Freinetrörelsen i Sverige - Kooperativet Arbetets Pedagogik
Lördagen den 18 september 2021 - klockan 17:54
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »


Mer av Kernell:

Nyttan av teori


Lars-Åke Kernell 2005-04-12

Lars-Åke Kernell skrev mycket i Kaprifol - Freinetrörelsens nu nedlagda papperstidning. En hel del artiklar finns tillgängliga på www.freinet.se. T ex den här av Kernell om teori kontra praktik från Kaprifol 1 -99. Den har många beröringspunkter till föredraget från Freinetträffen i Göteborg.

Någon har sagt att läraryrket är det närmaste man kan komma livet självt. Om livet handlar om att möta människor, konfronteras (både i konflikter och kärlek), knyta relationer, kommunicera, byta erfarenheter och utvecklas till större klokhet och mognad så är det nog så.

Man kan välja andra yrken som inte är så krävande. Yrken som inte förutsätter den hela personlighetens engagemang på samma sätt. Yrken där det inte blir fullt så uppslukande jobbigt när det krånglar till sig. Jovisst, men dessa andra yrken är ofta trista, monotona och mindre engagerande. Det är priset vi får betala: Vill vi slippa störtdykningarna missar vi också höjdpunkterna. Jag tror att vi ibland kan längta till ett stilla kontorsrum med en upptaget-lampa utanför dörren. Glöm inte att det ändå nog var bl.a. intensiteten som lockade oss till läraryrket.Yrket kan beskrivas på olika sätt:

Några säger att det är ett praktiskt, intensivt hantverksyrke - ett konstnärsskap, ett artisteri där känsla och intuition är viktig.
Andra beskriver ett teoretiskt, intellektuellt yrke - en ingenjörskonst där goda kunskaper om innehållet och genomtänkta strategier är viktiga.Ja, så är det. Både och…

Under mitt första vikariat som 19-åring på högstadiet (i tyska) blev jag inte ens nervös då rektorn besökte mig under min genomgång av bildkort i årskurs 8. "Was ist das…?" var min kommunikativa strategi. Då de erfarna lärarna undrade över om jag behövde någon hjälp tackade jag aningslöst nej till annat än att få veta var extraböckerna fanns i materielrummet. För mig var undervisningsmålet uppnått i och med att eleverna gjorde som jag sa och att mina lektioner inte spårade ur ordningsmässigt. Jag trodde att jag undervisade, eftersom min definition av undervisning var "god ordning och hyfsad stämning…"

Aldrig var det så enkelt att vara lärare som innan lärarutbildningen. Jag visste ju inte bättre!

Som outbildad novis ställer man frågor på en låg, mekanisk nivå, t.ex.: "Ska de göra båda sidorna i rättstavningshäftet?"

När lärarutbildningen fått tillfälle att problematisera det komplexa, når vi bakom "det som syns". Vi rör oss allt oftare på en dynamisk "mental nivå". När vi planerar inför kommande lektioner är grunden för detta bl.a. vår utbildning, våra erfarenheter och våra samtal med kollegorna. Vad vi åstadkommer är inte alltid synligt.

En kommentar på den här nivån skulle kunna vara: "Skulle de inte kunna sätta in rättstavningsorden i egna meningar?"

Norrmännen Gunnar Handal och Per Lauvås utvecklade i boken "På egna villkor" en beskrivning av det de kallar lärares praktiska yrkesteori. De talar där om tre olika nivåer av lärares arbete. De två exemplen ovan skulle kunna referera till deras "handlingsnivå" respektive "mentala nivå". En tredje nivå i deras resonemang är "värde-nivån". Det är här vi svarar på handen-på-hjärtat-frågor. "Är det egentligen vettigt det jag gör?" Vi ser vår verksamhet i ett större och mer sammansatt helhetsperspektiv. Vi diskuterar på en etisk nivå. "Behöver barnen verkligen ägna sig åt isolerad rättstavningsträning?"

I och med att undervisningsuppgiften är så intensiv tvingas vi ta itu med problem och dilemman i ett rasande tempo. Vi drabbas av intellektuellt tunnelseende.Vi ges inte tillfälle att eftertänksamt räta på ryggen och fundera hit och dit innan vi bestämmer oss. Detta gör att vi - i takt med att vi får en allt större yrkesskicklighet, allt fler rutiner, allt bättre strategier - löser allt fler uppgifter som vore det intuitivt. Det känns hos den skicklige läraren som om kunskapen om vad som är rätt och fel finns i oss utan krav på teorier eller formuleringar.

Lärare som säger: "Jag behöver inte teorier, jag jobbar praktiskt och löser problemen med sunt förnuft", uttrycker egentligen sin praktiska yrkesteori. Sunt förnuft är ibland det som ofta kallas tyst kunskap . Vår känsla för rätt och fel är helt enkelt resultatet av en salig blandning erfarenheter. Dessa är förstås inte medfödda. De är den ständigt varierande summan av de intryck vi hittills tagit till oss. Här finns allt från egna eleverfarenheter, delar av lärarutbildningen, böcker vi läst (även icke-pedagogiska), erfarenheter från elever och föräldrar vi mött, föreläsare vi hört, mm, mm.

Varje litet bidrag till yrkesskickligheten kan förefalla försumbart, men vad skulle annars vår kunskap bestå av än just dessa oändliga intryck erfarenheterna givit? Vårt sunda fönuft, vår intuition har uppstått i mötet mellan våra tankar och handlingar och i mötet mellan mina egna och andras tankar. Teori kan vara vår egen opretentiösa fundering i mötet med Jenny i tvåan en regnig torsdagseftermiddag eller John Deweys mer ambitiösa, publicerade tankar från början av seklet. Om teori är bra eller inte avgörs genom vårt omdöme i praktiska handlingar i vår verksamhet. På en generell nivå kan man tala om goda eller dåliga teorier, men det intressanta är vilken specifik nytta vi har av dem i vårt praktiska liv.

Ann-Marie Kveli skriver i sin bok "Att vara lärare": "Det är samspelet mellan praktik och teori, mellan handling och reflektion, som i en kontinuerlig utvecklingsprocess frambringar både nya insikter och en bättre praktik."

"Forskarens uppgift är inte längre att hitta lösningar åt läraren utan att utveckla teorier som kan hjälpa läraren att tolka och förstå meningssammanhang i den komplicerade pedagogiska vardagen."Åter till lärarutbildningen

Man kan likna den högskoleförlagda didaktikutbildningen vid situationen att lära någon att laga punktering på cykeln sittande (utan cykel) i vardagsrummet. Mycket av tid går åt att försöka förklara vilka delar av hjulet och däcket man menar att man talar om. Med papper och penna underlättas instruktionerna, men det är svårt att avgöra om man lyckats lära ut respektive lärt sig det som behövs. Om cykeln dessutom inte har fått punktering är det mycket svårt att motivera undervisningen. Här blir det tydligt vilka nackdelar en teoretisk miljö ger.

Att tala om undervisning långt ifrån klassrum och levande barn är svårt. Alternativet vore att förlägga lärarutbildningen till klassrummen ute i skolorna. Här blir det istället tydligt vilka nackdelar en praktisk miljö ger. Åter till cykelmetaforen: Detta vore nästan lika vanskligt som att, i farten försöka, laga punktering på en förbipasserande cykel…

Undervisningsverksamhet är så komplicerad och sammansatt att man för att ha någorlunda förutsättningar för att lyckas måste få tid att se teorier, kritiskt reflektera, diskutera och bygga upp strategier. Den högskoleförlagda lärarutbildningens uppgift är att ge beredskap - i lugn och ro. Självklart måste dessa tankar och teorier få prövas och självklart måste praktikgrundade erfarenheter få bilda näring till fortsatta reflektioner. Därför är praktiken viktig. Inte för att i första hand drilla studerande i hantverket, utan för att ge referenspunkter för vidare reflektioner!

En klassisk svårighet är mötet mellan lärarutbildare och lärare på fältet:

Ett problem är att många lärare säger sig inte tro på "teori".

Ofta handlar det helt enkelt om begreppsförvirring. De tror (ofta för att universiteten lurat dem) att teori är att kunna citera Comenius, Dewey eller Freinet och att kunna skillnaden mellan "validitet" och "reliabilitet". Det är inte fel att kunna, men det är fel att få det att verka som om detta är den enda "teorin".

Handal och Lauvås skriver: "De flesta utbildningsinstitutioner har problem med att de teoretiska respektive praktiska delarna av utbildningen blir två separata delar av utbildningen. Det tycks vara den praktiska delen ... som förlorar i den statuskampen. …de nya lärarna tar ansvar för praktiken medan de äldre i toppen av hierarkin sysslar med ren teori".

Ett annat problem är statusskillnaden mellan lärarutbildaren och den vanliga läraren.

Vem är skickligast - Peter Forsberg, spelaren eller hans far, tränaren? Det blir en fånig jämförelse. De har ju olika uppgifter! Lärarutbildare och lärare har också olika uppgifter. Det handlar inte om att vara olika duktig. Det handlar om att vara skicklig på olika sätt. Trots att spelarna är bättre på att spela hockey lyssnar de på tränarens råd. Hans auktoritet ligger bl.a. i att han utvecklat en förmåga att se helheten på ett annat sätt än spelarna då han tillåts stå vid sidan av det intensiva spelet och fundera strategiskt. Detta är ett exempel på förhållandet mellan teoretiker och praktiker. Dessvärre lever vi i en kultur som av någon outgrundlig anledning ger praktiker sämre status än teoretiker. Kanske beror det på att det alltid är enklare att uttala sig tvärsäkert i generella teoretiska termer än i komplexa praktiska och specifika.

Ett ofta förekommande problem är att lärarutbildningen - när den vill visa sina goda idéer - lyfter fram kontrasterande skräckexempel. Den målar i svart och vitt (för att bli tydlig) och eftersom den vill att lärarna ska förbättra skolans verksamhet därute får den det att låta som om allt "därute" är dåligt och att lärare gör annat än vad teorin uttrycker, bara för att de är dumma…

Istället handlar det egentligen om att val alltid är kopplade till olika syften: Vilka för- och nackdelar har olika metoder? Under vilka omständigheter?

Det är lättare att påminna sig detta i praktiken än i teorin. Sett ur en teoretikers förenklade beskrivning kan det som är relevant i praktikerns komplexa verklighet förefalla "fel".

Så har vi problemet med att det generella och det specifika, det principiella och det episodinriktade kräver olika språk.

Lärarutbildare och studerande talar ofta på den nivå som Handal/Lauvås kallade "värderingsnivån". Praktikern oftare på den mentala - och handlingsnivån. Vi verkar i olika miljöer - miljöer med olika språk. I den barnfria verksamheten i universitetets lokaler fungerar det generella språket bäst. Det är principer lärarutbildningen presenterar.

I det intensiva arbetet i klassrummet fungerar det praktiskt riktade och specifika språket bäst. Det är episoder vi talar om.

Lärare bör sträva efter att nå upp till värderingsnivån. Det är där man utvecklas i yrket. Att "räta på ryggen", se sig omkring och sätta ord på det man gjort är mycket god fortbildning. Studerande i lärarutbildningen behöver däremot tillfällen att "komma ner". Att få smaka på intensiteten i en självupplevd undervisningspraktik är en mycket god utbildning. De abstrakta rättesnörena - t.ex. "Eleven i centrum!" behöver förtöjas i den speciella elevgruppen - "Vilken elev, hur och när?" Praktiken i en lärarutbildning är stället där man tränar sig att göra avvägningar. Det är där teorins honnörsord ska komma till kritan.

Förhållandet mellan teori och praktik är detsamma som förhållandet mellan kartan och verkligheten. Verkligheten är alltid mer detaljerad än kartan. Det är själva vitsen med en karta. Vore den en perfekt avbildning av verkligheten skulle vi ju inte ha någon nytta av den! På samma sätt kan vi se teori som en förenkling av praktiken. Det är när vi behöver "komma upp" och få lite bättre överblick som vi tänker i strategier och tar hjälp av teorier. De ska inte stämma helt överens med verkligheten. De är ju översiktliga förenklingar som ska hjälpa oss hitta vägen vidare. Praktiken överträffar alltid teorin!

Däremot ska vi självklart kunna kritisera och ställa krav på föreslagna teorier. De ska förstås stämma med verkligheten på så sätt att vi känner nyttan av dem. En karta över Alingsås är ju i regel inte intressant förrän jag ska dit eller är där.

Relationen mellan teori och praktik är alltid mycket tät. Det ena kan inte existera utan det andra. Och minns: Det finns ingen motsättning mellan teori och praktik! Däremot kan det finnas olika uppfattningar och motsättningar mellan olika teorier. D.v.s. från vilket perspektiv verkligheten bäst låter sig beskrivas (utifrån olika syften).

