Fredagen den 1 mars 2024 - klockan 02:19
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Största sexvanestudien av MSM hittills


Gudrun Renberg 2007-02-21

– Risk konstrueras annorlunda hos personer som varit nära hiv eller till och med aids, säger Ronny Tikkanen.
Bild:Gudrun Renberg
– Risk konstrueras annorlunda hos personer som varit nära hiv eller till och med aids, säger Ronny Tikkanen.

Under vintern 2006 fick 2 564 män som har sex med män (MSM) svara på frågor om sexvanor och attityder. En första avrapportering av resultatet i denna så kallade MSM-enkät kom i höstas. – En så stor datainsamling inom gruppen MSM har egentligen inte gjorts i Sverige någon gång förut, säger Ronny Tikkanen, forskare i socialt arbete och en av dem som står bakom studien.

Det stora materialet sammanställdes relativt snabbt till en första rapport, ”msm-enkäten 2006 – en översiktlig presentation”, men några djupare analyser har inte gjorts än utan det ska genomföras under 2007.
Ronny Tikkanen gjorde 1999 en stor studie av sexvanor, kunskaper och attityder om hiv och sti bland msm inför sin avhandling ”Risky business”, som kom 2003. Den nya enkäten skiljer sig på ett par sätt – dels genom att det är än fler som deltagit, men också genom att de endast rekryterats via Internet.

Att bara rekrytera via Internet ser Ronny Tikkanen som ett mindre problem än vid studien han gjorde inför avhandlingen – då datainsamlingen skedde både via

Internet och genom enkäter distribuerade på annat sätt. Visst funderade man nu också på om det behövdes något mer.
– Men Internet är mindre skevt än vad det var då. Fler har tillgång och fler använder mediet, inte minst bland hbt-personer där många till exempel använder webbforumet Qruiser. Internationell forskning visar också att homosexuella män är en grupp som lätt tar till sig nya trender, de har alltid utnyttjat olika sociala arenor för att få kontakt med andra. Så vi tycker vi kan säga något om gruppen msm genom att enbart använda Internet som datainsamlingsarena den här gången, säger Ronny Tikkanen.

Syftar till att förbättra preventionen
Studien bekräftar mer den intuitiva och erfarenhetsbaserade kunskap som redan fanns och innehåller en del oroande siffror – färre yngre har erfarenhet av hivtest och en högre andel av de yngre använder kondom vid anala samlag än de äldre.

Därmed har enkäten nått sitt syfte: att få fram en tillräckligt stor mängd data för att kunna hitta bättre preventiva metoder för msm-gruppen som helhet och för mer riktade insatser mot de olika undergrupper som här kan sållas fram – utifrån ålder, sysselsättning, etnicitet, bostadsort, med mera.

Upplevd risk påverkas av personlig erfarenhet
En sak som Ronny Tikkanen vill analysera djupare är det han kallar det ”generationsspecifika”. Männen är indelade i fyra åldersgrupper, och bakom det finns en tanke att erfarenheter, attityder och handlingsmönster påverkas av den tid som format männens sexuella historia och självuppfattning. Hur påverkas man till exempel av att ha haft sina första sexuella erfarenheter under aidsepidemins första, dramatiska år, jämfört med i dag?

De unga männen i enkäten har haft fler oskyddade samlag än de äldre – men vad i detta är evigt, det vill säga att det hör till ungdomstiden att ta mer risker, och vad är kopplat till den samtid man befinner sig i?
– En förklaring jag vill gå vidare på är betydelsen av den historia man har med sig. Om du till exempel lever som 25-åring och inte känner någon som har hiv, eller du bor i en mindre stad, då kommer risken längre från dig känslomässigt. Det påverkar ens upplevelse av hur pass nära risken man är.
– Så lägger man till sjukdomens kontext i samhället i dag – hur allvarlig är den, hur mycket pratar man om den, med mera – och där kommer generationsaspekten in, att risk konstrueras annorlunda hos personer som har levda erfarenheter och varit nära hiv eller till och med aids. Men det i sig förklarar inte allt.

I den kommande fördjupade analysen av materialet kommer Tikkanen och hans forskargrupp att göra datasammanställningar på olika variabler, där ålder är en men flera andra ska läggas till och dras ifrån. Några nya data ska inte samlas in, men i materialet finns nu mycket att använda. Här finns till exempel uppgifter om var man bor och vad man sysselsätter sig med, samt etnisk bakgrund. I enkäter om sexuellt beteende hos riskgrupper försummas ofta den sociala bakgrunden. Men den är en speciellt viktig förutsättning i det förebyggande arbetet.

Många säger sig veta för lite om hiv
– En av de saker vi ska se närmare på är utanförskap i samhället. Skiljer sig till exempel de som står utanför arbetsmarknaden – de arbetslösa och långtidssjukskrivna – från andra när det gäller risktagande? Har de andra behov? Det kan vara en sådan glömd grupp, så det ska vi analysera.

Enkäten har också ställt frågor om oskyddat sex på ett lite nytt sätt, menar Ronny Tikkanen.
– Det som är lite unikt i det här materialet är att vi frågat mycket om själva situationen där man haft sex. Tidigare har man oftast frågat hur det senaste året varit, men här har vi frågat efter ”sista gången du hade sex med en man”.
Analysen kommer därför förhoppningsvis ge mer information om vad vi behöver jobba mer aktivt med. Så att vi når dem som behöver det och med rätt insatser.

I resultatet från enkäten kommer det fram att många msm upplever att de inte har tillräckliga kunskaper om hiv: femtio procent säger att de behöver veta mer.
–- Det gör mig orolig, för det är rätt många också som har haft oskyddat analt samlag med någon de inte känner till hivstatusen på – där ser man faktiskt generationsskillnader.

Det faktum att unga män som har sex med män löper mycket större risk att möta hiv än unga heterosexuella gör naturligtvis att risktagande bland just dessa unga är särskilt oroande.

Ett skäl till att många unga homosexuella män i dag inte känner någon som har hiv är naturligtvis att bromsmedicinernas ankomst för elva år sedan gjort infektionen mer osynlig.
– På grund av fördomar i samhället är det inte lätt att gå ut och vara öppen med sin hivstatus. Men samtidigt är det väldigt bra för preventionen när någon gör det! För då får man ett ansikte på det.

Som forskare i socialt arbete är Ronny Tikkanen starkt fokuserad på metoder och praktiskt arbete i fält. I arbetet med enkäten riggades dels en referensgrupp av forskare, dels en med fjorton hivpreventörer från olika verksamheter, som exempelvis Lafa (Landstinget förebygger aids i Stockholm), rfsl och Hiv-Sverige (tidigare Riksförbundet för hivpositiva).
– Den här enkäten är ett tydligt exempel på samarbete mellan forskning och prevention, och det är ju själva målet – att få fram kunskap som kan användas praktiskt.

Denna första rapport skrevs samman så snart som möjligt också med tanke på dessa preventörer, som uppmanats att ge synpunkter inför den fortsatta djupanalysen. För Ronny Tikkanen är det centralt att arbetet är väl förankrat i de miljöer och grupper som är nära dem preventionen behöver nå, så att forskning och praktik går hand i hand.

Målet är att hitta fungerande metoder
Under senare delen av 2007 kommer den fördjupade analysen av msm-enkäten. Sedan är planen att fortsätta med en ny msm-enkät året därefter. Och den gången vill Ronny Tikkanen att frågebatteriet ska utökas med så kallade ”indikatorsfrågor” i enlighet med den ungass-deklaration* om hiv/aids som antogs i fn 2001.
– Sverige förbinder sig ju genom att vi undertecknade ungass att leverera olika slags statistik som rör hiv, så kallade indikatorer. I förra årets msm-enkät fick vi med en del sådana, som ger svar på exempelvis hur stor andel som hade oskyddat samlag senaste gången de hade sex. Men det finns indikatorer som vi inte får svar på nu, och som nästa msm-enkät bör utökas med.

En sådan rör hur många som nåtts av någon kampanj om säkrare sex. Så i enlighet med ungass-kraven vill Tikkanen inte bara att nästa msm-enkät ska fråga om det, utan att det också genomförs en kampanj dessförinnan som kan användas som mätsticka.
– Allt detta syftar till att bygga upp en kunskapsbank med evidensbas – så att vi också sedan kan använda metoder som vi vet fungerar bra. Hur ska vi jobba på ett effektivt sätt? Det är det vi behöver lära oss mer om.

Närmaste tiden är Ronny Tikkanen också upptagen med ett tidsavgränsat uppdrag från Socialstyrelsen med att sammanställa vad internationell forskning säger om evidensbaserade preventionsmetoder bland msm.

* UNGASS står för United Nations General Assembly Special Session.

Fakta MSM-enkäten
• 2 564 svarande ingår i studien.
• Datainsamlingen skedde genom riktad annons-ering i webbforumet Qruiser under tolv dagar i februari och mars 2006.
• Medelåldern bland de svarande är 33 år.
• Fler yngre än äldre deltog.
• Statens folkhälsoinstitut och Socialstyrelsen finansierade.
• En djupanalys presenteras under 2007.

Presentationen kan beställas genom Ronny Tikkanen på ronny.tikkanen@socwork.gu.se.
Bakom enkäten och den första rapporten står Ronny Tikkanen, Sven-Axel Månsson, Kristian Daneback och Niklas Eriksson vid Malmö högskola.Fakta Ronny Tikkanen
• Fil dr i socialt arbete.
• Verksam vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, samt vid Malmö Högskola.
• Har skrivit avhandlingen ”Risky business – en sociosexuell studie av män som har sex med män”, 2003, institutionen för socialt arbete i Göteborg.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun