Onsdagen den 7 december 2022 - klockan 18:48
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Folkhälsoinstitutet motsätter sig utvidgat sprututbyte


Martina Junström 2004-06-04

Sprututbytesverksamhet ger oklara signaler kring målsättningen om ett narkotikafritt samhälle. Ett dåligt kontrollerat sprututbytesprogram kan leda till ett ökat injektionsmissbruk. Satsa hellre resurserna på information, kontaktskapande verksamhet, aktiv hivtestning och bra vård. Så skriver FHI i sitt remissvar på regeringens lagförslag till sprututbytesverksamhet.

Enligt lagförslaget ska landstingen kunna söka tillstånd från Socialstyrelsen för att kunna bedriva sprututbytesverksamhet för narkomaner. Socialstyrelsen ska också utfärda närmare föreskrifter för hur sprututbytet ska gå till och kontrollera att reglerna följs.
Frågan om sprututbyte ska tillåtas har debatterats i flera år. Regeringen har på folkhälsominister Morgans Johanssons initiativ tagit ställning för att varje landsting som vill ska kunna ansöka om att få starta en verksamhet som erbjuder narkomaner rena sprutor. Till grund för lagförslaget ligger ett ställningstagande till den försöksverksamhet som bedrivits i Malmö och Lund som den narkotikapolitiske samordnaren Björn Fries gjort.
Försöksverksamheten har inte lämnat några entydiga bevis för att sprututbytet i sig förhindrar hiv- och annan blodsmitta bland narkomaner. Å andra sidan, skriver regeringen i sitt förslag, har man trots en hög testfrekvens inte upptäckt några nya fall av hivinfektion land injektionsmissbrukarna under många år. Försöket har också gett andra positiva resultat. Hälso- och sjukvården har nått en grupp människor som annars är svår att nå. Fler narkomaner har hivtestat sig och kontakterna har gett möjlighet att slussa injektionsmissbrukarna vidare till avgiftning och vård.
Regeringens fråga till de 85 remissinstanserna den här gången gällde konkreta synpunkter på själva skrivningen av lagen, inte om sprututbyte skall tillåtas eller inte. Många remissinstanser har dock valt att ge uttryck för sina åsikter för eller emot. Bland de statliga myndigheter som har yttrat sig intar Statens folkhälsoinstitut en särställning med sitt fortsatta nej till sprututbytesverksamhet.
Tidigast våren 2005 kommer lagförslaget att behandlas av riksdagen. En av regeringens främsta uppgifter fram till dess är att förankra idén om sprututbyte i den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun