Lördagen den 23 mars 2019 - klockan 17:36

|

Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »Kalendarium

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Verksamhetsberättelse 2011
Vänsterpartiets landstingsgrupp i landstinget Kronoberg


Lennart Värmby 2012-03-02

Landstingsgruppen och regiongrupp samverkar, men här redovisas landstingsgruppens verksamhet under år 2011.


Vänsterpartiets landstingsgrupp Landstinget Kronoberg
Verksamhetsberättelse 2011

”Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum”

Fullmäktigegruppen:

Lennart Värmby, Växjö, gruppledare, fullmäktige, landstingsstyrelsen, valberedningen, organisationsutskottet, regionfullmäktige.
Carina Ek, Växjö, fullmäktige, ersättare landstingsstyrelsen, samverkansberedningen, ersättare valberedningen.
Tryggve Svensson, Ljungby, fullmäktige, hälso- och sjukvårdberedningen, regionfullmäktige.
Ann-Christin Eriksson, Gemla, ersättare fullmäktige, ersättare samverkansberedningen.
Jerker Nilsson, Liatorp, ersättare fullmäktige, ersättare folkhälsoutskottet, ersättare patientnämnden, ersättare regionfullmäktige.
Fanny Battistutta, Växjö, ersättare fullmäktige, ersättare forsknings- och utvecklingsberedningen, ersättare regionfullmäktige.

Övriga landstingsgruppen:

Börge Nielsen, Alvesta, revisionen.
Ann-Christine Magnusson, Lenhovda, patientnämnden.
Wirginia Bogatic, Växjö, förvaltningsrätten.
Mikael Karlsson, Växjö, hovrätten.
Björn Gullander, Ljungby, juryledamot för tryckfrihetsmål
Staffan Sandström, Sandreda, Fastighetsdomstolen vid Växjö Tingsrätt (upphörde 1 maj 2011).
AnnaLisa Eneroth, skattenämnden Växjö (upphörde i slutet av 2012).
Agneta Eriksson, Rottne, länsstyrelsens viltvårdförvaltningsdelegation.

Gruppmöten

2011-01-18 Underlag för arbetet under mandatperioden; kampanjen ”Världens bästa sjukvård”; provanställning Daniel Liffner som politisk sekreterare; privatiseringen av Vårdcentral Lammhult.

2011-02-17 Vårdförbundet informerade; arbetsplan med studiebesök.

2011-05-02 Budgetgenomgång och flerårsplan; rapporter från beredningarna och övriga uppdrag; Daniel Liffner anställs som politisk sekreterare tillsvidare; tidsplan.

2011-05-31 ”Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum” – V:s budgetförslag fastställdes; regionfrågan.

2011-08-31 Höstens arbete; hemsida V Södra Småland; rapporter från beredningar m.m.

2011-09-30 Vårdval Kronoberg – Martin Myrskog, ansvarig för kundval informerade; Specialistläkargruppens vårdcentrals brister efter artiklar i Smålandsposten; delegationsordningen.

2011-11-11 Inför fullmäktige om finansiering av budget 2012 – beslut: inget förslag om skattehöjning; skärpt kontroll och regler för vårdcentralerna i Vårdval Kronoberg.

Motioner 2011
 • Svenska kollektivavtal vid landstingets upphandling. Tryggve Svensson inlämnad april och avslagen i november.
 • Handlingsplan för att anställa funktionshindrade. Lennart Värmby inlämnad november.
 • Granska Carema och de privata vårdgivarna. Lennart Värmby inlämnad november.
 • Se över pensionsreglerna för våra förtroendevalda. Tryggve Svensson inlämnad december.


Interpellationer
 • Flyktingars behov av hälso- och sjukvård; Lennart Värmby besvarad i april.
 • Screening av pulsåderbråck: Tryggve Svensson besvarad i juni.
 • Försämrad äldrepsykiatri; Tryggve Svensson besvarad i juni.
 • Specialistläkargruppen och vårdsäkerheten; Lennart Värmby besvarad i oktober.
 • Remiss till Sommarsol, Vejbystrand; Tryggve Svensson besvarad i november.


