Måndagen den 25 mars 2019 - klockan 06:31

|

Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »Kalendarium

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Satsa på Energikontor Sydost!


Lennart Värmby 2012-07-24

Energikontor Sydosts framtid diskuteras. Lennart Värmby, som sedan många år arbetar med miljö- och energifrågor har synpunkter.
Du kan läsa mer om hans inlaga till regionförbunden om detta.

Till styrelsen föreningen Energikontor Sydost samt regionförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg

Hej!
Mellan solglimtarna denna sommar har jag ägnat lite tid åt att fundera kring Energikontor Sydost. Undertecknad har sedan Energikontoret startade 1999 följt verksamheten och också under många år varit med i styrelsen. Först under den period när kontoret var en del av Kommunförbundet i Kronoberg och Kalmar var delägare.

Verksamheten växte och det blev dags att finna en ny kostym och det blev en förening som ägare och ett aktiebolag för verksamheten och Blekinge kom med.

Ett ständigt problem har varit och är basfinansiering för en verksamhet som är projektberoende.

Från start har det varit många medlemmar, eftersom alla kommuner förutom regionförbunden och landstingen har varit med. Tanken var att få en bred förankring i arbetet.

Energimyndigheten är en viktig finansiär och uppdragsgivare via projekt. Ett krav var och är att energikontoren ska svara för kompetensutveckling av de kommunala klimat- och energirådgivarna. För Energikontor Sydost ledde det till att Kronoberg svarade för halva den regionala finansieringen och Kalmar den andra halvan – alltså 400 000 vardera. Men fördelningen mellan kommunerna hanterades olika, vilket ledde till flera års diskussion om fördelningen mellan medlemmarna, när Blekinge skull med.

Rent ekonomiskt är Energikontor Sydost en inkomstkälla för region Sydost.
Vi lägger ca 1,4 miljoner i årligt ”ägartillskott” och får för detta in ca 23 miljoner (år 2011). I landstings- och kommunskatter tar vi tillbaka drygt 3 miljoner och får mängder med projekt genomförda. En verksamhet som gör att vi bidrar till en nödvändig miljö-, klimat- och energiomställning.

30 personer är idag direkt anställda och gör vår arbetsmarknad bättre eftersom det är tjänster, som kräver god utbildning.

I de kluster och närverk som finns är både näringsliv och universitet engagerade.

Men nu är det dags för ett nytt omtag.

Jag bifogar ett remissvar med mina synpunkter på det framtida uppdraget och den strategi och organisation som då krävs.

Det framgår av mitt svar, att jag hämtat inspiration från OECDs analys och rapport om Småland och Blekinge, som lämnades i vintras.

Bästa hälsningar

Lennart Värmby, Växjö
ersättare i föreningsstyrelsen

Mobil: +46(0)70 666 5806

Energikontor Sydost: Uppdrag, strategi och organisation.

Bakgrund

Styrelsen för föreningen Energikontor Sydost har sänt ut en ”Information om pågående utvecklingsarbete samt förfrågan” till samtliga 30 medlemmar i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

Utgångläge
Energikontor Sydost har vuxit sedan starten som EU-projekt 1999. Idag har bolaget ca 30 anställda och 100 projekt, intäkter på 22,8 miljoner kronor 2011 och kontor i Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona och Växjö. Energikontor Sydost är ett av norra Europas bästa energikontor.
Ägare är de 25 kommunerna i de tre länen Blekinge, Kalmar och Kronoberg samt regionförbunden och landstingen i Kronoberg och Blekinge. Växtvärk och varierande intresse och engagemang från de många ägarna har gjort en översyn av verksamheten nödvändig. Verksamheten upplevs som spretig och med brist på kontakt och tydlig medlemsnytta.

Klimat-, miljö- och energimål
Regionförbundet i Kalmar län har i februari 2011 lagt fast en målsättning i ett dokument ”Fossilbränslefri region (nooil)”. Där slås fast att det övergripande målet är
* Hållbar tillväxt
* Kalmar län ska år 2030 inte ha några nettoutsläpp av fossil koldioxid
* Effektivisering av länets energianvändning

Liknande målsättningar finns i all tre länen. Länsstyrelserna arbetar med att ta fram regionala mål på uppdrag av regeringen för de av riksdagen fastställda generationsmålen (2009/10:155). Många kommuner har egna klimat-, miljö- och energiplaner och är i olika utsträckning engagerade i detta arbete.

Energikontor Sydost har sedan starten 1999 på olika sätt medverkat i att upprätta klimat- och miljömål, ta fram energibalanser, utarbetat ansökningar för KLIMP-projekt, varit huvudansvarig eller deltagare i mängder med projekt och sist men inte minst varit samordnare och kompetensutvecklar för de kommunala energirådgivarna.

Miljöaktuellt
Hur framgångsrika är då kommunerna i vår sydostregion? Miljöaktuellt (2012-07-05) redovisar en omfattande och trovärdig ranking av alla Sveriges kommuner, så är resultatet inte lysande.

Växjö kommer på plats 9 (Europas grönaste stad!), Kalmar plats 14 och Karlskorna plats 52. Både Högsby och Mönsterås ligger bättre till än Blekinges residensstad! Inte mindre än 14 av 25 kommuner hamnar under plats 100. Det finns otvivelaktigt en del kvar att göra för att nå målen. (http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.457741/kommunrankningen---hemligheten-bakom-sveriges-miljobasta-kommuner)

OECD Territorial Rewiews Småland Blekinge
Tidigare i år lämnade OECD en intressant rapport med en analys av den regionala situationen för Småland och Blekinge. Den koncentrerar sig på möjligheterna för en förbättrad utveckling av näringslivet och visar på nödvändiga åtgärder för att lyckas.

De synpunkter och råd OECD ger kan med fördel användas inom klimat- miljö- och energisektorn. Energikontor Sydost kan med rätt upplägg bli ett bättre och mer effektivt verktyg för att förena arbetet med den nödvändiga miljö- och energiomställningen med en utveckling av näringslivet och akademin.

Några slutsatser med stöd i OECDs rapport

De regionala ekonomierna står inför omvälvande förändringar. Globaliseringen, den snabba tekniska utvecklingen och kunskapsekonomin utgör både nya möjligheter och hot.

Det krävs fortsatta investeringar i infrastruktur och i företagen, flexibel organisation, utbildad arbetskraft, avancerad kompetens och omvärldsanalys och miljöförbättringar.

* OECD noterar som positiv utveckling att under de senaste tio åren har viss expansion skett till mer tjänst- och teknikberoende företag inom bioteknik, design, miljöteknik och vindkraft.

* Anpassningen av industrin i de fyra länen kommer att kräva ett dynamiskt utbud av högutbildad arbetskraft.

* Unga människor bör uppmuntras att engagera sig i det lokala samhället och att bli kvar i regionen …

* att stärka banden mellan det regionala utbildningssystemet och de regionala företagen

 

  • Tillgång till god utbildning finns i regionen. Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola, yrkeshögskoleutbildningar, gymnasier, folkhögskolor och naturbruksgymnasier är en god grund.

 

  • En mer behovsdriven utbildning och forskning kopplad till en målmedveten utveckling av industri och näringsliv är en möjlighet. För att behålla de unga och välutbildade i regionen krävs en arbetsmarknad som efterfrågar deras utbildning och kompetens.

 

  • Företagen behöver på liknande sätt utvecklas från att vara enkla underleverantörer till leverantörer av kunskapsintensiva tjänster och tekniska system.

 

”Bättre koordination krävs för effektiv affärutveckling

Mer samverkan, samarbete och fler överenskommelser om prioriteringarna för den regionala infrastrukturen är nödvändigt för att bättre kunna påverka statsmakten, främja regionala transportprioriteringar och skaffa fram de nödvändiga resurserna. Detta kommer att kräva intensivt samarbete mellan länen och även med privata aktörer. Utöver infrastrukturen kommer genomslagskraften hos den regionala utvecklingspolitiken och leveransen av samhällsservice att vara direkt relaterad till stärkt samarbete och koordinationsåtgärder mellan de olika inblandade aktörerna och administrativa enheterna.”
(citat OECDs rapport sidan 26)

Tydligt regionalt ledarskap

OECD slår fast att det är nödvändigt med samverkan och tydliga mål. Många kommuner, varav flertalet är små, klarar inte att bidra till eller ta del av den regionala utvecklingen om man inte kan forma en effektiv regional samverkan.

Enligt OECD är regionförbunden den lämpliga nivån, men det förutsätter god samordning med länsstyrelserna, kommunerna och övriga intressenter.

OECD – en sammanfattande slutsats med koppling miljö- och klimatarbetet
Med OECDs rapport som underlag framstår det som naturligt att utveckla det sedan mer än tio år pågående samarbetet i miljö-, klimat- och energifrågor i vår region. Energikontor Sydost har utvecklats framgångsrikt under drygt 10 år och kan rätt hanterat bli ett viktigt verktyg i arbetet för en hållbar regional framtid. 
Det finns goda möjligheter att – helt i enlighet med OECDs analys – genomföra en framgångsrik satsning på just energi, miljö och klimatsektorn med inriktning på näringsliv, akademi och regional tillväxt. En sådan satsning ger naturliga områden för samverkan mellan offentlig sektors målsättningar, högskola och universitet och näringsliv.

