jämlik och sammanhållen skola. Skolan ska vara en trygg plats för barn, unga och vuxna. Kränkningar, mobbning och rasism ska inte förekomma. Genusarbetet ska vara en del av det ständigt pågående utvecklingsarbetet inom skolans verksamhet.

För att uppnå allas rätt till likvärdig skolgång ska större resurser läggas på de skolor som har en stor andel barn med sämre förutsättningar, t.ex. sämre sociokulturella och ekonomiska resurser samt många nyanlända.

Skolresultaten i Växjö kommun har under senare år försämrats och ligger långt ned vid senaste rankningen. Detta gäller särskilt pojkarnas resultat i jämförelse med flickornas. Denna nedåtgående trend ska brytas!

Verksamma icke behöriga lärare, förskollärare och barnskötare ska ges förutsättningar att skaffa relevant behörighet. En fortsatt satsning på specialpedagoger och speciallärare är angeläget. Lärare ska vara lärare och därför behöver skolan personal som övertar administrativa uppgifter. Skolledare ska ges möjlighet till kompetensutveckling för att stärkas i sin roll som ledare.

Fler studiehandledare ska anställas på skolor med hög andel elever med annat förstaspråk än svenska. Vänsterpartiet i Växjö kommun vill också se att fler elevcoacher och elevassistenter anställs för att utöka antalet vuxna i varje klass.

Personalens arbete i förskolan innebär inte bara arbete med pedagogik, följa skollag och läroplan och utveckla verksamheten. De ska också agera lokalvårdare, vaktmästare, köksbiträde och administratör. Det är slöseri med resurser och kompetens. Vänsterpartiet i Växjö kommun menar att arbetsgivaren ska anställa vaktmästare, kökspersonal, lokalvårdare och administratörer som tar hand om de arbetsuppgifter som går utanför förskolepersonalens uppdrag. Vi anser att personalen inom förskole- och fritidshemsverksamhet ska erbjudas arbetskläder utan kostnad.

Vänsterpartiet i Växjö kommun verkar för:

 

 • att barngrupper i förskola och i fritidsverksamhet ska bli mindre och att personaltätheten ska öka

 

 • att barnomsorg ska erbjudas utifrån vårdnadshavares behov oavsett tid på dygnet

 

 • att tillgång till fritidsgårdsverksamhet ska finnas inom samtliga kommundelscentra i kommunen

 

 • att insatser för att tidigt upptäcka barn och unga med behov av särskilt stöd ska utvecklas och spridas i hela kommunen för att elever ska klara sin skolgång

 

 • att Landningsbanans verksamhet ska värnas och vidareutvecklas

 

 • att en fortsatt satsning på elevhälsan sker med särskilt fokus på flickors psykiska hälsa.

  

7. Äldreomsorg

Vänsterpartiet i Växjö kommun vill bygga en stark jämlik välfärd som ger förutsättningar för en trygg ålderdom. Människor är olika och det stöd och den omsorg som ges ska vara individuellt anpassad utifrån kön, ålder, etnicitet och eventuella funktionsvariationer.                 

Fler anställda inom äldreomsorgen är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet i Växjö kommun, och lika självklart är att personalen ges möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling.        

Vinsterna för privata aktörer ska begränsas så att skattepengarna går tillbaka till avsedd verksamhet. Det ska finnas en reell valfrihet när det gäller rätt att välja mat, att välja innehåll i hemtjänsten, att välja boendeform och rätt att välja aktiviteter. Vi välkomnar också kooperativ och företag som vill driva omsorgsverksamhet helt utan vinstintresse.

Det stöd som anhörigvårdare svarar för är ovärderligt och ska från kommunens sida stödjas och uppmuntras.

Alla hyresgäster på särskilda boenden ska ha tillgång till internet i sina lägenheter. Vänsterpartiet i Växjö kommun vill också arbeta för en förenklad biståndshandläggning som bland annat handlar om att den berörde själv får välja innehåll på ett bestämt antal hemtjänsttimmar.         

  

Vänsterpartiet i Växjö kommun verkar för:

 • att det byggs trygghetsboenden i alla kommundelar

                                    

 • att man efter fyllda 80 år ska ha rätt till 8 timmar hemtjänst per månad som kan användas till ett innehåll man själv valt                              

 

 • att man efter fyllda 85 år ska ha rätt till plats på särskilt boende utan myndighetsbeslut

 

 • att möjlighet till samboende på särskilt boende ska finnas                                      
 • att förebyggande insatser för att förhindra övermedicinering, trycksår, undernäring och fallolyckor ska finnas

 

 • att nattfasta ej ska överstiga 11 timmar

              

 • att bussresor är avgiftsfria för pensionärer under lågtrafik                

 

 • att kommunalt subventionera en resa varje år för avkoppling för anhörigvårdare

 

 • att möjlighet ska finnas att laga mat tillsammans med hemtjänsten i hemmet.             