Lärare (jag menar alla undervisande grupper) har alltså en oerhört intensiv arbetssituation. Det blir allt mindre tid över för de reflekterande diskussioner som behövs för att få syn på och sätta ord på den här komplexa helheten. Det är därför viktigt

att dessa samtal får möjlighet att struktureras,
att de (på olika sätt) får organiserat utrymme,
att de handlar om det som lärargrupperna själva vill tala om,
att lärarna tar hjälp av varandra eller andra för att få syn på andra infallsvinklar än sina egna. Det är här böcker, föreläsare eller utomstående handledare kan göra nytta.
att resultatet inte blir livlösa pretentiösa och formella avhandlingar utan vardagskopplade, levande, konstruktiva och användbara dokument, mer opretentiösa kollega-samtal eller beskrivningar


De böcker jag hänvisar till och citerat ifrån är:

• Handal, G. & Lauvås, P. (1982). En strategi för handledning - På egna villkor (Studentlitteratur, Lund) (S 32)

• Kveli, A-M. (1994): Att vara lärare (Studentlitteratur, Lund). (S 60)

• Lauvås, P. & Handal, G. (1993): Handledning och praktisk yrkesteori (Studentlitteratur, Lund). (S 63)

Kommentera     Skriv ut
Kommentarer
326. BruceEleri 2021-09-17
325. Waynechows 2021-09-16
324. RandyPaw 2021-09-16
323. Haroldquery 2021-09-14
322. HermanLak 2021-09-13
321. Marionalino 2021-09-11
320. Lloydgog 2021-08-29
319. Rogersoype 2021-08-25
318. JefferyEuror 2021-08-19
317. Barryanala 2021-08-18
316. geeasfrbhdstadoBtjOrdigm jegeSef 2021-08-18
315. sbbolrgsgthdstadoBtjOrdigy pocheHtr 2021-08-18
314. Joshuasoows 2021-08-17
313. lisinopril 2.5 mg tablet afhdvbcmypesismxfgdr Excewlcd 2021-08-17
312. tnoeadfhgfdstadoBtjOrdige EvaraAsgs 2021-08-16
311. tnoefhgfdstadoBtjOrdign EvaraAsd 2021-08-12
310. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigb RtgevomoDev 2021-08-11
309. gsaxhdhzvofbldstadoBtjOrdigx ReovaAni 2021-08-10
308. where to buy cialis afhdbcmypesismjdftu Excewloh 2021-08-08
307. dfcasfcfldstadoBtjOrdigj DefevomoGtv 2021-08-07
306. efbtdhfjblddstadoBtjOrdigf RtgevomoDev 2021-08-07
305. tnoefhgfdstadoBtjOrdige EvaraAsd 2021-08-07
304. sbbolrgthdstadoBtjOrdigk pocheHtf 2021-08-06
303. pharmacepticacom 2021-07-03
302. shopify quickbooks integration shopify quickbooks integration 2021-07-02
301. tnoegfdstadoBtjOrdigd EnegeAsd 2021-06-13
300. sbbolthdstadoBtjOrdiga evomoHtf 2021-06-12
299. tadalafil gel 2021-06-07
298. tadalafil tablets 2021-06-07
297. tadalafil 60 mg for sale 2021-06-07
296. tadalafil daily use 2021-06-06
295. tadalafil daily use 2021-06-06
294. tadalafil 30 mg 2021-06-06
293. tadalafil online 2021-06-06
292. tadalafil pills 2021-06-06
291. what is tadalafil 2021-06-05
290. tadalafil 2021-06-04
289. sbbolthdstadoBtjOrdign evomoHtf 2021-06-04
288. tnoegfdstadoBtjOrdigj EnegeAsd 2021-06-04
287. tadalafil 40 mg from india 2021-06-02
286. order tadalafil 2021-06-02
285. order tadalafil 2021-06-02
284. tadalafil max dose 2021-06-02
283. tadalafil 40 2021-06-02
282. gsaxzvofbldstadoBtjOrdigf evomoAni 2021-06-01
281. AlvinGlina 2021-05-30
280. sbbolthdstadoBtjOrdige evomoHtf 2021-05-29
279. tnoegfdstadoBtjOrdigm EnegeAsd 2021-05-29