Det som krävs är en tydlig målsättning, strategi och organisation. En grundbult är långsiktighet och uthållig ekonomisk satsning.

En ny strategi inom klimat-, miljö- och energisektorn

Energikontor Sydost är ett av de få framgångsrika gränsöverskridande samarbeten med bäring på OECDs analys, som finns mellan Kalmar, Kronoberg och Blekinge. Jönköpings läns som ingår i OECDs rapport lämnas medvetet utanför, men det utesluter inte en anslutning.

Inom övrig regionalpolitik för att utveckla näringslivet är samverkan mindre utvecklad.

Förslag

Målsättning
Energikontor Sydost ska vara ett effektivt verktyg för att åstadkomma en affärsdriven miljö- och klimatomställning, som ger en hållbar utveckling med stärkt konkurrenskraft för regionen.

Ny organisation
En ny stramare och effektiv organisation är nödvändig.
Alternativ 1.
Regionförbunden tar över hela ägandet. Genom dessa är också kommuner och landsting indirekta ägare.

Alternativ 2.
Regionförbunden och landstingen är ägare tillsammans med de tre residensstäderna.

Föreningen kan kvarstå som ägare, men med färre medlemmar/ägare kan aktierna fördelas på lämpligt sätt och föreningen upphöra. Bolagsstämman utser en styrelse med minst 5 och högst 9 ledamöter.

(Båda alternativen förutsätter nära samverkan med alla övriga intressenter i enlighet med OECDs analys.)

Bolagsstyrelse
Styrelsen väljs av bolagsstämman, men med tanke på att verksamheten bedrivs i bolagsform – visserligen utan vinstintresse – måste urvalet av ledamöter göras på ett sätt som ger en kompetent ledning i arbetet. Den traditionella partipolitiska fördelningen ersätts med krav på kunskap, kompetens och engagemang om företagande, energi, miljö och samhällsutveckling.

Uppdrag
Bolaget skall bedriva verksamhet som leder till att ägarnas klimat- och energimål uppnås. Arbetet ska ske i samklang med de mål som EU och Sveriges riksdag satt upp.
Verksamheten ska aktivt bidra till den regionala utvecklingen genom samverkan med Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola och näringslivet.

Strategi och affärsidé

Projekt eller uppdrag startas när de visar sig kunna bidra till de mål, som ägarna lagt fast i politiska beslut om klimat- och energistrategi. 

  • Verksamheten ska inriktas på arbete, som kan ge konkreta resultat inom energieffektivisering, förnybar energi, transporter, kommunikationer, byggnader, infrastruktur och kunskap-lärande-kompetens-attityder i syfte att uppnå de politiska målen.
  • Alla projekts möjligheter till kommersialisering ska redovisas.
  • Varje projekt/uppdrag ska slutredovisas med angivande av miljö-, klimat-, energi- och näringslivsnytta.
  • Nära samverkan med kommunerna inom regionen för att få fram pilotprojekt, stödja implementeringen av åtgärder som bidrar till måluppfyllelsen inom energi och klimatområdet.
  • Samverka med länsstyrelserna.

Nätverk och kluster
Energikontor Sydost är med i nätverk/kluster som Bioenergigruppen och Goda Hus. Att delta i skapandet av mötesplatser/forum för samverkan mellan näringsliv och universitet-högskola är viktigt för den regionala utvecklingen.

På liknande sätt är det viktigt att delta i Föreningen Sveriges Energikontor (FSEK) och European

Federation of Agencys and Regions for Energy and Enviroment (Fedarene). Östersjön och angränsande länder och regioner är ett område med stor potential för ett utvidgat samarbete.

Ekonomi

Med 1,2 miljoner i insats 2011 i Energikontor Sydost blev det 22,8 miljoner i intäkter. Drygt 11 miljoner var löner varav 3,3 miljoner blev till kommun- och landstingsskatter. Därutöver bidrog bolaget med 4,6 miljoner i sociala avgifter och pensionsavgifter. Cirka 30 kvalificerade arbetstillfällen ger ett bra tillskott till regionens arbetsmarknad.

Energimyndighetens årliga bidrag för att samordna de kommunala energirådgivarna kräver i sig en regional medfinansiering.

Slutsats

En ökad insats är motiverad i kombination med ny regional ägarstruktur, stramare projektportfölj, näringslivsinriktningen och satsningen på samverkan med Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet.

Basfinansiering behövs, som ger styrka och uthållighet. Kopplingen till näringsliv och akademi är avgörande och bidrar till en hållbar regional utveckling. Denna satsning ger möjligheter för företagande med tillväxt, export och därmed ekonomisk och samhällelig återbäring.

Lennart Värmby 


Tipsa en vän     Skriv utRegionblad 2016

Regionblad nr 1
V Södra Småland | info@vsodrasmaland.se