LOGO
Welcome to Net of Children projects
Search     Published    Archive        Search help

Front page
Articles

Top 100 eLearning Awards 2006
« Prev. Next »


Norms and Rules in Polish nursery


Ewa Kurzak 2006-10-25


Upbringing – is complex and long process. Upbringing – is love and an example. Upbringing is – kind of art, where sense of need of a moment, circumstances, place and time play a very important role. When upbringing a child one needs to raise real problems of kids but also set norms and rules which should be consequently executed.
Therefore teachers groups using „Laws and Duties of a Child” (Legal basis: - Declaration of the Rights of the Child passed by the General Assembly of the UN on 20th November 1959 - Convention on the Rights of the Child passed by the General Assembly of the UN on 20th November 1989, in Poland it is in force from 7th June 1991 ( Journal of Laws of 1991, no 120, item.526) and Declaration of Laws and Duties of Parents in agreement with parents and kids establish at the beginning of a school year sets norms and rules valid in groups.

/Read more –pps./

Author: Ewa Matuszczak Bożena Gajewska
Translators: Michał Kolańczyk & Sylvester Strzelec

Normy i Reguły


Wychowanie – to złożony i długotrwały proces. Wychowanie – to miłość i przykład. Wychowanie to – rodzaj sztuki, w której ważną rolę odgrywa wyczucie potrzeby chwili, okoliczności, miejsca i czasu. W wychowaniu należy podejmować realne problemy dzieci, ustalone reguły i zasady należy konsekwentnie egzekwować.

Dlatego też grono pedagogiczne w oparciu o „Prawa i obowiązki dziecka” (Podstawa prawna: - Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1959 r., - Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., w Polsce obowiązuje od 7 lipca 1991 r. ( Dz. U. Z 1991 r. nr 120 poz.526),oraz Kartę Praw i Obowiązków Rodziców w porozumieniu z rodzicami, wspólnie z dziećmi na początku roku szkolnego uzgadnia zasady i normy obowiązujące w grupach.

/Zobacz prezentację- pps./

autor: Ewa Matuszczak, Bożena Gajewska
tłumaczenie: M. Kolańczyk & S. Strzelec

Tip a friend Print
Tuesday 5th of December 2023 - 11:24 PM

Send letter to the editor

virtual-p

Quality Label

eTwinning


Blog for LEoBS

Blog for Climate

Englisch for Little Children

iearn
Net of Children Projects
Chief Editor:   Ewa Kurzak
Webmaster:   Ewa Kurzak
Collaborators:   Maria, Alena, Jitka, Miriam, Sylwester