278. florida pharmacy association dgsolbvfdmypesismmiamc NacleVed 2021-05-29
277. efbfbldstadoBtjOrdigi evomoDev 2021-05-26
276. cheap cialis afhsdbcmypesismmieqy Nacleloh 2021-05-26
275. Thorazine fdvaefbfbldstadoBtjOrdigf Lebnevomo 2021-05-24
274. buy tadalafil online olgstnoegfdstadoBtjOrdigh GtnbEnege 2021-05-23
273. 365 pills viagra cialis professional afhsdbcmypesismyjulg RebfNacle 2021-05-23
272. documental sobre viagra fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigm Anooevomo 2021-05-22
271. cvs pharmacy online dgsolbvfdmypesismjdthy LbsoNacle 2021-05-20
270. order pharmacy online egypt frbdcacldstadoBtjOrdigh Jebgevomo 2021-05-20
269. canadian pharmacy generic viagra fdvaefbfbldstadoBtjOrdigg Lebnevomo 2021-05-18
268. viagra jersey fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdign Anooevomo 2021-05-18
267. tadalafil pills hvdgeeahdstadoBtjOrdigj Bbshleno 2021-05-18
266. cialis soft tabs, united states origin afhsdbcmypesismudwyu RebfNacle 2021-05-17
265. puscifer v is for viagra lyrics fhwsbbolthdstadoBtjOrdigb Fmrfevomo 2021-05-15
264. Viagra Soft Flavored frbdcacldstadoBtjOrdigj Jebgevomo 2021-05-14
263. northwest pharmacy canada dgsolbvfdmypesismgpfwp LbsoNacle 2021-05-14
262. Suhagra fdvaefbfbldstadoBtjOrdigo Lebnevomo 2021-05-13
261. c'est quoi la viagra fcsogsaxzvofbldstadoBtjOrdigm Anooevomo 2021-05-11
260. how long does cialis last afhsdbcmypesismudehj RebfNacle 2021-05-11
259. viagra dosage usage fhwsbbolthdstadoBtjOrdigw Fmrfevomo 2021-05-08
258. cipla tadalafil 20 mg olgstnoegfdstadoBtjOrdigz GtnbEnege 2021-05-07
257. hannafords pharmacy dgsolbvfdmypesismlrski LbsoNacle 2021-05-07
256. Cardizem ER frbdcacldstadoBtjOrdign Jebgevomo 2021-05-06
255. generic cialis next day delivery afhsdbcmypesismeldyh RebfNacle 2021-05-04
254. GarSlimalk 2021-05-03
253. right source pharmacy dgsbvfdmypesismshxxn LhdvNacle 2021-05-03
252. levitra and food fbdcacldstadoBtjOrdigd Jbsdevomo 2021-05-03
251. sildenafil vs tadalafil hvgeeahdstadoBtjOrdigl Bbdfleno 2021-05-01
250. thesis in writing fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigg Abdgevomo 2021-05-01
249. prerequisites for pharmacy school afhdbcmypesismiming RfvbNacle 2021-04-29
248. que es tadalafil olgsasbnvoegfdstadoBtjOrdigj GvdbEnege 2021-04-27
247. independent pharmacy dgsbvfdmypesismtllrn LhdvNacle 2021-04-26
246. levitra dapoxetine fbdcacldstadoBtjOrdigx Jbsdevomo 2021-04-25
245. levitra price in egypt fdvefbfbldstadoBtjOrdigc Lrbsevomo 2021-04-24
244. thesis database fcsgsaxzvofbldstadoBtjOrdigu Abdgevomo 2021-04-23
243. canadian online pharmacy reviews afhdbcmypesismbgdkg RfvbNacle 2021-04-23
242. cialis generic name hvgeahdstadoBtjOrdigx Brfgleno 2021-04-01
241. WilliamBen 2021-03-31
240. dissertation template fvdspobfbldstadoBtjOrdigu Lmoppevomo 2021-03-27
239. Howardvew 2021-03-20
238. Howardvew 2021-03-17
237. Howardvew 2021-03-16
236. cialisamS 2021-03-10
235. fstcialiS 2021-03-09
234. fstcialiS 2021-03-08
233. Lstvkv 2021-03-05
232. viagra from canada dggxdmypesismbiuco NbmoNacle 2021-03-04
231. Pibhwr 2021-03-02
230. sbdbdgb fbfgnhn 2021-03-01
229. BrandonSes 2021-03-01
228. Oimpzu 2021-03-01