  

8. Sociala frågor

Att satsa på barn och ungas uppväxtvillkor lägger grunden för ett jämlikt samhälle. Vänsterpartiet i Växjö kommun vill att alla barn ska få en uppväxt som ger dem möjligheter i livet, från förskolan, till skolan och det första jobbet. Att bygga ett rättvist samhälle minskar risken för våld och kriminalitet.

Vi understryker vikten av att det finns tidiga och förebyggande insatser för att upptäcka barn och unga i behov av stöd och som på sikt förhindrar ett utanförskap. Att upptäcka i tid sparar pengar både för den enskilde medborgaren och för samhället i stort.

Det är viktigt att barn får rätt information, råd och stöd i de fall föräldern eller annan vårdnadshavare drabbats av missbruks- eller spelproblem eller annan sjukdom/funktionsnedsättning. Ett bra stöd innebär att barnet känner sig delaktigt och förstår vad som sker.

Vänsterpartiet i Växjö kommun står bakom kravet att de ensamkommande ungdomar som anlände till Växjö under flyktingkrisen hösten 2015 ska få stanna. Dessa ungdomar har behandlats orättvist i hanteringen av sina ärenden. Ungdomarna går i skola, har lärt sig svenska och är på många sätt redan integrerade i Växjö kommun. Vi vill ha en kommun som bemöter alla människor humant och rättvist.

Vänsterpartiet i Växjö kommun accepterar ingen inskränkning i LSS-lagstiftningen och vi menar att ett statligt huvudmannaskap av LSS ger en jämlik och rättvis hantering i hela Sverige.

 

Vänsterpartiet i Växjö kommun verkar för:

 • att uppsökande och behandlade insatser riktas till alla unga med begynnande missbruksproblem, även unga ensamkommande

 

 • att ensamkommande ungdomar som bott i Sverige sedan hösten 2015 ska få stanna inom kommunen

 

 • att ingen inskränkning i LSS-lagstiftningen sker

 

 • att personer med fysiska funktionsvariationer ska ha rätt till daglig verksamhet

 

 • att det finns en kommunal konsumentrådgivning

 

 • att en kommunal handlingsplan tas fram som syftar till att tillgängliggöra samtliga kommunens verksamheter för personer med funktionsvariationer.

 

9. Trygghet och säkerhet

Trygg är den som känner sig välkommen, ingår i gemenskap och har en försörjning för sig och sina anhöriga. När klassklyftorna växer blir också otryggheten större. Arbetslöshet och fattigdom skapar frustration. Samhällsplanering med social hållbarhet som utgångspunkt är därför ytterst viktigt och sparar både människor och pengar.

Alla människor har rätt till ett liv i trygghet och säkerhet. Det gäller oavsett kön, ålder, politisk åskådning eller varifrån du kommer. Det är därför viktigt att skapa miljöer och livsvillkor som lever upp till människors grundläggande behov.

I skolan handlar det om att alla barn ska få en utvecklande tid utan mobbning och utstötning. Varje skola ska vara trygg, oavsett var den ligger eller vilken driftsform den har. En viktig trygghetsfråga är att arbeta mot näthat och brott på nätet.

Polis som är tillgänglig i alla delar av kommunen är grundläggande för medborgarnas trygghet. Polisen ska också samverka med föreningsliv och kommunen för att öka tryggheten. Kunskap om brott och straff och om hur rättssamhället fungerar kan öka genom insatser på skolans alla nivåer. Grannsamverkan har prövats med framgång på flera ställen i Växjö kommun. Detta vill Vänsterpartiet utveckla vidare.

Utemiljön kan utformas så att människor känner sig tryggare och att olyckor i trafiken och i vardagsmiljön minskar. Vänsterpartiet i Växjö kommun vill därför förbättra trafikmiljön, i första hand för gående och cyklister. Belysning, framkomlighet och en bra vägbana är viktigare för gående och cyklister än för bilister.

 

 Vänsterpartiet i Växjö kommun verkar för:

 

 • att utveckla grannsamverkan i hela kommunen

 

 • att det satsas extra på personal i skolan och fritids i särskilt utsatta områden

 

 • att trygghetsvandringar på alla skolor och skolgårdar i kommunen genomförs

 

 • att feministiskt självförsvar finns som tillval för grundskoleelever

 

 • att en kontinuerlig dialog förs mellan kommun, polis, föreningar och medborgare för att skapa trygghet i alla miljöer

 

 • att räddningstjänsten når alla kommundelar inom rimlig tid.


 

10. Hållbart arbetsliv


Alla har rätt till ett bra arbetsliv. Det innebär att känna trygghet, att det finns möjlighet att påverka och att en orkar med ett helt arbetsliv utan att vara utsliten när pensionen kommer.

Vänsterpartiet verkar för en förstärkt arbetsrätt som innebär tryggare anställningar, högre krav på arbetsmiljön och en starkare ställning för kollektivavtalen.

Tillsvidareanställningar ska vara en norm på arbetsmarknaden vilket leder till att otrygga arbetsförhållanden försvinner. Vänsterpartiet arbetar både på nationell och lokal nivå för en begränsning av anställningsformen allmän visstid.

Under #Metoo-rörelsen synliggjordes hur kvinnor utsätts för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser. Detta är helt oacceptabelt! Alla arbetsplatser måste ta fram handlingsplaner och uppföljningsrutiner för att sådant inte sker.

Vänsterpartiet i Växjö kommun vill under kommande mandatperiod få till stånd minst ett försök till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i kommunen. Försök har redan genomförts i flera svenska kommuner och på företag med goda resultat. Sjuktalen har minskat, personalen orkar mer och den sociala arbetsmiljön har förbättrats.

Inhyrd personal via bemanningsföretag har ofta sämre arbetsvillkor och otrygga anställningsformer. Därför verkar Vänsterpartiet i Växjö kommun för att kraftigt begränsa möjligheterna att anställa personal via bemanningsföretag.

 

Vänsterpartiet i Växjö verkar för:

 

 • att sex timmars arbetsdag införs på försök på minst en arbetsplats i kommunen

 

 • att minimera visstidsanställningar till förmån för tillsvidareanställningar

 

 • att ta bort alla delade turer

 

 • att inga sexuella trakasserier ska förekomma inom arbetslivet

 

 • att skapa en jämlik arbetsmarknad för icke-svensk arbetskraft

 

 • att sammansättningen av de anställda i Växjö kommuns ska motsvara befolkningens

 

 • att alla ska ha rätt till heltid och möjlighet till deltid.

  

11. Ekonomi och företagande

Växjö är en kommun med många företag, av olika storlek och med mycket varierad verksamhet och produktion. Detta är en styrka och gör kommunen mindre sårbar för konjunkturnedgångar. För att företagande ska fungera i hela kommunen krävs bredband, också på landsbygden. Det krävs också aktivt arbete med att marknadsföra de verksamhetsområden som finns för företag av olika karaktär i hela kommunen.

I Sverige brukar vi tala om offentlig sektor och privat sådan. Det finns också en tredje sektor, den sociala ekonomin med stiftelser, non-profit-företag, kooperativ, ideella organisationer, Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF). Dessa tre sektorer är vi alla dagligen beroende av för att livet ska fungera. Vänsterpartiet i Växjö kommun vill stödja och stimulera den sociala ekonomin, som ibland är ett gott alternativ till privat eller offentligt driven verksamhet, t.ex. inom den sociala sektorn. Föreningslivet gör en enorm insats i Växjö kommun för att stötta, hjälpa, lära, integrera, bistå barn, unga och vuxna i olika situationer.

Ett sätt att ge kommunens medarbetare mer inflytande och makt över sin arbetsplats är att den drivs på intraprenad, det vill säga medarbetarna driver verksamheten själva. Växjö kommun har mycket få intraprenader, dock finns det goda exempel på t.ex. Katedralskolan och Sörgårdens särskilda boende i Rottne. Initiativet till intraprenader ska komma från arbetsplatsen och när så sker ska kommunen vara där med stöttning.

Växjö kommuns inkomster bygger på beskattning av invånarna och på statsbidrag. Vänsterpartiet i Växjö kommun ser inte nuvarande skattesats som helig. Om behoven kräver det kan den höjas. Om behoven är uppfyllda och det finns pengar över så kan den sänkas.

 

Vänsterpartiet i Växjö kommun verkar för:

 

 • att det alltid ska finnas mark för företag i alla kommundelar

 

 • att bredband byggs ut till 100 % för året runt-boende och företag

 

 • att den sociala ekonomisektorn stimuleras och stöttas av kommunen
 • att alla människor ska ha rätt till arbete, utbildning eller annan sysselsättning

 

 • att Växjö kommun ska ha positiv inställning till medarbetare som vill testa annan arbetsplats eller starta ett eget företag

 

 • att behoven inom främst utbildning, vård och omsorg ska vara tillgodosedda i varje budget och vägas mot skattesatsens storlek

 

 • att kommunen ska ha en positiv inställning till medarbetare som vill driva en verksamhet på intraprenad

 

                         VÄNSTERPARTIETS PROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2018-2022


Tipsa en vän     Skriv ut
Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016