Fullmäktige och landstingsstyrelsen

Sex fullmäktigemöten hölls under året varav ett extra. Tre seminarier hölls i januari-februari som introduktion efter valet. En seminariedag hölls i september.
Vänsterpartiet har kritiserat att fullmäktige har för få möten. Från junimötet, då budgeten antas dröjde det till oktober innan nästa – ett uppehåll på fyra månader.
När fullmäktiges mötesplan för 2012 togs på oktobermötet yrkade vi på ytterligare två möten. Vid voteringen blev det nederlag med 23 mot 16 och en avstod medan hela fem ledamöter var frånvarande utan ersättare.

Landstingsstyrelsen sammanträder en gång per månad. Vid decembermötet beslöts äntligen om en ny delegationsordning, som överför viktiga beslut från landstingsdirektören och tjänstemännen till landstingsstyrelsen. Det är en fråga som V har drivit under hela föregående mandatperiod och som egentligen skulle trätt i kraft i samband med den nya politiska organisationen från årsskiftet. Bättre sent än aldrig!


Den årliga neddragningen av vården varje sommar är ett problem. Varje höst i september har köerna till behandlingar och operationer växt till sig. Vi har i landstingsstyrelsen drivit på för att åstadkomma en jämnare bemanning och schema och det börjar ge resultat.

En annan fråga som V tagit upp är att direktsända fullmäktige och andra viktiga seminarier i TV via Öppna Kanalen. Det har varit tvärstopp, men nu tycks motståndet mjukna och det kan bli aktuellt med sändningar. /Lennart Värmby

Den nya politiska organisationen

Folkhälsoutskottet är kvar sedan tidigare, men i övrigt finns nu tre beredningar för Samverkan (i första hand med kommunerna), Hälso- och sjukvård och Forskning- och utveckling.
Någon avgörande förändring har inte märkts under detta första år.

Beredningar, utskott och andra uppdrag, där V finns med:
 • Samverkansberedningen

Ingen särskild rapport.
 • Folkhälsoutskottet

Jag är ersättare i Folkhälsoutskottet. Jag har bara varit ersättare vid ett kort tillfälle, men det var ändå tillräckligt för att kunna argumentera och rösta för vilka som skulle få ett stipendie som landstinget delar ut. Folkhälsa i sig tycker jag var intressantare än väntat och kunskaperna därifrån har jag kunnat omsätta i flera insändare kring hur en människas hälsa har oerhört många delar som påverkar. /Jerker Nilsson
 • Hälso- och sjukvårdsberedningen

I en särskild arbetsgrupp kallad psykiatrigruppen är Tryggve Svensson med tillsammans med en vardera från M, S och KD.
 • Forsknings- och utvecklingsberedningen

Ingen särskild rapport.
 • Revisionen

Börge Nielsen har lämnat en mycket utförlig rapport över alla områden och verksamheter, som revisorerna granskat. Kan beställas från landstingsgruppen.

Patientnämnden
Jag är ersättare i Patientnämnden och har aldrig tjänstgjort, men däremot försökt lära mig om verksamheten och tagit del av de brister som finns inom landstinget, som når nämnden under de möten jag varit med på. I vissa fall har jag fört vidare informationen för att kunna använda det politiskt för en förändring till det bättre. Det som berörde mig mest var vetskapen om att man väljer att lägga patienter i samband med abort på samma rum som en patient som ska föda barn. /Jerker Nilsson
 • Förvaltningsrätten

Ingen särskild rapport.
 • Hovrätten

Det flesta målen jag har varit nämndeman i har gällt olika slags misshandelsmål, oftast med droger inblandade.
Överhuvudtaget så tycker jag att man skulle se över gränsen för att få överklaga. Det känns inte meningsfullt som det är nu och tänker man på vad det kostar i pengar så skulle man kunna använda de pengarna till något bättre. /Mikael Karlsson
 • Viltförvaltningsdelegationen

I Kronobergs läns viltförvaltningsdelegation är Agneta Eriksson ersättare för Monica Haider(s). Vi representerar landstinget och är utsedda t o m 2013-12-31. Som ersättare kallas man endast till utbildningsdagar och när ordinarie ledamot har förhinder. Man får dock del av samtliga handlingar. Delegationen rekommenderar länsstyrelsen beslut. 2011 har diskussionerna om indelning i större älgförvaltningsområden varit föremål för genomgripande diskussioner. Dagens mindre älgskötselområden anser regeringen, via Naturvårdsverket, vara otidsenliga. Därför har man beslutat att de ska upphöra och större geografiska områden, benämnda älgförvaltningsområden, ska skapas. Processen har lett fram till att 7 älgförvaltningsområden inrättats fr o m 2012-01-01. Många jägare är missnöjda och menar att områdena blir för stora och att det blir svårt med kommunikationen mellan ledamöterna i älgförvaltningen och jägarna.
Rovdjursfrågor har diskuterats. Besluten ang skyddsjakt av vargen Kynna beslöts dock av tjänstemännen och Naturvårdsverket. Rapporten ang antalet lodjur i länet ger anledning till oro. Naturvårdsverket anser att länet bör ha minst 5 föryngringar per år. Vintern 2009/2010 fann man dock endast en. För intresserade rekommenderas att läsa "Vilt, människa och samhälle" av Kjell Danell och Roger Bergström på Libers förlag. /Agneta Eriksson


Axplock politiska frågor 2011

Det tyngsta arbetet läggs varje år på att ta fram en genomtänkt budget. Som rubrik på V:s budgetalternativ har vi ”Trygg och tillgänglig vård med folkhälsan i centrum”.

En framgång är att Vårdval Kronoberg från och med 1 maj fick en annan ekonomisk styrmodell. Det innebär att vårdtyngden vägs in med 90 procent och socioekonomiska faktorn med 10 procent. Vårt förslag var 80 – 20, men denna ersättningsmodell är klart bättre än den tidigare.

En annan framgång är att Landstinget Kronoberg sedan maj 2012 startat screening för pulsåderbråck. En fråga som V drivit under flera år. I juni 2009 lämnade Tryggve Svensson in en motion, som bifölls i november samma år. Beslutet sa att screeningen skulle införas 2010.

Heta frågor under året har varit Vårdcentral Lammhult och skandalen med Specialistläkargruppen. I Lammhult ville den borgerliga majoriteten ha en privatisering, men trots att läkarna som skulle ta över fick mesta möjliga stöd av de borgerliga, blev det inget av. Medborgarna i Lammhult listade sig inte i tillräckligt antal hos de privata. Nu försöker alliansen etablera två privata vårdcentraler i Ljungby. Vi drev i valrörelsen att landstinget skulle starta en tredje vårdcentral, men fick se den motionen avslås efter valet 2010. Återstår att se om någon av de privata lyckas få tillräckligt många listade.

Specialistläkargruppen hade klart misskött sina åtaganden vad gäller provtagningar och uppföljningen av patienter. Det föranledde grava anmärkningar och ledde till skärpta regler för vårdcentraler. Företaget är nu sålt till ett nytt bolag.

En annan viktig fråga har varit och är kulturplanen. Varje gång den varit uppe har V föreslagit att Ljungbergmuséet i Ljungby ska bli det regionala konstcentrum som nu saknas. Varje gång har majoriteten sagt nej med kryptiska argument.

Regionfrågan har diskuterats i olika omgångar. Majoriteten beslöt redan för flera år sedan att Kronoberg ska bli en del av en sydsvensk region med Skåne, Blekinge och Kalmar. Mot detta har V och MP hävdat att utgångspunkten ska vara Småland. Sent vaknade Centerpartiet och bröt mot den ”heliga alliansen”. Störst ansvar för låsningen till Skåne bär M och S.

I samband med finansieringen i november av budgeten, som togs i juni, blev det strid om högkostnadsskyddet. S, V och MP ville behålla högkostnaden på 900 kr medan högeralliansen slaviskt ville följa riksdagsmajoritetens försämring till 1100 kr. De som ska betala denna försämring är de multisjuka oftast äldre med låg pension. 1 öres skattehöjning hade räckt för att täcka ett mer generöst högkostnadsskydd. Mormor ska inte betala var vår paroll, men det bet inte på alliansen.

