Söndagen den 14 augusti 2022 - klockan 20:36
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Ny forskningsrapport:

Ungas sexualvanor och attityder har förändrats


Gudrun Renberg 2006-05-17

Allt fler kan tänka sig tillfälliga sexuella förbindelser, ha sex utan kärlek, och ifrågasätter det heterosexuella förhållandet som normalrelationen. Det är några slutsatser som dras i den nya rapporten Ungdomar och sexualitet, en forskningsöversikt gjord av Margareta Forsberg för Statens folkhälsoinstitut. 

Rapporten är en sammanfattning av nästan 90 olika forskningsstudier inom området ungdomar och sexualitet. Den är en uppföljning och uppdatering av en kunskapsöversikt med samma namn som kom år 2000.
Rapporten redovisar bland annat trender och utvecklingslinjer, ålder för samlagsdebut, preventivmedelsanvändning, abort, pornografi och sexuellt risktagande. Och här syns alltså en del förändringar både i beteenden och attityder.

Klass och etnisk bakgrund spelar roll
Något som inte förändrats så mycket, åtminstone vid en ytlig anblick, är ålder för samlagsdebut. Genomsnittsåldern är ungefär densamma sedan 60-talet. Men vid närmare anblick visar det sig att ålder för samlagsdebut skiljer sig markant mellan olika grupper, där faktorer som klass och etnicitet påverkar. Så debuterar till exempel ungdomar på praktiskt inriktade gymnasieprogram tidigare än de på teoretiska, och flickor med utländsk bakgrund senare än svenskfödda.

Tolerantare attityd till homosexualitet
Fler än tidigare har egna erfarenheter av samkönade sexuella förbindelser, och attityden till homosexualitet är mer tolerant jämfört med ett tiotal år tillbaka. Men nu som tidigare är flickor mer öppna för detta än pojkar.
Den ökade tillgången till pornografi, via internet och kabelteve, har också lett till en tydligt ökad konsumtion, visar rapporten. Nästan alla pojkar (90 procent) i gymnasiets tredje årskurs har sett porr, och 75 procent av flickorna. Attityderna mellan könen till porr är olika, där pojkar inte helt oväntat är mer positiva än flickor.
Beteendeförändringar som oroar en del experter är ett tydligt ökat risktagande, inte minst avläst i stadigt stigande klamydiasiffror det senaste decenniet. Det är de unga som står för den absoluta merparten av alla klamydiainfektioner. Trots detta visar rapporten att unga människor är ganska goda preventivmedelsanvändare: runt två tredjedelar använde någon form av preventivmedel vid det senaste samlaget. Kondom är vanligare för nybörjarna, senare blir p-piller det dominerande.

"Jag är allvarligt orolig"
Det ökade antalet partner, ökningen av vissa sexuellt överförbara infektioner, och ett minskat antal människor som anser att sex bara bör förekomma i fasta relationer, är något man måste förhålla sig till vid kontakt med unga människor i preventivt arbete. Det menar Kristina Ramstedt, chef för avdelningen för levnadsvanor vid Folkhälsoinstitutet och delaktig i arbetet med rapporten.
– Ungdomarna lever i dag i en värld med intryck från såpoperor och förbjudna internetsidor med pornografi, säger Kristina Ramstedt, avdelningschef för levnadsvanor på Statens folkhälsoinstitut. Detta tillsammans med en ökad alkoholkonsumtion leder till en osäkerhet kring vad som är ”normalt” eller inte. Jag är allvarligt orolig för hur nästa generation ska klara att hantera sin sexualitet om vi inte uppmärksammar denna utveckling.

Tipsa en vän     Skriv utSök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Hivaktuellt försvinner
Vintern 2007 trycktes det sista numret av papperstidningen Hivaktuellt. Den 1 oktober 2007 slutar även denna webbplats att uppdatera med nyheter och annat aktuellt material. Det som syns här är enbart artiklar som producerats under 2007. Tidigare nummer av Hivaktuellt är nu arkiverade.
En del uppdateringar kommer att göras vid behov, men inget nytt material produceras.
Socialstyrelsen tillsammans med Nationella rådet för hivprevention håller på att projektera för en kommande webbportal. Tills vidare kan den som söker information om det nationella hiv/STI-preventiva arbetet kan i stället gå till Socialstyrelsens särskilda webbplats för detta. Se nedan.

Hivaktuellt hörde förut hemma på Statens folkhälsoinstitut, men enligt ett regeringsbeslut flyttade hivanslaget med en del av personalen till Socialstyrelsen 2006. Där inrättades en nationell enhet för hiv/STI-prevention.
Detta har påverkat utgivningen av Hivaktuellt. År 2006 blev ett övergångsår med gles utgivning där ett första dubbelnummer, 1-2, kom i april och ett andra dubbelnummer kom ut i vecka 44.
Efter flytten till Socialstyrelsen, beslöt myndigheten att låta Hivaktuellt komma ut med ytterligare två nummer. Det första av dem kom alltså i slutet av oktober, nr 3-4 2006. Det andra trycktes i slutet av februari 2007.
Arbete pågår samtidigt med en ny kommunikationsstrategi för hiv/STI-frågorna i enlighet med det nya regeringsuppdraget.

Socialstyrelsens särskilda webbplats för hiv/STI-information

Beställ gamla nummer av Hivaktuellt
Du kan beställa en del gamla nummer av papperstidningen Hivaktuellt genom att kontakta Socialstyrelsens kundtjänst eller genom att kontakta Socialstyrelsens hivenhet. Tfn: 075-247 30 00. En del nummer finns inte i lager men kan finnas på hivenheten.

Puff ungdomsbilaganUngdomsbilagan har en lärarhandledning
För dig som arbetar med sex- och samlevnads- undervisning har vi nu tagit fram en handledning i tryckbart pdf-format till Ungdomsbilagan med drama- och diskussionsövningar med mera. Endast här på nätet. Klicka på bildlänken ovan så hittar du den!
Hivaktuellt 1 - 2007
Ansvarig utgivare:   Viveca Urwitz
Webmaster:   Gudrun Renberg
Redaktion:   Gudrun