« Föreg. Nästa »

Ett steg närmare nytt bostadskvarter på Lyckebo i centrala Bollebygd


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Ett steg närmare nytt bostadskvarter på Lyckebo i centrala Bollebygd


Christer Falk 2014-06-03

Fastigheterna på Lyckebo rivs
Fastigheterna på Lyckebo rivs

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplanen för kvarteret på Lyckebo (fastigheterna Flässjum 2:9 och Flässjum 2:29) vid järnvägen i centrala Bollebygd och föreslog på senaste mötet att kommunfullmäktige antar planen. Därmed är ytterligare ett steg taget för ett nytt bostadskvarter med cirka 35 lägenheter i totalt tre bostadshus. I ett av husen kan bottenvåningen användas för handel eller kontor. Planen innebär att villa Lyckebo tillsammans med övriga gamla byggnader på platsen rivs.

- Att skapa möjligheter för attraktiva bostäder i centrum ligger i linje med våra planer för att förtäta centrum. Det är också ett viktigt steg för att nå vår vision om 10 000 invånare i kommunen, säger Christer Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande.


Tillmötesgår
Under tiden planförslaget varit ute på granskning har grannar och närboende bland annat haft synpunkter på att bostadshusen har för många våningar och hamnar för nära angränsande villatomter. För att tillmötesgå synpunkterna har kommunen justerat planen och bland annat minskat taklutningen på husen, ändrat infarten till rondellen och lagt till en bestämmelse om insynskydd mot de villatomter som ligger närmast. I planen övergår cirka 50 kvadratmeter kvartersmark till att bli allmän plats och medför en ytterst liten kostnad för kommunen. Kommunstyrelsen skickade planen vidare till kommunfullmäktige för antagande 18 juni.

Kommunstyrelsen godkände även exploateringsavtalet för Lyckebo. Avtalet reglerar ägarens, Kvarteret Lyckebo AB:s, åtaganden och skyldigheter inom exploateringsområdet, i form av utbyggnad av allmänplatsmark, anordnande av infart, anslutning till det kommunala VA-systemet samt åtgärder inom kvartersmark.

 

Sanering av förorenad mark på Skattegårdstomten
I samband med förberedelser inför byggnation på Skattegårdstomten har kvicksilver upptäckts i ledningar under marken. Ledningarna har gått till en riven byggnad som tidigare inrymt folktandvården. När byggnaden revs 2007 genomfördes ingen sanering av marken, något som ska göras enligt miljöbalken. På tomten ska nya bostäder samt lokaler för vård, handel och kontor byggas och kommunen har ett exploateringsavtal med Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder.
- Vi är måna om att byggnationen på tomten inte ska dra ut på tiden. Därför har kommunstyrelsen beslutat att kommunen initialt tar på sig kostnaden för en markundersökning och driver ärendet gentemot Västra Götalandsregionen. Enligt miljöbalken ska den som orsakar föroreningar av mark också ansvara för saneringen, därför kan och bör regionen hållas ansvarig för att efterbehandla marken, säger Christer Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är i nuläget oklart vad saneringen kommer att kosta. Det är först efter en markundersökning är genomförd som det går att fastställa i vilken omfattning förorenade rivningsrester finns i marken.

 

Positivt planbesked för Forssa Gård
Kommunstyrelsen gav positivt besked för att utveckla en del av området runt Forssa gård med bostäder och verksamheter. Området ligger strategiskt för en utveckling av Bollebygds tätort vid det planerade stationsområdet längs den kommande Götalandsbanan. Kommunstyrelsens besked gäller den del av området som ligger söder om Trafikverkets korridor för Götalandsbanan och antagande av en detaljplan för området kan ske år 2018. När det gäller övriga områden runt gården som ingår i begäran måste kommunen invänta Trafikverkets beslut om läge för Götalandsbanan och dess station.


På kommunstyrelsens möte beslutades även:

  • Att upphandla entreprenör för att bygga en ny gång- och cykelväg längs Björnskogsvägen i centrala Bollebygd. Arbetet beräknas starta i början av augusti. Upphandlad entreprenör är ABTK Anläggning och BetongTeknik Konsult AB till en kostnad av drygt 1,5 miljoner kronor. Kommunen och Trafikverket delar på kostnaden för utbyggnaden av gång- och cykelvägen.
  • Att ge ett positivt besked till en ny detaljplan för fastigheten Flässjum 2:79 för att göra det möjligt för fler lägenheter i centrala Bollebygd. I fastigheten, som ligger intill Gästgivaretorget, finns blomsteraffär och godisbutik. Lorentzon Betonova Fastigheter AB vill bygga ut med en till två våningar för fler lägenheter. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att ett antagande av ett nytt detaljplaneförslag kan ske 2016.
  • Att tillstyrka ansökan från Gamesa Energy Sweden AB om tillstånd för en vindkraftpark kring Hedared, på gränsen mellan Borås och Bollebygds kommuner. Anläggningen är tänkt att omfatta maximalt åtta vindkraftverk, varav fyra inom Bollebygds kommun. Platsen ligger i det område som ingår i kommunens plan för vindbruk. Kommunstyrelsen antar yttrandet från byggnads- och miljönämnden (2014-04-29 § 32), där nämnden pekar på vissa kompletteringar av ansökan, som exempelvis exploatörernas ansvar att undersöka sammanlagda effekter av all vindkraftsetablering i området.
  • Att godkänna delårsrapporten och lämna den vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Prognosen för kommunen totalt är enligt budget, vilket innebär ett positivt resultat på 8,2 miljoner. Trots att omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden prognostiserar underskott på 2,7 miljoner kronor når kommunen ett positiv resultat. Det beror på ökade skatteintäkter och en oförbrukad ofördelad budget.
  • Att anta bestämmelser för partistöd 2015-2018. Partistödet är oförändrat och motsvarar samma nivå som innevarande mandatperiod. Kommunstyrelsen skickar nu ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Välkomna till det nya året 2019
– med bollebygdsnyheter.se.
Välkommen

Så var det nytt år igen. I tretton hela år har bollebygdsnyheter.se publicerat nyheter. Visserligen smygstartade vi redan 2005 men sent på året och bara 428 personer tittade in på bollebygdsnyheter.se. Under de här åren har vi försökt vara med och spegla vad som händer inom kommunens gränser. Den allra första artikeln vi publicerade handlade om att Bollebygdshus investerade 22 miljoner i en ny fabrik intill motorvägen. Sedan dess har det blivit 1758 inslag här på bollebygdsnyheter.se. Antalet artiklar har ökat för varje år och under 2018 publicerade vi 316 artiklar/inslag.

Exakt 84 200 besök kan vi räkna in för 2018, och det är exakt 2078 färre än 2017. Samtidigt som dessa 84 200 har tittat in på första sidan har man dykt djupare bland artiklarna och gjort 365 729 nedslag bland de nästa 1800 artiklarna som finns på ”lagret”.

En av fördelarna med bollebygdsnyheter.se är just detta att det är lätt att gå tillbaka och läsa om en del om vår ”nutidshistoria”. Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vara heltäckande men vi gör så gott vi kan och hinner med.

Forskningsprojekt
I två år har bollebygdsnyheter.se varit med i ett forskningsprojekt som gått och går under namnet ”Hyperlokala medier”. Det är Lunds universitet och Mittuniversitetet som står bakom forskningen. Nu finns bollebygdsnyheter.se med under ett tredje år och då tillsammans med en kollega i Älvsbyn och en på Gotland. Så aningen stolta är vi.
Forskaren har träffat två fokusgrupper i slutet av 2018 och kommer att träffa samma fokusgrupper nu i januari.

Mer och mer video.
Som du säkert märkt gör vi fler och fler videoinslag. Och det är något som fokusgrupperna önskat sig. Från fokusgrupperna har vi också fått önskningar om personporträtt och det jobbar vi nu på att ta fram. Har du förslag på personer som du tycker skulle passa för ett porträtt – hör av dig.

Välkomna
Vi tar tacksamt emot tips från allmänheten, från näringslivet och föreningarna i kommunen. Vi har under våra 13 år haft bra samarbete med Bollebygds kommun och därför kunnat vara med och förmedla kommunala nyheter. Det tänker vi naturligtvis fortsätta med.

Vi hoppas naturligtvis på fortsatt intresse för bollebygdsnyheter.se och, som sagt, tipsa oss gärna om smått och stort.

/Christer Falk

Över 1000 företag i Bollebygds kommunTusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com