Dator till alla!


2009-12-15


Nästa år får alla nya elever i kommunala gymnasieskolor en egen bärbar dator

Med total enighet har Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, som ansvarar för de kommunala gymnasieutbildningarna bestämt att alla gymnasieelever på Borgis, Polhem och Vasa skall få en egen bärbar dator nästa år.

Vi kontaktar Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen för att få veta mer.

Varför skall alla elever få en dator?
Datorer har idag blivit ett självklart arbetsredskap i skolan för såväl lärare som elever. Som en av de första kommunerna i landet har en enig nämnd beslutat att alla gymnasieelever skall få en egen dator. Nämndens ordförande tog initiativ i frågan och alla partier stödde förslaget. 
Det finns nu så många datorer i skolan så nästa det var ett naturligt nästa steg att alla elever alltid skall ha tillgång till en dator.

Är det tanken att detta skall ändra undervisningen och i så fall hur?
Den pedagogiska utveckling och förändring som en ökad tillgång och användning av datorer bör leda till är ett ansvar för skolornas rektorer. Redan nu finns erfarenhet från handelsprogrammet på Borgis och teknikprogrammet på Polhem där alla elever redan har datorer. Även Skolverket har en nätbaserad kurs kring detta som kallas PIM (praktisk IT och mediakompetens) den kan vara ett stöd för lärare i ett förändringsarbete.

Kommer kostnaderna för datorerna att tas från skolans budget eller kommer det extra pengar till skolan?
Kostnaden för datorerna kommer inte att tas från skolorna budget utan extra pengar kommer att tillföras för detta.

Kommer eleverna att få vara med när man bestämmer vilken dator eller vilket system man skall köpa?
Nej, uppköp och handläggning av alla kommunens datorer sker vid IT service. Samma regeler som gäller för alla andra kommunala datorer kommer också att gälla för elevdatorerna. Troligen kommer eleverna att få kommunens basdator som heter Lenovo, men detaljerna kring detta ligger som sagt hos IT service som sköter alla praktiska frågor.

Vad händer om en dator slutar fungera eller går sönder, är eleven ersättningsskyldig?
Även här gäller samma villkor för eleverna som alla andra i kommunen. Eleven har ett ansvar för sin dator och kommer att få skriva under ett avtal (med målsman) om villkoren för lånet. Redan idag finns dessa avtal på teknik- och handelsprogrammen. Datorn blir ett läromedel som läroböcker och annat.  Eleven ansvarar redan idag för att dessa sköts och återlämnas. Försäkringsfrågor har IT service detaljkunskap om. 

Kommer det att gå att använda internet på alla datorer och kommer det finns eluttag för att kunna använda datorerna hela dagen?
Alla datorer skall kunna användas mot internet. Hur detta sker är ett beslut som rektor tar. Om man skall ha trådlös anslutning eller ej är även det ett lokalt beslut på skolan. Strömförsörjning är även det en lokal fråga.

Kommer man att utvärdera att satsningen på datorer till alla förbättrat verksamheten?
Självklart, all verksamhet utvärderas varje år i skolans kvalitetsredovisning och att datorsatsningen används på ett sätt som förbättrar verksamheten ingår i detta.
Även från förvaltningen kommer även denna fråga att följas under kommande utvärderingar.