Söndagen den 4 juni 2023 - klockan 22:02
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Manlig omskärelse omdiskuterad strategi mot hiv


2007-04-27

Studier från Afrika visar att omskurna män löper avsevärt lägre risk att få hiv än oomskurna. Resultaten har lett till att FN nu rekommenderar metoden - men det finns också risker. FN varnar därför samtidigt för en alltför ensidig satsning.

Det är i studier från Kenya, Uganda och Sydafrika man kunnat visa att risken att smittas med hiv är cirka 60 procent lägre för män som är omskurna än för män med förhuden i behåll. Resultaten har föranlett WHO och UNAIDS att rekommendera metoden för vuxna män i områden med hög spridning av hiv.
De två FN-organen varnar dock för en övertro på metoden och betonar att omskärelse ska ses som en av flera strategier för att minska spridningen av hiv. Minst lika viktigt är att också fortsättningsvis satsa på sexualundervisning och en ökad kondomanvändning.
Trots att det finns ovedersägliga vetenskapliga belägg för att metoden ger ett skydd mot hivinfektion finns det många hinder för att den ska få önskvärd spridning och effekt.
Mot metoden talar att den kan vara svår genomföra i större skala i länder där manlig omskärelse inte ingår i kulturen.

Skyddar inte kvinnor
Den skyddar inte heller kvinnor från att smittas. Lika lite som utsatta kvinnor kan säga nej till män som inte använder kondom kan de säga nej till män som inte är omskurna.
Pehrolov Pehrson är överläkare vid infektionskliniken, Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, och ledamot i Läkare utan gränser. I en artikel i Läkartidningen pekar han på att metoden tvärtom kan innebära en ökad risk för kvinnor att smittas under läkningsprocessen efter ingreppet. Detta visas av den studie som gjorts i Uganda.
Omskärelse är ett kirurgiskt ingrepp som måste göras under sterila former för att infektioner ska undvikas. Metoden kan därför innebära påfrestningar på redan svaga hälsosystem i länder som är hårt drabbade av hiv/aids, befarar han.

Omskurna män blev mer riskbenägna
Än mer skeptisk är kirurgen Dan Holmlund som i en annan artikel i samma tidning skriver att en allmän omskärelse av män knappast är ett realistiskt sätt att stoppa hivspridningen. Tvärtemot menar han att det kan vara en farlig väg att gå om män tror att omskärelse skyddar dem från att få och sprida sjukdomen.
Hans farhågor bekräftas av den sydafrikanska studien där forskare lät omskära närmare 1 650 män och sedan följde upp dem under 18 månader. De omskurna männen blev mer riskbenägna och hade oftare oskyddat sex än de män som ingick i kontrollgruppen.Fotnot:
Att manlig omskärelse skyddar män mot hiv förklaras av att virus får svårare att ta sig in i kroppen. När förhuden är borttagen minskar antalet langerhanska celler. Det är dessa celler som transporterar virus från huden till lymfkörtlarna. Ytterligare förklaringar är att män som saknar förhud lättare kan sköta sin intimhygien och har färre genitala sår.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Sök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun