Måndagen den 25 juni 2018 - klockan 19:14
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


V-förslag till yttrande över Länstransportplan 2018-2029


Carin Högstedt 2017-08-16

Länstransportplanen handlar om drygt 700 miljoner, om investeringar i vägar, järnvägar och cykelvägar framför allt.
Förslaget från Region Kronoberg är ute på remiss i kommunerna och Vänsterpartiet har gjort ett eget yttrande. Vi var inte alls nöjda med de styrandes i Växjö kommun. Det har dock skjutits fram i tiden och ska göras om. hoppas (V)s förslag kan inspirera till mer framåtsyftande miljö- och klimattänk.

Vänsterpartiets yttrande över förslag till Länstransportplan, kommunstyrelsen 15/8 2017

 

Växjö kommunstyrelses svar på remiss för Länstransportplan för Kronobergs län 2018 - 29

 

Vi har tagit del av förslaget till Länstransportplan (LTP) för Kronoberg och Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). LTP innehåller mycken information kring nuvarande plan och den föreslagna. Icke genomförda åtgärder i nu gällande plan förutsätts ”låsas” och genomföras kommande period.

I MKB.n står att för att klara nationella och internationella beslutade miljömål  inom trafiksektorn ”krävs en kraftfull teknisk utveckling. Det krävs både energieffektivisering och introduktion av förnybar energi. Men den knappa tiden gör att detta inte är tillräckligt. Det krävs även en samhällsutveckling där den egna bilen spelar en mindre roll som transportmedel och där tillgänglighet skapas genom god kollektivtrafik och goda möjligheter att gå och cykla; ett transportsnålt samhälle. Denna slutsats drar Trafikverket i flera olika rapporter.” Det transportsnåla samhället står för ca en tredjedel av de minskningar som måste göras för att klara klimatmålen, enligt MKB.

I de regionala miljömålen, ”Gröna Kronoberg 2025”, finns 45 regionala mål som ska komplettera de nationella. LTP är en viktig handlingsplan för att nå målen.

Trafikverkets klimatscenario innebär en minskning av personbilstrafiken med 10-20 % till 2030. De basprognoser för vägtrafiken som Trafikverket tagit fram för utvecklingen till 2040 innebär för Kronobergs län en trafikökning med ca 30%. Stor skillnad alltså! Slutsatsen för klimatscenariot är – som sagt ovan – att tekniklösningar  inte kommer att räcka, utan annat måste göras parallellt. Enkelt uttryckt: Utsläppen från bilresande måste minska, om det ska gå att nå miljömålen. Teknikutveckling räcker inte. Fler medborgare i länet ökar möjligheten att ersätta bilen med kollektivtrafik och cykel.

Vid MKB.s genomgång av de nya större infrastrukturåtgärderna, som LTP föreslår, så är de ur klimatsynpunkt inte hållbara. Ur funktionsaspekter kan de bidra till ökad framkomlighet för biltrafiken, men är negativa ur klimatperspektiv bland andra miljömål. Åtgärder för Lv 834 Hovmantorp, korsning järnväg, Rv 27 Säljeryd – Växjö, Lv 126 Förbi Alvesta, Södra Länken Växjö bedöms i MKB stimulera till mer biltrafik och därmed mer utsläpp (men har andra och olika effekter på funktionsmål, bekvämlighet etc).

Inom området ”Mindre infrastrukturåtgärder” (under 25 milj kr) säger MKB att alla åtgärder utom breddning av vägar leder till positiva effekter för miljökvalitetsmålen. Här finns insatser inom kollektivtrafik inklusive hållplatser, cykelvägar och ”mobility management” (beteendeförändringar).

 Vi ser i LTP att Region Kronberg avser att ta fram ett styrdokument för MSKB, miljö och sociala konsekvenser av infrastruktursatsningar bland andra investeringar. Den blir dock inte klar förrän våren 2018. Det är positivt att arbete pågår med att bedöma sociala såväl som miljö- och klimatmässiga konsekvenser av investeringar i transporter såväl som annat.

Växjö kommun anser det mycket positivt med satsning i kommande planer på cykelvägar, mötesspår Skruv, dubbelspår Växjö-Alvesta med mera järnvägsutveckling. Vi kan också konstatera att tågtrafiken utvecklats till numera 11 stationer i länet. Vi anser dock att för att klara den omställning som är nödvändig för att nå klimatmålen ska mindre resurser gå till privatbilismens bekvämlighet – Trafikplats Fagrabäck är ett paradexempel! – och mer till cykel- och kollektivtrafik. Varje bilköbildning kan inte fortsättningsvis mötas med mer asfalt; den möts med förändringar på arbetsplatser (olika tider för arbetsdagens början och slut), morötter, piskor och stimulans för livsstilsändringar. I den riktningen hoppas vi att den nya LTP ska gå och möjligheter till omtänkande och omställning kommer att finnas vid varje revidering.

Växjö 170814

Carin Högstedt

Eva-Britt Svensson

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016