I budgeten för 2012 hade alliansen skrivit in att man ville privatisera hörselvården med ett Vårdval Hörsel. Efter protester från de hörselskadades förening och berörd personal backade Centerpartiet och fick snabbt stöd också från Kristdemokrater och Folkpartiet. Moderaterna blev ensamma kvar med kravet på privatisering. En framgång för oppositionen S+V+MP!

Man kan också notera att Sverigedemokraterna under sitt första år i landstinget gjort en mycket blek insats. I så gott som samtliga voteringar har de röstat med alliansen. Debattinläggen från SD har varit få och svåra att förstå.

Publiciteten kring landstingspolitiken har med undantag för Lammhult, Specialistläkargruppen och regionfrågan inte varit särskilt omfattande. Massmedias intresse för landstingspolitiken är inte stor.

Egna organisationen

Den nya mandatperioden inleddes med att vänsterpartiet och miljöpartiet fick flytta ner från tredje våningen till första och ett större rum. Detta våningsplan är nu partigruppernas. Under våren har Daniel Liffner anställts på 25 procent som politisk sekreterare. Partidistriktet har anställt honom på ytterligare 25 procent. Under detta första år har han i första hand lagt sin tid på distriktets behov. I praktiken har gruppledaren skött det mesta av underlagsarbetet för gruppen.

Samverkan vad gäller möten och studiebesök sker med regiongruppen. Landstingsgruppen har ett relativt generöst gruppstöd förutom partistödet, som går till partidistriktet. 375000 kr finns årligen och skall då täcka tjänsten som politisk sekreterare, gruppmöten m.m.

Ekonomi

Mandatperioden inleddes med ett underskott efter valet år 2010 på 40000 kronor, vilket gör att årets ekonomi slutar med ett blygsamt överskott på endast 12000 kr. Ambitionen är att kunna öka tjänsten som politisk sekreterare.

Utåtriktat, studiebesök, konferenser

Januari

19/1 Om Vårdval Kronoberg, Tallgården, Växjö, offentligt möte, Lennart Värmby 15 deltagare.
22/1 Regionfrågan, Linköping, V-arrangemang. Carin Högstedt o Lennart Värmby.

Februari

2/2 Besök Vårdcentral Lammhult, Anna Fransson (S), Mikael Öberg (MP) och Lennart Värmby (V).
7/2 Neurologiskt Handikappades Riksförbund temamöte, Lasarettets restaurang, Växjö. Lennart Värmby moderator; ca 150 deltagare.

Mars

2/3 Gruppledarträff (V), SKL, Stockholm. Daniel Liffner o Lennart Värmby.
9/3 Studiebesök Teleborg Vårdcentral, Växjö. Tryggve Svensson, AnnaLisa Eneroth, Börge Nielsen, Jerker Nilsson, Lennart Värmby.
18/3 Regionfrågan, Norrhults Folkets Hus, Lennart Värmby.
21-23/3 Världens bästa sjukvård – kampanj med besök från riksdagen av Kent Persson och Mia Sydow Mölleby. Studiebesök på Ljungsätra äldreboende, som drivs som intraprenad, Rättspsykiatriska kliniken, facklig lunch med ca 10 deltagare från fackliga organisationer, inspelning av program på Öppna Kanalen, årsmöte med Noaks Ark, fika med unga funktionshindrade på Broqvists konditori. Bra publicitet.
26/3 Årsmöte Synskadades Förbund, Idé- och Kunskapscentrum, Växjö. Lennart Värmby inbjuden som årsmötesordförande.

April

2/4 Framtidskommissionen (V), Hässleholm. Jerker Nilsson.

Maj

1 maj Älmhult gemensam manifestation med (S), Lennart Värmby. Ca 100 personer.
6/5 IOGT-NTO konferens för politiskt aktiva, Stockholm, Jerker Nilsson.
19/5 Regionmöte med deltagande från V i Blekinge, Jönköping och Kalmar, partilokalen, Växjö. 20 deltagare varav från Kronoberg: Tryggve Svensson, Anders Mårtensson, AnnaLisa Eneroth, Fanny Battistutta, Carin Högstedt, Lennart Värmby.

