Centrum för sexuell hälsa läggs inte ned


Cajsa Carrén 2007-08-24


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Centrum för sexuell hälsa i Malmö är räddat. Den 20 augusti tog Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd beslut om att skjuta till medel till årets slut samt att därefter permanenta verksamheten.

- Det skulle ha varit anmärkningsvärt om man inte tagit den rådande situationen med ökande fall av klamydia, syfilis och hiv på allvar, säger Åke Svensson, chef för hudkliniken vid UMAS.
Det var Åke Svensson som i våras motvilligt blev budbärare av beskedet att Centrum för Sexuell Hälsa skulle läggas ned. Verksamheten har funnits sedan 2003 och är ett tvärsektoriellt samarbete mellan Hudkliniken, Kvinnokliniken och Infektionskliniken på Universitetssjukhuset MAS samt Ungdomsmottagningarna inom Primärvården.
Projekt Sexuell Hälsa, som på uppdrag av Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt driver centret, har även Smittskydd Skåne samt Malmö stad som samarbetspartners. Mottagningen erbjuder gratis rådgivning, testning och behandling av sexuellt överförda sjukdomar, samt rådgivning av barnmorska och sexolog.
- Kliniken är uppbyggd för att stärka identiteten för sexuell hälsa, förklarade Åke Svensson i våras när hotet om nedläggning formulerades som en följd av sjukhusledningens besparingskrav.

Hivanslag från staten skjuts till

Nu skjuter Region Skåne till en knapp miljon från tidigare sparade statliga anslag för hiv/STI-prevention. Tidigare i år har Centrum för Sexuell hälsa fått en lika stor summa men den beräknade budgeten kräver tre miljoner.
- Det viktigaste är dock att man i beslutet tydligt uttalat att centret kommer att införlivas i ordinarie verksamhet, säger Leif Persson, projektledare.
- Sedan nedläggningshotet i mars har skutan svängt, mycket tack vare stor mediebevakning och protester från berörd personal och patienter, konstaterar han.
Leif Persson menar att att hotet om nedläggning var ett misstag från början med tanke på ökande antal fall av könssjukdomar och oönskade graviditeter i Malmö. Så även om han gläds åt beslutet är han i flera avseenden kritisk till hur frågan skötts från sjukhusledningens sida.

Läge på sjukhus lockar inte killar
Centrum för Sexuell Hälsas nuvarande lokaler i centrala Malmö ska efter årsskiftet användas till mödravård och verksamheten kommer därför att flytta in på UMAS sjukhusområde. (s) och (v) gjorde med anledning av detta en anteckning till beslutsprotokollet från Region Skånes HSN.
- Vi tror att främst unga killar kan dra sig för provtagning när denna är förlagd till sjukhusmiljö. Därför är det olyckligt att centret får flytta från stan där läget visat sig ha en positiv effekt, säger Ingrid Lennerwald (s), 2:e vice ordförande i HSN.
Även Leif Persson beklagar flytten eftersom han också anser att läget är bra för verksamheten.
- Men det kan vi acceptera, huvudsaken är att verksamheten fortsätter att vara samlad, säger han.

Många faktorer har bidragit till kursändringen
Åke Svensson tillägger att beslutet om att verksamheten pemanentas framför allt är positivt för patienterna, som även fortsättningsvis kan tas om hand på ett seriöst och adekvat sätt.
Han tror att många faktorer bidragit till det glädjande beskedet.
- Fakta brukar ha impact, och tur är väl det. Ett modernt samhälle måste hantera dessa frågor på ett klokt sätt. Sjukhusledningen ska närmast träffa klinik- och verksamhetschefer för att diskutera framtiden för centret.