227. WilliamdeaRy 2021-03-01
226. viagra warnings afsbufbcmypesismtfbsm FjjuNacle 2021-03-01
225. WilliamdeaRy 2021-02-28
224. WilliamdeaRy 2021-02-27
223. WilliamdeaRy 2021-02-26
222. Jxfosv 2021-02-24
221. Arbcwo 2021-02-24
220. Twede 2021-02-23
219. Stdsaf 2021-02-23
218. Hnxvbk 2021-02-20
217. Kiqofa 2021-02-19
216. Wkgcmb 2021-02-18
215. generic zithromax 2021-02-18
214. do have to have a prescription for cialis? dgbbjkxdmypesismwmilr NbnhNacle 2021-02-17
213. cash advance loans detroit fhbsabolthdstadoBtjOrdigj Fqbbevomo 2021-02-17
212. viagra cialis kamagra fvdobfbldstadoBtjOrdigk Labxevomo 2021-02-17
211. interest charged on payday loans htgeahdstadoBtjOrdign Kvaxleno 2021-02-17
210. hydroxychloroquine buy 2021-02-16
209. Cimoye 2021-02-11
208. canadian pharmacy generic viagra htgehdstadoBtjOrdigh Kbcxleno 2021-02-09
207. canada pharmacies/account dgbjkxdmypesismqbcam NncsNacle 2021-02-09
206. skin care fvxofbldstadoBtjOrdign Lbsxevomo 2021-02-09
205. Eonnfa 2021-02-09
204. Kijwku 2021-02-08
203. Erptym 2021-02-07
202. Mavkpx 2021-02-07
201. buying prescription drugs canada ffbcldstadoBtjOrdigm Jbbvevomo 2021-02-07
200. general health olfbnoegfdstadoBtjOrdigq JbnbEnege 2021-02-07
199. Lsnirp 2021-02-06
198. Bbumcc 2021-02-06
197. drugs from canada online afsssvfbcmypesismfvjzf FvfcNacle 2021-02-06
196. Eszjzs 2021-02-05
195. Nyjitt 2021-02-05
194. Cmalsb 2021-02-04
193. Pallrt 2021-02-03
192. Nhlngy 2021-02-03
191. Fyazpd 2021-02-02
190. Sphmmt 2021-02-02
189. Rxvfso 2021-02-01
188. generic viagra without prescription olfefedxoegfdstadoBtjOrdigr JnscEnege 2021-02-01
187. free generic cialis pills fhsgbgolthdstadoBtjOrdigz Fmnfevomo 2021-02-01
186. erectile dysfunction afssxghfbcmypesismxbiuc FhnhNacle 2021-02-01
185. Pqoueh 2021-02-01
184. generic viagra] htorhddehdstadoBtjOrdigv Kbbgleno 2021-01-31
183. Gwyqcr 2021-01-31
182. Obdkiw 2021-01-30
181. Aiwkjx 2021-01-30
180. canadian online pharmacies legitimate by aarp dddgbsikxdmypesismumbff NgscNacle 2021-01-30
179. Toxdlb 2021-01-29
178. cheap online cialis fcghsavofbldstadoBtjOrdigj Ahmdevomo 2021-01-29
177. Okdbdr 2021-01-29
176. Bumwoi 2021-01-28
175. alikahan https://littlelisasmile.com/ 2021-01-28
174. alikahan https://littlelisasmile.com/ 2021-01-28
173. cialis lilly olfeedxoegfdstadoBtjOrdigz JnhEnege 2021-01-27
172. generic cialis canada fhsggolthdstadoBtjOrdigf Fmfvevomo 2021-01-27
171. viagra online kamagra cheap afssxhfbcmypesismkwnbj FbgNacle 2021-01-27
170. Zkmklg 2021-01-27
169. Pmpzmn 2021-01-26
168. cialis,com htordldehdstadoBtjOrdigd Kbbtleno 2021-01-26
167. viagra canada free sample dddgbsikxdmypesismofjsc NmilNacle 2021-01-25
166. how can i get cheaper cialis fcghavofbldstadoBtjOrdigo Ahmdevomo 2021-01-24
165. Djturz 2021-01-23
164. Usbpop 2021-01-23
163. cialis southafrica olfeedxoegfdstadoBtjOrdigf JvcbxEnege 2021-01-23
162. viagra online united states ffsvofbcldstadoBtjOrdigt Jbdcevomo 2021-01-22
161. rxcandaviagra fvtvvofbldstadoBtjOrdigl Lcxevomo 2021-01-22
160. bsaadyuga [url=http://topbuycbd.com/][http://topbuycbd.com/url] 2021-01-22
159. bsaadyuga [url=https://topbuycbd.com/][https://topbuycbd.com/url] 2021-01-22
