« Föreg. Nästa »

Ett steg närmare nytt bostadskvarter på Lyckebo i centrala Bollebygd


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Ett steg närmare nytt bostadskvarter på Lyckebo i centrala Bollebygd


Christer Falk 2014-06-03

Fastigheterna på Lyckebo rivs
Fastigheterna på Lyckebo rivs

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplanen för kvarteret på Lyckebo (fastigheterna Flässjum 2:9 och Flässjum 2:29) vid järnvägen i centrala Bollebygd och föreslog på senaste mötet att kommunfullmäktige antar planen. Därmed är ytterligare ett steg taget för ett nytt bostadskvarter med cirka 35 lägenheter i totalt tre bostadshus. I ett av husen kan bottenvåningen användas för handel eller kontor. Planen innebär att villa Lyckebo tillsammans med övriga gamla byggnader på platsen rivs.

- Att skapa möjligheter för attraktiva bostäder i centrum ligger i linje med våra planer för att förtäta centrum. Det är också ett viktigt steg för att nå vår vision om 10 000 invånare i kommunen, säger Christer Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande.


Tillmötesgår
Under tiden planförslaget varit ute på granskning har grannar och närboende bland annat haft synpunkter på att bostadshusen har för många våningar och hamnar för nära angränsande villatomter. För att tillmötesgå synpunkterna har kommunen justerat planen och bland annat minskat taklutningen på husen, ändrat infarten till rondellen och lagt till en bestämmelse om insynskydd mot de villatomter som ligger närmast. I planen övergår cirka 50 kvadratmeter kvartersmark till att bli allmän plats och medför en ytterst liten kostnad för kommunen. Kommunstyrelsen skickade planen vidare till kommunfullmäktige för antagande 18 juni.

Kommunstyrelsen godkände även exploateringsavtalet för Lyckebo. Avtalet reglerar ägarens, Kvarteret Lyckebo AB:s, åtaganden och skyldigheter inom exploateringsområdet, i form av utbyggnad av allmänplatsmark, anordnande av infart, anslutning till det kommunala VA-systemet samt åtgärder inom kvartersmark.

 

Sanering av förorenad mark på Skattegårdstomten
I samband med förberedelser inför byggnation på Skattegårdstomten har kvicksilver upptäckts i ledningar under marken. Ledningarna har gått till en riven byggnad som tidigare inrymt folktandvården. När byggnaden revs 2007 genomfördes ingen sanering av marken, något som ska göras enligt miljöbalken. På tomten ska nya bostäder samt lokaler för vård, handel och kontor byggas och kommunen har ett exploateringsavtal med Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder.
- Vi är måna om att byggnationen på tomten inte ska dra ut på tiden. Därför har kommunstyrelsen beslutat att kommunen initialt tar på sig kostnaden för en markundersökning och driver ärendet gentemot Västra Götalandsregionen. Enligt miljöbalken ska den som orsakar föroreningar av mark också ansvara för saneringen, därför kan och bör regionen hållas ansvarig för att efterbehandla marken, säger Christer Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är i nuläget oklart vad saneringen kommer att kosta. Det är först efter en markundersökning är genomförd som det går att fastställa i vilken omfattning förorenade rivningsrester finns i marken.

 

Positivt planbesked för Forssa Gård
Kommunstyrelsen gav positivt besked för att utveckla en del av området runt Forssa gård med bostäder och verksamheter. Området ligger strategiskt för en utveckling av Bollebygds tätort vid det planerade stationsområdet längs den kommande Götalandsbanan. Kommunstyrelsens besked gäller den del av området som ligger söder om Trafikverkets korridor för Götalandsbanan och antagande av en detaljplan för området kan ske år 2018. När det gäller övriga områden runt gården som ingår i begäran måste kommunen invänta Trafikverkets beslut om läge för Götalandsbanan och dess station.


På kommunstyrelsens möte beslutades även:

  • Att upphandla entreprenör för att bygga en ny gång- och cykelväg längs Björnskogsvägen i centrala Bollebygd. Arbetet beräknas starta i början av augusti. Upphandlad entreprenör är ABTK Anläggning och BetongTeknik Konsult AB till en kostnad av drygt 1,5 miljoner kronor. Kommunen och Trafikverket delar på kostnaden för utbyggnaden av gång- och cykelvägen.
  • Att ge ett positivt besked till en ny detaljplan för fastigheten Flässjum 2:79 för att göra det möjligt för fler lägenheter i centrala Bollebygd. I fastigheten, som ligger intill Gästgivaretorget, finns blomsteraffär och godisbutik. Lorentzon Betonova Fastigheter AB vill bygga ut med en till två våningar för fler lägenheter. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att ett antagande av ett nytt detaljplaneförslag kan ske 2016.
  • Att tillstyrka ansökan från Gamesa Energy Sweden AB om tillstånd för en vindkraftpark kring Hedared, på gränsen mellan Borås och Bollebygds kommuner. Anläggningen är tänkt att omfatta maximalt åtta vindkraftverk, varav fyra inom Bollebygds kommun. Platsen ligger i det område som ingår i kommunens plan för vindbruk. Kommunstyrelsen antar yttrandet från byggnads- och miljönämnden (2014-04-29 § 32), där nämnden pekar på vissa kompletteringar av ansökan, som exempelvis exploatörernas ansvar att undersöka sammanlagda effekter av all vindkraftsetablering i området.
  • Att godkänna delårsrapporten och lämna den vidare till kommunfullmäktige för godkännande. Prognosen för kommunen totalt är enligt budget, vilket innebär ett positivt resultat på 8,2 miljoner. Trots att omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden prognostiserar underskott på 2,7 miljoner kronor når kommunen ett positiv resultat. Det beror på ökade skatteintäkter och en oförbrukad ofördelad budget.
  • Att anta bestämmelser för partistöd 2015-2018. Partistödet är oförändrat och motsvarar samma nivå som innevarande mandatperiod. Kommunstyrelsen skickar nu ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut.

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com