Juni

4/6 Marschen för tillgänglighet, Växjö. Från V deltog Carin Högstedt, Lennart Värmby…
8/6 Vårdseminarium (V), Riksdagen, Stockholm, Lennart Värmby.
17/6 Kulturdag i Jönköping. Inbjudare V-gruppen i Jönköpings landsting. Deltog: Tryggve Svensson, Lennart Värmby.

Juli

Almedalsveckan och där var mycket folk bl a Lennart Värmby, men då om vindkraft.

Augusti

17/8 studiebesök med V:s kommunala grupp på särskilda boendet Toftagården, Växjö. Lennart Värmby.
30/8 Designfrukost, Lammhult, Lennart Värmby.

September

9/9 Regionmöte (V) i Kalmar. Deltog: Daniel Liffner, Anders Mårtensson, Jerker Nilsson.
18/9 V-möte om regionfrågan, Hässleholm. Deltog: Jerker Nilsson o Lennart Värmby.
27/9 Designfrukost, Lammhult. Lennart Värmby
29/9 Nyanländ till Småland, Utvandrarnas Hus, Arr av de tre smålandslänen om integration. Lennart Värmby.

Oktober

3/10 Studiebesök FoU hos Christer Pettersson, Växjö. Daniel Liffner och Lennart Värmby.
6-7/10 Vården och framtiden, SKL-konferens, Västerås. Lennart Värmby.
8-9/10 Kommunal- och landstingsdagar (V), Västerås. Jerker Nilsson, Lennart Värmby, Daniel Liffner.
10/10 Reumatikerförbundet, Idé- och Kunskapscentrum, Växjö, Lennart Värmby.
13/10 Familjecentral, Älmhult, Jerker Nilsson, Carin Högstedt, Börge Nielsen.
14/10 Frukostmöte med Synskadades Riksförbund, Idé- och Kunskapscentrum, Växjö, Lennart Värmby.
25/10 Social ekonomi, Linnéuniversitetet, Växjö, Jerker Nilsson.
27/10 Hörselskadades riksförbund, Landstingets kansli. Möte med S+V+MP. Lennart Värmby.

November

9/11 Om social ekonomi, Royal Corner, Växjö. Lennart Värmby.
12/11 Höstmöte med Synskadade, Idé- och Kunskapscentrum, Växjö. Lennart Värmby.
15/11 Vad är kvalitet? Seminarium, landstinget Kronoberg, Futurum, Växjö. Jerker Nilsson.
28/11 Årliga middagen med landstinget och utdelning av folkhälsoutmärkelserna. För första gången på många år deltog ingen från (V).

December

1/12 HIV/AIDS-konferens, Konserthuset, Växjö, Jerker Nilsson.

Hemsidan

Vänsterpartiets politiska aktivitet i region och landsting publiceras på hemsidan. Uppdatering och intressant innehåll kan bli bättre, men tiden räcker inte till.
Enligt statistiken har unika besökare varit 15.298 (14.026 förra året) och 175.662 sidor (128.651) sidor har laddats.

Utåtriktat och publicitet

Som tidigare nämnts är bevakningen av region- och landstingspolitiken inte särskilt god i massmedia. Tryggve Svensson, Jerker Nilsson och Lennart Värmby har skrivit insändare och debattartiklar under året i Smålänningen, Smålandsposten och Växjöbladet-Kronobergaren.

Sammanfattning och slutord

Vårdskandalerna kopplade till Specialistläkargruppen och riskkapitalbolag som Carema har lyft fram vårdfrågorna i den offentliga debatten. Det är läge för en vänsteroffensiv, som har som paroll ”Trygg och tillgänglig vård med patienten i centrum”.

Vänsterpartiet i Kronoberg har i landstinget gjort en godkänd insats. Men vi är varken stolta eller nöjda. Vi vill mer. Med en bra partikongress som utgångspunkt kan vi nu satsa på att fler vill vara med och forma en hållbar framtid.

Växjö 28/2 2012

Vänsterpartiet landstingsgrupp i Kronoberg

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Regionblad 2016

Regionblad nr 1
V Södra Småland | info@vsodrasmaland.se