158. bsaadyuga https://topbuycbd.com/ 2021-01-22
157. viagra prolonged fhsggolthdstadoBtjOrdigh Fsbxevomo 2021-01-22
156. how much is a cialis prescription with no insurance afssxhfbcmypesismkeqxi FbdhNacle 2021-01-22
155. Rtydzh 2021-01-22
154. brand cialis us htordldehdstadoBtjOrdigp Kbctleno 2021-01-22
153. Jypmeq 2021-01-21
152. paulhordonbrown [url=http://paulhordonbrown.com/][paulhordonbrown.com/url] 2021-01-20
151. paulhordonbrown [url=http://paulhordonbrown.com/][http://paulhordonbrown.com/url] 2021-01-20
150. https://paulhordonbrown.com/ https://paulhordonbrown.com/ 2021-01-20
149. paulhordonbrown http://paulhordonbrown.com/ 2021-01-20
148. generic cialis usps priority mail dddgbsikxdmypesismapfsy NlbxNacle 2021-01-20
147. Okrybz 2021-01-19
146. viagra no prescription australia fcghavofbldstadoBtjOrdigy Aqbvevomo 2021-01-19
145. buy viagra in sydney olfeexoegfdstadoBtjOrdigl JvcxEnege 2021-01-18
144. Heakhc 2021-01-18
143. Lwmlkr 2021-01-17
142. viagra us overnight mastercard accepted hordldehdstadoBtjOrdigh Klioleno 2021-01-17
141. viagra online canada no prescription afsshfbcmypesismxopqr FgnhNacle 2021-01-17
140. Bzpsmt 2021-01-17
139. Hmdqtd 2021-01-16
138. Eaduvl 2021-01-16
137. Cqgwod 2021-01-15
136. viagra on line ddgbsikxdmypesismfakif NlbxNacle 2021-01-15
135. Vacxry 2021-01-15
134. Cgyviq 2021-01-14
133. tinder login 2021-01-14
132. express scripts pharmacy ffsvofbldstadoBtjOrdigz Jtmfevomo 2021-01-13
131. drugstore afsshbcmypesismdcqdo FgvdNacle 2021-01-13
130. medicine for erectile fvtvofbldstadoBtjOrdigs Lokuevomo 2021-01-13
129. best ed pills hodldehdstadoBtjOrdiga Khthleno 2021-01-12
128. ranasahab63883994@gmail.com http://paulhordonbrown.com/ 2021-01-11
127. ranasahab63883994@gmail.com https://paulhordonbrown.com/ 2021-01-11
126. drug store news ce ddgbsgsikxdmypesismlxhlz NllpNacle 2021-01-11
125. free dating 2021-01-10
124. the peoples pharmacy fghavofbldstadoBtjOrdigt Aqwsevomo 2021-01-09
123. Vgmsem 2020-12-30
122. Ysuesj 2020-12-29
121. Bjsftq 2020-12-29
120. Dzhevy 2020-12-28
119. ClydeFicle 2020-12-27
118. Ywthhs 2020-12-27
117. Xbbeqb 2020-12-26
116. DerekDiany 2020-12-25
115. DerekDiany 2020-12-25
114. DerekDiany 2020-12-25
113. DerekDiany 2020-12-24
112. DerekDiany 2020-12-24
111. Hsiywv 2020-12-23
110. DerekDiany 2020-12-23
109. DerekDiany 2020-12-23
108. Sczowk 2020-12-23
107. DavidAcerb 2020-12-23
106. DavidAcerb 2020-12-22
105. BryanSteep 2020-12-22
104. Hnsskm 2020-12-22
103. Cxplax 2020-12-21
102. Epfkld 2020-12-21
101. Jamesglist 2020-12-21
100. Jamesglist 2020-12-20
99. BryanSteep 2020-12-19
98. Jamesglist 2020-12-19
97. Jeffreybab 2020-12-18
96. Jamesglist 2020-12-18
95. Jamesglist 2020-12-18
94. Jamesglist 2020-12-18
93. Ifvcke 2020-12-18
92. Haoeac 2020-12-17
91. Ecymdd 2020-12-17
90. Jamesglist 2020-12-17
89. Qyfvlr 2020-12-17
88. Kxyqzp 2020-12-17
87. PhillipFag 2020-12-16
86. PhillipFag 2020-12-16
85. PhillipFag 2020-12-16
84. PhillipFag 2020-12-16
83. Albertmep 2020-12-14
82. Albertmep 2020-12-14
81. Bradyxfbn 2020-12-14
80. Qpkxjd 2020-12-14
79. Putyff 2020-12-13
78. Fnpyml 2020-12-13
77. Ekufls 2020-12-12
76. Umiium 2020-12-12
75. Cjmgyy 2020-12-11
74. Mjajtt 2020-12-10
73. Dtbnrb 2020-12-10
72. Diuzbg 2020-12-10
71. Adatjp 2020-12-09
70. Eznkpv 2020-12-08
69. Tjnwpg 2020-12-08
68. Pwmubo 2020-12-04
67. Anthonycnig 2020-12-04
66. Hntqou 2020-12-03
65. Datingvow 2020-12-03
64. syair hk mrseo 2020-12-03
63. Bfyejq 2020-12-03
62. Fxuxgw 2020-12-02
61. Eglpxz 2020-12-01
60. Lzddgs 2020-12-01
59. Onfksa 2020-12-01
58. New Games Jeff Simons 2020-12-01
57. Zmhofz 2020-11-30
56. body coverage perfector mrseo 2020-11-30
55. boomin keto mrseo 2020-11-30
54. filipino women mrseo 2020-11-30
53. Lbusiy 2020-11-30
52. Txxioq 2020-11-30
51. Wnzpvi 2020-11-29
50. Uezlgo 2020-11-28
49. Jwtvez 2020-11-28
48. Dntsmw 2020-11-27
47. Gzyqxk 2020-11-26
46. Jpchlk 2020-11-25
45. Addkqj 2020-11-25
44. Vmicji 2020-11-24
43. CBD Hemp Flower mrseo 2020-11-23
42. solitaire mrseo 2020-11-21
41. Zgsxzb 2020-11-21
40. Kkdnud 2020-11-21
39. Dldsqc 2020-11-20
38. Fgfods 2020-11-20
37. Liwkbw 2020-11-20
36. Ikgupy 2020-11-20
35. Gtelsr 2020-11-19
34. Mmuvzy 2020-11-19
33. Bvdxqs 2020-11-19
32. Aapqyo 2020-11-19
31. Nvucea 2020-11-19
30. Auuukw 2020-11-18
29. Ixgoen 2020-11-18
28. Rhhoqi 2020-11-17
27. Hfksdq 2020-11-17
26. Rockline Edge mrseo 2020-11-16
25. Gqttnb 2020-11-16
24. The usefulness of theory Patsy 2020-11-12
23. Company videography mrseo 2020-11-08
22. https://aboutmens.com/blualix/ mrseo 2020-11-06
21. Visit Website mrseo 2020-11-05
20. Visit Website mrseo 2020-11-05
19. Visit Website mrseo 2020-11-05
18. Visit Website mrseo 2020-11-05
17. Visit Website mrseo 2020-11-05
16. Visit Website mrseo 2020-11-05
15. Visit Website mrseo 2020-11-05
14. Visit Website mrseo 2020-11-05
13. Visit Website mrseo 2020-11-05
12. Visit Website mrseo 2020-11-05
11. Visit Website mrseo 2020-11-05
10. Visit Website mrseo 2020-11-05
9. Visit Website mrseo 2020-11-05
8. Visit Website mrseo 2020-11-05
7. Visit Website mrseo 2020-11-05
6. shz https://www.gbghbj.com/ 2020-11-05
5. importance of theory ashleyblossom 2020-10-28
4. JamesloG 2020-10-22
3. text VyprVPN black friday 2020-10-21
2. Victorsom 2020-10-18
1. symbolizing the representation of an actual thing David Ontunga 2020-07-21


debattera mera

Fann 6 artiklar.

Rubrik   Författare   Publicerad

Jewish identity doesn´t mean unconditional support for IsraeliPolitics   Katz   2014-08-18
Ungdomar i Läroböcker   Nilsson   2009-08-12
Dags för en ungdomsvänlig gymnasieskola   Nilsson   2009-01-26
Har Freinetgymnasiet en strategi för skoltrötta och omotiverade elever?     2005-09-11
Nyttan av teori     2005-04-12
Mönstret känns igen   Almlöf   2002-11-05

Tipsa redaktionen

Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Kalender
Skicka insändare

Digitalt årsmöte 2021 den 17/4 kl. 13.00 - 15.00
Läs vidare i kalendern.

Årsmötet är inställt, det kommer att hållas i början av höstterminen. Nytt datum meddelas senare.


KAPBesök den nya internationella Freinet-sajten!

No LImit
Tipsa redaktionen
Kaprifol
Ansvarig utgivare:   Raija Törnroos
Webmaster:   David Almlöf
Redaktion:   Agneta, Andrea, Marita, Vera, Inger, Lisa, Raija, Anna, Gabriella, Mia