« Föreg. Nästa »

Högkonjunkturen fortsätter i Västra Götaland – Sjuhärad i topp


Sök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv
Mest lästa

Högkonjunkturen fortsätter
i Västra Götaland – Sjuhärad i topp


Christer Falk 2017-11-21Höstens konjunkturbarometer visar på en fortsatt högkonjunktur i Västra Götaland. Konjunkturläget har stärkts något det senaste halvåret, men de starka prognoserna från i våras har inte riktigt infriats. Fortfarande är det inom fordonsindustrin, byggverksamhet och företagstjänster som konjunkturen är starkast.  Sjuhärad har tagit ett rejält kliv upp och är nu den delregion med det bästa konjunkturläget, men skillnaderna mellan delregionerna i Västra Götaland är relativt små.

 


– Just nu går det väldigt bra för näringslivet i hela Västra Götaland. Det är särskilt glädjande att se att Sjuhärad toppar konjunkturkurvan trots personalnedskärningarna i Ericssons Boråsfabrik, säger Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör på Västra Götalandsregionen.

Konjunkturindex för Västra Götaland ligger på +45, en svag uppgång från +42 i våras. Konjunkturindexet ligger därmed kvar över den nivå som schablonmässigt indikerar gränsen för högkonjunktur.

 – Den exportintensiva industrin i Västra Götaland gynnas av en stark global konjunktur. Detta kombinerat med en bygg-boom och omfattande infrastruktursatsningar bidrar till en mycket stark konjunktur.Ytterligare ett positivt tecken är omfattande FoU-investeringar som vi ser inom framför allt fordonsindustrin, säger Mats Granér, samhällsanalyschef på Västra Götalandsregionen.

Om de västsvenska företagens bedömningar inför det kommande halvåret slår in, tas ytterligare ett kliv upp på konjunkturkurvan. Prognosen inför våren 2018 pekar mot en uppgång till ett index +51.

– Företagens framtidsoptimism signalerar att vi troligen ännu inte nått toppen på konjunkturkurvan, säger Mats Granér.

Fortsatt stark sysselsättningsökning
Antalet sysselsatta i Västra Götaland ökade med 21 000 mellan tredje kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2016 enligt SCB:s arbetskraftsundersökning. Detta motsvarar en ökning med 2,5 procent, samma ökningstakt som Stockholms län. Störst ökning var det inom den privata tjänstesektorn Även industrin noterade en betydande ökning, dock inte lika stor som de två första kvartalen i år.    

Sysselsättningen förväntas fortsätta att öka det kommande halvåret. Av de företag som ingår i undersökningen räknar 35 procent med att antalet anställda kommer att öka det närmaste halvåret, medan enbart 12 procent räknar med personalminskningar. Ökningen förväntas ske framförallt inom byggsektorn och företagstjänster.

– Det är givetvis glädjande att sysselsättningen fortsätter att öka i snabb takt. Även arbetslösheten minskar. Samtidigt är det oroväckande att antal människor i långtidsarbetslöshet ökar. Detta är ett tecken på att matchningen på arbetsmarknaden fortsätter att försämras, säger Mats Granér.

Stark industrisektor
Efter fyra års uppgång inom tillverkningsindustrin var konjunkturläget i höstens mätning i stort sett varit oförändrat jämfört med i våras. Konjunkturindex för industrin steg från +43 till +45 vilket inte riktigt nådde upp till de positiva prognoserna från i våras. Nuvarande konjunkturindex är dock högre än toppnoteringarna från högkonjunkturen 2006–07. Till våren räknar industriföretagen med en fortsatt stark konjunktur och så gott som samtliga delbranscher räknar med förbättringar eller åtminstone oförändrat konjunkturläge. Sysselsättningen väntas fortsätta öka något.

Full fart i fordonsindustrin
Fordonsindustrin utmärker sig återigen som den industribransch med starkast konjunktur. Konjunkturindex har visserligen minskat marginellt sedan i våras, men index +79 indikerar ett mycket starkt läge.  Produktionsvolymen ökade starkt i våras och har även fortsatt att öka i hög takt under hösten. Sysselsättningsutvecklingen fortsätter peka starkt uppåt och nästan fyra femtedelar av företagen har nyrekryterat sedan i våras. Konjunkturläget tros bli ytterligare några snäpp starkare till våren. Sysselsättningen bedöms öka, om än i måttlig takt, och företagen spår att produktionen kommer att skruvas upp ytterligare för att möta ökad orderingång från både hemmamarknaden och utlandet.

