Måndagen den 4 december 2023 - klockan 17:17
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Rätt metoder kan minska hivspridning


Ewa Katarina Holbye 2007-08-05

De svenska hivpreventiva insatserna är ofta innovativa men behöver synliggöras mer och få ökad vetenskaplig förankring, menar Ronny Tikkanen.
Bild:Gudrun Renberg
De svenska hivpreventiva insatserna är ofta innovativa men behöver synliggöras mer och få ökad vetenskaplig förankring, menar Ronny Tikkanen.

Hivprevention kan minska det sexuella risktagandet bland män som har sex med män (MSM). Men det gäller att satsa på rätt förebyggande insatser. Vissa metoder är effektiva, andra inte.

Precis som i början av den nu kvartssekellånga epidemin är det MSM som löper störst risk att smittas. Ändå är särskilt unga MSM beredda att ta stora risker.
Ronny Tikkanen är doktor i socialt arbete vid Malmö högskola och Göteborgs universitet. I en ännu opublicerad sexvanestudie, som baseras på enkätsvar från drygt 2 500 män, visar han att det finns ett högt risktagande i gruppen.
Bland annat svarade 60 procent av de yngre männen under 25 år att de haft oskyddade anala samlag minst en gång den senaste tolvmånadersperioden. Det ska jämföras med 40 procent av männen över 47 år. Många vet inte heller hur de ska ta upp frågan om hivstatus med en ny partner och saknar även basala kunskaper om hiv och andra sexuellt överförda sjukdomar.
– Hiv är en osynlig sjukdom och alla som är smittade vet inte om det. Ändå är det många som resonerar: ”Han är ju så ung och ser så fräsch ut. Dessutom kommer han från landet så han kan inte ha hiv”, säger Ronny Tikkanen med ett snett leende.

Skriande behov av kunskap
Han menar att det finns många förklaringar till den höga riskbenägenheten i gruppen. Rädslan för hiv är inte lika stor som under epidemins första år. Bromsmedicinerna har gjort att hiv alltmer betraktas som en kronisk behandlingsbar sjukdom.
– Behovet av kunskap är skriande liksom behovet att lära sig att tala om hiv i sexuella situationer, säger Ronny Tikkanen.
Både inom MSM-gruppen och bland informatörer i frivilligorganisationer, kommuner och landsting finns en insikt om att hivprevention är det viktigaste redskapet för att förebygga hiv. Det finns också ett starkt intresse för att utveckla och förbättra arbetet.
Problemet är att vi hittills haft alltför dålig kunskap om vad olika insatser nyttar till. På uppdrag av Socialstyrelsens hivenhet har därför Ronny Tikkanen via litteraturstudier sammanställt internationell forskning som visar vilka metoder för hivprevention för MSM som fungerar och vilka som inte gör det.
Resultatet presenteras i rapporten ”Kunskapsbaserad hivprevention riktad till män som har sex med män”. Rapporten innehåller en sammanfattning och diskussion av sex internationella kunskapsöversikter. Totalt har Ronny Tikkanen gått igenom 46 internationella studier, främst från USA och Storbritannien. Dessutom har han sammanställt erfarenheterna av svenska hivpreventiva insatser riktade till MSM.

Rätt insats påverkar risktagandet
Den internationella forskningen visar med all tydlighet att hivpreventiva insatser kan minska det sexuella risktagandet bland MSM. Gruppsamtal har särskilt god effekt, speciellt om träffarna består av flera komponenter och allra helst sker vid flera tillfällen eller pågår i minst fyra timmar.
– Att få ta del av erfarenheterna från jämlikar som befinner sig i samma situation är betydelsefullt, säger Ronny Tikkanen. I det förebyggande arbetet menar han också att det är viktigt att engagera informatörer som spelar en central roll i gruppen och kan fungera som förebilder.
För att åstadkomma ett förändrat beteende är det viktigt att inrikta sig på tankemönster och diskussioner om hur man resonerar i olika situationer. Att de preventiva insatserna baseras på metod och systematik och har en teoretisk förankring är också avgörande för att de ska bli verkningsfulla.
Ronny Tikkanen menar att de svenska insatserna många gånger är innovativa och bedrivs i linje med slutsatserna av den internationella forskningen. Insatserna behöver dock synliggöras mer för att få ökad vetenskaplig förankring och spridning.
– Men det finns också brister. Det saknas till exempel kunskap om vilket innehåll informationen och rådgivningen som ges i samband med hivtestning ser ut, säger han.
Seminarier i höst
För att diskutera resultatet av Ronny Tikkanens rapport planerar Socialstyrelsen under hösten ett antal seminarier på olika platser i landet. Förutom Ronny Tikkanen deltar hans forskarkollega Margareta Forsberg som, också på Socialstyrelsen uppdrag, skrivit en rapport om svenska och internationella erfarenheter av förebyggande arbete och ungdomars sexuella hälsa. Håll utkik efter tider och platser på www.hivaktuellt.se

Läs mer: Beställ rapporten
”Kunskapsbaserad hivprevention riktad till män som har sex med män” kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Fax 08-779 96 67, e-post: socialstyrelsen@strd.se. Webbutik: www.socialstyrelsen.se/publicerat. Rapporten kan också laddas ned från webbplatsen www.socialstyrelsen.se.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun