LOGO
Welcome to Net of Children projects
Search     Published    Archive        Search help

Front page
Articles

Top 100 eLearning Awards 2006
« Prev. Next »


The description of the project /LE/


Ewa Kurzak 2006-09-16

LOGO
LOGO

In the Little Explorers project children supervised by teachers perform a series of unusual activities such as research games and experiments. Children and teachers analyse the results of the activities, describe, exchange and publish them using ICT. The reports, descriptions of results of the children’s researches make the basis of educational resources which develop different strategies of thinking and listening to others. Children ask open-ended questions: Why…?, How…?, What would happen if…? and try to find the answers to the questions.

The aims of the project:
• Development of creative thinking by solving problems, unconventional use of different objects, using different sources of information.
• Development of abilities to communicate by discussing negotiating, reasoning and making decisions in a team.
• Development of abilities of teachers who will teach each other using advanced communication and information processing tools but also publishing the effects of work with children.
• Expansion of the number of teaching resources of schools taking part in the project.

Children supervised by their teachers carry out a series of subprojects:

1. Little Explorers of Big Space 
http://littleexplorers.blogspot.com

2. Human - a part of nature/Climate 
http://humanapartofnatureclimate.blogspot.com

3. PLAY ON-LINE /We begin mathematical project
a) Draughts online
b) Board games
c) Digital puzzles

The effects of children’s work:

Little Explorers is a project created for the youngest nursery school students. Children will be the authors of board games, puzzles made of digital pictures, films, interviews, e-cards. They will make some measuring tools and models individually (e.g. sundial, compass, thermometer, planetarium, scales, a block, inclined plane, telephone, etc). Children will print signs and name cards. They will discuss, negotiate, reason, decide on the content of the notes, create mind maps, organise and arrange room for plays and make records of their actions. Supported by their teachers children will use wide range of ICT tools and multimedia software chosen to suit their perceptive abilities.
The project teaches understanding the conditions of life, the ways of play In other country.
They will also get in touch with their friends in other countries.

Supervised by their teachers children will be able to observe the environment, use multimedia sources of information (e-books), search for information on the Internet, use digital tools such as digital camera or scanner to make records, copy and process information. The project helps to develop the abilities to use advanced communication tools of cooperation between children, teachers and nursery schools.

The project will make possible to meet with different style and methods of teaching in Poland, Malta, Czech Republic, Spain, Scotland, England, etc.

Teachers will teach one another how to use a number of communication tools and to use and process educational resources. They’ll also use media blogs which will enable to publish documents, interviews, films, reportages and PowerPoint and Flash presentations, etc.
Using Media Blog /with podcast option/ and mobile phones teachers will be able to send movies, pictures and recordings. All those resources will be automatically put in the ‘Hot News!’ bookmark and later copied to appropriate category of the project’s tasks.

MALI ODKRYWCY / patrz- myśl- mów - wyobraź sobie- zrób/


Opis projektu


Projekt Little Explorers polega na przeprowadzeniu z dziećmi cyklu niezwykłych aktywności -zabaw badawczych, eksperymentów, gier, których efekty są analizowane przez dzieci pod kierunkiem nauczycieli, opisywane, wymieniane oraz publikowane za pomocą ICT. Raporty, reportaże, opisy wyników dociekań naukowych najmłodszych, stanowią bazę pomysłów edukacyjnych rozwijających różne strategie myślenia oraz umiejętność słuchania innych.
Dzieci stawiają pytania otwarte: Jak.?, Dlaczego.?, Co by było, gdyby..?
Poszukują na nie odpowiedzi.

Projekt ma na celu

• Rozwinięcie kreatywnego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie problemów, niekonwencjonalne zastosowanie wielu przedmiotów, korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
• Rozwinięcie języka dialogu poprzez dyskutowanie, argumentowanie, negocjowanie, zespołowe podejmowanie decyzji.
• Rozwinięcie umiejętności nauczycieli, którzy będą się od siebie uczyć zastosowania zaawansowanych narzędzi komunikacji, przetwarzania informacji, publikowania efektów pracy z dziećmi.
• Poszerzenie bazy dydaktycznej placówek edukacyjnych biorących udział w projekcie.

W swojej klasie pod kierunkiem nauczycieli zrealizują szereg subprojektów:

Subprojekty:

1. Little Explorers of Big Space
http://littleexplorers.blogspot.com/

2. Human - a part of nature/Climate Klimaty 
http://humanapartofnatureclimate.blogspot.com/

3. PLAY ON-LINE /zaczynamy nowy matematyczny projekt/
a) Draughts online
b) Board games
c) Digital puzzles


Efekty pracy dzieci:

Little Explorers to projekt, który jest tworzony z myślą o najmłodszych dzieciach w wieku przedszkolnym. Dzieci będą autorami gier planszowych z regułami, puzzli wykonanych ze zdjęć cyfrowych, filmów, przeprowadzonych wywiadów, e-kartek. Samodzielnie wykonają niektóre narzędzia pomiaru i modele, np. zegar słoneczny, kompas, termometr, planetarium, wagę, blok, równię pochyłą, telefon, etc. Będą drukować napisy, wizytówki. Dzieci będą dyskutować, negocjować, wnioskować, decydować o treści notatek, budować mapy myśli, aranżować salę zabaw, dokumentować swoje działania. Wspierane przez nauczycieli wykorzystają szeroki zestaw narzędzi ICT i programów multimedialnych dobranych odpowiednio do ich możliwości percepcyjnych.
Projekt uczy dzieci rozumienia warunków życia i zabawy w innym kraju.
Nawiążą współpracę z kolegami za granicą.

Dzieci pod kierunkiem nauczycieli będą obserwować otoczenie, korzystać z multimedialnych źródeł informacji (e-book), wyszukiwać informacje w sieci jak również stosować narzędzia cyfrowe (aparat cyfrowy, skaner) w celu dokumentowania, powielania, przetwarzania informacji. Projekt kształci umiejętność stosowania zaawansowanych środków komunikacji we współpracy między dziećmi, nauczycielami, przedszkolami.

Projekt umożliwi nauczycielom poznanie stylu i metod nauczania w systemie edukacji Polski, Malty, Czeskiej Republice i Hiszpanii, etc.

Nauczyciele będą się od siebie uczyć wykorzystania szeregu narzędzi komunikacji, przetwarzania materiałów dydaktycznych. Zastosują media blog, który umożliwi publikowanie dokumentów, wywiadów, filmów, foto-reportaży, prezentacji PowerPoint i Flash.

Nauczyciele korzystając z MediaBlogu / z opcja podcastingu/ , będą mieli możliwość wysłania, filmów, zdjęć, nagrań muzycznych za pomocą telefonu komórkowego. Te zasoby automatycznie zamieszczone zostaną w sekcji „Gorące Wieści” /Hot News/, a następnie kopiowane do odpowiednich kategorii zadań projektu.

Post comment Tip a friend PrintThursday 28th of September 2023 - 03:35 PM

Send letter to the editor

virtual-p

Quality Label

eTwinning


Blog for LEoBS

Blog for Climate

Englisch for Little Children

iearn
Net of Children Projects
Chief Editor:   Ewa Kurzak
Webmaster:   Ewa Kurzak
Collaborators:   Maria, Alena, Jitka, Miriam, Sylwester