Fortsatt brist på arbetskraft i het byggbransch
Högkonjunkturen fortsätter i byggbranschen även om hjulen inte snurrar fullt lika fort som i våras. Indexet har sjunkit till +59 från +75 i våras. Precis som i våras uppger ungefär två tredjedelar av byggföretagen att tillgången på arbetskraft utgör det främsta tillväxthindret. Till våren räknar byggföretagen med en återgång till det urstarka konjunkturläget som uppmättes våren 2017.

Stort rekryteringsbehov inom företagstjänster
Företagstjänster fortsätter att ligga på en nivå långt över gränsen till högkonjunktur. Visserligen sjönk konjunkturindex från vårens rekordindex med en enhet till +66, men nivån indikerar fortfarande ett urstarkt läge i branschen. Det kommande halvåret väntas efterfrågan på företagstjänster, framförallt IT-tjänster, fortsätta att öka mycket kraftigt. Nästan sju av tio IT-tjänsteföretag räknar med högre efterfrågan och för övriga företagstjänster är motsvarande andel cirka en tredjedel. Sex av tio företag har för avsikt att rekrytera under andra halvåret, men svårigheten att rekrytera branschkompetent personal riskerar att sätta käppar i hjulet. Nästan fyra femtedelar av företagen uppger att de i nuläget har svårt att hitta rätt typ av personal.

Fortsatt trögt inom handeln
Sällanköpshandel går mot strömmen med ett dämpat konjunkturläge. Konjunkturindex har legat under noll hela året och därmed en bit under det historiska genomsnittet. Konjunkturindex steg dock marginellt i höst från – 6 till – 4. Konjunkturbilden för sällanköpshandeln pekar mot att rådande läge består det kommande halvåret.

 
Sjuhärad tar förstaplatsen
Skillnaderna mellan de olika delregionerna i länet är relativt små. Sjuhärad har klättrat till förstaplatsen med index på +48, medan index för Skaraborg och Göteborgsregionen ligger på +45 respektive +44. Fyrbodal sackar efter något med index +37 och är därmed den enda delregionen med ett lägre konjunkturindex i förhållande till mätningen för ett halvår sedan. Konjunkturen förväntas stärkas i samtliga delregioner det kommande halvåret.

 

Konjunkturindex

 

Vår 2017

Höst 2017

Vår 2018 (prognos)

Västra Götaland

+42

+45

+56

Göteborgsregionen

+43

+44

+52

Sjuhärad

+39

+48

+61

Skaraborg

+37

+45

+60

Fyrbodal

+43

+37

+51

 

Konjunkturindex kan variera från – 100 till +100. Värdet 0, med en toleransgräns på ±15 innebär en s.k. normalkonjunktur. – 100 anger en nattsvart lågkonjunktur och +100 står för en överhettad högkonjunktur. Gränserna för lågkonjunktur och högkonjunktur kan schablonmässigt sättas till index – 40 respektive +40.

 

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en webb/postenkät till drygt 1 000 företag inom tillverkningsindustri, byggverksamhet, företagstjänster, bilhandel, transport och logistik, sällanköpshandel, och partihandel. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Västra Götaland, har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Höstens mätning – där svaren från företagen har samlats in från början av september till slutet av oktober – avser en nulägesbeskrivning för hösten.

2017 och en prognos för första halvåret 2018. Konjunkturbarometern för Västra Götaland görs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

För frågor om Konjunkturbarometern för Västra Götaland:
Mats Granér, samhällsanalyschef, 070-570 09 34, mats.graner@vgregion.se
Tipsa en vän     Skriv ut
Information i Töllsjö
Annons Töllsjö

Annons 1

Nytt år igen
– vi lägger 2017 bakom oss och ser fram emot ett spännande 2018.
Välkommen

Under 2017 publicerades 252 inslag här på bollebygdsnyheter.se. 252 nedslag i Bollebygds nutidshistoria. Året som gått har varit turbulent i världen men även här i Bollebygd har vi upplevt stänk av turbulens. Vi har fått veta att den tänkta snabbjärnvägen mellan Göteborg och Stockholm är längre bort än vad våra styrande hoppats på. Än lär det inte vara avgjort – men nu verkar det mer handla om regiontrafik än en höghastighetsbana mot huvudstaden. Vi får se.

