Lördagen den 23 mars 2019 - klockan 17:36

|

Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »Kalendarium

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Trafikförsörjningen fram till år 2030


Lennart Värmby 2012-08-10

Regionförbundet har lagt ett förslag om trafikförsörjning för södra Småland. Remisstiden gick ut den 10 augusti. Förslaget hittar du här:
http://www.rfss.se/Trafikforsorjningsprogram.aspx
Vänsterpartiet anser i sitt yttrande att målen måste höjas och att en tydlig satsning på mer spårbunden trafik ska vara framtidens melodi!

Vänsterpartiets regiongrupps synpunkter på :

”Trafikförsörjningsprogram för södra Småland” (samrådsversion 2012-06-13)

 Allmänt

Bra att ett långsiktigt program för kollektivtrafiken arbetas fram. Det ska innehålla vår regions målsättningar, ambitioner-visioner och ligga till grund för ett framtidsinriktad planering med en hållbar miljö- och energigrund kombinerad med goda kommunikationer och effektiv resursanvändning.

Med den korta tid som står till förfogande inför ett första beslut och program är det väsentligt att ett omtag görs och en fördjupad studie kan ligga till grund för ett bättre program redan inom ett år. I detta arbete bör förankringen bland medborgarna vara en viktig del. Ska kollektivtrafiken kunna ta en klart större andel av resandet i vårt län krävs god service, konkurrenskraft och engagemang från medborgarna. En vision kräver också lite djärvare mål.

Människor är bundna av sina vanor och ovanor. Att resa kollektivt är inte tradition i en glest befolkad landsdel som södra Småland. Det är därför inte bara fråga om utbud, god standard, tillgänglighet och tillförlitlig kollektivtrafik, utan också om att förändra beteendemönster.

Resurser måste avsättas för att arbeta för förändrade resvanor. Det är ett långsiktigt arbete, som kräver inte bara tillgång till kollektivtrafik, utan nya värderingar och attityder. En lika viktig del i en utbyggnad av transporter, som teknik och ekonomi!

Vision och mål – avsnitt 3

Tillgänglighet och bekvämlighet är avgörande för en väl fungerande kollektivtrafik. I programmet och det framtida arbetet måste därför cykel, taxi, samåkning och bilpooler tas med.

Väl lokaliserade stationer-bytespunkter med god service är strategiskt viktigt.

Citat från remissen med vår markering i fetstil och understruket:

”Det ska vara enkelt att få veta när, hur och om bussen eller tåget går. Med en ”knapptryckning” på handdatorn eller telefonen ska all nödvändig information kunna fås tillsammans med en passande biljett.

Väntetiderna mellan olika transportslag och mellan olika turer ska vara ett minimum.

Kollektivtrafikens roll i samhällsutvecklingen ska förändras radikalt. Den fysiska planeringen ska ha kollektivtrafiken som norm. Tätortsutvecklingen ska företrädesvis ske i starka kollektivtrafikstråk och samhällenas struktur ska inte formas av bilismens ensidiga krav på framkomlighet och rörlighet.

Samhällsplaneringen ska utgå från ett minskat beroende av bilen. Staden eller tätorten ska  utformas för moderna gröna lösningar för i första hand gång- och cykeltrafik, i andra hand för kollektivtrafik och först i tredje hand för andra transporter.”

Detta är tuffa skrivningar, som om de tillämpas kommer att ge helt nya förutsättningar för samhällsplaneringen. Vi kan bara instämma!

 Med hänvisning till denna skrivning och de miljömål som finns bör målet för kollektivtrafiken höjas. Futtiga 15 % till år 2030 är för lågt.

 Trafikutbudet i Kronobergs län avsnitt 4

Den lokala och regionala trafiken är beroende av och mer eller mindre kopplad till resebehoven som sträcker sig utanför länet. Vår del av Sverige måste ha rimligt goda förbindelser med omvärlden. I det förslag som läggs finns Stockholm och Malmö-Öresund med. Förbindelserna med Göteborg och i förlängningen Oslo bör vara minst lika goda.

Kalmar-Karlskrona med koppling till arbetsmarknad och Linnéuniversitetet är självklart. Men den timme det nu tar att kollektivåka till Kalmar blir mer än dubbelt så mycket med nästan lika nära liggande Halmstad! Halmstad – Ljungby – Alvesta och därmed spårkontakt med södra stambanan och tvärlinje till ostkusten är vad som behövs.

Spårbunden trafik bäst

Förbindelserna med Jönköping är inte heller lika snabba med nuvarande kollektivtrafik.

I programmet med sikte på år 2030 måste trafikstråk med snabba förbindelser finns till både väst- och ostkust och inom Småland. Utgångspunkten ska vara spårbunden trafik.

Järnvägen är bästa transportsättet rätt hanterad. Det behövs ny järnväg så att både person- och godstrafik kan ledas Karlshamn – Olofström – Älmhult.

Markaryd ska ha fungerande förbindelser med Halmstad och Hässleholm. Ett stråk ska hållas öppet för Markaryd – Ljungby – Värnamo och vidare till Jönköping. Elektrifiering av samtliga järnvägsförbindelser måste också till.

Flyg

Smaland Airport är en tillgång, men det finns en smärtgräns för hur mycket denna trafik kan subventioneras.

Övriga regionala stråk och lokaltrafik

Bra beskrivningar av de olika sträckningar som finns idag, underlag och framtida möjligheter.

Den fysiska planeringen och infrastrukturen behöver utvecklas, men detaljredovisningar av hållplatsernas utformning är inte nödvändiga i ett program för år 2030.

Ekonomi och tillgänglighet

En offensiv planering ger goda möjligheter att med kollektiva färdmedel erbjuda en region, som är nära sin omvärld. En närhet som grundar sig på en hållbar kommunikation med gröna förtecken. Avgörande är att det finns ekonomiska resurser för investeringar i en infrastruktur som bidrar till denna utveckling.

Samverkan med regionerna i södra Smålands närhet liksom med den nationella planeringen är nödvändig. Biljettsystem som är enkla och ett trafiksystem vid byten, som ger trygga och tidtabellstrogna resor är en förutsättning för både arbetspendling och fritidsresor.

Kommersiell trafik och en splittrad – läs alltför privatiserad – trafiklösning är inte realistisk eller önskvärd i södra Smålands framtida trafikförsörjning.

En tydlig och samlad planering med klara miljömål ska vara utgångspunkten.
Vänsterpartiet avser att återkomma i det fortsatta arbetet. Självklart är det verkligheten som avgör hur mycket av ambitioner och visioner som kan förverkligas. Befolkningsunderlag och utveckling styr, men en god infrastruktur styr också detta underlag!

Växjö 2012-08-10

Lennart Värmby, gruppledare (V) i landstinget Kronoberg

Carin Högstedt, regionstyrelsen

Anders Mårtensson, trafiknämnden


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Regionblad 2016

Regionblad nr 1
V Södra Småland | info@vsodrasmaland.se