Międzynarodowa Sieć Pomysłów Eukacyjnych - oficjalna strona iEARN / Poland
Poniedziałek, 2 października 2023 - 19:35
Strona tytułowa
Artykuły

« Poprzedni Następny »


Strona 2 z 3
Poprzednia strona  1 2 3  Następna strona

STATUT


2004-08-03


Statut Stowarzyszenia Nauczycieli Internautów


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Nauczycieli Internautów i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.


§ 2


Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20 poz. 104) i posiada osobowość prawną.


Stowarzyszenie może powoływać Koła Terenowe.


Stowarzyszenie jest członkiem zwyczajnym I*EARN (International Education and Resource Network)


Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.


§ 3

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gdyni , terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może także prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.


§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.


Rozdział II

Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie nowych sposobów nauczania z wykorzystaniem komputera i szerokiego dostępu do Internetu. Stowarzyszenie zamierza pomóc polskiemu nauczycielowi poprzez sieć usług szkoleniowych, tak, aby komputer stał się dla niego normalnym narzędziem dydaktycznym. Głównym mottem Stowarzyszenia jest " Każdy nauczyciel 'Internautą' ".


§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- prowadzenie stałej akcji informacyjnej,
- poszukiwanie sponsorów projektu,
- pozyskiwanie nowych szkół i nauczycieli do programów edukacyjnych (krajowych i międzynarodowych) realizowanych w sieci Internet,
- stały nadzór nad realizację tych programów,
- stałą pomoc nauczycielom realizującym programy edukacyjne wykorzystujące Internet,
- inicjowanie nowych projektów,
- wydawanie materiałów dydaktycznych w formie książek, broszur, kaset wideo, interaktywnych stron WWW w Internecie, płyt CD lub z zastosowaniem innych nośników informacji,
- organizację warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i instruktorów,
- organizację konferencji nauczycieli i uczniów ułatwiających wymianę doświadczeń,
- reprezentowanie polskiego I*EARN na forum międzynarodowym.


Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie dzielą się na:

- zwyczajnych
- wspierających
- honorowych

§ 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy nauczyciel, obywatel Rzeczypospolitej, który złoży pisemną deklarację członkowską przyjętą w drodze uchwały przez Zarząd. Deklaracja powinna zawierać rekomendację dwóch wprowadzających członków Stowarzyszenia.

Członkiem Stowarzyszenia może być także nauczyciel cudzoziemiec zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej.

§ 10

Członek zwyczajny ma prawo :

- Wybierać władze Stowarzyszenia i być wybieranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

- Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

- Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

- Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§ 11

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:

- Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

-Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

- Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 12

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc rzeczową, finansową lub inną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

Członek wspierający ma prawa określone w § 10 pkt. 2, 3 i 4. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.


§ 13

Do obowiązków członka wspierającego Stowarzyszenie należą obowiązki wymienione w § 11 pkt. 1 i 2 oraz obowiązek czynnego wspierania celów statutowych Stowarzyszenia.


§ 14

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka wspierającego i jest zwolniony od obowiązku opłacania składek


§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

- Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

- Skreślenia przez Zarząd na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres ponad 1 rok, po uprzednim upomnieniu,

- Wykluczeniu uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

- Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego i osobę prawną.

- Rezygnacji członka z zawodu nauczyciela.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie złożone do Zarządu terminie 30 dni, a rozpatrywane przez najbliższe Walne Zgromadzenie, którego uchwała jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia


§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

- Walne Zgromadzenie

- Zarząd Stowarzyszenia

- Komisja Rewizyjna

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


§ 17

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.


§ 18

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie i niezależnie od liczby obecnych w drugim terminie.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
Ustalanie wysokości składek członkowskich
Nadawanie godności członka honorowego.
Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia
Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 2 miesięcy:

- z własnej inicjatywy

- na żądanie Zarządu Koła Terenowego lub Komisji Rewizyjnej

- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


§ 20

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami, składa się z prezesa, wiceprezesa i 3 - 5 członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

Do kompetencji Zarządu należy:

- Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

- Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia, w tym planów finansowych.

- Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie,

- Zwoływanie Walnych Zgromadzeń,

- Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

- Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności,

- Powoływanie Kół Terenowych i kontrola merytoryczna ich działalności,

- Wydawanie zgody na nabycie osobowości prawnej Koła Terenowego

- Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,

- Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.


§ 21

Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział V

Koła Terenowe

§ 22

Zarząd Stowarzyszenia może na wniosek co najmniej 15 swoich członków z danego regionu powołać Koło Terenowe.

§ 23

Koła Terenowe mogą nabywać osobowość prawną za wiedzą i zgodą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 24

Koła Terenowe merytorycznie podlegają Zarządowi Stowarzyszenia, niezależnie od posiadania osobowości prawnej.

§ 25

Władzami Koła Terenowego są:

Zarząd Koła Terenowego
Komisja Rewizyjna Koła Terenowego

Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym na zebraniu członków Koła Terenowego.
W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Zarząd Koła Terenowego składa się z prezesa, wiceprezesa i 3 - 5 członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu Koła zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

Do kompetencji Zarządu Koła Terenowego należy:

- Reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

- Uchwalanie planów działalności Koła,

- Uchwalanie planów finansowych (dotyczy Kół posiadających osobowość prawną).

- Dysponowanie majątkiem Koła w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie lub Zarząd Stowarzyszenia.

- Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia,

- Uchwalanie regulaminów Koła niesprzecznych ze statutem Stowarzyszenia,

- Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności.

Komisja Rewizyjna Koła Terenowego składa się z 3 - 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Koła

2. występowanie do Zarządu Koła lub Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego zebrania Zarządu Stowarzyszenia

4. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem doradczym.

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia zawiera odrębne umowy z poszczególnymi Zarządami Kół Terenowych (ubiegających się o osobowość prawną), w których to umowach Zarząd Koła Terenowego przyjmuje na siebie (zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, art.4, ust.4) odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia rachunkowości i ksiąg rachunkowych Koła Terenowego oraz dodatkowo przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawidłowość dysponowania środkami Koła. Każda umowa musi być podpisana przez wszystkich członków Zarządu odpowiedniego Koła Terenowego.

§ 27

Koła Terenowe nie mają prawa powoływania innych Kół Terenowych.


Rozdział VI

§ 28

Majątek Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze składają się:

- wpływy ze składek członkowskich (Koła Terenowe odprowadzają 10% wpływów ze składek do Zarządu Stowarzyszenia, resztą dysponują we własnym zakresie),

- dotacje, darowizny, spadki, zapisy, (dotacje, darowizny, spadki i zapisy dedykowane Kołom Terenowym pozostają w ich pełnej dyspozycji, stanowią jednak majątek Stowarzyszenia)

- wpływy z działalności statutowej,

- dochody z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


§ 29

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz jeden z jego członków upoważniony do tego przez Zarząd. Do ważności innych pism i dokumentów potrzebne są dwa podpisy: prezesa i sekretarza Zarządu.

W przypadku Kół Terenowych z osobowością prawną, oświadczenia woli w sprawach majątkowych Koła składają prezes Koła oraz jeden z członków Zarządu Koła upoważniony do tego przez Zarząd Koła. Do ważności innych pism i dokumentów potrzebne są dwa podpisy: prezesa i sekretarza Zarządu Koła.


Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 2/3 większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.

Strona 2 z 3
Poprzednia strona  1 2 3  Następna strona

Skomentuj Wyślij artykuł do znajomego: Wydrukuj


Szukaj Pomoc do wyszukiwania
Opublikowane
Archiwum

Uwagi dla redaktora
Wyślij list do redaktora

KalendarzAngielskiSchool Theatre......HOT LINK......

UNIA EUROPEJSKA


**************


iEARN w Polsce / iEARN in Poland
Redaktor naczelny:   Halina Bednarz
Webmaster:   Halina Bednarz
Współpracownicy:   M_K_I, Ewa, Andrzej, Marek Grzegorz