Här på bollebygdsnyheter.se har besöken ökat med hela 16 656 stycken under 2017. Vilket innebär att vi nu passerat 85.000 besök. De enskilda sidorna har kollats upp 308 338 gånger.
Fantastiska siffror och därtill utan någon egentlig reklam.

Nu rullar vi på i samma anda, försöker bevaka så mycket vi hinner och orkar med. Och du läsare – hör gärna av dig med tips. Är du föreningsengagerad så skicka in era arrangemang så lägger vi ut dem i god tid innan datumet för ditt arrangemang.

Nyheter från näringslivet tar vi mer än gärna in här på bollebygdsnyheter.se. Det kan vara både viktigt och roligt att visa upp för omgivningen vad som händer ute i de många företagen i kommunen. Idag finns drygt 1000 företag registrerade i Bollebygd. Från ett 90-tal av dem finns korta videoklipp som visas upp på Swedbank, Handelsbanken, i Mäklarhusets skyltfönster och i entrén på Hulta Golfklubb. Givetvis finns även videoslingan här på bollebygdsnyheter.se. Inom kort kommer vi även att lägga ut en slinga med videoklipp från föreningslivet.

Vill du också att ditt företag eller din förening ska synas – kontakta cfpro.se så bestämmer vi tid för inspelning. Inspelning och visning är gratis.

Liksom tidigare år kommer vi att presentera våra reportage via text/foto eller videoinslag.

Välkommen till ett nytt år med
bollebygdsnyheter.se

Över 1000 företag i Bollebygds kommunbollebygdsnyheter.se ett nyhetskomplement i Bollebygds kommun.
Bollebygds kommun samarbetar med bollebygdsnyheter.se

”För mig är bollebygdsnyheter.se ingen nyhet.
Som Bollebygdsbo och politiker har jag följt den här sidan sedan starten för tio år sedan.

Jag ser bollebygdsnyheter.se som ett komplement till den mer traditionella
pressen, som AnnonsMarknan,
Borås Tidning, P4 och SVT Väst. Och ibland även ett komplement till Bollebygds kommuns egen hemsida.

Att bollebygdsnyheter.se är en lokal nyhetsförmedlare är bra. Jag tror att fler och fler upptäcker den här möjligheten till information om både stort och smått
i kommunen. Fler och fler videoinslag publiceras och därmed har vi faktiskt ett
stänk av en lokal TV-kanal i kommunen.

En annan fördel med bollebygdsnyheter.se
är att det är lätt att gå tillbaka och se vad
som hänt i kommunen under de senaste tio åren.
En lättillgänglig nutidshistoria.

Under senare tid har bollebygdsnyheter.se visat videoklipp från det breda företagande som finns inom Bollebygds kommun. En information som bland annat kan ge invånarna en bild av en potentiell arbetsmarknad på hemmaplan. Självklart bra.

Likt min företrädare, Christer Johansson som ordförande i kommunstyrelsen, hoppas jag att både föreningslivet och näringslivet i kommunen ser möjligheten att få ut information om sina verksamheter här i bollebygdsnyheter.se”

Peter Rosholm (S)
Kommunstyrelsens
ordförande i Bollebygds kommun.


Kicka här för att ta dig direkt över till
Bollebygds kommuns hemsida.
www.bollebygd.se

Tusentals bilder
testar

Här kan du beställa bilder från Bollebygd med omnejd. Bilder som exempelvis varit publicerade i tidningen AnnonsMarknan.
Vi förfogar över tusentals bilder från perioden 1969 fram tills idag.

Filmbeställning
videofilm

"När Bollebygd blev egen kommun"
Vill du köpa filmen, ring:
Christer Falk
070-312 97 00 eller e-posta till
cfproduktion@telia.com